Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA : Mũ namtải về 3.4 Mb.
trang15/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA : Mũ nam

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính: Chiếc

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứng


Đơn giá

Nhập

XuấtTồn

Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20/4

316

20/4

Nhập kho TP

154

37913,8

3640

138006232
424

21/4

Xuất gửi bán CH 10 Cửa Nam

157


650

24643970


425

23/4

Xuất gửi bán siêu thị Cầu Giấy

157


410

15544658


427

25/4

Xuất gửi bán cửa hàng Thanh hằng

157


185

7614053


428

27/4

Xuất gửi bán cho CH Phương Anh

157


110

4170518


429

28/4

Xuất bán cho cty Đông Phong

632


75

2843535
Cộng


83789498TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA: Mũ nữ

Quy cách sản phẩm: Đơn vị tính: Chiếc


Ngày tháng ghi số


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngĐơn giá

Nhập

XuấtTồn

Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
316

20/4

Nhập kho TP

154

30057,9

6392

192130096,8
424

21/4

Xuất gửi bán CH 10 Cửa Nam

157


1010

30358479


425

23/4

Xuất gửi bán siêu thị Cầu Giấy

157


620

18635898


426

25/4

Xuất bán cho cửa hàng TH HBT

632


115

3456658,5


427

25/4

Xuât gửi bán cho cửa hàng Thanh Hằng

157


185

5560711,5


428

27/4

Xuất gửi bán cho CH Phương Anh

157


110

3306369


429
Xuất gửi bán cho cty Đông Phong

632


75

2254342,5
Cộng


128557638,3


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA:mũ trẻ em

Quy cách sản phẩm: Đơn vị tính: Chiếc

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngĐơn giá

Nhập

XuấtTồn

Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
316

20/4

Nhập kho TP

154

28542,5

3389

96730532,5
424

21/4

Xuất gửi bán cho cửa hàng 10 Cửa Nam

157


415

11845137,5


425

23/4

Xuất gửi bán siêu thi Cầu Giấy

157


395

11274287,5


426

25/4

Xuất bán cho CH tổng hợp HBT

632


210

5993925


427

25/4

Xuất gửi bán cửa hàng Thanh Hằng

157


205

5851212,5


428

27/4

Xuất gửi bán cho cửa hàng Phương Anh

157


49

1398582,5


429
Xuất bán cho Cty Đông Phong

632


103

2939877,5
Cộng :57427510TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM HÀNG HÓA: Mũ MA 123

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính : Chiếc

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngDiễn giải


Nhập

Xuất

Tồn


Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Tồn đầu kỳ
42650

1300

55445000
410

2/4

Xuất bán cho Cty Tân Thành

632


150

6397500


417

6/4

Xuất bán cho Cty Nam Phong

632


750

31987500


425

23/4

Xuất gửi bán siêu thi Cầu Giấy

155

6610750
Cộng :10449250


TÊN VẬT LIỆU, SẢN PHẨM HÀNG HÓA: Mũ TG 190

Quy cách sản phẩm : Đơn vị tính : Chiếc

Ngày tháng ghi sổ


Chứng từDiễn giải


Tài khoản đối ứngĐơn giá

Nhập

Xuất

Tồn


Số hiệu

Ngày tháng


Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Tồn đầu kỳ
31069

850

26408650
417

6/4

Xuất bán cho Cty Nam Phong

500

15534500
Cộng


10874150Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương