BÁo cáo thưỜng niêNtải về 148.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích148.62 Kb.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

MỤC LỤC


 1. Tổ chức / công ty niêm yết

- Tên gọi

 • HĐQT và Ban kiểm soát

 • Ban giám đốc

 • Cơ cấu tỷ lệ sở hữu vốn

 1. Lịch sử hoạt động của công ty

 • Những sự kiện quan trọng.

 • Quá trình phát triển.

 • Định hướng phát triển.

 1. Báo cáo của HĐQT

 2. Kết quả kinh doanh năm 2007

 3. Báo cáo tài chính / kiểm toán

 4. Kế hoạch kinh doanh năm 2008

 5. Những giải pháp điều hành kinh doanh  1. TỔ CHỨC/ CÔNG TY NIÊM YẾT

1. TÊN CÔNG TY :

 • Tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN

 • Tên giao dịch quốc tế: VINASHIN Petroleum Investment and Transport Joint Stock Company

 • Tên viết tắt: SHINPETROL.,JSC

 • Địa chỉ: Phòng 210 G Số 1-5 Leâ Duaån, Quaän 1, TP HCM

 • Điện thoại: (84-8) 9105835 Fax: (84-8) 9 111225

 • Mã số thuế: 0303154993

 • Vốn điều lệ : 138.000.000.000 (moät traêm ba möôi taùm tỷ đñồng.)

2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chuû tòch Hội đồng quản trị

. Ông Nguyễn Quốc Ánh- Chức vụ hiện tại:

Tổng Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
Ủy viên HĐQT/ Toång Giaùm ñoác

Ông Nguyễn Duy Hùng

- Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)Ủy viên HĐQT

Ông Lưu quyết Thắng

- Chức vụ hiện tại:

Trưởng ban đầu tư phụ trách phía Nam của Tập đoàn CNTT Việt Nam, Chủ tịch HDQT công ty CP lọc hóa dầu Nam Việt

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)Ủy viên HĐQT

Ông Đỗ văn Phệch

- Chức vụ hiện tại:

Trưởng ban tài chính Tập đoàn CNTT Việt Nam

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
3. BAN KIỂM SOÁT

Tröôûng Ban kieåm soaùt

Ông Lưu Văn Hợp

- Chức vụ hiện tại:

Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)
Thành viên Ban kiểm soát

Ông Phan lê Tân

- Chức vụ hiện tại:

Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Phó tổng Giám đốc Cty Aalborg IndustriesBà Nguyễn thị phương Uyên

- Chức vụ hiện tại:

Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Phó phòng kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)4. BAN GIÁM ĐỐC

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Duy Hùng

- Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)Phoù Toång Giaùm ñoác haøng haûi

Oâng Buøi Thaïch Sôn

- Chức vụ hiện tại:

Phoù Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Trưởng Ban đóng mới Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)Phoù Toång Giaùm ñoác noäi chính

Baø Ñinh Thò Haèng Nga

- Chức vụ hiện tại:

Phoù Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)

Trưởng phòng tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)Kế toán trưởng

Baø Lê Ngọc Bích

- Chức vụ hiện tại:

Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí Vinashin (Shinpetrol)


5. CƠ CẤU TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN

Danh mục

Số lượng sở hữu

Giá trị

Tỷ lệ

I. Cơ cấu theo quyền

Tổng vốn chủ sở hữu

+ Cổ đông sáng lập

+ Cổ đông sở hữu trên 5% CP có quyền biểu quyết

+ Cổ đông sở hữu trên 1% CP có quyền biểu quyết

+ Cổ đông nước ngoài13.800.000

5.575.000

5.108.160
2.954.010
162.830138.000.000.000

55.750.000.000

51.081.600.000
29.540.100.000
1.628.300.000100,00%

40,40%


37,02%
21,40%
1,18%

II.Cơ cấu theo thành phần

+ Cổ đông Nhà nước

+ Cổ đông đặc biệt


 • HĐQT

 • BGĐ

 • Ban KS

 • Kế toán trưởng

+ Cổ đông trong công ty

+ Cổ đông ngoài công ty • Cá nhân

 • Tổ chức

+ Các nhà đầu tư chiến lược

+ Cổ đông nước ngoài5.575.000

1.172.440

14.500


1.002.380

144.300


11.260

189.970


2.419.760

2.336.060

83.700

4.280.000162.830

55,750.000.000

11.724.400.000

145.000.000

10.023.800.000

1.443.000.000

112.600.000

1.899.970.000

24.197.600.000

23.360.600.000

837.000.000

42.800.000.000

1.628.300.000

40,40%


8,50%

0,11%


7,26%

1,05%


0,08%

1,38%


17,53%

16,93%


0,61%

31,01%


1,18%

3. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% CP có quyền biểu quyết :

- Tập đoàn CNTT Việt Nam

-Cty CP đầu tư IPA

- Cty CP Chứng khoán SG

- Ông Nguyễn duy Hùng

5.575.000

3.617.040

722.540


768.580

55.750.000.000

36.170.400.000

7.225.400.000

7.685.800.000

40,40%


26,21%

5,24%


5,57%  1. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY


1. Những sự kiện quan trọng :

Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Dầu khí VINASHIN (Shinpetrol), được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12/2002. (Giấy đăng ký kinh doanh số 0103001280 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/08/2002), trụ sở chính tại 109 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và 01 chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 31/12/2003, Công ty chuyển trụ sở chính vào Thành phố Hồ Chí Minh. (Giấy đăng ký kinh doanh số 4103002016 do Sở Kế hoạch Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/12/2003).

Ngày 26 tháng 12 năm 2006, công ty được UBCK cấp phép niêm yết cổ phiếu trên sàn GDCK Hà Nội

2. Quá trình phát triển

Shinpetrol JSC laø moät coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc kinh doanh daàu khí vaø vaän taûi bieån quoác teá. Coâng ty ñöôïc thaønh laäp töø thaùng 08 naêm 2002. Baét ñaàu vôùi soá voán ñieàu leä 40 tyû ñoàng, sau 05 naêm hoaït ñoäng chuùng toâi ñaõ coù quy moâ hoaït ñoäng vôùi voán ñieàu leä 138 tyû ñoàng, toång giaù trò taøi saûn hieän taïi hôn 13.000 tyû ñoàng bao goàm giaù trò quyeàn söû duïng ñaát caùc döï aùn vaø ñoäi taøu, thaëng dö voán sôû höõu chuû hôn 1.100 tyû ñoàng. Hieän nay Shinpetrol ñang ñaàu tö kinh doanh treân caùc lónh vöïc khaùc nhö Baát ñoâïng saûn, Khu coâng nghieäp, Taøi chính…


3. Định hướng phát triển 2008-2018
A,Các mục tiêu chủ yếu
Thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xác lập :

- Tổng doanh thu một năm đạt trên 1.000 tỷ đồng và tăng trưởng hơn 25%/năm, đến năm 2012 doanh thu sẽ vượt mức 4.000 tỷ đồng

- Thu nhập doanh nghiệp sau thuế đạt tỷ suất hơn 30%/vốn sở hữu

- Phát triển đội tàu vận tải quốc tế với năng lực vận tải đạt 1.500.000 tấn tàu.

- Hoàn thành xây dựng, đưa vào kinh doanh khu đô thị- golf Mê Linh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 217 ha bao gồm khu đô thị tiêu chuẩn Châu âu và Sân golf quốc tế 27 lỗ.

- Xây dựng Khu công nghiệp Cần Giuột Long An, diện tích 570ha gồm Kho xăng dầu, Nhà máy đóng sữa chữa tàu biển, Kho Cảng tổng hợp.

- Xây dựng khu đô thị cao cấp diện tích 22 ha tại Khu công nghiệp Cảng Cái Lân thuộc Thành Phố Hạ Long , Quảng Ninh

- Xây dựng ít nhất 02 tòa nhà cao ốc văn phòng cho thuê tại Thành phố Hà Nôi và TP. Hồ Chí Minh.

- Thực hiện dự án nạo vét Sông Soài Rạp, tạo ra luồng lạch cho tàu tải trọng hơn 100.000 DWT ra vào các cảng thuộc TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phụ cận

- Xây dựng khu liên hợp công nghiệp năng lượng và đóng tàu tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân và một phần xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

- Xây dựng Nhà máy lọc hóa dầu và kho dự trữ xăng dầu quốc gia sức chứa khoảng 1.000.000 tấn dầu thô, 1.000.000 dầu thành phẩm tại Khu công nghiệp Hải Hà, Quảng Ninh.

B,Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Vôùi kinh nghieäm ña daïng vaø chuyeân saâu cuûa ñoäi nguõ chuyeân gia, tieàm löïc veà taøi chính cuûa coå ñoâng, ban laõnh ñaïo vaø caùc thaønh vieân cuûa Shinpetrol noã löïc thöïc hieän söù meänh xaây döïng coâng ty trôû thaønh Toång coâng ty kinh doanh ña ngaønh coù uy tín taïi Vieät nam vaø khu vöïc.

Đứng đầu trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế với đội tàu đạt tải trọng 1.500.000 tấn tàu; Xây dựng hệ thống kho chứa xăng dầu đạt sản lượng hơn 3.000.000 tấn, nhập khẩu phân phối các sản phẩm hóa dầu với nhà máy lọc hóa dầu; hệ thống mạng lưới phân phối trên khắp cả nước; Đầu tư xây dựng nhằm tạo ra nhiều quỹ nhà đất, các khu đô thị mới, các cao ốc văn phòng, các khu công nghiệp, các khu nghĩ dưỡng, sân golf; Độc lập và tự chủ về tài chính.


III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Naêm 2007 chuùng toâi ñaõ coù nhöõng thuaän lôïi nhaát ñònh goùp phaàn giuùp coâng ty hoaøn thaønh keá hoaïch vöôït möùc caùc chæ tieâu keá hoaïch ñeà ra, khaúng ñònh söï phaùt trieån lôùn maïnh vaø naâng cao vò theá cuûa coâng ty treân thò tröôøng :

- Chuùng toâi ñaõ phaùt haønh thaønh coâng coå phieáu taêng voán ñieàu leä töø 40 tyû leân 138 tyû ñoàng, thaëng dö voán phaùt haønh hôn 1.033 tyû ñoàng;

- Hoaøn thaønh vieäc laäp quy hoaïch tyû leä 1/2000 vaø ñöôïc UBND Tænh Vónh Phuùc quyeát ñònh giao môõ roäng döï aùn Ñoâ thò Golf Meâ Linh giai ñoaïn 1 töø 70 ha leân 217,6 ha;

- Ñoäi taøu vaân taûi haøng rôøi cuûa coâng ty taêng caû soá löôïng vaø chaát löôïng; Nhu caàu vaän taûi vaø giaù cöôùc vaän taûi haøng rôøi taêng cao;

- Ñaõ kyù ñöôïc caùc hôïp ñoàng ñoùng môùi caùc xeâri taøu : + taøu LPG 7.200 m3; Taøu haøng rôøi 22.500 DWT, Taøu 36.000 DWT, Taøu 54.000 DWT;58.000 DWT.

- Cuøng vôùi quyeát taâm vaø noã löïc cuûa laõnh ñaïo coâng ty trong vieäc tìm kieám caùc giaûi phaùp kinh doanh, phöông thöùc kinh doanh môùi, ñoàng thôøi vôùi söï quyeát ñoaùn trong vieäc ra quyeát ñònh ñaàu tö kinh doanh, goùp phaàn taïo ra ñoät bieán veà löôïng vaø chaát trong caùc chæ tieâu keá hoaïch naêm 2007.

Được Taäp Ñoaøn CNTT Việt Nam tặng cờ “ Ñôn vò hoaøn thaønh xuaát saéc nhieäm vuï naêm 2007”.

Được Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trao Kỷ niệm chương ghi nhận thành tích là công ty niêm yết có tốc độ phát triển cao và ổn định trong năm 2007 nhân dịp kỷ niệm 3 năm hoạt động Hastc.
IV.KEÁT QUAÛ HOẠT ĐỘNG NAÊM 2007


 1. Hoạt động kinh doanh vận tải :

Phaûi khaúng ñònh raèng, naêm 2007 laø naêm thaønh coâng cuûa lónh vöïc vaän taûi, ñaëc bieät laø ñoäi taøu vaän taûi haøng rôøi tuyeán quoác teá hoaït ñoäng thöôøng xuyeân, oån ñònh goùp phaàn taïo ra nguoàn thu chuû yeáu cho coâng ty, laøm taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän cuûa hoaït ñoäng vaän taûi. Toång doanh thu vaän taûi ñaït 572 tyû ñoàng, vöôït 190,72% keá hoaïch vaø taêng 137,9% so vôùi cuøng kyø naêm 2006

Ngoaøi ra, coâng ty cuõng khaúng ñònh saùch löôïc kinh doanh mua taøu cuõ, naâng caáp khai thaùc vaø kinh doanh. Ñaây laø hoaït ñoäng kinh doanh mang lôïi nhuaän cao vaø chuû yeáu coâng ty seõ taäp trung ñeå laøm toát hôn lónh vöïc kinh doanh naøy trong naêm 2008. Coâng ty ñaõ kyù hôïp ñoàng ghi nhôù mua 03 taøu, döï kieán nhaän taøu vaø ñöa vaøo khai thaùc trong thaùng 3 vaø 6/2008 .

Thực hiện chiến lược phát triển đội tàu Coâng ty ñaõ kyù ñöôïc caùc hôïp ñoàng ñoùng môùi caùc xeâri taøu:

+ 02 taøu LPG 7.200 m3; Caùc seri Taøu haøng rôøi 22.500 DWT, Taøu 36.000 DWT, Taøu 54.000 DWT;58.000 DWT

Hieän nay caùc hôïp ñoàng ñang trieån khai ñuùng tieán ñoä . Ñang xuùc tieán kyù keát hôïp ñoàng giöõ giaù troïn goùi khoâng thay ñoåi trong thôøi haïn hôïp ñoàng vôùi caùc Nhaø maùy ñeå ñaûm baûo toång möùc ñaàu tö . Kyù hôïp ñoàng vôùi Wilhemsen Marine Consultance –Noway giaùm saùt kyõ thuaät döï aùn ñoùng taøu 22.500 DWT taïi Cam Ranh . Ban ñoùng môùi cuøng vôùi Caùc Nhaø maùy ñoùng taøu thöïc hieän ñaøm phaùn mua maùy chính cho caùc taøu, phaán ñaáu ñaûm baûo tieán ñoä nhaän baøn giao chieác taøu ñaàu tieân trong naêm 2009. Ñaûm baûo muïc tieâu phaán ñaáu ñaït 1.500.000 taán taøu trong keá hoaïch ñeán naêm 2012.


 1. Hoạt động kinh doanh dầu khí, LPG :

Coâng ty ñaõ taäp trung nguoàn löïc caû veà voán, nhaân söï, caûi toå toå chöùc…do vaäy, lónh vöïc kinh doanh gas ñi vaøo theá oån ñònh. Toång saûn löôïng baùn LPG ñaït 18,214 taán, ñaït 36,14 %KH, baèng 49,23% cuøng kyø; Doanh thu baùn haøng 201 tyû ñoàng, ñaït 44,54 % KH vaø baèng 55,78% cuøng kyø.

Maëc duø thò tröôøng kinh doanh gas gaëp khoù khaên ngay töø ñaàu naêm, nhöng vôùi quyeát taâm ñöa thöông hieäu bình gas Vinashin gas tham gia thò tröôøng kinh doanh gas bình, coâng ty ñaõ thaønh laäp Coâng ty TNHH moät thaønh vieân daàu khí Phöông Baéc ñeå phaùt trieån thò tröôøng kinh doanh LPG phía Baéc. Hieän nay Coâng ty ñang xem xeùt ñieàu chænh chính saùch kinh doanh gas nhaèm thuùc ñaåy taêng löôïng baùn vaø lôïi nhuaän cuûa lónh vöïc kinh doanh naøy thoâng qua noã löïc ñöa kho gas söùc chöùa 5.000 taán taïi Ñình Vuõ, Haûi Phoøng vaøo hoaït ñoäng trong nhöõng thaùng cuoái naêm 2008.

Trieån khai thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh daàu khí baèng vieäc goùp voán thaønh laäp Coâng ty coå phaàn loïc hoùa daàu Nam Vieät, Nhaø maùy saûn xuaát ñaët taïi Khu coâng nghieäp Höng Phuù II, Phöôøng Phuù Thöù, Quaän Caùi Raêng, TP.Caàn Thô.

Ñaây laø böôùc khôûi ñoäng cho vieäc thöïc hieän chieán löôïc ña daïng hoùa ngaønh ngheà kinh doanh, taêng nguoàn thu, ñaûm baûo keá hoaïch söû duïng voán linh hoaït hieäu quaû, tieán ñeán moâ hình coâng ty Meï – Con.


3. Hoạt động đầu tư kinh doanh baát ñoäng saûn, Khu công nghiệp :

Xaùc ñònh ñaây laø höôùng ñaàu tö troïng ñieåm vaø laâu daøi, coâng ty cuõng ñaõ lieân doanh goùp voán thaønh laäp caùc coâng ty Coå phaàn ñeå quaûn lyù caùc döï aùn. Trong naêm 2007, coâng ty ñaõ vaø ñang thöïc hieän :
Têên dự án

Tổng diện tích

Tổng mức đầu tư

Tiến độ

Ñoâ thò golf Meâ Linh Vónh phuùc

217,6 ha

200 triệu USD

Đaõ ñeàn buø xong 96,9 ha; Hoaøn thaønh vieäc laäp quy hoaïch tyû leä 1/2000; tiến hành lập quy hoạch tỷ lệ 1/500 và triển khai xây dựng

Cuïm CNTT Vinashin taïi Caàn Giuoäc, Long An

570 ha

2.500 tỉ VNĐ

Tieán haønh thuû tuïc ñeå trieån khai döï aùn ; Thaønh laäp Coâng ty CP giöõa Lilama vaø Shinpetrol

Khu du lòch giaûi trí toång hôïp phuïc vuï coâng nghieäp vaø caûng Caùi Laân taïi Haø Khaåu Quaûng Ninh

22ha

188 triệu USD

Đang hoaøn taát hôïp ñoàng dòch vuï coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa maët baèng.4. Kiện toàn và sắp xếp tổ chức bộ máy

Nhaèm höôùng ñeán moâ hình toå chöùc Coâng ty Meï – Con, chuyeân moân hoùa toå chöùc kinh doanh töøng lónh vöïc, taïo söï chuû ñoäng, linh hoaït trong ñieàu haønh saûn xuaát kinh doanh, Coâng ty ñaõ chuyeån ñoåi truï sôû töø soá 204 Nam kyø khôûi nghóa, quaän 3 veà Toøa Nhaø Petrol Tower, Phoøng 210G, soá 1-5 Leâ Duaån , quaän 1; Saép xeáp boä maùy ñeå oån ñònh toå chöùc, tuyeån duïng nhaân söï ñeå cuõng coá vaø taêng cöôøng veà chaát cho ñoäi nguõ caùn boä laõnh ñaïo phoøng ban ñuû khaû naêng ñaûm ñöông vaø thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï chieán löôïc cuûa coâng ty trong nhöõng naêm saép ñeán.

Coâng ty cuõng ñaõ cuõng coá toå chöùc vaø saép xeáp, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Chi nhaùnh Haûi Phoøng vaø Chi Nhaùnh Haø Noäi oån ñònh hoaït ñoäng, thöïc hieän nhieäm vuï ñaàu moái cuûa coâng ty nhaèm trieån khai coâng taùc Xaây döïng kho chöùa LPG vaø ñaïi lyù taøu bieån taïi Haûi Phoøng; Quaûn lyù vaø thöïc hieän caùc coâng vieäc cuûa döï aùn Khu Ñoâ thò Golf Meâ Linh – Vónh Phuùc.

Góp vốn thành lập các công ty :
Têên công ty

Ngành nghề KD

Vốn điều lệ

Vốn của Shinpetrol

Coâng ty CP loïc hoùa daàu Nam Vieät

saûn xuaát kinh doanh caùc saûn phaåm hoùa daàu

200 tyû

51%

Coâng ty CP phaùt trieån Taây Thaêng Long

ñaàu tö xaây döïng döï aùn 96 ha taïi phía Taây Haø Noäi

320 tyû

30%

Coâng ty CP xaây döïng Ñieän vaø moû Vinashin

ñaàu tö xaây döïng caùc Nhaø maùy Ñieän vaø khai thaùc Moû taïi nöôùc Laøo

30 tyû

60%

Cty CP tö vaán thieát keá vaø giaùm ñònh xaây döïng Sao Vieät

Thieát keá , Tö vaán ñaàu tö , thaåm ñònh , thi coâng caùc coâng trình coâng nghieäp, daân duïng

3 tyû

33%

Công ty TNHH một thành viên kinh doanh dầu khí Phương Bắc

Xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm dầu khí; Kinh doanh gas bình thương hiệu Vinashingas

20 tỷ VND

100%

V. BÁO CÁO / THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( Đính kèm )


Moät soá chæ tieâu veà tình hình taøi chính


Chæ tieâu

 

 

 

Ñôn vò tính

Naêm 2007

Naêm 2006

*Boá trí cô caáu taøi saûn vaø cô caáu nguoàn voán

 

 

 

- Boá trí cô caáu taøi saûn

 

 

 

 

Taøi saûn ngaén haïn/Toång soá taøi saûn

%

47.36

32.56

 

Taøi saûn daøi haïn/Toång soá taøi saûn

%

52.64

67.44

- Boá trí cô caáu nguoàn voán

 

 

 

 

Nôï phaûi traû/Toång nguoàn voán

%

95.17

91.40

 

Nguoàn voán chuû sôû höõu/Toång nguoàn voán

%

4.83

8.60

 

 

 

 

*Khaû naêng thanh toaùn
 

 

 

 

Khaû naêng thanh toaùn hieän haønh

Laàn

0.50

0.36

 

Khaû naêng thanh toaùn nôï ngaén haïn

Laàn

0.79

0.86

 

Khaû naêng thanh toaùn nhanh

Laàn

0.28

0.11

*Tæ suaát sinh lôøi 

 

 

- Tæ suaát lôïi nhuaän treân doanh thu

%

10.41

2.98

 

Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân DT

%

9.16

2.68

- Tæ suaát lôïi nhuaän treân toång taøi saûn

% 

 3.26

  2.63

 

Tyû suaát lôïi nhuaän sau thueá treân toång TS

%

2.87

2.36

 

Tæ suaát lôïi nhuaän sau thueá treân NVCSH

%

84.25

27.42


Laõi cô baûn treân coå phieáu

Vaøo thaùng 11 naêm 2007, coâng ty ñaõ tieán haønh phaùt haønh theâm 9.800.000 coå phieáu ( xem thuyeát minh phaàn V.13.3) vaø döï kieán keát thuùc chuyeån giao vaøo thaùng 2 naêm 2008. Do ñoù soá coå phieáu döï kieán taïi thôøi ñieåm ñöôïc chia coå töùc laø 13.800.000. Laõi cô baûn treân coå phieáu naêm 2007 ñöôïc tính döïa treân soá coå phieáu bình quaân trong naêm 2007 nhö sau:


Naêm 2007

Naêm 2006
Lôïi nhuaän sau thueá
72,351,788,242

17,450,223,425
Soá coå phieáu bình quaân

5,633,333

4,000,000
Toång coäng12,844

4,363VI. KEÁ HOAÏCH KINH DOANH NAÊM 2008
1. Trong lónh vöïc kinh doanh phaán ñaáu ñaït caùc chæ tieâu

Doanh thu LPG : 42.680 taán ; 600 tyû ñoàng.

Doanh thu vaän taûi : 800 tyû ñoàng

+ Toång doanh thu : 1.400 tyû ñoàng

+ Lôïi nhuaän tröôùc thueá : 220 tyû ñoàng

+ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn khoảng 30%

- Hoaøn thaønh xaây döïng, ñöa vaøo hoaït ñoäng kho chöùa LPG ôû mieàn Baéc.

- Mua hoaëc xaây döïng hai traïm chieát LPG cho hai coâng ty kinh doanh dầu khí Phöông Nam và Phương Baéc

- Nhaän 03 taøu haøng rôøi ñöa vaøo khai thaùc khoaûng thaùng 3 vaø thaùng 6/2008

- Thanh lyù hoaëc hoaùn caûi caùc taøu LPG, taøu daàu vaø laäp phöông aùn söû duïng caùc boàn LPG thu hoài.

- Phoái hôïp caùc Nhaø Maùy ñoùng taøu trong Taäp Ñoaøn Vinashin ñeå thöïc hieän ñuùng tieán ñoä ñoùng môùi.

- Trieån khai aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löông ISO cho Vaên phoøng coâng ty.- Lập phương án phát hành trái phiếu quốc tế và trong nước, đồng thời tìm kiếm nguồn vay vốn nước ngoài với lãi suất thấp nhằm huy động khoảng 200 triệu USD phục vụ nhu cầu vốn cho các dự án


 1. Trong lónh vöïc ñaàu tö :

Tiếp tục triển khai các dự án đã thực hiện của năm 2007; Nghiên cứu lập quy hoạch các dự án đã khảo sát


Têên dự án

Tổng diện tích

Tổng mức đầu tư

Tiến độ

Ñoâ thò golf Meâ Linh Vónh phuùc

217,6 ha

200 triệu USD

Trình UBND Vónh Phuùc duyeät quy hoaïch tyû leä 1/500, laäp baùo caùo ñaàu tö; Giaûi ngaân tieáp phaàn coøn laïi cuûa döï aùn vaø giaûi phoùng maët baèng vaø baét ñaàu xaây döïng

Cuïm CNTT Vinashin taïi Caàn Giuoäc, Long An

570 ha

2.500 tỉ VNĐ

Quy hoaïch toång theå khu 600ha; Tieán haønh caùc thuû tuïc phaùp lyù; San laép, xaây döïng Kho caûng vaø caùc Nhaø maùy

Khu du lòch giaûi trí toång hôïp phuïc vuï coâng nghieäp vaø caûng Caùi Laân taïi Haø Khaåu Quaûng Ninh

22ha

188 triệu USD

Toå chöùc caùc böôùc thöïc hieän quy hoaïch chi tieát tyû leä 1/500; Laäp döï aùn ñaàu tö-thieát keá cô sôû, thieát keá kyõ thuaät thi coâng…


Döï aùn Kho LPG Ñình Vuõ

2 ha

130 tỷ VND

Hoaøn taát caùc goùi thaàu xaây laép, chuaån bò nghieäm thu ñöa vaøo hoaït ñoäng vaøo 6 thaùng cuoái naêm.


Döï aùn taïi Beán TreTieán haønh khaûo saùt thöïc teá; Nghieân cöùu chính saùch ñaàu tö cuûa Tænh; Laäp vaø Phaân tích hieäu quaû döï aùn.


KHU LIÊN HỢP CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG và ĐÓNG TÀU được đầu tư xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân và một phần xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

5.000 ha


13.030 triệu USD

Tieán haønh khaûo saùt thöïc teá; Nghieân cöùu chính saùch ñaàu tö cuûa Tænh; Laäp vaø Phaân tích hieäu quaû döï aùn.


Döï aùn ñaàu tö xaây döïng Chung cö, Cao oác Vaên phoøng taïi Thaønh phoá Haø noäi, TP.HCM

150 trieu USD

Lập dự án và trình phê duyệt tỷ lệ 1/500; Đấu thầu, khởi công xây dựng
 1. Công tác tổ chức bộ máy

Thành lập các công ty kinh doanh chuyên ngành

Têên công ty

Ngành nghề KD

Vốn điều lệ

Vốn của Shinpetrol

Coâng ty TNHH một thành viên vận tải biển Nam Việt

Vận tải biển nội địa và quốc tế; Sửa chữa tàu biển; Dịch vụ đại lý môi giới hàng hải

50 tyû VND

100%

Coâng ty TNHH một thành viên kinh doanh dầu khí Phương nam

Xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu; Kinh doanh gas bình thương hiệu Vinashingas

20 tỷ VND

100%

Công ty CP đầu tư LISHIN

Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, đô thị, cảng biển, kho xăng dầu

100 tỷ VND

50%

Công ty CP đầu tư VINASHIN-VINH PHÚC

Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu đô thị, sân golf

100 tỷ VND

50%

Công ty CP kinh doanh dầu khí Đà Nẳng

Xây dựng kho chức Xăng dầu, Trạm chiết gas; Xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu; Kinh doanh gas bình thương hiệu Vinashingas

100 tỷ VND

50%
 1. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

Ñeå thöïc hieän thaønh coâng chiến lược ñaõ ñaët ra, Laõnh ñaïo coâng ty seõ trieån khai thöïc hieän caùc giaûi phaùp cuï theå :

- Lập phương án phát hành trái phiếu huy động khoảng 200 triệu USD để thục hiện các dự án đang triển khai. Ngoài ra tìm các nguồn vốn vay quốc tế với lãi suất ưu đãi để thực hiện các dự án đóng tàu.

- Ñaøo taïo, tuyeån duïng nguoàn nhaân löïc coù chuyeân moân, nghieäp vuï, coù kinh nghieäm thöïc tieãn, gioûi ngoaïi ngöõ boå sung cho caùc phoøng ban chuyeân moân. Taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát, ñoaøn keát coäng ñoàng, naâng cao traùch nhieäm caù nhaân.

- Giaùm saùt, coù caùc bieän phaùp kieåm tra giaûi quyeát cuï theå caùc vaán ñeà phaùt sinh nhö vieäc öùng voán, kieåm tra chaát löôïng vaät tö thieát bò, ñaët mua maùy chính cho taøu…ñoái vôùi caùc saûn phaåm ñoùng môùi ñeå ñaûm baûo tieán ñoä, chaát löôïng.- Xaây döïng cô cheá vaø thuû tuïc phaân tích ñaùnh giaù cô hoäi ñaàu tö; Xaây döïng quy cheá quaûn lyù vaø trieån khai döï aùn; Xaây döïng moái quan heä toát vôùi caùc cô quan ban ngaønh caùc Tænh nôi coù döï aùn cuûa coâng ty.
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương