Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang21/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

Ngày 30 tháng 4 năm 2010


Kế toán ghi sổ kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

b¶ng kª sè 4

tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n x­ëng dïng cho c¸c TK : 154, 631, 621, 622, 627

Th¸ng 04 n¨m 2010

stt

Loại

Các TK ghi có

Các TK ghi có
142

152

214

334

338

621

622

627

Cộng chi phí thực tế trong tháng

1

1


- TK 154 hoặc TK 631
2

- Phân xưởng (sản phẩm)
3

+ Mũ nam
82578089

26720511,09

28707929

138006529,1

4

+ Mũ nữ
115885631

37703633,94

38541383

192130647,94

5

+ Mũ trẻ em
53023406

19580511,09

24126687

96730604,09

6

2- Tk 621
7

- Phân xưởng

(sản phẩm)


8

Phân xưởng…
9

+ Mũ nam
10

+ Mũ nữ
11

+ Mũ trẻ em
12

3


- TK 622
13

- Phân xưởng
14

- Phân xưởng
15

+ Mũ nam
84993399
22454211

4266300,09


111713910,1

16

+ Mũ nữ
120904066
31683726

6019907,94


159607699,9

17

+ Mũ trẻ em
54789298
16454211

3126300,09


74369809,09

18

4


- TK 627
19

- Phân xưởng
20

- Phân xưởng
21

+ Mũ nam

1274000
21438634
573800


23286434

22

+ Mũ nữ

2237200
29307450
594035


32138685

23

+ Mũ trẻ em

1186150
17542183
427500


19155833
Cộng

4697350

260686763

68288267

70592148

15007843,12

251487126

84004656,12

91375999

846140152,2


b¶ng kª sè 5

tËp hîp : Chi phí đầu tư XDCB (TK 241)

Chi phí bán hàng (TK 641)

Chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642)th¸ng 4 n¨m 2010

STT

Các TK ghi có
Các TK ghi nợ

214

334

338

111

Cộng chi phí thực tế trong tháng

1

TK 2411-Mua sắm TSCĐ
2

TK 2412-XD cơ bản
3

Hạng mục
4

- công tác xây dựng
5

- Công tác lắp đặt
6

Thiết bị đầu tư ­ XDCB
7

- Chi kiến thiết cơ bản khác
8

Hạng mục


9

TK2413- Sửa chữa lớn TSCĐ
10

TK641- Chi phí bán hàng
11

- Chi phí nhân viên
21151582115158

12

- Chi phí vật liệu, bao bì
13

- Chi phí dụng cụ, đồ dùng
14

- Chi phí khấu hao TSCĐ

965412


965412

15

- Chi phí dịch vụ mua ngoài401880,02
401880,02

16

- Chi phí bằng tiền khác


4697979

4697979

17

TK642- Chi phi quản lý DN
18

- Chi phí nhân viên quản lý
59318205931820

19

- Chi phí vật liệu quản lý
20

- Chi phí đồ dùng văn phòng
21

- Chi phí khấu hao TSCĐ

1896373


1896373

22

- Thuế, phí và lệ phí
23

- Chi phí dự phòng
24

- Chi phí dịch vụ mua ngoài1127045,8
1127045,8

25

- Chi phí bằng tiền khác


1515700

1515700
Cộng:

2861785

8046978

1528925,82

6213679

18651367,82

b¶ng kª sè 6

tËp hîp : Chi phí trả trước (TK 142) (1421)

Chi phí phải trả (TK 335)

Tháng 4 năm 2010

STt

Diễn giải

Số dư đầu tháng


Nợ các TK142.1


Số dư cuối tháng

NợTK 627

Cộng

Nợ1

2

3

4

5

6

7

8

1

Dư đầu kỳ

141052394
5554350

5554350

135498044
2


Trích chi phí trả trước cho từng sản phẩm4


5


6

Cộng:


5554350

135498044

Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương