Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU


Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳtải về 3.4 Mb.
trang2/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

2.3 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ

1. Phiếu thu số 510,ngày 1/4 công ty sản xuất và thương mại Quang Minh thanh toán còn nợ kỳ trước cho công ty.

2.Phiếu nhập kho số 310, ngày 2/4, HĐGTGT số 001987.Công ty mua hàng của công ty Tân Tiến. Công ty chưa thanh toán tiền hàng.


Tên NVL

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Khuy chỏm

Chiếc

17.600

10.580

Lưỡi trai

Chiếc

12.300

11.040

3.Phiếu nhật kho số 310,ngày 2/4, HĐGTGT số 544356. Công ty mua hàng của công ty sản xuất và thương mại Long Thành. Công ty chưa thanh toán tiền hàng.Tên NVL

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Khóa Dài

Chiếc

1.020

1.560

Khóa Ngắn

Chiếc

3.410

1.021

4.Phiếu thu số 511,ngày 2/4, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:15.000.000

5.Phiếu nhập kho số 312,ngày 2/4,HĐGTGT số 111989 công ty mua chỉ đen. Công ty đã thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu chi số 610.

Tên NVL

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Chỉ đen

Cuộn

912

13.154

6. Phiếu xuất kho số 410,ngày 2/4 bán hàng cho công ty sản xuất Tân Thành. Công ty đã thu được tiền hàng theo phiếu thu số 512.Sau khi công ty đã trừ chiêt khấu 1% cho công ty Tân Thành theo phiếu chi số 611STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ MA 123

Chiếc

150

71.500

2

Mũ VH 262

Chiếc

280

55.000

3

Mũ HVM 468

Chiếc

1957.Phiếu xuất kho số 410,ngày 3/4. Xuất khuy chỏm để sản xuất sản phẩm.STT

Tên thành phẩm

Đvt

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Chiếc

4.125

10.560

2

Mũ nữ

Chiếc

5.367

10.560

3

Mũ trẻ em

Chiếc

1.854

10.560

8.Phiếu xuất kho số 412,ngày 3/8 xuất vải cotton để sản xuất sản phẩm.STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

M

3.883

8.980

2

Mũ nữ

M

6.138

8.980

3

Mũ trẻ em

M

3.229,5

8.980

9.Phiếu xuất kho 413, ngày 3/8 xuất chỉ trắng để sản xuất sản phẩm.STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Cuộn

115

12.918

2

Mũ nữ

Cuộn

231

12.918

3

Mũ trẻ em

Cuộn

95

12.918

10. Phiếu xuất kho 414,ngày 3/8 xuất chỉ đen để sản xuất sản phẩm.STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Cuộn

170

13.112

2

Mũ nữ

Cuộn

207

13.112

3

Mũ trẻ em

Cuộn

239

13.154

11. Phiếu xuất kho 415,ngày 4/4, xuất gửi bán cho cửa hàng 20- Phạm Ngọc Thạch.
STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ VH 262

Chiếc

230

55 000

2

Mũ HV 2426

Chiếc

310

50 000

3

Mũ TH 1424

Chiếc

250

59 500

12. Ngày Công ty thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Phước Bình theo phiếu chi số 612.

13. Phiếu thu 513, ngày 5/4 vay ngắn hạn Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triền Nông Thôn Agribank 250 000 000 về nhập quỹ tiền mặt.

14. Phiếu chi số 613, ngày 5/4 thanh toán tiền hàng cho công ty Tân Tiến số tiền 354 200 000.

15. Phiếu xuất kho 416, ngày 5/4 xuất túi nilon để sản xuất sản phẩm.


STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Kg

8 005

200 125

2

Mũ nữ

Kg

8 005

344 215

3

Mũ trẻ em

Kg

8 005

136 085

16. Phiếu chi số 614, ngày 5/8. Mua suốt chỉ của công ty Sao Việt theo hóa đơn số 0011972, phiếu nhập kho số 314. Doanh nghiệp đã thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt.STT

Tên hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Suốt chỉ

Chiếc

1 750

423

17. Phiếu nhập kho số 315, ngày 5/8. Mua túi đựng mũ của công ty bao bì Thành Đô theo HĐGTGT số 455755. Công ty đã thanh toán tiền hàng bằng tiền mặt thoe phiếu chi số 615STT

Tên hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Túi đựng mũ

Chiếc

15.841

350

18. Phiếu xuất kho số 417, ngày 6/4 xuất bán cổ phần cho công ty Nam Phong. Công ty đã thanh toán cho DN bằng tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp tính và trả chiết khấu 2% cho công ty bằng tiền mặt theo phiếu chi số 616.STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ MA 123

Chiếc

750

71 500

2

Mũ TG 190

Chiếc

500

59 000

3

Mũ VH 262

Chiếc

430

55 000

4

Mũ HV 2426

Chiếc

345

50 000

19. Phiếu xuất kho 418, ngày 6/4 xuất suốt chỉ để sản xuất sản phẩm.STT

Tên hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Chiếc

510

423

2

Mũ nữ

Chiếc

325

423

3

Mũ trẻ em

Chiếc

219

423

20. Phiếu xuất kho số 419, ngày 6/4 xuất Mác để sản xuất sản phẩm.STT

Tên sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Chiếc

20

29 510

2

Mũ nữ

Chiếc

13

29 510

3

Mũ trẻ em

Chiếc

15

29 510

21. Phiếu xuất kho 420, ngày 6/4 xuất khóa để sản xuất sản phẩm.STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Chiếc

17

31 012

2

Mũ nữ

Chiếc

5

31 012

22. Phiếu xuất kho 421, ngày 7/4 xuất thùng catton để sản xuất sản phẩm.STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Chiếc

3 120

491

2

Mũ nữ

Chiếc

5 149

491

3

Mũ trẻ em

Chiếc

2 567

491

23. Phiếu xuất kho số 422, ngày 7/4 xuất túi đựng mũ để sản xuất sản phẩm.STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

Chiếc

3 640

350

2

Mũ nữ

Chiếc

6 392

350

3

Mũ trẻ em

Chiếc

3 389

350

24. Phiếu thu số 514,ngày 8/4 cửa hàng 20 Phạm Ngọc Thạch thanh toán tiền hàng. Công ty đã tính và trả tiền 2% hoa hông cho cửa hàng theo phiếu chi số 617.

25.Phiếu chi số 618 ngày 9/4 tạm ứng cho anh Nguyễn Quang Tuấn đi công tác số tiền là 8 750 000.

26.Phiếu chi số 619, ngày 9/4 công ty thanh toán tiền hàng cho công ty dệt 19/5.

27.Phiếu chi số 620, ngày 9/4 công ty thanh toán tiền cho công ty Long Việt.

28. Phiếu thu số 515, ngày 10/4 siêu thị Metro thanh toán tiền hàng cho công ty.

29. Phiếu thu số 516, ngày 10/4 công ty TNHH Anh Thắng thanh toán tiền hàng cho công ty.

30. Phiếu xuất kho số 423, ngày 11/4 xuất bán trực tiếp cho cửa hàng 110- Đê La Thành, cửa hàng đã thanh toán bằng tiền mặt,phiếu thu số 517.

31. Phiếu chi số 622, ngày 11/4 công ty thanh toán tiền còn nợ kỳ trước cho công ty cổ phần Thúy Nga.

32. Trích chi phí trả trước cho từng sản phẩm


STT

Tên thành phẩm

Số tiền

1

Mũ nam

1 356 200

2

Mũ nữ

2 233 150

3

Mũ trẻ em

1 965 000

33. Trích KHTSCĐ cho từng bộ phận.STT

Bộ phận

Số tiền

1

Dây chuyền sx mũ nam

21 438 634

2

Dây chuyền sx mũ nữ

29 307 450

3

Dây chuyền sx mũ trẻ em

17 542 183

4

Bộ phận bán hàng

965 412

5

Bộ phận quản lý doanh nghiệp

1 896 373

34.Phân bổ tiền lương cho công nhân trưc tiếp sản xuất.STT

Tên thành phẩm

Đvt

Số tiền

1

Mũ nam

Chiếc

22 454 211

2

Mũ nữ

Chiếc

31 683 726

3

Mũ trẻ em

Chiếc

16 454 211

35. Phân bổ tiền lương cho bộ phận quản lý phân xưởng.
STT

Tên sản phẩm

Số tiền

1

Mũ nam

3 020 000

2

Mũ nữ

3 126 500

3

Mũ trẻ em

2 250 000

36. Tiền lương phải trả cho.

- Bộ phận bán hàng: 2 115 158

- Bộ phận quản lý doanh nghiệp: 5 931 82037.

37. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỉ lệ quy định.

38. Phế liệu thu hồi nhập kho.STT

Tên sản phẩm

Số tiền

1

Mũ nam

2 415 310

2

Mũ nữ

5 018 435

3

Mũ trẻ em

1 765 892

39. Phiếu chi số 623, ngày 19/4 công ty thanh toán tiền điện VAT 10%STT

Tên sản phẩm

Số tiền

1

Mũ nam

562 135

2

Mũ nữ

539 600

3

Mũ trẻ em

413 258

40. Phiếu chi số 624, ngày 19/4, công ty thanh toán tiền nước.VAT 5%STT

Tên sản phẩm

Số tiền

1

Mũ nam

165 360

2

Mũ nữ

240 187

3

Mũ trẻ em

152 109

41. Phiếu chi số 625, ngày 20/4, công ty thanh toán tiền điện thoại.STT

Tên sản phẩm

Số tiền

1

Mũ nam

102 070

2

Mũ nữ

125 786

3

Mũ trẻ em

97 850

42. Phiếu nhập kho số 316, ngày 20/4, nhập kho thành phẩm.STT

Tên thành phẩm

Số lượng

Giá vốn

1

Mũ nam

3 640

37 913,8

2

Mũ nữ

6 392

30 057,9

3

Mũ trẻ em

3 389

28 542,5

43. Phiếu xuất kho số 424, ngày 21/4 xuất gửi bán cho cửa hàng số 10 Cửa Nam.STT

Tên thành phẩm

Số lượng

Giá bán

1

Mũ nam

650

63 450

2

Mũ nữ

1 010

52 000

3

Mũ trẻ em

415

48 000

44. Phiếu chi số 626, ngày 21/4 trả tiền chi phí làm vệ sinh số tiền 1 515 700

45. Mua dầu sấy của công ty Hoàng Hà theo hợp đồng số 262686 ngày 22/4. Giá chưa thuế là 1 750 000,VAT 10%, công ty chưa thanh toán tiền hàng.

46. Phiếu thu số 518, ngày 22/4, anh Nguyễn Quang Tuấn thanh toán tiền tạm ứng đi mua hàng trong kỳ.

47. Phiếu xuất kho số 425, ngày 23/4 xuất gửi bán siêu thị Cầu Giấy.


STT

Tên thành phẩm

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

410

63 450

2

Mũ nữ

620

52 000

3

Mũ trẻ em

395

48 000

4

Mũ MA 123

155

71 500

48. Phiếu thu số 519, ngày 24/4 rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 100 000 000.

49. Phiếu chi số 627, ngày 25/4 thanh toán tiền lương cho CBCNV.

50. Phiếu xuất kho số 426, ngày 25/4 xuất bán trực tiếp cho cửa hàng bách hóa tổng hợp Hai Bà Trưng, cửa hàng đã thanh toán bằng tiền mặt, phiếu thu số 520, sau khi công ty đã trừ chiết khấu 1% cho cửa hàng theo phiếu chi số 628.
STT

Tên thành phẩm

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nữ

Chiếc

115

52 000

2

Mũ trẻ em

Chiếc

210

48 000

3

Mũ VH 262

Chiếc

90

55 000

4

Mũ HV 2426

Chiếc

79

50 000

51. Phiếu xuất kho số 427, ngày 25/4, xuất gửi bán cho cửa hành Thanh Hằng số 33 Lò Đúc.STT

Tên thành phẩm

Số lượng

Đơn giá

1

Mũ nam

185

63 450

2

Mũ nữ

185

52 000

3

Mũ trẻ em

205

48 000

52. Phiếu thu số 521, ngày 26/4 công ty An Bình trả trước tiền hàng số tiền 17 095 000.

53. Phiếu nhập kho số 317, ngày 26/4 nhập mua vải kaki của công ty Tân Tiến theo hóa đơn số 131789,công ty chưa thanh toán tiền hàng.


STT

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá

1

Vải kaki

1 500

15 430

54. Phiếu nhập kho số 318, ngày 26/4 nhập mua vải bò của công ty Giang Minh theo hóa đơn số 246848, công ty chưa thanh toán tiền hàng.STT

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá

1

Vải bò loại 1

2 500

17 650

2

Vải bò loại 2

2 815

18 410

55. Phiếu nhập kho số 319, ngày 26/4, mua khóa đồng của công ty Hùng Minh theo hóa đơn số 688646, công ty đã thanh toán 50% tiền hàng theo phiếu chi số 629, số còn lại chưa thanh toán.STT

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá

1

Khóa đồng

1 350

2 570

56. Ngày 26/4,Thanh lý 1 nhà văn phòng đã hư hỏng và khấu hao hết nguyên giá 180 000 000. Chi phí thuê ngoài phải trả 1 050 000

57. Phiếu thu số 522, ngày 27/4, thu tiền mặt bán phế liệu thanh lý 2 543 000

58. Phiếu xuất kho số 428, ngày 27/4, xuất gửi bán cho cửa hàng Phương Anh.STT

Tên thành phẩm

Số lượng

Giá bán

1

Mũ nam

110

63 450

2

Mũ nữ

85

52 000

3

Mũ trẻ em

49

48 000

59. Phiếu thu số 523, ngày 28/4 công ty Tân Thành thanh toán tiền còn nợ kỳ trước.

60. Phiếu thu số 524, ngày 28/4 siêu thị Cầu Giấy thanh toán tiền hàng, công ty tính và trả tiền hoa hồng 3% cho siêu thị bằng tiền mặt theo phiếu chi số 630.

61. Phiếu chi số 631, ngày 28/4, công ty thanh toán tiền cho công ty xây dựng nhà và đô thị Hà Nội.

62. Phiếu xuất kho số 429, ngày 28/4 xuất bán trực tiếp cho công ty Đông

Phong, công ty đã trả trước 50% tiền hàng bằng tiền mặt, phiếu thu số 525.
STT

Tên thành phẩm

Số lượng

Giá bán

1

Mũ nam

103

63 450

2

Mũ nữ

149

52 000

3

Mũ trẻ em

75

48 000

63. Phiếu thu số 526, ngày 28/4,cửa hàng Thanh Hằng thanh toán tiền hàng công ty gửi bán trong kỳ, công ty trừ chiết khấu 2% cho cửa hàng theo phiếu

chi số 632.

64. Phiếu chi số 633, ngày 29/4 công ty đặt trước tiền mua hàng cho công ty TNHH Nam An số tiền 17 932 500.

65. Phiếu chi số 634, ngày 30/4 công ty thanh toán tiền hàng cho công ty Sản Xuất và Thương Mại Long Thành.

66. Phiếu thu số 527, ngày 30/4 công ty Đông Phong trả nợ tiền hàng

67. Phiếu chi số 635, ngày 30/4, công ty thanh toán tiền hàng cho công ty Giang Minh.

68. Phiếu thu số 528, ngày 30/4, cửa hàng Phương Anh thanh toán tiền hàng cho công ty. Công ty đã trừ chiết khấu 2% cho cửa hàng theo phiếu chi số 636.Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương