Báo cáo tài chính, luồng tiền và các khoản thuế (Mức độ: Dễ, Dễ/Trung bình, Trung bình/Khó, và Khó) Phần I


Dòng tiền ròng Trả lời: d TRUNG BÌNHtải về 369.71 Kb.
trang3/8
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích369.71 Kb.
#1351
1   2   3   4   5   6   7   8

Dòng tiền ròng Trả lời: d TRUNG BÌNH


36. Nhân tố nào trong những nhân tố sau có thể giải thích tại sao năm trước Cleaver Energy Dòng tiền ròng âm, nhưng khoản mục tiền trên Bảng cân đối kế toán lại tăng lên?
a. Công ty một lương lớn cổ tức.

b. Công ty có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình lớn.

c. Công ty đã mua lại 20% cổ phần thường của doanh nghiệp.

d. Công ty đã phát hành trái phiếu mới.

e. Công ty đã đầu tư lớn vào tài sản cố định và thiết bị.

Dòng tiền ròng Trả lời: c TRUNG BÌNH


37. Những nhà phân tích công ty Sierra Nevada Inc. gần đây thấy rằng, giống năm trước, Dòng tiền ròng từ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên, tuy nhiên khoản mục tiền trên Bảng cân đối kế toán lại giảm xuống. Nhân tố nào trong những nhân tố sau có thể giải thích tình huống này?
a. Công ty đã bán một chi nhánh và thu về tiền.

b. Công ty giảm tỷ lệ cổ tức.

c. Công ty đã đầu tư rất lớn vào nhà xưởng và thiết bị.

d. Công ty phát hành Nợ dài hạn mới.

e. Công ty phát hành cổ phần thường mới.
Dòng tiền ròng và Thu nhập ròng Trả lời: a TRUNG BÌNH

38. Một nhà phân tích đã có thông tin từ báo cáo tài chính của Palmer Product:
  • Lợi nhuận giữ lại vào thời điểm cuối năm 2004 là $700,000, nhưng Lợi nhuận giữ lại vào thời điểm cuối năm 2005 đã giảm xuống còn $320,000.

  • Công ty không trả Cổ tức.

  • Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình của Công ty là chi phí không phải thanh toán; Nó không có chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình.

  • Công ty không có doanh thu mà không thu được tiền.

  • Dòng tiền ròng của Công ty (NCF) trong năm 2005 là $150,000.

Dựa trên những thông tin này, Những tuyên bố nào sau đây là ĐÚNG?


a. Palmer có Thu nhập ròng trong 2005 ÂM.

b. Palmer có Thu nhập ròng trong 2005 DƯƠNG, nhưng thu nhập nhỏ hớn thu nhập năm 2004.

c. Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình trong 2005 của Palmer Product nhỏ hơn $150,000.

d. Khoản mục tiền trên Bảng cân đối kế toán vào thời điểm cuối năm 2005 thấp hơn khoản mục tiền trên Bảng cân đối kế toán vào thời điểm cuối năm 2004.

e. NCF của Palmer Product năm trong 2005 lớn hơn NCF trong năm 2004.

Dòng tiền ròng và Thu nhập ròng Trả lời: b TRUNG BÌNH


39. Holmes Aircraft gần đây thông báo Thu nhập ròng đã tăng đáng kể từ năm trước, tuy nhiên Dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh lại giảm. Phát biểu nào trong những phát biểu sau có thể giải thích điều này?
a. Chi phí lãi suất của công ty tăng.

b. Khấu hao tài sản cố định hữu hình của công ty và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình giảm.

c. Thu nhập hoạt động của Công ty giảm.

d. Chi phí không phải thanh toán của doanh nghiệp gia tăng.

e. Giá vốn hàng bán của Công ty tăng.
Dòng tiền ròng, Dòng tiền tự do, và tiền Trả lời: c TRUNG BÌNH

40. Năm trước, Owen Technologies đã báo cáo

(1) Dòng tiền ròng âm từ những hoạt động,

(2) Dòng tiền tự do âm và

(3) Một sự gia tăng trong tài khoản tiền trên Bảng cân đối kế toán. Nhân tố nào trong những nhân tố sau có thể giải thích tình hình?
a. Công ty có một sự gia tăng lớn trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình và chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình.

b. Công ty had a sharplàm gia tăng trong its hàng tồn kho.

c. Công ty đã bán cổ phần thường mới.

d. Công ty đã có một sự gia tăng đáng kể trong chi phí phải trả.

e. Công ty đã đầu tư lớn vào thời điểm đầu năm.

Bảng cân đối kế toán Trả lời: c TRUNG BÌNH


41. Bảng cân đối kế toán năm 2004, Sherman Books đã có $510 Triệu là Lợi nhuận giữ lại, và một khoản $510 vẫn xuất hiện trên khoản mục này trong năm tiếp theo. Giả sử không có báo cáo lợi nhuận nào được phát hành, những tuyên bố nào sau đây là ĐÚNG?
a. Công ty không có Thu nhập ròng trong năm 2005.

b. Công ty có lẽ không trả Cổ tức trong năm 2005.

c. Cổ tức có thể được trả trong năm 2005, nhưng chúng phải tương đương với lợi nhuận trong năm.

d. Nếu Công ty lỗ một khoản tiền trong năm 2005, họ chắc sẽ trả cổ tức.

e. Công ty chắc đã trả một nửa số lợi nhuận dưới dạng cổ tức.
Bảng cân đối kế toán Trả lời: e TRUNG BÌNH

42. Dưới đây là khoản mục vốn cổ phân thường (Triệu) trên Bảng cân đối kế toán của Glenn Technology cuối 2 năm:


2005 2004

Cổ phần thường 2,000 1,000

Lợi nhuận giữ lại 2,000 2,340

Tổng vốn cổ phần thường $4,080 $3,420


Glenn chưa bao giờ trả cổ tức cho cổ đông. Những tuyên bố nào sau đây là ĐÚNG?
a. Giá thị trường củas của cổ phiếu Glenn gấp đôi trong năm 2005.

b. Công ty có nhiều vốn cổ phần hơn Nợ trên Bảng cân đối kế toán.

c. Glenn đã có Thu nhập ròng dương trong cả 2 năm 2004 và 2005, nhưng Thu nhập ròng của Công ty trong 2005 thấp hơn năm 2004.

d. Thu nhập ròng của Glenn trong năm 2005 lớn hơn trong năm 2004.

e. Glenn đã phát hành cổ phần thường trong 2005.
Thay đổi trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình Trả lời: c TRUNG BÌNH

43. Nhân tố nào trong những nhân tố sau có khả năng xảy ra trong năm sau khi Cơ quan chức năng, trong một nỗ lực làm tăng thu nhập chịu thuế, thông qua điều khoản buộc các doanh nghiệp khấu hao thiết bị lâu hơn. Giả sử doanh số, chi phí hoạt động khác, và thuế suất là không bị tác động.


a. Tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp sẽ giá tăng.

b. Thu nhập ròng đã báo cáo của doanh nghiệp sẽ giảm.

c. Khoản mục tiền của doanh nghiệp sẽ giảm.

d. Lợi nhuận hoạt động ròng sau thuế thu nhập doanh nghiệp(NOPAT) sẽ giảm.

e. Dòng tiền ròng của doanh nghiệp sẽ gia tăng.

Thay đổi trong Khấu hao tài sản cố định hữu hình Trả lời: e TRUNG BÌNH


44. Giả sử Cơ quan chức năng gần đây đã thông qua một điều khoản cho phép Piazza Cola nhân đôi Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình cho năm tiếp theo nhưng không có tác động lên doanh thu bán hàng hoặc thuế suất. Trước điều khoản mới, Thu nhập ròng của Piazza sau Thuế thu nhập doanh nghiệp được dự báo là $4 Triệu. Nhân tố nào trong những nhân tố sau miêu tả chính xác nhất tác động của điều khoản mới lên cáo cáo tài chính của Piazza khác với những báo cáo khi chưa có điều khoản mới? Giả sử Công ty cùng một phương thức khấu hao tài sản cố định hữu hình cho báo cáo thuế và báo cáo cho cổ đông.
a. Điều khoản mới sẽ làm gia tăng Thu nhập ròng của Công ty.

b. Điều khoản mới sẽ làm giảm Dòng tiền ròng của Công ty.

c. Điều khoản mới sẽ làm gia tăng thuế thu nhập của Công ty.

d. Tài sản cố định ròng trên Bảng cân đối kế toán sẽ gia tăng.

e. Tài sản cố định ròng trên Bảng cân đối kế toán sẽ giảm.


Каталог: groups -> 22677329
groups -> Viettudan an ban/ Edition: unicode fonts Dau tranh cho Tu-do Ca-nhan & Nguyen-tac Dan-chu Xa-hoi tai Viet-Nam
groups -> Lời Tuyên Bố của các Công Dân Tự Do
groups -> PHẦn chuyển tiếp kính thưa quý vị và các bạn trẻ, giữa những ngưới Việt chúng ta, tôi nói
groups -> Ý Nga sưu tầm và cập nhật hóa ngày 21-4-2013, với nhạc của nhạc sĩ: TừYên, Hà Thúc Sinh vừa thêm vào
groups -> BÁo cáo môn: RÈn luyện nghiệp vụ SƯ phạM 3
groups -> Phản Bội hay Tự Do cho Việt Nam ?
groups -> Tin khoa hoc december 31, 2010 Những vụ phóng vệ tinh thất bại trong 2010 Trong năm 2010, một số quốc gia đã vấp phải các sự cố trong việc phóng vệ tinh vào không gian
groups -> Một Thời Bạn Học Revised 8/4/10 việt nam
groups -> Pen international văn bút việt nam hải ngoạI 11203 Denmore Lane, Riverview, fl 33579

tải về 369.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương