Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang24/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Tµi kho¶n : 338 – Phải trả phải nộp khác


Số dư đầu năm

Nợ


0
Ghi Có các TK đối ứng Nợ với TK này

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5Cộng phát sinh

Nợ


021 758 906,5
Số dư cuối tháng

Nợ21 758 906,5
Đơn vị:Công ty Sản Xuất và Thương Mại

Đại Hoàng Nam MẫusốS14- STK/DNN Ban hành theo QĐ

Số 117TC/QĐ/CĐKTNgày 23/12/1996 của BTC

b¶ng tæng hîp chi tiÕt nguyªn liÖu, MÉu sè: S14-STK/DNN

vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸

Tài khoản : 152.

Tháng 4 năm 2010


STT

Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu,sản phẩm, hàng hóa

Số tiền (đồng)
Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ
1

Khuy chỏm

145.432.320

186.208.000

119.813.7602

Vải cotton

153.180.840
118.989.4903

Lưỡi trai

102.447.676

135.792.000


4

Khóa

1.426.552
682.2645

Mác

1.770.600
1.416.4806

Nẹp nhựa

3.144.918

7

Thùng catton

6.068.269
5.320.4768

Chỉ đen

4.943.224

11.996.448

8.087.0309

Chỉ trắng

6.226.476
5.696.83810

Túi nilon

736.460
680.42511

Xăng

3.645.540

12

Khóa ngắn
1.591.200


13

Khoá dài
3.481.610


14

Khóa đồng
3.469.500


15

Vải kaki
23.145.000


16

Vải bò loại 1
44.125.000


17

Vải bò loại 2
51.824.150


Cộng

429 022 875

470 832 545

260 686 763

639 168 675


Đơn vị: Cty SX và TM Đại Hoàng NamMẫu số: S14-STK/DNN

(Ban hành theo Quyết định)

Số 1177TC/QĐ/CĐKT

ngày 23/12/1996 của BTC)
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU,

VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Tài khoản : 155

Tháng 4 năm 2010

STT

Tên quy cách nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa

Số tiền(đồng)

Tồn đầu kỳ

Nhập trong kỳ

Xuất trong kỳ

Tồn cuối kỳ

1

Mũ MA 123

55.445.000
44.995.750

10.449.250

2

Mũ TG 190

26.408.650
15.534.500

10.874.150

3

Mũ VH 262

51.428.800
42.750.190

8.678.610

4

Mũ HV 2426

25.659.000
20.926.340

4.732.660

5

Mũ HVM 468

35.137.500
30.218.250

4.919.250

6

Mũ TH 1424

17.545.000
17.545.000

0

7

Mũ trẻ em
96.730.532,5

38.503.832,5

58.226.700

8

Mũ nữ
192.130.096,8

65.045.295,6

127.084.801,2

9

Mũ nam
138.006.232

55.278.320,4

82.727.911,6


Cộng:

211.623.950

426.693.332,6

330.797.478,7

307.693.332,6

Người ghi sổ Kế toán trưởng Ngày 30 tháng 4 năm 2010

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)Mẫu số: 02/GTGT

B¶ng kª ho¸ ®¬n, chøng tõ hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT)

(Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế kê khai hàng tháng)


Mã số:
Tháng 4 năm 2010

Tên cơ sở kinh doanh: Cty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường-Sóc Sơn-HN

STT

Hoá đơn, chứng từ bán

Tên người mua

Mua


Mã số

Thuế


Người mua

Mặt hàng

Doanh số bán chưa có thuế

Thuế suất

Thuế GTGT

Ghi chú

K/h hóa đơn

Số hóa đơn

Ngày phát hành
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1


Cty Tân Thành

Mũ MA 123

10.725.000

10%

1072500
2


Mũ VH 262

15.400.000

10%

1540000
3


Mũ HVM 468

15.210.000

10%

1521000
4


CTy Nam Phong

Mũ MA 123

53.625.000

10%

5362500
5


Mũ MA 123

29.500.000

10%

2950000
6


Mũ HV262

23.650.000

10%

2365000
7


Mũ HV262

17.250.000

10%

1725000
8


CH 20

Phạm Ngọc

Thạch

Mũ HV262

12.650.000

10%

1265000
9


Mũ HV262

15.500.000

10%

1550000
10


Mũ TH 1424

14.875.000

10%

1487000
11


Mũ HV262

16.500.000

10%

1650000
12


Mũ HVM 468

35.100.000

10%

3510000
13


Mũ TH 1424

14.875.000

10%

1487500
14


Siêu thị Cầu

Giấy

Mũ nam

26.014.000

10%

2001450
15


Mũ nữ

32.240.000

10%

3224000
16
Mũ trẻ em

18.960.000

10%

1896000
17


Mũ MA 123

11.082.500

10%

1108250
18


CTy

Đông Phong


Mũ trẻ em

6.535.350

10%

653535
19


Mũ nữ

7.748.000

10%

774800
20


Mũ nam

3.600.000

10%

360000
21


CH Thanh

Hằng

Mũ nam

11.738.250

10%

1173825
22


Mũ nữ

9.620.000

10%

962000
23


Mũ trẻ em

9.840.000

10%

984000
24


CH Phương Anh
Mũ nam

6.979.500

10%

697000
25


Mũ nữ

4.420.000

10%

442000
26


Mũ trẻ em

2.352.000

10%

235200
27


CH

Tổng hợp HBT


Mũ MA 123

4.950.000

10%

495000
28


Mũ nữ

5.980.000

10%

598000
29


Mũ trẻ em

10.080.000

10%

1008000
20


Mũ VH 262

3.950.000

10%

395000

Cộng


450 950 100
45095010
Người lập biểu kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tênª) (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu số B 02 - DN

Ban hành theo QĐ: 144/2001 QĐ - BTC

Ngày 21 tháng 12 năm2004

Của BTC


Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương