Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần Itải về 369.71 Kb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích369.71 Kb.
#1351
1   2   3   4   5   6   7   8

EVA Trả lời: b


65. Casey Motors gần đây đã báo cáo thông tin sau:


  • Thu nhập ròng = $600,000.

  • Thuế suất = 40%.

  • Chi phí lãi suất = $200,000.

  • Tổng vốn kinh doanh được cung cấp bởi nhà đầu tư đã sử dụng = $9 Triệu.

  • Chi phí vốn sau thuế = 10%.

EVA của doanh nghiệp là?


a. -$300,000

b. -$180,000

c. $ 0

d. $200,000e. $400,000
Mức doanh số Trả lời: e

66. Hebner Housing, Tập đoàn dự báo cho năm tiếp theo như sau:
  • Doanh số = $1,000,000.

  • Giá vốn hàng bán = 600,000.

  • Chi phí lãi suất = 100,000.

  • Thu nhập ròng = 180,000.

Công ty có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%, Giá vốn hàng bán luôn chiếm 60% doanh thu.


CEO của Công ty không hài lòng với dự báo và muốn doanh nghiệp có thu nhập ròng bằng $240,000. Giả sử Chi phí lãi suất là không thay đổi, Doanh nghiệp phải đạt được doanh số là?
a. $ 400,000

b. $ 500,000

c. $ 750,000

d. $1,000,000

e. $1,250,000

Mức doanh số Trả lời: e


67. Swann Systems dự báo Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo:
Doanh số $5,000,000

Chi phí hoạt động (không bao gồm khấu hao) 3,000,000

EBITDA $2,000,000

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình 500,000

EBIT $1,500,000

Lãi suất 500,000

EBT $1,000,000

Thuế thu nhập doanh nghiệp(40%) 400,000

Thu nhập ròng $ 600,000
Chủ tịch doanh nghiệp không hài lòng với dự báo và muốn có doanh số cao hơn và thu nhập ròng dự báo là $2,000,000.
Giả sử chi phí hoạt động luôn bằng 60% doanh số, Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình, Chi phí lãi suất, và Thuế suất của công ty (40%), vẫn giữ nguyên thậm chí doanh thu thay đổi. Doanh thu của doanh nghiệp sẽ là bao nhiêu để tạo ra $2,000,000 lợi nhuận ròng?
a. $ 5,800,000

b. $ 6,000,000

c. $ 7,200,000

d. $ 8,300,000

e. $10,833,333
Doanh số và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh Trả lời: d

68. Ozark Industries đã báo cáo Thu nhập ròng là $75 Triệu trong năm 2005. Thuế suất thuế thu nhập là 40% và Chi phí lãi suất là $25 Triệu. Công ty có $500 Triệu doanh số và Giá vốn hàng bán là $350 Triệu. Mục đích của Ozark là Thu nhập ròng gia tăng thêm 20% (tới $90 Triệu) trong năm 2003. Doanh nghiệp dự báo rằng thuế suất sẽ ở mức 40%, Chi phí lãi suất sẽ tăng thêm 40%, và Giá vốn hàng bán vẫn là 70% doanh số. Mức doanh số là bao nhiêu (tới con số gần nhất) Ozark phải tạo ra trong năm 2003 để đảm bảo mục tiêu Thu nhập ròng?


a. $550 Triệu

b. $583 Triệu

c. $600 Triệu

d. $617 Triệu

e. $650 Triệu
Doanh số và Dòng tiền ròng Trả lời: b

69. McGwire Aerospace mong đợi có Dòng tiền ròng là $12 Triệu. Công ty dự báo chi phí hoạt động không bao gồm Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình sẽ là 75% doanh số của Công ty. Khấu hao tài sản cố định hữu hình và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình (là nhưng chi phí phi thanh toán) được mong đợi là $5 Triệu và Công ty không có Chi phí lãi suất. Nếu Thuế suất của công ty là 40%, Doanh số kỳ vọng của doanh nghiệp là?


a. $ 68.00 Triệu

b. $ 66.67 Triệu

c. $ 46.67 Triệu

d. $133.33 Triệu

e. $ 26.67 Triệu
Lợi nhuận giữ lại Trả lời: b

70. New Hampshire Services đã báo cáo $2.3 Triệu là Lợi nhuận giữ lại trong năm 2004. Trong năm 2005, Công ty lỗ $500,000 (Thu nhập ròng = -$500,000). Bất chấp bị thua lỗ, Công ty vẫn trả cổ tức $1.00 cho một cổ phiếu. Lợi nhuận cơ bản trên một cổ phiếu của doanh nghiệp trong năm 2005 là -$2.50. Lợi nhuận giữ lại Công ty đã có trong năm 2005 là bao nhiêu?


a. $1.2 Triệu

b. $1.6 Triệu

c. $1.8 Triệu

d. $2.6 Triệu

e. $2.8 Triệu

Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Trả lời: e


71. Cochrane, Inc. có số tiền là $75,000 vào thời điểm cuối năm 2004. Cuối năm 2005, Công ty đã có số tiền là $155,000. Biết rằng, luồng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh là $1,250,000 và luồng tiền từ hoạt động đầu tư dài hạn là -$1,000,000. Hơn thế nữa, Cochrane đã phát hành $250,000 Nợ dài hạn năm trước để tài trợ cho những dự án mới, làm gia tăng tính thanh khoản, và để mua lại một phần cổ phiếu thường. Nếu Cổ tức đã trả cho cổ phần thường là $25,000, Doanh nghiệp đã mua lại bao nhiêu cô phần thường năm trước? (Giả sử hoạt động tài chính mà công ty tham gia chỉ có nợ dài hạn, thanh toán cổ tức và cổ phiếu thường)
a. $ 55,000

b. $105,000

c. $205,000

d. $255,000

e. $395,000
Dòng tiền tự do Trả lời: a

72. Một nhà phân tích đã dự báo cho Raedebe Technology như sau:


Doanh số $70 Triệu

EBITDA $20 Triệu

Khấu hao tài sản cố định hữu hình $ 7 Triệu

Vô hình $ 0


Thuế suất của công ty là 40%. Công ty không kỳ vọng có thay đổi trong vốn lưu động ròng. Tổng chi tiêu vốn của doanh nghiệp trong năm là $12 Triệu. Dòng tiền tự do được dự báo trong năm là?
a. $ 2.8 Triệu

b. $ 7.0 Triệu

c. $ 8.0 Triệu

d. $12.8 Triệu

e. $26.8 Triệu
Multiple Part:
(Thông tin sau sử dụng cho 4 câu hỏi sau.)
Thông tin tài chính 2 năm của tập đoàn Sebring như sau:
TẬP ĐOÀN SEBRING: BẢNG BÁO CÁO KếT QUả KINH DOANH CUỐI THÁNG 12

(TRIỆU USD)


2005 2004

Doanh số $3,600.0 $3,000.0

Chi phí hoạt động (không bao gồm Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình) 3,060.0 2,550.0

EBITDA $ 540.0 $ 450.0

Khấu hao tài sản cố định hữu hình và vô hình 90.0 75.0

Lợi nhuận trước thuế và lãi $ 450.0 $ 375.0

Lãi suất 65.0 60.0

Lợi nhuận trước thuế $ 385.0 $ 315.0

Thuế thu nhập doanh nghiệp(40%) 154.0 126.0

Thu nhập ròng cho cổ phần thường $ 231.0 $ 189.0

Cổ tức cho cổ đông thường $ 181.5 $ 13.2
TẬP ĐOÀN SEBRING: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CUỐI THÁNG 12

(TRIỆU USD)


2005 2004

Tài sản:

Tiền và Chứng khoán dễ bán $ 36.0 $ 30.0

Các khoản phải thu 540.0 450.0

Hàng tồn kho 540.0 600.0

Tổng tài sản ngắn hạn $1,116.0 $1,080.0

Nhà xưởng thiết bị (giá trị còn lại) 900.0 750.0

Tổng tài sản $2,016.0 $1,830.0


Nguồn vốn:

Các khoản phải trả $ 324.0 $ 270.0

Vay ngắn hạn ngân hàng 201.0 155.0

Chi phí phải trả 216.0 180.0

Tổng nợ ngắn hạn $ 741.0 $ 605.0

Trái phiếu dài hạn 450.0 450.0

Tổng nợ $1,191.0 $1,055.0

Cổ phần thường (50 Triệu cổ phiếu) 150.0 150.0

Lợi nhuận giữ lại 675.0 625.0

Tổng vốn cổ phần thường $ 825.0 $ 775.0

Tổng nguồn vốn $2,016.0 $1,830.0
NOPAT Trả lời: d

73. Lợi nhuận hoạt động sau thuế thu nhập doanh nghiệp (NOPAT)của Sebring năm 2005 là?


a. $100,000,000

b. $150,000,000

c. $225,000,000

d. $270,000,000

e. $375,000,000
Vốn lưu động ròng Trả lời: b

74. Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp năm 2005 là?


a. $ 540,000,000

b. $ 576,000,000

c. $ 750,000,000

d. $ 985,000,000

e. $1,116,000,000
Vốn kinh doanh Trả lời: e

75. Tổng vốn kinh doanh được cung cấp bởi nhà đầu tư của doanh nghiệp năm 2005 là?


a. $ 576,000,000

b. $ 888,000,000

c. $ 900,000,000

d. $1,275,000,000

e. $1,476,000,000

Dòng tiền tự do Trả lời: c

76. Dòng tiền tự do của doanh nghiệp năm 2005 là?
a. $ 85,000,000

b. $146,000,000

c. $174,000,000

d. $255,000,000

e. $366,000,000

(Thông tin sau sử dụng cho 4 câu hỏi sau.)
Năm trước, Sharpe Radios lợi nhuận hoạt động sau thuế thu nhập doanh nghiệp (NOPAT) là $7.8 Triệu. EBITDA là $15.5 Triệu và Thu nhập ròng là $3.8 Triệu. Trong the Năm, Sharpe Radios đã sử dụng $5.5 Triệu đầu tư vào tài sản. Nhân viên tài chính của Công ty đã kết luận rằng, tổng chi phí vốn sau thuế của doanh nghiệp là $5.9 Triệu và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%.


Каталог: groups -> 22677329
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
groups -> Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579

tải về 369.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương