Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang18/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

NhËt ký - chøng tõ sè 4

Ghi có tài khoản

331- Vay ngắn hạn

315- Nợ dài hạn đến hạn trả

341- Vay dài hạn

342- Nợ dài hạn

Tài khoản: 311- vay ngắn hạn

Tháng 4 năm 2010

Số dư đầu tháng: 1.651.123.401STT


Chứng từ

Diễn giải

Ghi có TK 331

Ghi có TK…, ghi nợ các TK

Số hiệu

Ngày tháng

Tk 111

Cộng có TK 311

Cộng nợ TK

1


513

5/4

Vay ngắn hạn ngân hàng

250000000

250000000
Số dư cuối tháng: 1.901.123.40


NhËt ký - chøng tõ sè 5

Ghi có tài khoản 331- phải trả người bán

Tháng 4 năm 2010


Số

TT


Tên đơn vị (Hoặc người bán hàng)

Số đầu tháng

Ghi có TK 331,ghi nợ các TK
Tài khoản 152

Tài khoản 153

1331

Cộng có TK 331

Giá TT

Giá TT

1

CTy TNHH Phước Bình

19036000

2

Dệt 19/5

84999198

3

Cty TNHH Long Thành

16000000

4

Cty xây dựng nhà và đô thị HN

15612764

5

CTy cổ phần Thúy Nga

48503000

6

Cty SX và TM Long Thành

5072810
507281

5580091

7

CTy TNHH Tân Tiến
345145000
34515500

379659500

8

CTy TNHH Hoàng Hà1750000

175000

1925000

9

CTy Hùng Anh
1734750
173475

1908225

10

CTy Giang Minh
95949150
9594915

105544065

11

CTy TNHH Nam An

184150962

447901710

1750000

44966171

494616881


NHẬT KÝ- CHỨNG TỪ SỐ 6

NHẬT KÝ - CHỨNG TỪ SỐ 6

Ghi có TK331- Phải trả người bán

Số

TT


Tên đơn vị (Hoặc người bán hàng)

Ghi có TK 331,ghi nợ các TK

Số dư cuối tháng

111

Cộng nợ TK 331

Nợ1

CTy TNHH Phước Bình

19036000

190360002

Dệt 19/5

84999198

849991983

CTyTNHH Long Thành

16000000

160000004

CTy xây dựng nhà và đô thị HN

15612764

156127645

CTy CP Thúy Nga

48503000

485030006

Cty SX và TM Long Thành


5580091

55800917

CTy TNHH Tân Tiến

354200000

3542000008

CTy TNHH Hoàng Hà

9

CTy Hùng Anh

10

CTy Giang Minh

105544065

10554406511

CTy TNHh Nam An

17932500

17932500


Cộng


667407618

667407618
11360225

NhËt ký - chøng tõ sè 7

Tháng 4 năm 2010

PhÇn I: tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Kinh doanh toµn doanh nghiÖp


SttCác Tk ghi có

142

152

153

154

214

334

338

621

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

TK 154


251487126

2

142

3

3345222137,56
4

621
2606867635

622
70592148

13412508,12
6

627

5554350
5143192
68288267

8396500

1595335
7

641

965412

2115158

401880,02
8

642

1896373

5931820

1127045,8
9

241

11

Cộng A

5554350

260686763

5143192
71150052

87035626

21758906,5
12

152


9199637

13

153

14

155


426866861,3
Cộng B
Tổng cộng (A+B)

5554350

260686763

5143192

426866861,3

71150052

87035626

21758906,5

260686763
SttGhi có các TK

Ghi có các TK622

627

C¸c TK ph¶n ¸nh ë c¸c NKCT kh¸c

Tổng cộng chi phí

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT số 8

NKCT số 10

1

2

11

12

13

14

15

16

17

1

TK 154

84004656,12

91375999

426867781,1

2

142


3

3345222137,56

4

621260686763

5

62284004656,12

6

6272398355


91375999

7

6413860351
761480

76148

8180429,02

8

6421515700


10470938,8

9

241


11

Cộng A

84004656,12

91375999

7774406
761480

76148

886808704,6

12

1529199637

13

153426866861,3

14

155

Cộng B436066498,3
Tổng cộng (A+B)

84004656,12

91375999

7774406
761480

76148

1322875203Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương