BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxh


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Namtải về 396.56 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích396.56 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Mẫu 20 CBH
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phócgiÊy ®Ò nghÞ

thay ®æi n¬i lÜnh l­¬ng h­u, trî cÊp B¶o hiÓm x· héi
KÝnh göi: B¶o hiÓm x· héi ...........................................................................
Tªn t«i lµ: .................................................................... N¨m sinh: ...................................

N¬i c­ tró Sè ®iÖn tho¹i:................

Sè sæ BHXH:........................ Lo¹i chÕ ®é BHXH ®ang h­ëng: .......................................

Sè tiÒn ®­îc h­ëng chÕ ®é BHXH: ............... N¬i lÜnh chÕ ®é BHXH (tæ, x· hoÆc lÜnh qua tµi kho¶n thÎ ATM): .................................................................

§· lÜnh tiÒn chÕ ®é BHXH hÕt th¸ng..... n¨m .....

Nay ®Ò nghÞ ®­îc lÜnh chÕ ®é BHXH hµng th¸ng theo ph­¬ng thøc

t¹i: .

(số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản thẻ ATM nÕu lÜnh qua tµi kho¶n thÎ ATM)


§Ò nghÞ c¬ quan BHXH gi¶i quyÕt./.

X¸c nhËn cña §¹i diÖn chi tr¶ x·..., ngµy... th¸ng ... n¨m...

Ng­êi ®Ò nghÞ


(Ký, ghi râ hä tªn)


Ghi chó:

  • Tr­êng hîp ng­êi ®ang h­ëng l­¬ng h­u, trî cÊp BHXH hµng th¸ng cã h­ëng phô cÊp khu vùc chuyÓn sang n¬i c­ tró míi thuéc ®Þa bµn cã phô cÊp khu vùc ph¶i göi kÌm theo 01 b¶n chôp ®ång thêi xuÊt tr×nh b¶n chÝnh sæ hé khÈu.

  • Tr­êng hîp ng­êi h­ëng chuyÓn sang lÜnh tiÒn b»ng thÎ ATM th× ghi râ sè hiệu tµi kho¶n thÎ ATM, ng©n hµng më tµi kho¶n5

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập hồ sơ theo quy định gửi BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận, viết Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu C77-HD) cho người hưởng đến BHXH huyện nơi chuyển đến để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH) có xác nhận của đại diện chi trả.

- Người hưởng nộp 1 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính sổ hộ khẩu đối với trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng có hưởng phụ cấp khu vực chuyển sang nơi cư trú mới thuộc địa bàn có phụ cấp khu vực.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


Thời hạn giải quyết

BHXH huyện viết Giấy giới thiệu trả lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu C77-HD) ngay trong ngày khi người hưởng (hoặc đại diện chi trả) nộp Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển đi huyện khác trong tỉnh.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả hàng tháng
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh


1   2   3   4   5   6   7


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương