Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang4/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
2.7 Các chứng từ gốc

Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 01-TT

Địa chỉ:QL2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành QĐ số:15/2006/QĐ
Ngày 20 tháng 03 năm 2006

Của Trưởng BTCPHIẾU THU Quyển sổ:

Ngày 01 tháng 04 năm 2010 Số: 510

Nợ TK: 111

Có TK :131

Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: Công ty sản xuất và thương mại Quang Minh

Lý do nộp: Thanh toán tiền còn nợ kì trước

Số tiền: 14 320 000. (Viết bằng chữ ) Mười bốn triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng chẵn.

Kèm theo…………..Chứng từ gốc…………………………………………

+ Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ) Mười bốn triệu ba trăm hai mươi ngàn

đồng chẵn.

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nộp

(đã ký) (đã ký) (đã ký ) (đã kí) (đã ký)
Đã nhận đủ số tiền: (Viết bằng chữ) Mười bốn triệu ba trăm hai mươi ngàn

đồng chẵn.


+ Tỷ giá ngoại tệ ( vàng, bạc, đá quý)……………………………………

+ Số tiền quy đổi…………………………………………………………Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 02-TT

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 Của bộ

Trưởng BTC


PHIẾU NHẬP KHO Số 310

Ngày 02 tháng 04 năm 2010 Nợ TK :152,133 Có TK: 331

Họ tên người giao hàng : Hoàng Thu Trang

Theo HĐGTGT số 001987 ngày 02 tháng 04 năm 2010 của Công ty

Nhập tại kho: 01

stt

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số


ĐVT


Số lượng
Theo chứng từ

Thực nhậpĐơn giá

Thành

Tiền


1

Khuy chỏm
Chiếc

17 600

17 600

10 580

186 208 000

2

Lưỡi trai
Chiếc

12 300

12 300

11 040

135 792 000
Cộng
322 000 000

Tổng số tiền ( viết bằng chữ) Ba trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn

Số chứng từ gốc kèm theo…………………………………………..

Ngày 02 tháng 04 năm 2010


Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) ( đã ký)


Mẫu số:01GTGT- 3LL

CD/2006B


Số 001987

HÓA ĐƠN (GTGT)

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 02 tháng 04 năm 2010

Đơn vị bán hàng: Công ty Tân Tiến

Địa chỉ: 20 Cầu Giấy- Hà Nội

Số tài khoản: 711A 2456 7689

Điện thoại 043.6578 789 MST……………………………….
Họ và tên người mua hàng: Mai Thu Thủy

Đơn vị : Công ty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 2- Phú Cường- Sóc Sơn- HN

Số tài khoản: 1440 205 213 134

Hình thức thanh toán: TM MST……………………….

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1.2

1

Khuy chỏm

Chiếc

17 600

10 580

186 208 000

2

Lưỡi trai

Chiếc

12 300

11 040

135 792 000

Cộng tiền hàng

322 000 000

Thuế suất GTGT 10% Tiền thuế GTGT

32 200 000

Tổng cộng tiền thanh toán

354 200 000

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm lăm mươi tư triệu, hai trăm ngàn đồng chẵn

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

( Cần kiểm tra đối chiếu khi nhập hóa đơn)

Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 05-VT

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành theo QĐ số 1141-TC/QĐ

Ngày 01 tháng 11 năm 1995

Của bộ tài chính
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Ngày 02 tháng 04 năm 2010Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương