Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang20/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27

B¶ng thèng kª sè 1

Ghi nî tµi kho¶n 111 “tiÒn mÆt”

Th¸ng 4 n¨m 2010

Dư định kỳ : 50.850.000TT


Ngµy

Ghi nî TK 111 , ghi cã c¸c TK

Sè d­ cuèi

ngµy


112

131

311

3331

511

141

711

Céng nî TK 111

1

1/4
14320000
14320000
2

2/4

150000000150000000
3

2/4


4133500

4133500045468500
4

5/4


27500000
5

8/4


4302500

430250007350000
6

10/4
27500000
73122500
7

10/4
7350000
625400
8

11/4


6647500

66475000100000000
9

22/4


27181440
10

24/4

100000000

625400
17095000
11

25/4


2471040

24710400
2543000

2543000
12

26/4
17095000
8769000
13

27/4


97126700
14

28/4
8769000
9835842,5
15

28/4


8829700

8829700033613713,1
16

28/4


894167,5

89416759835842,5
17

29/4


3055792,1

3055792114975383,5
18

29/4
9835842,5
250000000
19

30/4


1361398,5

1361398547327500Céng

250000000

84869842,5

250000000

31695598,1

316955981

625400

2543000

936689821,6

987539821,6


B¶ng kª sè 2

Ghi nî TK 112 - tiÒn göi ng©n hµngTháng 4 năm 2010 Số đư đầu tháng : 458.963.000

Số

TT


Chứng từ

Diễn giải

Ghi nợ TK 112, ghi có

các TK


Số dư cuối tháng


Số hiệu

Ngày tháng

511

3331

Cộng nợ TK 112

1
6/4/04

CTy CP Nam Phong thanh toán hàng bằng TGNH

124025000

12402500

136427500

595390500

2B¶ng kª khai sè 3

Tính giá thực tế vật liệu và công cụ, dụng cụ (TK 152,153)

Tháng 4 năm 2010

Số

TT


Chỉ tiêu

TK 152 – Nguyên liệu , vật liệu

TK – công cụ, dụng cụ

Hạch toán

Thực tế

Hạch toán

Thực té

1

I.Số dư đầu tháng

429022875
0

2

II. Phát sinh trong tháng


8034600

3

Từ NKCT số 1 (ghi có TK111)
13731198
6284600

4

Từ NKCT số 2 (ghi có TK112)

5

Từ NKCT số5 (ghi có TK 331)
447901710
1750000

6

Từ NKCT số 6 (ghi cóTK 151)

7

Từ NKCT số 7 (ghi có TK154)
91996378

Từ NKCT số khác số 10

9

II. cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng (I+II)
899855420
8034600

10

IV. Hệ số chênh lệch

11

V. Xuất trong tháng (III-V)
260686763
5143192

12

VI. Tồn kho cuối tháng (III-V)
639168657
2891408

Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương