B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò Tµi


PhÇn v: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 5.1 KÕt luËntải về 1.08 Mb.
trang15/15
Chuyển đổi dữ liệu19.07.2016
Kích1.08 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

PhÇn v: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ

5.1 KÕt luËn

5.1.1 VÒ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu:


1. T¸c ®éng cña D§§T ®Õn sù ph¸t triÓn cña n«ng nghiÖp, kinh tÕ x· héi n«ng th«n lµ rÊt phøc t¹p vµ theo hai chiÒu (-) vµ (+):

 • Nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cã thÓ thÊy râ lµ:

  • Cho phÐp t¨ng hiÖu qu¶ ®Çu t­­ kü thuËt ®Çu t­ trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, ph¸t huy ®­îc kinh tÕ quy m« « thöa.

  • Cho phÐp thóc ®Èy ®a d¹ng ho¸ (cÊp vïng), chuyªn m«n ho¸ (cÊp vïng vµ n«ng hé) nh­ng chØ ®èi víi mét sè n¬i, mét sè lo¹i h×nh s¶n xuÊt nh­ chuyÓn ®æi trång c©y l©u n¨m, nu«i trång thuû s¶n, víi mét sè kiÓu hé n«ng d©n cã kh¶ n¨ng kinh doanh, cã vèn.

  • T¹o ra quy ho¹ch ®Êt ®ai, c¬ së h¹ tÇng ban ®Çu phôc vô ph¸t triÓn

 • Tuy nhiªn, D§§T còng cã t¸c ®éng kh¸c cã chiÒu h­íng bÊt lîi ®ã lµ:

  • Sù gia t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ ®ång vèn kh«ng ®­îc c¶i thiÖn.

  • T¹o ra nh÷ng nhãm lîi Ých kh¸c nhau xung quanh vÊn ®Ò ruéng ®Êt, nh÷ng nhãm lîi Ých nµy nµy ®«i khi tr¸i ng­îc nhau kh«ng phôc vô cho c¸c môc tiªu ban ®Çu lµ hç trî SX cña D§§T. Sù gia t¨ng quyÒn lîi cña UBND cÊp x· ®èi víi ®Êt c«ng ®iÒn nhiÒu khi ®ång nghÜa víi viÖc t¹o ra nh÷ng khã kh¨n cho phÇn nhiÒu n«ng hé cßn khã kh¨n ë ®Þa ph­¬ng tiÕp cËn ®­îc lo¹i ®Êt nµy.

  • D§§T thóc ®Èy thÞ tr­­êng ruéng ®Êt ®Æc biÖt lµ thóc ®Èy m¹nh h¬n thÞ tr­êng mua b¸n ®èi víi nh÷ng vïng chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt, kÕt qu¶ lµ ®a sè ng­­êi s¶n xuÊt nhá, ng­êi nghÌo gÆp nhiÒu bÊt lîi h¬n.

  • Gãp phÇn vµo viÖc g©y ph©n ho¸ ruéng ®Êt vµ ph©n ho¸ giµu nghÌo.

  • DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp b×nh qu©n/khÈu cã thÓ bÞ gi¶m xuèng nÕu kh«ng ®­­îc qu¶n lÝ tèt nhÊt lµ trong tr­êng hîp cã sù can thiÖp hµnh chÝnh cña chÝnh quyÒn.

2. Cã 3 h×nh thøc thùc hiÖn D§§T chÝnh hiÖn nay trong §BSH, ®ã lµ:

  • H×nh thøc tù do mua b¸n dån ®æi: C¬ chÕ thÞ tr­­êng ®iÒu tiÕt hoµn toµn

  • H×nh thøc b¸n tù nguyÖn, trong ®ã n«ng d©n tæ chøc ®¨ng kÝ dån ®æi, CQ ®Þa ph­­¬ng hç trî (Chóng t«i cßn gäi lµ h×nh thøc can thiÖp nöa hµnh chÝnh).

  • H×nh thøc tæ chøc can thiÖp hµnh chÝnh trªn diÖn réng: Víi c¸c mÖnh lÖnh, chØ thÞ, nghÞ quyÕt, quy ®Þnh hµnh chÝnh, hç trî tµi chÝnh… cã sù tham gia ®«ng ®¶o cña c¸c ban ngµnh chÝnh quyÒn ®oµn thÓ ë ®Þa ph­¬ng.

 1. Môc tiªu cña c¸c t¸c nh©n tham gia D§§T trong m« h×nh can thiÖp hµnh chÝnh lµ rÊt kh¸c nhau: N«ng d©n tham gia víi môc ®Ých mong ®îi sù c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cho phÐp ®a d¹ng ho¸ n«ng nghiÖp. ChÝnh quyÒn tØnh, huyÖn tham gia víi môc tiªu ­­u tiªn ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kiÓm kª quü ®Êt trong sù mong chê mét gi¶i ph¸p míi thóc ®Èy s¶n xuÊt ë ®Þa ph­¬ng nh»m tiÕp tôc bæ sung c¸c biÖn ph¸p c¶i c¸ch n«ng nghiÖp n«ng th«n, trong khi chÝnh quyÒn x·, th«n ­l¹i ­u tiªn vÊn ®Ì qu¶n lÝ ruéng ®Êt (nhÊt lµ ®Êt c«ng ®iÒn), quy ho¹ch ®ång ruéng.

Nh÷ng can thiÖp hµnh chÝnh cã ­­u ®iÓm lµ lµm nhanh, gi¶m thêi gian thùc hiÖn nh­­ng cã thÓ m¾c sai lÇm vµ hiÖu qu¶ kh«ng cao. §a sè c¸c m« h×nh cant hiÕp hµnh chÝnh hiÖn nay kh«ng x¸c ®Þnh ®­­îc nhu cÇu thùc cña n«ng d©n ®èi víi D§§T. ViÖc thùc hiÖn tá ra n«n nãng, thiÕu nh÷ng nghiªn cøu vµ c©n nh¾c kü l­ìng nªn D§§T kh«ng tho¶ m·n ®­­îc nh÷ng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng cña n«ng d©n.

Víi nh÷ng t¸c ®éng theo chiÒu h­íng bÊt lîi cña D§§T, nh÷ng môc tiªu cña chÝnh quyÒn ®Æt ra ban ®Çu khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p can thiÖp hµnh chÝnh nh»m D§§T cã nguy c¬ kh«ng thùc hiÖn ®­îc. KÕt qu¶ nghiªn cøu cho thÊy, D§§T kh«ng thóc ®Èy ®a d¹ng s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c n¬i c¸c vïng, viÖc rµ so¸t quü ®Êt NN còng gÆp kho kh¨n do ®éng c¬ tham gia cña cÊp c¬ së cã thÓ bÞ sai lÖch. Sù chuÈn bÞ thiÕu ®ång bé vÒ tµi chÝnh ®Æc biÖt lµ ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch CSHT, thiÕu tµi liÖu vµ c¸n bé chuyªn m«n còng lµm cho c¸c biÖn ph¸p can thiÖp hµnh chÝnh kh«ng ®¹t ®­îc hiÖu qu¶. 1. H×nh thøc tù nguyÖn, nöa can thiÖp hµnh chÝnh cã ­­u ®iÓm lµ cã thÓ tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu D§§T cña ng­­êi d©n. Trong khi ®ã nhµ n­­íc vÉn cã thÓ qu¶n lÝ tèt h¬n ®­­îc ®Êt ®ai. V× thÕ chñ ch­­¬ng thøc ®Èy vµ hç trî cho c¸c c¬ chÕ phi tËp trung tham gia thùc hiÖn D§§T lµ ®iÒu ®¸ng ®­­îc xem xÐt trong t­¬ng lai. Tuy nhiªn, cho dï cã ¸p dông c¬ chÕ can thiÖp, t¸c ®éng nµo th× viÖc x©y dùng, c«ng bè quy ho¹ch chiÕn l­­îc sö dông ®Êt, c¸c quy ®Þnh, quy ph¹m vÒ sö dông ®Êt c«ng ®iÒn, ®Êt dïng cho CSHT lµ rÊt quan träng tr­íc khi thùc hiÖn D§§T.

5.1.2 VÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn nghiªn cøu vµ nh÷ng tån t¹i trong ®Ò tµi


5. Nghiªn cøu t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch lµ vÊn ®Ò phøc t¹p ®Æc biÖt lµ c¸c chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn vÊn ®Ò ruéng ®Êt vµ n«ng nghiÖp, n«ng th«n. Ngay mét chÝnh s¸ch nh»m môc tiªu ®¬n gi¶n chØ thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ vµ nh»m vµo nh÷ng ®èi t­îng cô thÓ nµo ®ã, nh­ng trªn thùc tÕ c¸c t¸c nh©n kh¸c nhau vÉn cã thÓ tham gia vµ cã th¸i ®é hoÆc c¸ch øng xö rÊt kh¸c nhau vÒ chi s¸ch ®ã. Cuèi cïng hÖ qu¶ cña chÝnh s¸ch lµ kh«ng gièng nhau ®èi víi tõng t¸c nh©n vµ c¸c môc tiªu ban ®Çu cã thÓ bÞ lung lay. V× thÕ nghiªn cøu t¸c ®éng chÝnh s¸ch, kh«ng thÓ chØ ®¬n gi¶n lµ t×m c¸ch ®o ®Õm c¸c t¸c ®éng vÒ l­îng cña chÝ s¸ch. Nh÷ng phÐp ®o nµy lµ quan träng nh­ng cÇn nghiªn cøu kü h¬n th¸i ®é, c¸ch øng xö vµ ®éng c¬ cña c¸c t¸c nh©n kh¸c nhau trong x· héi vÒ chÝnh s¸ch ban hµnh. ChØ khi ng­êi ta chØ ra b¶n chÊt ®óng cña mçi ®éng c¬ tham gia vao thùc hiÖn chÝ s¸ch, hiÓu ®­îc c¸c øng xö cña c¸c t¸c nh©n, khi ®ã c¸c phÐp ®o vÒ l­îng míi chÝnh x¸c vµ quan trong h¬n lµ chØ khi ®ã ng­êi ta míi cã h­íng ®Ó ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch tiÕp theo sao cho cã hiÖu qu¶.

Nghiªn cøu D§§T trong b¸o c¸o nµy lµ vÝ dô trong rÊt Ýt nghiªn cøu tiÕp cËn chÝnh s¸ch theo c¶ 2 h­íng nµy: (1) §o ®Õm c¸c t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch vµ (2) ph©n tÝch th¸i ®é hîp t¸c cña c¸c t¸c nh©n liªn quan kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch. Chóng t«i cho r»ng ®©y còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng ®iÓm thµnh c«ng cña nghiªn cøu nµy.Tuy nhiªn, do nh÷ng h¹n chÕ vÒ thêi gian nh©n lùc vµ kinh phÝ cña ®Ò tµi nªn cßn nhiÒu ®iÓm cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu:

  • Nghiªn cøu ®Ó cã thÓ ®­a ra ®Çy ®ñ h¬n c¸c t¸c ®éng do nh÷ng øng xö kh¸c nhau cña c¸c t¸c nh©n trong qu¸ tr×nh D§§T

  • Nh÷ng øng xö tiÕp sau qu¸ tr×nh D§§T lµ gi? KÕt qu¶ cña nã lµ g×?

  • HiÖu qu¶ thóc ®Èy hay k×m h·m t¨ng tr­­ëng cña chÝnh s¸ch D§§T nãi riªng vµ chÝnh s¸ch R§ nãi chung lµ nh­ thÕ nµo?

  • ViÖc thö nghiÖm mét ph­¬ng ph¸p D§§T míi ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kh¾c phôc nh­­îc ®iÓm còng rÊt cÇn thiÕt.

  • BiÖn ph¸p nµo kh¾c phôc ®­­îc nh÷ng sai lÖch cña c¸c t¸c nh©n tham gia chÝnh s¸ch

5.2 KiÕn nghÞ chÝnh s¸ch


 1. VÒ chñ tr­­¬ng D§§T: VÒ l©u dµi vÉn cÇn tiÕn hµnh, hoÆc hç trî ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh D§§T, nh­­ng:

  • Kh«ng nhÊt thiÕt lµ ph¶i tæ chøc ®ång lo¹t ë kh¾p mäi n¬i, víi mäi lo¹i h×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.

  • H¹n chÕ nh÷ng can thiÖp hµnh chÝnh, mÖnh lÖnh, cÇn hâ trî cho c¬ chÕ phi tËp trung tham gia vµo thùc hiÖn D§§T.

 1. Ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thÞ tr­­êng thuª m­­în, b¶o ®¶m c¸c quyÒn vµ sù b×nh ®¼ng tiÕp cËn ruéng ®Êt (vÝ dô CQ gióp c¸c hé, x¸c nhËn c¸c hîp ®ång thuª m­­în, hîp ®ång vay tÝn dông ®Ó c¶i t¹o ®Êt thay v× chØ lµm thñ tôc chuyÓn nh­­îng nh­ hiÖn nay)

 2. Hoµn thiÖn vµ ®ång bé ho¸ c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông, lao ®éng, ph¸t triÓn CSHT n«ng th«n ®Ó hç trî cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn sau D§§T cã hiÖu qu¶.

 3. H¹n chÕ can thiÖp hµnh chÝnh nh­­ng kh«ng cã nghÜa lµ ®Ó thÞ tr­­êng tù ®iÒu tiÕt. H×nh thøc b¸n hµnh chÝnh nªn ®­­îc ¸p dông: NghÜa lµ chÝnh quyÒn nhµ n­íc chØ tham gia víi vai trß nh­ hç trî kü thuËt, hoµn thiÖn hå s¬ ®Êt ®ai, trong tµi trong xung ®ét R§…VÒ lo¹i ®Êt, ®èi t­­îng D§§T, c¬ chÕ dån ghÐp… sÏ do ng­­êi d©n ®Þa ph­¬ng tù quyÕt ®Þnh. Sù hç trî tõ phÝa chÝnh quyÒn trong c¸c m« h×nh b¸n can thiÖp hµnh chÝnh cÇn tËp trung vµo:

   1. Thùc hiÖn quy ho¹ch cÊp vïng tr­­íc lµm c¬ së xÐt duyÖt c¸c s¸ng kiÕn cña ®Þa ph­­¬ng trong quy ho¹ch sö dông ®Êt.

   2. KÕt hîp tèt viÖc thùc hiÖn D§§T víi tæ chøc qu¶n lÝ ®Êt ®ai, thiÕt lËp hå s¬, cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ruéng ®Êt.

   3. CÇn cã quy ®Þnh cô thÓ ®Ó QL ®Êt c«ng ®iÒn vµ cã CS ®èi víi c¸c hé nghÌo gióp hä tiÕp cËn ®­­îc ruéng ®Êt c«ng ®iÒn.

   4. H¹n chÕ hç trî trùc tiÕp b»ng tµi chÝnh, thay thÕ b»ng nh÷ng hç trî vÒ chuyªn m«n, c«ng cô nh­­ b¶n ®å, s¬ ®å vµ tæ chøc tèt c¸c kh©u kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn

 4. Liªn quan ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p vÒ ruéng ®Êt n«ng nghiÖp ë n«ng th«n hiÖn nay, chóng t«i kiÕn nghÞ cÇn cã nghiªn cøu ®ång bé vµ tæng hîp h¬n. Kh«ng chØ gãi gän trong nghiªn cøu D§§T, nh÷ng nghiªn cøu cÇn ph¶i h­íng vµo (1) c¸c gi¶i ph¸p nh»m thiÕt lËp thÞ tr­êng trao ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, (2) hç trî cho n«ng hé nhá tiÕp cËn b×nh ®¼ng ruéng ®Êt, (3) qu¶n lÝ ®Êt cã hiÖu qu¶ vµ gi¶m thiÓu chi phÝ giao dÞch ®èi víi c¸c n«ng hé khi tham gia trao ®æi ruéng ®Êt, (4) Gi¶i ph¸p h¹n chÕ tiªu cùc trong qu¶n lÝ sö dông ruéng ®Êt…

 5. Cuèi cïng, riªng vÒ môc tiªu D§§T, chóng t«i kiÕn nghÞ c¸c c¬ quan, ban ngµnh, tæ chøc, c¸c nhµ tµi trî quan t©m vµ cã tr¸ch nhiÖm víi vÊn ®Ò ruéng ®Êt cña n«ng d©n thÓ hç trî cïng víi chóng t«i x©y dùng mét sè m« h×nh D§§T dùa trªn nguyªn t¾c huy ®éng tèi ®a c¸c c¬ chÕ phi tËp trung vµ sù tham gia cña ng­êi d©n.

Tµi liÖu tham kh¶o

 1. B¸o c¸o “Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món ®Êt ®ai trong n«ng nghiÖp ë §BSH” (PhÇn thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu) cña ViÖn quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp - Bé NN vµ PTNT th¸ng 1/2003

 2. Ng­êi n«ng d©n ch©u thæ B¾c Kú, P. Gourou, 1936. Nhµ xuÊt b¶n trÎ, T¸i b¶n n¨m 2003, 598 trang.

 3. Sè liÖu ®iÒu tra c¬ b¶n vÒ gia ®×nh ViÖt nam vµ ng­êi phô n÷ trong gia ®×nh thêi kú CNH, H§H. Lª Ngäc V¨n vµ CS, Nhµ xuÊt b¶n KHXH, Hµ néi, 2002. 196 trang.

 4. ChØ thÞ sè 15/CT-TU ngµy 4/5/2000 cña th­êng vô tØnh uû Hµ nam “V/v: ChuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món, ph©n t¸n ruéng ®Êt”

 5. KÕ ho¹ch sè 08/KH-UB ngµy 10/5/2000 cña UBND tØnh Hµ nam “V/v: Tæ chøc chuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món, ph©n t¸n ruéng ®Êt-Theo chØ thÞ cña ban th­êng vô TØnh uû sè 15/CT-TU ngµy 4/5/2000”

 6. QuyÕt ®Þnh sè 169/Q§-TU ngµy 5/5/2000 cña TØnh uû Hµ nam “V/v: Thµnh lËp BC§ vËn ®éng chuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món, ph©n t¸n ruéng ®Êt”

 7. QuyÕt ®Þnh sè 472/Q§-UB ngµy 13/6/2000 cña UBND tØnh Hµ nam “V/v: Thµnh lËp tæ chuyªn viªn gióp viÖc BC§ vËn ®éng chuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp”

 8. H­íng dÉn sè 89/HD-§KTK ngµy 11/5/2000 cña Së §Þa chÝnh Hµ nam “V/v: H­íng dÉn tr×nh tù, néi dung, ph­¬ng ph¸p tiÕn hµnh chuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp cho c¸c hé n«ng d©n t¹i th«n, ®éi”

 9. H­íng dÉn 133/HD-§C ngµy 22/6/2000 cña së §Þa chÝnh Hµ namV/v: H­íng dÉn chuyÓn ®æi ruéng ®¸t n«ng nghiÖp t¹i cÊp x·”

 10. B¸o c¸o “KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 08/KH-UB cña UBND tØnh Hµ nam vÒ chuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món, ph©n t¸n ruéng ®Êt theo ChØ thÞ sè 15/CT-TU ngµy 4/5/2000 cña Ban Th­êng vô TØnh uû” Ngµy 28/5/2003.

 11. B¸o c¸o tæng kÕt viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ sè 15/CT-TU cña Phßng ®Þa chÝnh huyÖn B×nh lôc. (2003)

 12. Tê tr×nh sè 136/KH-UB cña Uû ban nh©n d©n huyÖn VÜnh t­êng, tØnh VÜnh phóc ngµy 2/9/1997 “V/v: H­íng dÉn chuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp”.

 13. B¸o c¸o cña UBND huyÖn VÜnh t­êng vÒ “T×nh h×nh thùc hiÖn dån ghÐp ruéng ®Êt n«ng nghiÖp huyÖn VÜnh T­êng n¨m 1998.

 14. B¸o c¸o cña UBND huyÖn VÜnh t­êng vÒ “S¬ kÕt thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh dån ghÐp ruéng ®Êt vµ cÊp GCNQSDR§ – ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p cho n¨m 2001”.

 15. B¸o c¸o cña §¶ng bé x· Ngò kiªn vÒ KÕt qu¶ viÖc dån ghÐp ruéng ®Êt nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món”.

 16. ChØ thÞ sè 21/CT-TU ngµy 2/4/2002 cña th­êng vô tØnh uû H¶i d­¬ng “V/v: ChuyÓn ®æi ruéng ®Êt n«ng nghiÖp nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng manh món, ph©n t¸n ruéng ®Êt”

 17. §Ò ¸n “H­íng dÉn n«ng d©n ®æi ruéng tõ « thöa nhá thµnh « thöa lín” cña UBND tØnh H¶I d­¬ng

 18. QuyÕt ®Þnh sè 392/2002/Q§-UB cña UBND tØnh H¶i d­¬ng “V/v: Phª duyÖt ®Ò ¸n H­íng dÉn n«ng d©n chuyÓn ®æi ruéng tõ « thöa nhá thµnh « thöa lín”

 19. ChØ thÞ sè 16-CT/HU ngµy 2/4/2002 cña Ban th­êng vô huyÖn uû Nam s¸ch “V/v: TËp trung chØ ®¹o h­íng dÉn n«ng d©n chuyÓn ®æi ruéng ®Êt tõ « thöa nhá thµnh « thöa lín”

 20. B¸o c¸o kÕt qu¶ chØ ®¹o ®iÓm D§§T t¹i x· Quèc tuÊn cña BC§ huyÖn Nam s¸ch.

 21. KÕ ho¹ch sè 157/KH-UB ngµy 28/11/2002 cña UBND HuyÖn Nam s¸ch VÒ triÓn khai thùc hiÖn D§§T.

 22. Quy tr×nh h­íng dÉn thùc hiÖn KÕ ho¹ch D§§T cña UBND huyÖn Nam s¸ch ngµy 29/11/2002.

 23. QuyÕt ®Þnh sè 208-Q§/HU ngµy 25/11/2002 cña Ban th­êng vô HuyÖn uû Nam s¸ch “V/v: Thµnh lËp Ban chØ ®¹o D§§T cña huyÖn”

 24. QuyÕt ®Þnh sè 209-Q§/HU ngµy 25/11/2002 cña Ban th­êng vô HuyÖn uû Nam s¸ch “V/v: Thµnh lËp Ban tæ chøc thùc hiÖn D§§T cña HuyÖn

 25. QuyÕt ®Þnh sè 210-Q§/HU ngµy 25/11/2002 cña Ban th­êng vô HuyÖn uû Nam s¸ch “V/v: Ph©n c«ng cÊp uû phô tr¸ch c«ng t¸c D§§T ë c¸c x·, thÞ trÊn”

 26. QuyÕt ®Þnh sè 211-Q§/HU ngµy 25/11/2002 cña Ban th­êng vô HuyÖn uû Nam s¸chV/v: Cö c¸n bé t¨ng c­êng chØ ®¹o viÖc thùc hiÖnD§§T ë c¸c x·, thÞ trÊn”

 27. NghÞ quyÕt sè 07-NQ/TU ngµy 20/3/2002 cña ban chÊp hµnh §¶ng bé tØnh Th¸i b×nh “V/v: dån ®iÒn ®æi thöa ®Êt n«ng nghiÖp”

 28. §Ò ¸n thùc hiÖn D§§T vµ cÊp giÊy chøng nhËn QSDR§ n«ng nghiÖp cña TØnh Th¸i b×nh.

 29. QuyÕt ®Þnh sè 18/Q§-UB ngµy 27/3/2002 cña UBND tØnh Th¸i b×nh “V/v: Ban hµnh §Ò ¸n thùc hiÖn D§§T vµ cÊp giÊy chøng nhËn QSDR§ n«ng nghiÖp”

 30. H­íng dÉn mét sè ®iÓm trong “§Ò ¸n thùc hiÖn D§§T vµ cÊp giÊy chøng nhËn QSDR§ n«ng nghiÖp” cña ngµnh ®Þa chÝnh-n«ng nghiÖp vµ PTNT tØnh Th¸i b×nh”

 31. KÕ ho¹chTæ chøc qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn nghÞ quyÕt 07 cña Ban chÊp hµnh §¶ng bé Th¸i b×nh vµ c¸c kÕt luËn cña Ban th­êng vô tØnh uû (kho¸XVI) cña Ban th­êng vô HuyÖn uû TiÒn h¶i sè 12KH/HU ngµy 29/4/2002”

 32. KÕ ho¹ch “Thùc hiÖn D§§T vµ cÊp giÊy chøng nhËn QSDR§ n«ng nghiÖp theo nghÞ quyÕt 07 cña TU” cña Ban th­êng vô HuyÖn uû TiÒn h¶i sè 13KH/HU ngµy 7/5/2002.

 33. QuyÕt ®Þnh sè 67-Q§/HU cña Ban th­êng vô HuyÖn uû “V/v: Thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn nghj quyÕt 07 cña TU v/v D§§T vµ cÊp GiÊy chøng nhËn QS§”

 34. B¸o c¸o “TiÕn ®é thùc hiÖn ®Ò ¸n D§§T’’ cña Phßng ®Þa chÝnh HuyÖn TiÒn h¶i ngµy 16/9/2002.

 35. B¸o c¸oKÕt qu¶ thùc hiÖn ®Ò ¸n D§§T” Cña UBND huyÖn TiÒn h¶i ngµy 31/12/2002.

 36. KÕ ho¹ch vµ kÕt qu¶ D§§T ë X· §«ng quý.


: images -> 2006
2006 -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
2006 -> Nghiªn cøu triÓn väng quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i viÖt nam – trung quèc ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i 2000 Lêi nãi ®Çu
2006 -> BÁo cáo nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chính của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập afta
2006 -> NGÀnh lúa gạo việt nam nguyễn Ngọc Quế Trần Đình Thao Hà Nội, 5-2004 MỤc lụC
2006 -> Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2006
2006 -> §inh Xun Tïng Vò träng B×nh TrÇn c ng Th¾ng Hµ NéI, th¸ng 12 N¡M 2003
2006 -> Nhãm nghiªn cøu: Hoµng Thuý b ng (M. Sc) NguyÔn V¨n NghÖ (mba) Lª Hoµng Tïng
2006 -> PHÁt triển hệ thống tín dụng nông thôN Ở việt nam1
2006 -> ¶nh h­ëng cña viÖc Trung Quèc vµo wto vµ mét sè bµi häc cho ViÖt Nam1
2006 -> Bé n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th n B¸o c¸o tæng quan ngµnh chÌ viÖt Nam


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương