BÁo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể VÙng và khu nông nghiệP Ứng dụng công nghệ cao tỉnh lào cai đẾn năM 2020tải về 0.83 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAISỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------------------------

BÁO CÁO TỔNG HỢP
QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÙNG VÀ KHU NÔNG NGHIỆP

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH LÀO CAI ĐẾN NĂM 2020,

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


Lào Cai, năm 2016

PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÙNG VÀ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH LÀO CAI


Phát triển nền sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một xu hướng tất yếu và là nội dung quan trọng của quá trình CNH – HĐH nền nông nghiệp, trong đó việc xây dựng các khu công nghệ cao làm hạt nhân, tạo bước đột phá nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá trong quá trình hội nhập là bước quan trọng của tất cả các quốc gia trên thế giới.

Thực tế và kinh nghiệm của các nước trên thế giới và khu vực, đặc biệt của Trung Quốc, Đài Loan phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đều hướng tới các loại sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có chất lượng, có giá trị cao về kinh tế, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, gắn sản xuất với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Đối tượng sản phẩm chính là rau, hoa, quả, cây cảnh, chăn nuôi, sản phẩm thủy sản.v.v.

Sau khi Quốc hội thông qua Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Quyết định số 176/QĐ-TTg, ký ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; đặc biệt Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2015 của về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cơ sở chỉ đạo để các tỉnh và thành phố trong cả nước tiến hành nghiên cứu triển khai xây dựng các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh.

Lào Cai, với lợi thế là tỉnh tiếp giáp với thị trường lớn như Trung Quốc, có nhiều địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, có điều kiện thiên nhiên ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp,…Với nhiều lợi thế nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp của Lào Cai, áp lực đối với sản xuất nông nghiệp của Lào Cai là điều kiện địa hình chia cắt, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp,…trong khi nhu cầu sử dụng và nhận thức về chất lượng sản phẩm nông nghiệp của người dân ngày càng cao, thị phần của sản phẩm nông sản chất lượng cao trên thị trường tăng; cần thiết phải gia tăng số lượng cũng như chất lượng các sản phẩm nông nghiệp; các vấn đề an toàn thực phẩm, phát triển bền vững, tiêu thụ sản phẩm, sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường trong và nước ngoài đang được đặt ra. Để giải quyết vấn đề này, ngoài việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ về giống, phân bón, phòng trừ dịch bệnh, thủy lợi,... một trong những hướng đi hiện nay của nhiều nước trên thế giới cũng như trong nước là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai đã phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và tiềm năng đất đai; khắc phục những hạn chế, khó khăn để phát triển nền nông nghiệp đa dạng và bảo vệ môi trường. Sản xuất nông nghiệp đã đạt được một số kết quả trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa của tỉnh như: vùng trồng chuối, dứa tại Mường Khương, Bát Xát; vùng trồng ngô tại Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai; vùng trồng rau quả ôn đới tại Sa Pa; vùng trồng chè tại Bảo Thắng, Mường Khương, Bát Xát, Bảo Yên, chăn nuôi đại gia súc tại Bảo Yên, Si Ma Cai, nuôi cá nước lạnh tại Sa Pa,...

Tuy nhiên, trong nông nghiệp của Lào Cai còn có những khó khăn, tồn tại như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ còn chậm; năng suất, chất lượng sản phẩm chưa cao; các vùng hàng hóa cây trồng, vật nuôi, thủy sản có quy mô nhỏ; áp lực về giải quyết vấn đề lao động, việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn ngày càng lớn (hiện có 72,5% lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp)...

Nông nghiệp Lào Cai đang đứng trước những cơ hội và thách thức của thời kỳ đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xu thế kinh tế hội nhập với khu vực và thế giới; đòi hỏi phát triển cả về lượng và chất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nông sản hàng hóa phục vụ cho đời sống, công nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Trước tình hình đó, việc lập: “Quy hoạch tổng thể vùng và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” là yêu cầu cần thiết và cấp bách nhằm thúc đẩy ngành sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lào Cai.


II. NHỮNG CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

2.1. Cơ sở pháp lý


- Căn cứ Luật công nghệ cao số 21/2008/QH12 ngày 13/11/2008 do Quốc hội khóa XII ban hành;

- Căn cứ Nghị quyết số 26 - NQ/T.W Ngày 05 tháng 08 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

- Căn cứ Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Căn cứ Quyết định số 1895/2012/QĐ-TTg ngày 12/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực canh tranh giai đoạn 2013 - 2020;

- Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

- Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

- Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Căn cứ Nghị quyết số 01 Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ tỉnh Lào Cai, ngày 24/9/2015.

- Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và danh mục thiết kế quy hoạch đợt 1 năm 2015;

- Căn cứ Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Lào Cai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về 4 chương trình công tác và 19 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020;

2.2. Căn cứ thực tiễn


- Thực trạng các cây trồng, vật nuôi có tiềm năng cho phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành vùng và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường, quan hệ sản xuất giữa người tiêu dùng, người sản xuất, người quản lý và doanh nghiệp, trong sự tương tác ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành vùng và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Xu thế phát triển các sản phẩm nông sản ứng dụng công nghệ cao trên thế giới và khu vực, ảnh hưởng khả năng cạnh tranh hàng hóa.

- Hệ thống cơ sở hạ tầng (quỹ đất nông nghiệp, thủy lợi, điện, nước, đường giao thông, cơ sở dịch vụ kỹ thuật, thương mại, thông tin và truyền thông,...) phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa tại vùng và khu nông nghiệp ứng dụng CNC.


2.3. Các nguồn tài liệu, số liệu


- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Lào Cai.

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Lào Cai.

- Quy hoạch sản xuất nông nghiệp tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và định hướng đến 2030.

- Các số liệu hiện trạng kinh tế xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng sản xuất nông nghiệp,… các năm trên địa bàn tỉnh, huyện.: SiteFolders
SiteFolders -> Unit 2 presonal information a, telephone numbers
SiteFolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
SiteFolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông
SiteFolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
SiteFolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
SiteFolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
SiteFolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
SiteFolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
SiteFolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương