B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi


kÕt qu¶ gi¶m sè thöa sau khi thùc hiÖn D§§Ttải về 1.08 Mb.
trang8/15
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.08 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

3.4 kÕt qu¶ gi¶m sè thöa sau khi thùc hiÖn D§§T

3.4.1 Môc tiªu gi¶m sù manh món vÒ sè thöa


T¹i c¸c ®Þa ph­¬ng khi x©y dùng kÕ ho¹ch D§§T ®Òu x¸c ®Þnh râ môc tiªu chÝnh nh­ sau:

Gi¶m sè thöa, t¨ng diÖn tÝch mçi thöa ®Ó mçi hé trung b×nh chØ cã 1-5 thöa, phÊn ®Êu mçi thöa cã diÖn tÝch tõ 500 m2 trë lªn. Cô thÓ ë c¸c vïng nh­ sau:

Nam s¸ch-H¶i d­¬ng: Th«n cã 1 h¹ng ®Êt th× mçi hé dån thµnh 1 thöa.

Th«n cã 2 h¹ng ®Êt th× mçi hé dån l¹i 2 thöa. Th«n cã 3 h¹ng ®Êt th× mçi hé dån l¹i kh«ng qu¸ tõ 3 ®Õn 4 thöa.

B×nh lôc-Hµ nam: Mçi hé kh«ng qu¸ 5 thöa kÓ c¶ m¹.

TiÒn h¶i-Th¸i b×nh: Mçi hé kh«ng qu¸ 3 thöa.

VÜnh t­êng-VÜnh phóc: Mçi hé chØ cßn tõ 1-3 thöa. Nh÷ng hé nhiÒu khÈu, nhiÒu diÖn tÝch kh«ng nªn qu¸ 5 thöa. Thöa nhá nhÊt b»ng diÖn tÝch 1 khÈu ®­îc chia theo NghÞ ®Þnh 64/CP.

Nh×n chung t¹i c¸c vïng nghiªn cøu kh«ng cã sù kh¸c nhau nhiÒu vÒ môc tiªu quy ®Þnh sè thöa/hé. Vïng nµo ruéng ®Êt phøc t¹p nh­ VÜnh phóc th× sè thöa/hé nhiÒu h¬n, nh­ng kh«ng qu¸ 5 thöa/hé.

- Quü ®Êt c«ng ®­îc quy thµnh vïng tËp trung.

- Quy ho¹ch giao th«ng thuû lîi, quy ho¹ch ®Êt ph¶i phï hîp víi thùc tÕ vµ cã gi¸ trÞ l©u dµi.


3.4.2 Vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë c¸c m« h×nh nghiªn cøu


Thùc hiÖn theo nh÷ng môc tiªu, nguyªn t¾c vµ ph­¬ng thøc tæ chøc theo c¸c b­íc ®· nªu ë trªn, kÕt qu¶ thùc hiÖn D§§T t¹i c¸c m« h×nh lùa chän ®­îc cho ë b¶ng sau:


  1. Mét sè kÕt qu¶ chÝnh sau D§§T ë c¸c m« h×nh nghiªn cøu

M« h×nh

Tæng sè

thöa

Sè thöa/hé

DiÖn tÝch thöa

§Êt c«ng

®iÒn

B.qu©n

% Gi¶m

m2

% T¨ng

Quèc tuÊn

6124

3.5

58.2

580

235.0

Nh­ cò

Mü thä

3529

4.3

70.0

1186

650.0

TËp trung

Ngò kiªn

7180

4.3

63.2

430

220.0

TËp trung

§«ng quý

7189

2.3

50.0

934

200.0

TËp trung

Thanh x¸

-

3.7

20.5

557

130.0

Nh­ cò

Nam c­êng

1990

3.0

50.0

1.000

200.0

TËp trung


Qua b¶ng trªn cã nhËn xÐt:
VÒ gi¶m sè thöa/hé: vÒ chØ tiªu nµy hÇu nh­ c¸c ®Þa ph­¬ng trong ®Þa bµn nghiªn cøu ®Òu thùc hiÖn tèt, kh«ng cßn hé nµo cã trªn 5 thöa ruéng. Nh÷ng x· trång c©y hµng n¨m lµ chÝnh nh­ lóa tû lÖ gi¶m lín h¬n vµ ®¹t 58% ë Quèc tuÊn vµ 70% ë Mü thä. C¸c vïng ®· chuyÓn ®æi hÖ thèng c©y trång th× tû lÖ nµy gi¶m t­¬ng ®èi thÊp v× c©y ¨n qu¶ ®· ®­îc trång, viÖc dån ghÐp khã thùc hiÖn ®­îc nh­ ë Thanh x¸.

DiÖn tÝch/thöa ®· t¨ng ®¸ng kÓ so víi tr­íc, phæ biÕn lµ t¨ng gÊp 2 lÇn, diÖn tÝch mét thöa ®¹t trªn 360m2.

C¸c x· chän ph­¬ng ph¸p D§§T g¾n víi viÖc x©y dùng quy ho¹ch th× ®Êt c«ng ®iÒn ®· ®­îc tËp trung l¹i thµnh mét ®Õn hai khu trong x·. §iÒu nµy cho phÐp dÔ qu¶n lý, khai th¸c tèt h¬n, vÝ dô x· Ngò kiªn ®Êt c«ng ®iÒn tr­íc kia n»m r¶i r¸c trong ruéng chia l©u dµi cho hé n«ng d©n nay ®· tËp trung l¹i ë lo¹i ®Êt 1 vô vµ cho ®Êu thÇu ®Ó nu«i c¸ nh­ vËy kh«ng nh÷ng qu¶n lý ®­îc tèt mµ cßn t¨ng ®­îc møc kho¸n ®Êu thÇu tõ 40-50 kg lªn 90-100 kg thãc/sµo/n¨m. X· Mü thä còng n©ng ®­îc møc kho¸n tõ 50-60 kg lªn 100-120kg thãc/sµo/n¨m do ®Êt ®Êu thÇu ®· ®­îc tËp trung.

Còng qua D§§T mµ Quèc tuÊn ®· dÔ dµng tiÕn hµnh më réng ®­îc hÖ thèng m­¬ng dÉn n­íc vµo tõng c¸nh ®ång, c«ng viÖc nµy tr­íc ®©y th­êng gÆp nhiÒu khã kh¨n do khi thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 64/CP x· ch­a cã quy ho¹ch ®Ó dù tr÷ ®Êt dïng cho môc ®Ých nµy. Khi cã nhu cÇu më réng m­¬ng m¸ng ph¶i xin ý kiÕn cña d©n vµ ®­îc d©n ®ång ý gãp mét phÇn ruéng ®Êt cña m×nh míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. X· Ngò kiªn sau D§§T ®· më réng vµ n©ng cÊp ®­îc 2 km ®­êng giao th«ng vµ 3 km m­¬ng trªn ®ång ruéng, më míi ®­îc 450m ®­êng vµ 300m m­¬ng t­íi.

Víi c¸c m« h×nh D§§T tù nguyÖn kÕt qu¶ vÒ gi¶m sè thöa/hé còng nh­ t¨ng diÖn tÝch trªn m¶nh ruéng phô thuéc mét phÇn vµo thêi gian vµ môc ®Ých chuyÓn ®æi ruéng ®Êt ë tõng ®Þa ph­¬ng. X· Thanh x¸ do thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ nh÷ng n¨m ch­a cã chñ tr­¬ng D§§T nªn môc tiªu lóc nµy cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ n«ng d©n cÇn ®¹t lµ trång ®­îc c©y v¶i thay cho c©y lóa, viÖc D§§T chØ tiÕn hµnh gi÷a c¸c hé. Hä tù nguyÖn ®æi ®Êt cho nhau khi thÊy 2 bªn ®Òu cã lîi, kh«ng cã sù tham gia cña chÝnh quyÒn. KÕt qu¶ sau thùc hiÖn D§§T sè thöa gi¶m kh«ng nhiÒu, diÖn tÝch thöa nãi chung lµ t¨ng kh«ng nhiÒu trõ nh÷ng m¶nh qu¸ nhá th× ®­îc b¸n hoÆc trao ®æi víi c¸c hé kh¸c cã ®Êt liÒn kÒ. Ng­îc l¹i x· Nam c­êng xin chuyÓn ®æi tõ trång lóa sang NTTS th× n«ng d©n l¹i tù nguyÖn ®Ò nghÞ x· lµm träng tµi ®Ó x©y dùng hÖ thèng kªnh m­¬ng dÉn n­íc vµo c¸c ao vµ n«ng d©n chÊp nhËn dån ruéng ®Ó mçi hé chØ cã 1 m¶nh ®Ó ®µo ao th¶ c¸. Môc tiªu gi¶m sè thöa/hé nh­ vËy ®· ®­îc thùc hiÖn.

3.4.3 Nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm rót ra


1. Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn tõ trong ®¶ng ®Õn c¸c tæ chøc ®oµn thÓ quÇn chóng nh©n d©n nh»m thèng nhÊt t­ t­ëng vµ nhËn thøc vÒ chñ tr­¬ng cña §¶ng, nhµ n­íc vÒ D§§T kh¾c phôc t×nh tr¹ng ruéng ®Êt manh món, ph©n t¸n nh­ hiÖn nay, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc th©m canh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo h­íng hµng ho¸ n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng cao, mÆt kh¸c h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.

2. TËp trung chØ ®¹o thèng nhÊt tõ huyÖn ®Õn c¬ së, biÕt ph¸t huy kh¶ n¨ng cña ®éi ngò c¸n bé ®Þa ph­¬ng, chñ ®éng kh¾c phôc khã kh¨n, nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, chÊp hµnh tèt nhiÖm vô khi ®­îc Ban chØ ®¹o ph©n c«ng, tõng ®¬n vÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc l·nh ®¹o cho ®Õn khi hoµn thµnh c«ng viÖc. T¨ng c­êng c«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc tiÕn ®é, gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng vÊn ®Ò v­íng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh triÓn khai.

3. Sau khi ®· hoµn thµnh ph­¬ng ¸n D§§T, ®Ó cã tÝnh kh¶ thi cao ®iÒu quan träng lµ ph¶i tæ chøc häp nh©n d©n, th¶o luËn d©n chñ, chän ph­¬ng ¸n giao ruéng. Qu¸ tr×nh giao ruéng ph¶i gi÷ nguyªn t¾c mµ ®Ò ¸n cña tØnh ®· ®Ò ra: gi÷ nguyªn sè hé, sè khÈu, diÖn tÝch, h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ.... Sau khi giao ruéng t×nh h×nh n«ng th«n ph¶i ®­îc æn ®Þnh.

4. C¸n bé trùc tiÕp x©y dùng ph­¬ng ¸n giao ruéng ph¶i cã phÈm chÊt, n¨ng lùc, nhiÖt t×nh, c«ng t©m vµ cã uy tÝn víi nh©n d©n. Khi x©y dùng ph­¬ng ¸n nªn më réng tham kh¶o ý kiÕn cña mét sè l·o n«ng, ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cò cña HTX tr­íc ®©y ®· nghØ viÖc, lµm ®­îc nh­ vËy th× chÊt l­îng ph­¬ng ¸n giao ruéng ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n, thuËn lîi cho c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh.

5. Lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ nh­: C¸c lo¹i sæ s¸ch cã liªn quan tíi ®Êt ®ai, ph©n tÝch biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai, nh©n khÈu ®· giao theo nghÞ ®Þnh 64/CP. Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch l¹i ®ång ruéng, ph­¬ng ¸n dån ®æi ®Êt c«ng ®iÒn, ph­¬ng ¸n x©y dùng giao th«ng thuû lîi néi ®ång.

6. Tæ chøc duyÖt ph­¬ng ¸n t¹i c¸c côm d©n c­ ph¶i chÆt chÏ, cÇn tËp trung vµo mét sè néi dung: Sè hé, sè khÈu, diÖn tÝch ®Êt tiªu chuÈn, diÖn tÝch ®Êt c«ng ®iÒn, diÖn tÝch ®Êt lµm giao th«ng thuû lîi míi, sè thöa/hé, diÖn tÝch/thöa míi. TÊt c¶ néi dung ph¶i ®­îc tæng hîp tr­íc khi duyÖt ph­¬ng ¸n.

7. Tæ chøc tèt viÖc giao ruéng ngoµi thùc ®Þa, ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra ®Ó lµm c¨n cø cÊp giÊy chøng nhËn QSDR§ cho c¸c hé n«ng d©n.

8. Chän thêi ®iÓm giao ruéng thuËn lîi nhÊt trong n¨m. Nªn giao vµo lóc sau khi gieo cÊy lóa chiªm xu©n, v× ë thêi ®iÓm nµy thêi tiÕt th­êng tèt, lµ thêi kú n«ng nhµn dÔ cho viÖc häp hµnh vµ tæ chøc giao ruéng.9. BiÓu d­¬ng khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n tiªu biÓu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô.

: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương