BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chíNHtải về 80.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích80.57 Kb.
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN (HUYỆN)THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội


STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Bảo hiểm

xã hội huyện1

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
X

2

Uỷ quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hộiX

3

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
X

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

a) Thủ tục hành chính do BHXH tỉnh thực hiện: Không có

b) Thủ tục hành chính do BHXH huyện thực hiện


1

Tên thủ tục hành chính

Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy truy lĩnh tiếp tục nhận chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu số 19-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) gửi BHXH cấp huyện.

2. Bước 2: BHXH huyện kiểm tra, đối chiếu với Danh sách chi trả và Sổ theo dõi người hưởng tạm dừng in danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số S01-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH), xác nhận giải quyết vào Mẫu số 19-CBH thực hiện chi trả cho người hưởng.


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần hồ sơ

Giấy truy lĩnh, tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH).
Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy truy lĩnh, tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH).
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt NamMẫu 19-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY TRUY LĨNH, TIẾP TỤC NHẬN CHẾ ĐỘ BHXH
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ..................................................
Tên tôi là: ................................................ Số CMND: ..........................................

Nơi cư trú : ……………………………………... Số điện thoại ………………..

Số sổ BHXH: ................... Loại chế độ BHXH đang hưởng: …………...............

Nơi đang lĩnh chế độ BHXH: ……………………………………………………

Thời gian chưa nhận chế độ BHXH: Từ tháng … năm .... đến tháng .… năm .....

Lý do: .................................................................................................

….............................................................................................................................

Tôi xin cam đoan trong thời gian không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tôi không bị phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép hoặc không bị tòa án tuyên bố bị mất tích hoặc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị được truy lĩnh tiền tại cơ quan BHXH:

Đề nghị tiếp tục nhận chế độ tại:………..…………………………………

(nếu nhận qua tài khoản cá nhân ghi rõ số hiệu tài khoản ngân hàng nơi mở tài khoản)./.Xét duyệt của cơ quan BHXH

- Tổng số tháng được truy lĩnh:.......... tháng

Từ tháng..... năm ..... đến tháng.... năm .....

- Tổng số tiền được truy lĩnh: .............. đồng

Bằng chữ: .................................................

......, ngày ...... tháng ...... năm ......

Giám đốc BHXH

(Ký tên, đóng dấu)


……..., ngày... tháng ... năm.....

Người đề nghị


(ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:


  • Nơi đang lĩnh chế độ BHXH: Đối với người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ghi nơi nhận chế độ BHXH trước khi bị dừng in danh sách chi trả.

  • Người hưởng đề nghị truy lĩnh tích X vào ô trống.
2

Tên thủ tục hành chính

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH không trực tiếp nhận tiền muốn uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lập Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) lấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. thể như sau:

- Trường hợp thông thường, lấy xác nhận tại UBND xã.

- Trường hợp người hưởng bị phạt tù giam uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lấy xác nhận của Giám đốc trại giam.

- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH đang định cư, cư trú tại nước ngoài, hoặc đang đi du lịch, khám chữa bệnh ở nước ngoài không trực tiếp nhận tiền uỷ quyền cho người khác lĩnh thay lập Giấy uỷ quyền lấy xác nhận của Đại sứ quán hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam hoặc chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang định cư, cư trú hoặc tạm trú. Trường hợp lấy xác nhận của chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang định cư, cư trú hoặc tạm trú khi nộp cho cơ quan BHXH giải quyết phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt đã được công chứng

2. Bước 2:a) Trường hợp lĩnh thay chế độ hàng tháng:

Người lĩnh thay nộp Giấy uỷ quyền cho đại diện chi trả (ĐDCT) và đến kỳ lĩnh lương, ký nhận tiền trên Danh sách chi trả. Trường hợp người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ĐDCT hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải nộp trả số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luậtb) Trường hợp lĩnh thay các chế độ BHXH một lần: Người lĩnh thay nộp Giấy ủy quyền cho BHXH huyện, BHXH huyện viết phiếu chi chi trả chế độ cho người lĩnh thay.

3. Bước 3: ĐDCT tiếp nhận Giấy uỷ quyền chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy uỷ quyền đến hết thời hạn ủy quyền sau đó nộp cho BHXH cấp huyện để BHXH huyện lưu giữ Giấy uỷ quyền


Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp cho đại diện chi trả hoặc bảo hiểm xã hội huyện
Thành phần hồ sơ

- Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH).

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.


Số lượng hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết

ĐDCT tiếp nhận Giấy ủy quyền và thực hiện chi trả cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện, Đại diện chi trả
Kết quả thực hiện

- Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng;

- Phiếu chi tiền mặt.


Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH).
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH;

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH.Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ỦY QUYỀN LĨNH THAY LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH
1. Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH):

- Họ và tên: ....................................................... Năm sinh: ............................................

- Nơi cư trú………………………………….… Số điện thoại: ……….........................

- Số sổ BHXH/mã định danh: …………… Loại chế độ BHXH đang hưởng ……….…

- Nơi đang lĩnh chế độ BHXH: …....................................................................................

- tôi đồng ý uỷ quyền cho Ông (Bà) .......................... nêu tại mục 2 dưới đây lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH.2. Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH):

- Họ và tên: ……………………………………………………………………………..

- Số CMND: …………………………………………………………………………….

- Nơi cư trú ……………………………… Số điện thoại …………..…………..

- Thời hạn ủy quyền: Từ tháng ….. năm ………… đến tháng ….. năm ………………

- Nơi lĩnh: ………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng quy định về việc lĩnh tiền chế độ BHXH. Trong trường hợp Người ủy quyền (Người hưởng chế độ BHXH) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Người được ủy quyền (Người lĩnh thay chế độ BHXH) có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện, nếu vi phạm phải trả lại số tiền đã nhận và bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

....., ngày ... tháng ... năm ...

Xác nhận của chính quyền địa phương;

hoặc Giám đốc trại giam; hoặc Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam hoặc Chính quyền địa phương ở nước nơi người hưởng đang cư trú

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)....., ngày ... tháng ... năm ...

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:

- Người lĩnh thay khi đến nhận tiền phải xuất trình Giấy ủy quyền, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh;

- Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch sang tiếng Việt của phòng công chứng để cơ quan BHXH biết, giải quyết.

- Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận thì thời hạn uỷ quyền có hiệu lực là một năm kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.
3

Tên thủ tục hành chính

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH
Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

- Trường hợp người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang lĩnh bằng tiền mặt muốn chuyển sang lĩnh qua tài khoản cá nhân hoặc ngược lại, hoặc từ tài khoản cá nhân này sang tài khoản cá nhân khác, lập Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-BHXH) nộp cho ĐDCT hoặc BHXH Huyện.

2. Bước 2:

- BHXH huyện tiếp nhận hồ sơ, báo cho BHXH tỉnh để chuyển đổi phương thức lĩnh tiền của người hưởng; chi trả chi phí mở tài khoản (nếu có).

- BHXH tỉnh thực hiện chuyển đổi phương thức lĩnh tiền cho người hưởng trên danh sách chi trả, chuyển BHXH cấp huyện để thực hiện chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp cho ĐDCT hoặc BHXH huyện.
Thành phần hồ sơ

- Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).

- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản


Số lượng hồ sơ

01 (bộ)
Thời hạn giải quyết

Nếu người hưởng nộp mẫu 20-CBH trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì giải quyết vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
Đối tượng thực hiện

Cá nhân
Cơ quan thực hiện

BHXH huyện
Kết quả thực hiện

Danh sách chi trả
Lệ phí

Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH)
Yêu cầu, điều kiện

Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH;

- Quyết định số 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH.


Mẫu số 20 - CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC NHẬN

LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ................................................................

Tên tôi là: ............................................................... Năm sinh: ........................................

Nơi cư trú ……………………………………….. Số điện thoại: ……………………...

Số sổ BHXH: ...................................................................................................................

Chế độ BHXH đang hưởng: ……………………………………………………………

P

hương thức đang lĩnh: Tiền mặt: Tài khoản cá nhân:Nay thay đổi phương thức lĩnh chế độ BHXH theo phương thức:

Tiền mặt: Tài khoản cá nhân:

Tại: …………………………………………………………………………………….

(Số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản cá nhân nếu lĩnh qua tài khoản cá nhân) Lĩnh theo phương thức mới từ tháng … năm ……. ./.…………, ngày .... tháng ... năm ……..

Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú: Trường hợp người hưởng chuyển từ tiền mặt sang lĩnh tiền qua tài khoản cá nhân, hoặc từ tài khoản này sang tài khoản khác thì ghi rõ số hiệu tài khoản cá nhân, ngân hàng mở tài khoản; nếu lĩnh bằng tiền mặt ghi rõ tổ hưu trí, xã, huyện.


: Resource -> hoso -> phieugiaonhanhoso
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
phieugiaonhanhoso -> BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
phieugiaonhanhoso -> Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương