BÁo cáo tham luận của ban tuyên giáo huyệN Ủy tạI ĐẠi hộI ĐẠi biểU ĐẢng bộ huyện tân phú nhiệm kỳ 2015-2020tải về 31.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích31.87 Kb.
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN TÂN PHÚ
NHIỆM KỲ 2015-2020

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”, QUY ĐỊNH SỐ 101-QĐ/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 272-QĐ/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ “TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, NHẤT LÀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC CẤP”, KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI.

Người trình bày: Đ/c Đinh Văn Án – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

-----------------------

Kính thưa:……………………………………………………

Đoàn Chủ tịch Đại hội, các vị khách quý.

Kính thưa toàn thể đại biểu dự Đại hội.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy tôi xin gửi đến các Đại biểu khách quý, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, cùng toàn thể các Đại biểu về dự Đại hội lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch Đại hội cho phép tôi thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy lên báo cáo tham luận tại Đại hội.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tôi nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội và xin phép được báo cáo tham luận với nội dung: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức triển khai quán triệt thực hiện chỉ thị 03 của bộ chính trị và kế hoạch 35 của BTV tỉnh ủy trong 04 năm qua được huyện ủy và cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học, có hiệu quả; các cấp ủy đảng và đảng viên đã nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị.

03 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, vừa bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, vừa thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy biên soạn và cấp phát 7.100 cuốn Sổ đăng ký nêu gương cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp và hướng dẫn đánh giá việc thực hiện Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2014,2015 trên địa bàn huyện 100% đảng viên (trừ số miễn hoãn), cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ huyện đã thực hiện việc đăng ký sổ nêu gương và hơn 1.006 cán bộ, công chức, viên chức không phải là đảng viên thực hiện đăng ký sổ nêu gương.

Nhìn chung, kết quả thiết thực nhất của việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quyết định số 272-QĐ/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên là các đồng chí cán bộ, đảng viên các cấp đã phát huy tính gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên có chương trình, kế hoạch, nội dung tự rèn luyện; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và từng cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong mọi công việc (tập trung chính đó là khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng đảng mà trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đã chỉ ra, có các giải pháp cụ thể, chọn lựa các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bức xúc nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện).

Điều đó được thể hiện rõ nét qua kết quả đánh giá trách nhiệm nêu gương năm 2014, cụ thể:

Tổng số đảng viên được đánh giá: 3.035 đ/c. Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương: 331 đ/c; đạt 10,9%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương: 2.537 đ/c; đạt 83,6%. Hoàn thành nhiệm vụ nêu gương: 145 đ/c; đạt 4,8%. Không hoàn thành nhiệm vụ nêu gương: 22 đ/c; đạt 0,7%.

Trong đó, tổng số cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở được đánh giá: 963 đ/c. Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương: 221 đ/c; đạt 22,9%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương: 716 đ/c; đạt 74,4%. Hoàn thành nhiệm vụ nêu gương: 21 đ/c; đạt 2,2%. Không hoàn thành nhiệm vụ nêu gương: 5 đ/c; đạt 0,5%.

Đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: tổng số đồng chí được đánh giá, xếp loại: 36/37 (01 đồng chí mới chuyển đến công tác). Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nêu gương: 23/36 đ/c; đạt 63,9%. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nêu gương: 13/36 đ/c; đạt 36,1%.

Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã tổ chức thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kiểm tra, giám sát đảng viên theo Điều lệ Đảng gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương và Quy định số 55-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Kính thưa quý đại biểu dự Đại hội!

Mặc dù đạt được nhiều kết quả phấn khởi, tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 272-QĐ/TU vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần được khắc phục, đó là: Một số cấp ủy cơ sở tổ chức các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 03 mô hình làm theo của Ban Thường vụ Huyện ủy chưa chủ động, sáng tạo và hiệu quả thực hiện chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, tổ chức thực hiện của các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở chưa thường xuyên; còn lúng túng trong việc chỉ đạo triển khai sổ đăng ký nêu gương và gương mẫu thực hiện. Trách nhiệm, vai trò gương mẫu của một số ít cán bộ, đảng viên chưa chuyển biến rõ nét.

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, 03 năm thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

1/- Cần có sự quan tâm thường xuyên và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn của các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện, các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc 03 của huyện đối với các đơn vị được phân công phụ trách; sự năng động, sáng tạo của Bộ phận giúp việc các cấp trong việc tham mưu giúp việc cho cấp ủy, chi bộ.

2/- Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm gương cho cán bộ cấp dưới và nhân dân noi theo.

3/- Đưa kết quả triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức hàng năm.

4/- Phát huy vai trò của các đồng chí báo cáo viên các cấp trong công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

5/- Cần gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 272-QĐ/TU với việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và phát động các phong trào thi đua yêu nước, phong trào Dân vận khéo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở để mang lại hiệu quả cao.

6/- Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết; kịp thời phát hiện và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và lan tỏa trong toàn xã hội.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 272-QĐ/TU ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề xuất một số giải pháp sau đây:

Một là, Tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt của các chi bộ, đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, của các cơ quan, đơn vị, trường học.

Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tiếp tục nhân rộng và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với quá trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Ba là, Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện tiếp tục thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo sổ đăng ký nêu gương đã được Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai; đăng ký nội dung rèn luyện, phấn đấu của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là, Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 272-QĐ/TU gắn với kiểm tra, giám sát Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, kịp thời phát huy những nhân tố tích cực và có giải pháp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Năm là, Tạo điều kiện cho các đoàn thể chính trị- xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động giám sát, góp ý đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Quy định số 101-QĐ/TW và Quyết định số 272-QĐ/TU.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!Phần tham luận của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến đây xin kết thúc. Một lần nữa, kính chúc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương