Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I


Thay đổi trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình Trả lời: c TRUNG BÌNHtải về 369.71 Kb.
trang4/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích369.71 Kb.
#1351
1   2   3   4   5   6   7   8


Thay đổi trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình Trả lời: c TRUNG BÌNH


45. Campbell Tập đoàn chỉ mua một phần có chi phí cao của thiết bị. Giả sử doanh nghiệp có kế hoạch khấu hao thiết bị trong 5 năm với phương pháp khấu hao đều, nhưng Cơ quan chức năng sau đó đã thông qua một điều khoản cho phép Công ty khấu hao theo đường thẳng trong 7 năm. Những thứ khác không đổi, Nhân tố nào trong những nhân tố sau sẽ xảy ra như là kết quả của điều khoản mới? Giả sử Công ty sử dụng cùng một phương thức Khấu hao tài sản cố định hữu hình cho báo cáo thuế và báo cáo cho cổ đông.
a. Thu nhập ròng sau Thuế thu nhập của Doanh nghiệp cho năm tiếp theo sẽ thấp hơn.

b. Thuế thu nhập của Doanh nghiệp trong năm tiếp theo sẽ thấp hơn.

c. Tài sản cố định ròng của Doanh nghiệp trên Bảng cân đối kế toán sẽ lớn hơn vào thời điểm cuối năm.

d. Thu nhập chịu thuế của Doanh nghiệp sẽ thấp hơn.

e. Khoản mục tiền của Doanh nghiệp sẽ tăng.

Báo cáo tài chính Trả lời: e TRUNG BÌNH


46. Những tuyên bố nào sau đây là ĐÚNG?
a. Các khoản phải thu đã báo cáo nằm ở khoản mục Nợ ngắn hạn on Bảng cân đối kế toán.

b. Cổ tức đã trả làm giảm Thu nhập ròng trên Bảng báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty.

c. Nếu Một công ty sử dụng tiền gửi ngân hàng để mua Chứng khoán dễ bán ngắn hạn có tính thanh khoản cao, điều này sẽ làm giảm Tài sản ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán.

d. Nếu Một công ty phát hành Trái phiếu dài hạn mới trong năm, điều này sẽ làm gia tăng Nợ ngắn hạn vào thời điểm cuối năm.

e. Nếu Một công ty thanh toán nhiều Cổ tức hơn thu nhập ròng được tạo ra, thì Lợi nhuận giữ lại Bảng cân đối kế toán giảm.

EVA, dòng tiền, và Thu nhập ròng Trả lời: b TRUNG BÌNH


47. Những tuyên bố nào sau đây là ĐÚNG?
a. Những hoạt động làm gia tăng Thu nhập ròng luôn làm gia tăng Dòng tiền ròng.

b. Một cách để làm gia tăng EVA là tạo ra cùng một mức thu nhập hoạt động nhưng sử dụng ít vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn.

c. Một khó khăn của EVA như là một thước đo về khả năng hoạt động đó là EVA giả định chi phí vốn chủ sở hữu là bằng không.

d. Một cách để làm gia tăng EVA là có cùng một mức thu nhập hoạt động nhưng sử dụng nhiều vốn đầu tư của chủ sở hữu hơn.

e. Nếu một doanh nghiệp báo cáo Thu nhập ròng dưng, thì EVA cũng phải dương.
Thay đổi trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình Trả lời: b TRUNG BÌNH

48. Giả sử Solo Công ty mới bắt đầu những hoạt động vào 01,01,2006, và nó sử dụng cùng một phương thức khấu hao tài sản cố định hữu hình trong báo cáo cho cổ đông và báo cáo thuế. Công ty đã lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định trong 15 năm, nhưng trong tháng 12 năm 2006, bộ phận quản trị nhận thấy Tài sản chỉ sử dụng trong 10 năm. Kế toán của Solo lập kế hoạch báo cáo tài chính năm 2006 dựa trên những thông tin mới này. Khấu hao tài sản cố định hữu hình mới sẽ tác động như thế nào đến báo cáo tài chính của Công ty?


a. Lợi nhuận báo cáo năm 2006 trên một cổ phiếu của Công ty sẽ gia tăng.

b. Khoản mục tiền trong năm 2006 và 2007 của Công ty sẽ gia tăng.

c. EBIT của Công ty sẽ gia tăng.

d. Nợ phải trả ròng của Công ty sẽ gia tăng.

e. Tài sản cố định ròng của Công ty được báo cáo sẽ gia tăng.
Thay đổi trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình Trả lời: d TRUNG BÌNH

49. Một doanh nghiệp mới hoạt động đang đầu tư vào những tài sản và thiết bị mới. Giả sử những thiết bị phỉa được khấu hao theo đường thẳng trong 10 năm, nhưng Cơ quan chức năng đang xem xét thay đổi phương pháp khấu hao và có khả năng yêu cầu doanh nghiệp khâu hao thiết bị chỉ trong 7 năm. Nếu dự thảo được thông qua, Nhân tố nào trong những nhân tố sau sẽ xảy ra trong năm sau khi sự thay đổi được thức thi?


a. Thuế thu nhập của Doanh nghiệp sẽ gia tăng.

b. Thu nhập ròng báo cáo của Doanh nghiệp sẽ gia tăng.

c. Thu nhập chịu thuế của Doanh nghiệp sẽ gia tăng.

d. Dòng tiền ròng của Doanh nghiệp sẽ gia tăng.

e. Thu nhập hoạt động (EBIT) của Doanh nghiệp sẽ gia tăng.
Những tác động của sự thay đổi trong Đòn bẩy tài chính Trả lời: a TRUNG BÌNH/KHÓ

50. CFO của Mulroney Industries lập kế hoạch cho Công ty phát hành $300 Triệu cổ phần thường mới và sử dụng một phần để thanh toán một phần trái phiếu đang lưu hành. Giả sử Công ty, không trả cổ tức, và tổng tài sản, thu nhập hoạt động (EBIT), và thuế suất đều không đổi. Nhân tố nào trong những nhân tố sau sẽ xảy ra?


a. Thu nhập ròng của Công ty sẽ tăng.

b. Thu nhập chịu thuế của Công ty sẽ giảm.

c. Công ty sẽ trả ít thuế thu nhập doanh nghiệp hơn

d. Công ty sẽ có ít cổ phiếu thường hơn trước đây

e. Chi phí lãi suất của công ty không đổi.

PART II – Questions và Câu hỏi từ Prior Test Bank không cót used trong Part I
Câu hỏi lựa chọn: Câu hỏi
Dễ/TRUNG BÌNH (#51 tới #59)
Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ Trả lời: d

51. Vào thời điểm đầu năm, Tập đoàn Gonzales có khoản mục tiền là $100,000. Trong năm, Công ty có một sự mở rộng lớn. Từ Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hoạt động sản xuất kinh doanh đã sinh ra một khoản tiền là $300,000, trong khi hoạt động đầu tư đòi hỏi một khoản chi tiêu là $800,000. Vào thời điểm cuối năm, Khoản mục tiền của Công ty là $50,000. Tiền ròng được cung cấp bởi hoạt động tài chính của công ty?


a. $350,000

b. $400,000

c. $300,000

d. $450,000

e. $500,000
Bảng cân đối kế toán tiền Trả lời: c

52. Vào thời điểm cuối năm 2004, Lehnhoff Inc. có khoản mục tiền là $75 Triệu. Trong năm 2005, những sự kiện sau đã xảy ra:  • Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là $325 Triệu.

  • Lehnhloff đã phát hành $500 Triệu vốn cổ phần thường.

  • Vay ngắn hạn ngân hàng của Lehnhloffs đã giảm $100 Triệu.

  • Lehnhloff đã đầu tư tài sản cố định trị giá $600 Triệu.

Lehnhoff có bao nhiêu tiền vào thời điểm cuối năm 2005?


a. $ 50 Triệu

b. $ 100 Triệu

c. $ 200 Triệu

d. $ 400 Triệu

e. $1,400 Triệu


Каталог: groups -> 22677329
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
groups -> Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579

tải về 369.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương