Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I


Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: c Dễ/TRUNG BÌNHtải về 369.71 Kb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích369.71 Kb.
#1351
1   2   3   4   5   6   7   8

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: c Dễ/TRUNG BÌNH


3A-8. Tập đoàn Van Dyke có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 30%. Công ty gần đây đã mua Cổ phần ưu tiên của Một công ty khác. Cổ phần ưu tiên có tỷ lệ lợi tức mong đợi trước thuế là 8%. Tỷ lệ lợi tức mong đợi sau thuế trên Cổ phần ưu tiên của Tập đoàn là?
a. 7.90%

b. 5.60%


c. 7.28%

d. 6.32%


e. 9.10%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: d Dễ/TRUNG BÌNH


3A-9. Granville Co. gần đây đã mua nhiều cổ phiếu ưu tiên của Kalvaria Electronics. Cổ phần ưu tiên có tỷ lệ lợi tức mong đợi trước thuế là 8.6%. Nếu Thuế suất của công ty là 40%, Tỷ lệ lợi tức mong đợi sau thuế trên Cổ phần ưu tiên là?
a. 3.44%

b. 5.16%


c. 6.19%

d. 7.57%


e. 9.63%

Kết chuyển lại, kết chuyển sang Trả lời: c TRUNG BÌNH

3A-10. Appalachian Airlines bắt đầu hoạt động trong năm 2001. Công ty đã lỗ một khoản tiền trong năm đầu tiên nhưng đã có lợi nhuận kể từ đó. Thu nhập chịu thuế (EBT) của Công ty trong 5 năm đầu tiên theo bảng dưới đây. Mỗi năm, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.


Năm Thu nhập chịu thuế

2001 -$4 Triệu

2002 1 Triệu

2003 2 Triệu

2004 3 Triệu

2005 5 Triệu


Giả sử Công ty có thực hiện điều khoản được kết chuyển sang và lùi lại và những điều khoản này được công ty ứng dụng vào năm 2001. Công ty trả bao nhiêu Thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2004?
a. $ 120,000

b. $ 400,000

c. $ 800,000

d. $1,200,000

e. $1,800,000
Kết chuyển lại, kết chuyển sang Trả lời: d TRUNG BÌNH

3A-11. Colltrongs Co. đã bắt đầu những hoạt động trong năm 2002. Công ty đã lỗ một khoản tiền trong 2 năm đầu, nhưng bắt đầu có lợi nhuận kể từ đó. Thu nhập chịu thuế (EBT) của Công ty trong 5 năm đầu tiên được tổng kết như sau:


Năm EBT

2002 -$3.0 Triệu

2003 -5.2 Triệu

2004 4.2 Triệu

2005 8.3 Triệu
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Giả sử Công ty thực hiện điều khoản kết chuyển lại, kết chuyển sang, và điều khoản này được Công ty thực hiện từ năm 1999. Khoản phải nộp của Công ty trong năm 2005 là bao nhiêu?
a. $3.32 Triệu

b. $0.04 Triệu

c. $2.84 Triệu

d. $1.72 Triệu

e. $1.24 Triệu

Thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b TRUNG BÌNH


3A-12. Lintner Beverage Corp. đã báo cáo thông tin sau từ báo cáo tài chính:
Thu nhập hoạt động (EBIT) = $13.2 Triệu.

Lãi suất trên Nợ dài hạn = $1.75 Triệu.

Thu nhập cổ tức = $1 Triệu.
Tính các khoản phải trả sử dụng lịch thuế:
Mức thuế Tỷ lệ phần

trăm trên phần lợi

nhuận lớn hơn

Thu nhập chịu thuế căn cứ trên lợi nhuận

$0-$50,000 $ 0 15%

$50,000-$75,000 7,500 25

$75,000-$100,000 13,750 34

$100,000-$335,000 22,250 39

$335,000-$10,000,000 113,900 34

$10,000,000-$15,000,000 3,400,000 35

$15,000,000-$18,333,333 5,150,000 38

Vượt quá $18,333,333 6,416,667 35
a. $3,995,000

b. $4,012,500

c. $4,233,000

d. $4,257,500

e. $4,653,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: c TRUNG BÌNH

3A-13. Năm trước, Công ty Martyn đã có $500,000 là Thu nhập chịu thuế từ những hoạt động, $50,000 là thu nhập lãi suất, và $100,000 là thu nhập cổ tức. Sử dụng bảng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sau, what Tính các khoản thuế phải nộp?


Mức thuế Tỷ lệ phần

trăm trên phần lợi

nhuận lớn hơn

Thu nhập chịu thuế căn cứ trên lợi nhuận

$0-$50,000 $ 0 15%

$50,000-$75,000 7,500 25

$75,000-$100,000 13,750 34

$100,000-$335,000 22,250 39

$335,000-$10,000,000 113,900 34

$10,000,000-$15,000,000 3,400,000 35

$15,000,000-$18,333,333 5,150,000 38

Vượt quá $18,333,333 6,416,667 35

a. $ 83,300

b. $182,274

c. $197,200

d. $210,800

e. $296,174Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: d TRUNG BÌNH


3A-14. Một tập đoàn gần đây đã mua một số Cổ phần ưu tiên có tỷ lệ lợi tức mong đợi trước thuế là 7%. Công ty có thuế suất là 40%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên Cổ phần ưu tiên?
a. 4.20%

b. 5.04%


c. 5.65%

d. 6.16%


e. 7.00%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: a TRUNG BÌNH


3A-15. Một trái phiếu công ty có tỷ suất lợi nhuận là 8.5%. Trái phiếu chính quyền địa phương có cùng rủi ro, thời gian đáo hạn và tính thanh khoản cùng với tỷ suất lợi nhuận là 5.5%. Thuế suất sẽ là bao nhiều để nhà đầu tư chọn cả 2 chứng khoán là như nhau?
a. 35.29%

b. 40.00%

c. 24.67%

d. 64.71%

e. 30.04%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: d TRUNG BÌNH

3A-16. Một trái phiếu chính quyền địa phương có tỷ suất lợi nhuận là 4.8%, thời hạn 7 năm. Thuế suất thuế thu nhập là 27%. Tính tỷ lệ lãi suất trái phiếu công ty này sao cho lợi nhuận sau thuế là như nhau?


a. 3.46%

b. 4.80%


c. 6.14%

d. 6.58%


e. 17.14%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: a TRUNG BÌNH

3A-17. Một trái phiếu được tiểu bang Pennsylvania phát hành có tỷ suất lợi nhuận là 9%. Tỷ suất lợi nhuân của trái phiếu 1 Công ty dược sẽ là bao nhiêu để lợi nhuận 2 trí phiếu là như nhau, cho biết thuế suất thuế thu nhập là 35%?


a. 13.85%

b. 17.50%

c. 7.00%

d. 12.50%

e. 9.00%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b TRUNG BÌNH

3A-18. Một trái phiếu của Chính quyền địa phương do Bang Gainesville phát hành có tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 7.6%. thuế suất thuế thu nhập là 30%, (1) Tỷ suất lợi nhuận trái phiếu công ty là bao nhiêu và (2) Tỷ suất lợi nhuận của Cổ phần ưu tiên sẽ là bao nhiêu để có cùng lợi nhuận với trái phiếu chính quyền địa phương?


a. 8.28% và 10.25%.

b. 10.86% và 10.86%.

c. 10.86% và 8.38%.

d. 24.52% và 10.86%.

e. 24.52% và 9.58%.
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trung bình Trả lời: b TRUNG BÌNH

3A-19. Năm trước, Baldwin Brothers có Dòng tiền ròng là $1.2 Triệu. Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình là $500,000, và Công ty không có doanh thu không được thanh toán. Thu nhập hoạt động (EBIT) là $1.5 Triệu, Chi phí lãi suất là $500,000. Tính thuế suất thuế thu nhập của doanh nghiệp trong năm?


a. 20%

b. 30%


c. 33%

d. 40%


e. 50%
Kết chuyển lại, kết chuyển sang Trả lời: a TRUNG BÌNH

2A-20. Mays Industries thành lập năm 2000. Kể từ khi thành lập, Công ty đã có những mức Thu nhập chịu thuế (EBT) như sau:


Năm Thu nhập chịu thuế

2000 $ 50,000

2001 40,000

2002 30,000

2003 20,000

2004 -100,000

2005 60,000
Giả sử mỗi năm, Công ty có thuế suất thuế thu nhập là 40%. Và giả sử Công ty thực hiện điều khoản kết chuyển lại, kết chuyển sang, từ năm 2000. Tính thuế thu nhập phải nộp năm 2005?
a. $ 4,000

b. $ 5,000

c. $ 6,000

d. $ 8,000

e. $10,000

Kết chuyển lại, kết chuyển sang Trả lời: c TRUNG BÌNH


3A-21. Garner Grocers đã những hoạt động năm 2002. Garner có báo cáo mức Thu nhập chịu thuế (EBT) qua một số năm như bảng dưới. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Giả sử Công ty thực hiện điều khoản kết chuyển lại, kết chuyển sang từ năm 2002. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2005 là bao nhiêu?
Năm Thu nhập chịu thuế

2002 -$3,200,000

2003 200,000

2004 500,000

2005 2,800,000
a. $320,000

b. $100,000

c. $120,000

d. $ 40,000

e. $ 20,000

Kết chuyển lại, kết chuyển sang Trả lời: a TRUNG BÌNH


3A-22. Bradshaw Beverages bắt đầu những hoạt động năm 2001. Bảng sau có thông tin Thu nhập chịu thuế trong mỗi năm của Công ty từ những hoạt động. Công ty lỗ trong 3 năm đầu tiên. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40% năm.
Năm Thu nhập chịu thuế

2001 -$ 700,000

2002 -500,000

2003 -200,000

2004 800,000

2005 1,000,000


Giả sử Công ty thực hiện điều khoản kết chuyển lại, kết chuyển sang từ năm 2001. Công ty trả thuế thu nhập trong năm 2005 là bao nhiêu?
a. $160,000

b. $240,000

c. $320,000

d. $520,000

e. $600,000

Kết chuyển lại, kết chuyển sang Trả lời: d TRUNG BÌNH


3A-23. Uniontown Books bắt đầu hoạt động năm 2001. Công ty lỗ trong 3 năm đầu tiên, nhưng có có lợi nhuận trong 2 năm tiếp theo. Thu nhập hoạt động (EBIT) của công ty trong 5 năm như sau:
Năm EBIT

2001 -$3.6 Triệu

2002 -2.0 Triệu

2003 -1.0 Triệu

2004 1.2 Triệu

2005 7.0 Triệu


Công ty có không nợ, và vì vậy không có Chi phí lãi suất. thuế suất thuế thu nhập là 40%. Thuế phải nộp của doanh nghiệp năm 2005 là? (Giả sử Công ty thực hiện điều khoản kết chuyển lại và kết chuyển sangtừ năm 2001.)
a. $2,800,000

b. $1,920,000

c. $2,720,000

d. $ 640,000

e. $2,400,000
Thu nhập ròng Trả lời: d TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-24. Moose Industries có biểu thuế như sau:


Mức thuế Tỷ lệ phần

trăm trên phần lợi

nhuận lớn hơn

Thu nhập chịu thuế căn cứ trên lợi nhuận

Up to $50,000 $ 0 15%

$50,000-$75,000 7,500 25

$75,000-$100,000 13,750 34

$100,000-$335,000 22,250 39

$335,000-$10,000,000 113,900 34

$10,000,000-$15,000,000 3,400,000 35

$15,000,000-$18,333,333 5,150,000 38

Vượt quá $18,333,333 6,416,667 35
Năm trước Công ty có $10,000,000 là thu nhập hoạt động (EBIT). Chi phí lãi suất hàng năm là $1,500,000. Tính thu nhập ròng của doanh nghiệp trong năm?
a. $3,450,175

b. $4,385,100

c. $5,100,000

d. $5,610,000

e. $8,386,100
Kết chuyển lại, kết chuyển sang Trả lời: e TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-25. Salinger Software thành lập năm 2002. Công ty lỗ 3 năm đầu, nhưng có lợi nhuận trong năm 2005. Thu nhập hoạt động của Công ty (EBIT) trong 5 năm như sau.


Năm EBIT

2002 -$300 Triệu

2003 -150 Triệu

2004 -100 Triệu

2005 700 Triệu
Công ty không có nợ, vì vậy, thu nhập hoạt động tương đương với lợi nhuận trước thuế. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Giả sử Công ty thực hiện điều khoản kết chuyển lại, kết chuyển sang từ năm 2002. Thuế phải trả trong năm 2005 là?
a. $ 90 Triệu

b. $180 Triệu

c. $280 Triệu

d. $270 Triệu

e. $ 60 Triệu
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-26. Tập đoàn Allen có thể (1) xây một nhà xưởng mới và sẽ sinh ra một tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 11%, hoặc (2) đầu tư khoản tiền đó vào Cổ phần ưu tiên của Florida Power & Light (FPL), có tỷ suất lợi nhuận trước thuế là 9%. Giả sử thuế suất thuế thu nhập là 25%, và 70% Cổ tức đã nhận được sẽ được miễn thuế Thu nhập. Nếu dự án nhà máy có thể được chia nhỏ, và nếu 2 khoản đầu tư rủi ro như nhau, Một tỷ trọng đầu tư bao nhiêu sẽ mang lại hiệu quả nhất?


a. Tất cả đầu tư vào nhà máy.

b. Tất cả đầu tư vào Cổ phần ưu tiên của FPL.

c. 60% đầu tư vào nhà máy; 40% vào FPL.

d. 60% vào FPL; 40% vào nhà máy.

e. 50% cho mỗi lựa chọn.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-27. Tập đoàn Solarcell có $20,000 để đầu tư vào Chứng khoán dễ bán. Tập đoàn đang chọ trái phiếu của AT&T có tỷ suất lợi nhuận là 11%, trái phiếu chính quyền địa phương Florida có tỷ suất lợi nhuận là 8%, và Cổ phần ưu tiên của AT&T có tỷ suất cổ tức là 9%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%, và 70% Cổ tức Cổ phần ưu tiên mà Tập đoàn thu được sẽ được miễn thuế. Giả sử các khoản đầu tư có cùng mức rủi ro và Solarcell Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, Nên chọn chứng khoán nào? Trả lời bằng việc cho biết tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên khoản chứng khoán có tỷ suất lợi nhuận cao nhất.


a. 8.46%

b. 8.00%


c. 7.92%

d. 9.00%


e. 9.16%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: b TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-28. Tập đoàn Carter có một khoản tiền để đầu tư, và giám đốc đầu tư đang chọn City là trái phiếu chính quyền địa phương Chicago và trái phiếu kho bạc Mỹ. Cả 2 cùng có thời gian đáo hạn, và chúng có tính thanh khoản và rủi ro như nhau. Nếu trái phiếu kho bạc có tỷ suất lợi nhuận là 6%, và Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%, Tính tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu Chicago để 2 khoản đầu tư của Carter là như nhau?

a. 2.40%

b. 3.60%


c. 4.50%

d. 5.25%


e. 6.00%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: c TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-29. Một tập đoàn có thể thu được một tỷ suất lợi nhuận là 7.5% nếu nó đầu tư vào trái phiếu chính quyền địa phương. Tập đoàn cũng có thể thu được tỷ suất lợi nhuận là 8.5% (trước thuế) bằng việc đầu tư vào Cổ phần ưu tiên. Giả sử 2 khoản đầu tư có rủi ro là tương đương nhau. Thuế suất thuế thu nhập hòa vốn là bao nhiêu để 2 khoản đầu tư này là như nhau?


a. 17.65%

b. 24.88%

c. 39.22%

d. 44.15%

e. 49.33%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: a TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-30. Một Trái phiếu công ty có thời hạn 5 năm và tỷ suất lợi nhuận là 9%. Một trái phiếu chính quyền địa phương cùng mức độ rủi ro có tỷ suất lợi nhuận là 6.5%. Với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu thì chọn 2 khoản đầu tư là như nhau?


a. 27.78%

b. 38.46%

c. 41.22%

d. 54.33%

e. 72.22%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: c TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-31. Tập đoàn Mantle 2 khoản đầu tư tương đương nhau:
  • Một khoản đầu tư vào Cổ phần ưu tiên trị giá $5,000 có tỷ suất lợi nhuận là 7%.

  • Một khoản đầu tư vào trái phiếu công ty trị giá $5,000 có tỷ suất lợi nhuận là 10%.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hòa vốn là bao nhiêu để làm cho 2 khoản đầu tư là tương đương nhau?


a. 33.17%

b. 34.00%

c. 37.97%

d. 42.15%

e. 42.86%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: a TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-32. Tập đoàn West có $50,000 và được lập kế hoạch đầu tư vào chứng khoán dễ bán. Tập đoàn đang chọn 3 chứng khoán sau: Trái phiếu chính quyền địa phương hạt Alachua có tỷ suất lợi nhuận là 6%; trái phiếu Exxon Mobil có tỷ suất là 9.5%; và Cổ phần ưu tiên của GM có tỷ suất cổ tức là 9%. West’s corporate thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của West là 35%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên khoản đầu tư sinh lời nhất? (Giả sử Công ty chọn trên cơ sở lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.)
a. 8.055%

b. 7.125%

c. 6.175%

d. 6.550%

e. 6.000%

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: e TRUNG BÌNH/KHÓ


3A-33. Tập đoàn Arvo đang cố gắng chọn 3 dự án đầu tư khác nhâu. 3 loại chứng khoán mà công ty đang xem xét như sau:


  • Trái phiếu chính quyền địa phương có tỷ suất lợi nhuận là 7%.

  • Trái phiếu của Tập đoàn Wooli có tỷ suất lợi nhuận là 10%.

  • Cổ phần ưu tiên của CFI Corp. có tỷ suất lợi nhuận là 9%.

Thuế suất của công ty là 25%. Tính lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên khoản đầu tư sinh lời nhất?


a. 7.00%

b. 7.50%


c. 6.48%

d. 9.00%


e. 8.33%
Thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: d TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-34. Các doanh nghiệp phải đối mặt với biểu thuế như sau:


Tax on Base Percentage on

Thu nhập chịu thuế là Bracket Excess above Base

Up to $50,000 $ 0 15%

$50,000-$75,000 7,500 25

$75,000-$100,000 13,750 34

$100,000-$335,000 22,250 39

$335,000-$10,000,000 113,900 34

$10,000,000-$15,000,000 3,400,000 35

$15,000,000-$18,333,333 5,150,000 38

Vượt quá $18,333,333 6,416,667 35
Công ty Z có $80,000 là Thu nhập chịu thuế từ những hoạt động, $5,000 là thu nhập lãi suất, và $30,000 là thu nhập từ Cổ phần ưu tiên nó nắm giữ của doanh nghiệp khác. Tính khoản phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Z?
a. $12,250

b. $13,750

c. $16,810

d. $20,210

e. $28,100
Thuế thu nhập doanh nghiệp Trả lời: d TRUNG BÌNH/KHÓ

3A-35. Griffey Communications gần đây cho biết thu nhập hoạt động của Công ty là $125,000. Công ty có thu nhập trừ lãi suất là $25,000 và có thu nhập từ cổ tức là $70,000. Chi phí lãi suất của công ty là $40,000.


Tax on Base Percentage on

Thu nhập chịu thuế là Bracket Excess above Base

Up to $50,000 $ 0 15%

$50,000-$75,000 7,500 25

$75,000-$100,000 13,750 34

$100,000-$335,000 22,250 39

$335,000-$10,000,000 113,900 34

$10,000,000-$15,000,000 3,400,000 35

$15,000,000-$18,333,333 5,150,000 38

Vượt quá $18,333,333 6,416,667 35
Sử dụng biểu thuế thu nhập doanh nghiệp ở trên, Tính các khoản phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Griffey?
a. $45,260

b. $53,450

c. $27,515

d. $34,340e. $33,950Chapter 3: Các báo cáo tài chính, Luồng tiền và Các khoản thuế Trang

Каталог: groups -> 22677329
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
groups -> Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579

tải về 369.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương