Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM HÀNG HÓA: Mũ VH 262tải về 3.4 Mb.
trang16/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM HÀNG HÓA: Mũ VH 262

Quy cách sản phẩm: Đơn vị tính : Chiếc

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngĐơn giá

Nhập

XuấtTồn

Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Tồn đầu kỳ
32143

1600

51428800
410

2/4

Xuất bán cho Cty Tân Thành

280

9000040


415

4/4

Xuất gửi bán cho cửa hàng 20 Phạm Ngọc Thạch

230

7392890


417

6/4

Xuất bán cho Cty Nam Phong

430

13821490


423

11/4

Xuất bán cho CH 23 Kim Mã

300

9642600


426

25/4

Xuất bán cho cửa hàng TH HBT

90

2 829 870
Cộng


8678700


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM HÀNG HÓA: Mũ HV 2426

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính: chiếc

Ngày thán ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngĐơn giá

Nhập

XuấtTồn

Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Tồn đầu kỳ
28510

950

25659000
415

4/4

Xuất gửi bán CH 20 Phạm Ngọc Thạch

310

8838100


417

6/4

Xuất bán cho cty Nam Phong

345

9835950


426

25/4

Xuất bán cho cửa hàng TH HBT

79

2252290
Cộng :4732660


Sæ chi phÝ s¶n suÊt , kinh doanh

Số

TT


Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giảiTài khoản đối ứng

Tổng số

Ghi nợ TK 621

Chia ra

Số hiệu

Ngày tháng

Mũ nam

Mũ nữ

Mũ trẻ em

1

3/4

411

3/4

Xuất khuy chỏm để SXSP

152

119813760

43560000

56675520

19578240

2
412
Xuất vải cotton để SXSP

152

118989490

34869340

55119240

29000910

3
413
Xuất chỉ trắng để SXSP

152

1696838

1485570

2984058

1227210

4
414
Xuất chỉ đen để SXSP

152

8078030

2229040

2714184

33143806

5

5/4

416

5/4

Xuất phấn để SXSP

152

680 425

200 125

344 215

136 085

6

6/4

419

6/4

Xuất mác để SXSP

152

1 416 480

590 200

383 630

442 650

7
420
Xuất khóa để SXSP

152

628 264

527 204

15 506
8

7/4

421

7/4

Xuất thùng catton để SXSP

152
1531920

2528159

1250397

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH


Số

TT


Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giảiTK

Đối ứngTổng số

Ghi nợ TK 627
Chia ra
Số hiệu

Ngày tháng

Mũ nam

Mũ nữ

Mũ trẻ em
1

6/4

418

6/4

Xuất suốt chỉ để SXSP

153

445842

215730

137475

92637
2

7/4

422

7/4

Xuất túi đựng mũ để SXSP

153

4697350

1274000

2237200

1186150
312/4

Trich CF trả trước

`42

5554350

1356200

2233150

1965000
415/4

Trích KHTSCĐ

214

68288367

21438634

29307450

17542183
515/4

Xuất tiền lương cho CBCNV

334

8396500

3020000

3126500

2250000
615/4

Trich BHXH,BHYT,KPGD

338

1595335

573800

594035

427500
7

19/4

623

19/4

Tiền điện phải trả

111

1514993

562135

539600

413258
8
624

19/4

Tiền nước phải trả

111

557656

165360

240187

152109
9

20/4

625

20/4

Tiền điện thoại phải trả

111

325706

102070

125786

97850STT

Ngày

Ghi


Sổ

Chứng

Từ

Diễn giải
Ghi nợ tài khoản 622
Chia ra


Ngày th¸ng

B§ nam

B§ n÷

B§ trÎ em
115/4

TÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp SX

334

7

22454211

31683726

16454211
216/4

TrÝch BHXH,BHYT,KPC§

338

13124508,12

4266300,09

6019907,94

3126300,09TT


Ngµy ghiChøng tõ


DiÔn gi¶i


TK

®èi øngTæng sè


Ghi nî tµi kho¶n 641

Chia raNgµy th¸ng

B§ nam

B§ n÷

B§ trÎ em

1
617

8/4

Tr¶ tiÒn hoa hång cho CH 0 Phạm Ngọc Thạch

111

946550

278300

341999

327250

215/4

TÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho BHPH

334

2115158


316/4

TÝnh BHXH,BHYT,KPC§

338

401880,02


4
629

28/4

Tr¶ tiÒn hoa hång cho siªu thÞ Cầu Giấy

111

2913801

5
632

28/4

Tr¶ tiÒn hoa hång cho CH Thanh Hằng

111

686361,5


630/4

Tr¶ tiÒn hoa hồng cho CH Phương Anh

111

151266,5


7


TrÝch KHTSC§

214

965412
Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương