Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang27/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

* Trong đó:

- Số quá hạn phải thu phải trả: không có.

- Số tiền tranh chấp mất khả năng thanh toán: không có.

- Số phải thu bằng ngoại tệ USD: không có.

- Số phải trả bằng ngoại tệ: không có

2.9.4 Phương hướng kinh doanh trong kỳ tới.

Công ty phải tiếp tục phát triển mạng lưới trong nước và tăng cường xuất khẩu, tăng doanh số hàng năm 25% so với năm trước. Đặc bietj chú trọng đến việc tìm kiếm thị trường và tìm nguồn vốn xuất khẩu.

Tăng cường một số thiết bị kiểm nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình lưu thông trên thị trường.

Tăng cường thiết bị phục vụ mặt hàng mới nhằm đảm bảo chất lượng và thị hiếu người tiêu dung.PhÇn III:

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN

TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HOÀNG NAM

I. Một số nhận xét về công tác tổ chức kế toán tại doanh nghiệp1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.

Phòng kế toán của công ty với biên chế 8 người được sắp xếp hợp lý trong công việc để phù hợp với nội dung kế toán đã được đặt ra và khối lượng công tác phát sinh trong quá trình hoạt động.

Có thể nói rằng sự phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng lao động trong phòng kế toán là hết sức khoa học, hợp lý và vừa đủ. Thể hiện ở chỗ, trong phòng đã có sự phân công, từng phần hành cho từng nhân viên kế toán đảm nhiệm do đó không xảy ra tình trạng không có việc làm hay dư thừa lao động.

Mặt khác cùng với sự hiểu biết và kinh nghiệm thu được của nhiều năm làm kế toán, kế toán trưởng và các nhân viên kế toán khác thực hiện cơ giới hóa kế toán nên đã giảm bớt được khối lượng công việc, tiết kiệm chi phí do giảm bớt sự hoạt động của nhân viên kế toán.2. Về công tác tổ chức kế toán .

Công ty áp dụng theo mô hình tập chung trực tuyến với hình thức ghi số nhật ký chứng t. Công tác kế toán nói chung được thực hiện tốt, phản ánh và cung cấp kịp thời về tình hình biến động tài sản và nguồn vốn, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, từ đó giúp lãnh đạo công ty có quyết định đúng đắn kịp thời trong các phương án kinh doanh .

Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác kế toán, đưa máy vi tính vào sử dụng, có phần mềm kế toán riêng, phù hợp với điều kiện công ty nhờ đó giúp giảm nhẹ khối lượng công việc ghi chép của nhân viên kế toán mà vẫn cung cấp thông tin kịp thời chính xác, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của công ty .

3. Về công tác bảo quản và lưu trữ chứng từ.

Chứng từ hạch toán ban đầu được hạch toán nghiêm chỉnh và sắp xếp có khoa học. Chứng từ sử dụng trong đơn vị vừa đảm bảo tính hợp pháp, vừa đảm bảo được chế độ chứng từ kế toán do Nhà nước ban hành.

Việc sắp xếp, chứng từ nhanh chóng kịp thời đã giup cho công tác kế toán trong giai đoạn kế tiếp được tiến hành nhanh gọn. Thêm vào đó là việc giúp ích cho cán bộ công nhân viên trong phòng có thể tìm thấy nhanh chóng thông tin, số liệu cần thiết cho công việc.

4. Về hệ thống tài khoản.

Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh và hạch toán, trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các công ty. Công ty đã tiến hành mở những tài khoản chi tiết cho từng loại hình sản xuất, cho từng kho hàng, góp phần tạo nên sự thuận lợi cho công tác quản lý của công ty.II. Những tồn tại

Một bộ máy kế toán dù hoạt động hiệu quả đến đâu vẫn có những tồn tại cần xem xét sửa đổi. Sau thờ gian thực tập em đã mạnh dạn nêu ra một số tồn tại của công tác quản lý và hạch toán ở công ty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam.

.Về nội dung phản ánh của tài khoản

Chi phí tập hợp vào tài khoản 641 và 642 còn một số bất hợp lý như sau:

- Khấu hao TSCĐ của một số máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, tiền thuê nhà xưởng không phục vụ cho việc bán hàng cũng được tính vào chi phí bán hàng. Điều này không phù hợp với nội dung chi phí bán hàng. Chỉ có khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng mới tính vào chi phí bán hàng.

- Tài khoản 641 dùng để phản ánh các tài khoản chi phí thực tế phát sinh trực tiếp trong quá trình dự trữ hàng hóa và tổ chức bán hàng. Song tại công ty, kế toán vào tài khoản 641 bao gồm cả các tái khoản chi phí thu mua (tiền vận chuyển, bốc vác…) được tập hợp hết vào tài khoản 641 vào thời điểm cuoif kỳ mà không phân bổ cho hàng hóa đã tiêu thụ và chưa tiêu thụ.Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý

- Công ty nên xác định đúng nội dung kinh tế của các tài khoản chi phí thực tế phát sinh để có thể phán ánh chính xác kịp thời đâu là chi phí bán hàng, đâu là chi phí quản lý doanh nghiệp, tránh tình trạnh chi phí chưa được tính đủ trong khi chi phí bán hành laị được tập hợp hết cả những tài khoản không thuộc nội dung tài khoản này.

-Chi phí lãi vay trong tháng để mua hàng hóa chưa phản ánh đúng vào tài khoản 811 như quy định.

III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện nâng cao công tác kế toán:

1. Hệ thống số sách :

- Kế toán doanh nghiệp tổ chức hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ. Tuy nhiên, việc vận dụng hình thức này còn chưa hợp lý và phù hợp, biểu hiện ở chỗ .

+ Ghi chép trùng lặp giữ Bảng kê xuất, Số chi tiết hàng hóa, dẫn đến công việc nhiều, chưa phát huy hết được công dụng của máy tính vào công việc kế toán..

+Chưa sử dụng sổ chi tiết theo quy định.

Do đó Công ty cần chú trọng hơn về mẫu sổ và loại sổ nhằm đảm bảo cung cấp số lượng sổ cần thiết, tránh tình trạng chắp vá sổ, thiếu các chỉ tiêu cơ bản, thừa các chỉ tiêu không cần thiết. Vì sổ sách đầy đủ là cơ sở tốt và thuận lơi cho công tác ghi sổ được thực hiện nhanh chóng, rõ ràng.

2.Về trích lập dự phòng:

Là một công ty kinh doanh lớn nên tình hình biến động tài sản, nguồn vốn diễn ra thường xuyên. Do đó công ty nên trích lập dự phòng đối với những hàng hóa tồn kho và trích lập quỹ dự phòng tài chính.Ngoài ra, công ty cÇn bæ sung thªm nh©n sù cho phßng kÕ to¸n ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong ®iÒu kiÖn quy m« s¶n xuÊt ngµy cµng më réng, víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ngµy cµng phøc t¹p vµ ®a d¹ng.

Công ty nªn nghiªn cøu xem xÐt ®Ó t×m c¸ch c¶i thiÖn phÇn mÒm kÕ to¸n ®ang sö dông sao cho nã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc tÊt c¶ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n mét c¸ch thuËn tiÖn , dÔ dµng.KÕt luËn

Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¬ chÕ qu¶n lý cña nhµ n­íc ®­îc ®æi míi víi chÝnh s¸ch më cöa ®· mang l¹i nh÷ng c¬ héi còng nh­ th¸ch thøc cho sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý trªn c¸c ph­¬ng diÖn kinh tÕ. Víi chøc n¨ng qu¶n lý, ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kÕ to¸n liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do vËy, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng néi dung rÊt quan träng g¾n liÒn víi viÖc ®¸nh gi¸ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.

Qua thêi gian thùc tËp t¹i Công ty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam, em ®· t×m tßi, häc hái vµ n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ chuyªn ngµnh kÕ to¸n. Em còng ®i s©u t×m hiÓu , nghiªn cøu thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ ®ång thêi còng ®­a ra nh÷ng tån t¹i vµ c¸ch kh¾c phôc nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n t¹i công ty.

Trªn ®©y lµ toµn bé b¸o c¸o thùc tËp cña em t¹i công ty Sản Xuất và Thương mại Đại Hoàng Nam. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa kinh tÕ Tr­êng ĐHKT-KT CN I, ®Æc biÖt lµ sù h­íng dÉn tËn t×nh cña cô giáo Đinh Thị Kim Xuyến cïng sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña c¸c c¸n bé , nh©n viªn phßng KÕ to¸n-Tµi vô công ty sản xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam.

Nh­ng do thêi gian thực tập cã h¹n, tr×nh ®é nhËn thøc cña b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn trong bµi b¸o c¸o nµy cña em cã thÓ sÏ cßn nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy , em rÊt mong ®­îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o.

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2010
Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Thị Thức


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

.

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP


……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc(ký tên, đóng dấu)
MỤC LỤC


Nguyễn Thị Thức – Lớp KT51A9
Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương