BÁo cáO ĐỀ xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực trồng trọT ĐẾn năM 2020tải về 1.06 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

D

Đất nông nghiệp


I

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia


II

Tiêu chuẩn quốc gia


1

Chất lương đất – Từ vựng. Phần 1: Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến bảo vệ và ô nhiễm đất

TCVN 6495-1:1999 (ISO 11074-1:1996)

Thuật ngữ

 

2

Chất lương đất – Từ vựng. Phần 2: Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến lấy mẫu.

TCVN 6495-2:2001 (ISO 11074-2:1998)

Thuật ngữ

 

3

Chất lượng đất. Hồ sơ đất

TCVN 5301:1995

Hồ sơ

 

4

Chất lượng đất – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu

TCVN 7538-1:2010 ISO 10381-1:2002)

Lấy mẫu

 

5

Chất lượng đất – Lấy mẫu – Phần 2: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 7538-2:2005 (ISO 10381-2:2002)

Lấy mẫu

 

6

Chất lượng đất – Lây mẫu – Phần 3: Hướng dẫn an toàn

TCVN 7538-3:2005 (ISO 10381-3:2001)

Lấy mẫu

 

7

Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 4: Hướng dẫn quy trình điều tra các vùng tự nhiên, bán tự nhiên, và vựng canh tác

TCVN 7538-4:2007 (ISO 10381-4:2003)

Lấy mẫu

 

8

Chất lượng đất - Lấy mẫu - Phần 5: Hướng dẫn quy trình điều tra các vùng đô thị và vùng công nghiệp liên quan đến nhiễm bẩn đất.

TCVN 7538-5:2007 (ISO 10381-5:2005)

Lấy mẫu

 

9

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định hệ số khô kiệt

TCVN 4048:1985

Phương pháp thử

 

10

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định chất mất khi nung

TCVN 4049:1985

Phương pháp thử

 

11

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định tổng số chất hữu cơ

TCVN 4050:1985

Phương pháp thử

 

12

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định tổng số kali

TCVN 4053:1985

Phương pháp thử

 

13

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định pHKCl

TCVN 4401:1987

Phương pháp thử

 

14

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định pHH2O

TCVN 4402:1987

Phương pháp thử

 

15

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định độ chua trao đổi

TCVN 4403:1987

Phương pháp thử

 

16

Chất lượng đất- Phương pháp xác định độ chua trao đổi và nhôm trao đổi

TCVN 4403:2011

Phương pháp thử

 

17

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định độ chua thủy phân

TCVN 4404:1987

Phương pháp thử

 

18

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định dung tích hấp thụ

TCVN 4620:1988

Phương pháp thử

 

19

Chất lượng đất – Phương pháp xác định tổng số bazơ trao đổi

TCVN 4621:2009

Phương pháp thử

 

20

Phương pháp xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt

TCVN 4804:2011

Phương pháp thử

 

21

Chất lượng đất – Phương pháp xác định hàm lượng nitơ dễ tiêu

TCVN 5255:2009

Phương pháp thử

 

22

Chất lượng đất – Phương pháp xác định hàm lượng phospho dễ tiêu

TCVN 5256:2009

Phương pháp thử

 

23

Đất trồng trọt – Phương pháp xác định thành phần cơ giới

TCVN 5257:1990

Phương pháp thử

 

24

Chất lượng đất – Phương pháp xác định mức độ xói mòn đất do mưa

TCVN 5299:2009

Phương pháp thử

 

25

Đất trồng trọt – Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

TCVN 5941:1995

Phương pháp thử

 

26

Chất lượng đất – xác định ảnh hưởng của chất ô nhiễm lên giun đất (EISSENIA FETIDA) – Xác định độ độc cấp tính bằng cách sử dụng nền đất nhân tạo

TCVN 5961:1995 (ISO 11268-1:1993)

Phương pháp thử

 

27

Chất lượng đất – Xác định ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến thảm thực vật đất – Phương pháp đo sự ức chế phát triển rễ

TCVN 5962:1995 (ISO 11269-1:1993)

Phương pháp thử

 

28

Chất lượng đất – Xác định pH

TCVN 5979:2007 (ISO 10390:2005)

Phương pháp thử

 

29

Chất lượng đất – Xác định dư lượng metyl parathion trong đất – Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN 6133:1996

Phương pháp thử

 

30

Chất lượng đất – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/ nhiệt phun/khối phổ (HPLC/TS/MS) hoặc detector cực tím (UV) để xác định hợp chất không bay hơi có thể chiết trong dung môi

TCVN 6134:2009 (EPA Method 8321A)

Phương pháp thử

 

31

Chất lượng đất – Xác định dư lượng fenvalerat – phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao.

TCVN 6135:2009

Phương pháp thử

 

32

Chất lượng đất – Xác định cadimi, crom, coban, chì, đồng, kẽm, mangan và niken trong dịch chiết đất bằng cường thủy – Các phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa).

TCVN 6496:2009 (ISO 11047:1998)

Phương pháp thử

 

33

Chất lượng đất – Xác định ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên hệ thực vật đất – Phần 2: Ảnh hưởng của hóa chất đối với sự nảy mầm và sự phát triển của thực vật bậc cao

TCVN 6497-2:2009 (ISO 11269-2:2005)

Phương pháp thử

 

34

Chất lượng đất – Xác định nitơ tổng – Phương pháp kendan cải biên

TCVN 6498:1999 (ISO 11261:1995)

Phương pháp thử

 

35

Chất lượng đất – Xác định photpho – Phương pháp quang phổ xác định photpho hòa tan trong dung dịch natri hydrocacbonat

TCVN 6499:1999 (ISO 11263:1994)

Phương pháp thử

 

36

Chất lượng đất – Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ và cacbon tổng số sau khi đốt khô (phân tích nguyên tố)

TCVN 6642:2000 (ISO 10694:1995)

Phương pháp thử

 

37

Chất lượng đất – Xác định nitơ nitrat, nitơ amoni và tổng nitơ hoà tan có trong đất được làm khô trong không khí sử dụng dung dịch canxi clorua làm dung môi chiết

TCVN 6643:2000 (ISO 14255:1998)

Phương pháp thử

 

38

Chất lượng đất – Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ bằng cách oxy hoá trong môi trường sunfocromic

TCVN 6644:2000 (ISO 14235:1998)

Phương pháp thử

 

39

Chất lượng đất – Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng đốt khô ("phân tích nguyên tố")

TCVN 6645:2000 (ISO 13878:1998)

Phương pháp thử

 

40

Chất lượng đất – Xác định khả năng trao đổi cation thực tế và độ bão hoà bazơ bằng cách sử dụng dung dịch bari clorua

TCVN 6646:2000 (ISO 11260:1994)

Phương pháp thử

 

41

Chất lượng đất – Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích lý hóa

TCVN 6647:2007 (ISO 11464:2006)

Phương pháp thử

 

42

Chất lượng đất. Xác định chất khô và hàm lượng nước theo khối lượng. Phương pháp khối lượng

TCVN 6648:2000 (ISO 11465:1993)

Phương pháp thử

 

43

Chất lượng đất – Chiết các nguyên tố tan trong nước cường thủy

TCVN 6649:2000 (ISO 11466:1995)

Phương pháp thử

 

44

Chất lượng đất. Xác định độ dẫn điện riêng

TCVN 6650:2000

Phương pháp thử

 

45

Chất lượng đất – Xác định đặc tính giữ nước. Phương pháp trong phòng thí nghiệm

TCVN 6651:2000 (ISO 11274:1998)

Phương pháp thử

 

46

Chất lượng đất – Xác định các hyđrocacbon thơm đa nhân. Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng cao áp

TCVN 6652:2000 (ISO 13877:1998)

Phương pháp thử

 

47

Chất lượng đất – Phương pháp sinh học. Xác định quá trình khoáng hoá nitơ và nitrit hoá trong đất và ảnh hưởng của hoá chất đến các quá trình này

TCVN 6653:2000 (ISO 14238:1997)

Phương pháp thử

 

48

Chất lượng đất – Xác định hàm lượng nước trong vùng không bão hoà. Phương pháp cực dò nơtron sâu

TCVN 6654:2000 ISO 10573:1995)

Phương pháp thử

 

49

Chất lượng đất – Xác định hàm lượng cacbonat. Phương pháp thể tích

TCVN 6655:2000 (ISO 10693:1995)

Phương pháp thử

 

50

Chất lượng đất – Xác định hàm lượng sunfat tan trong nước và tan trong axit

TCVN 6656:2000 (ISO 11048:1995)

Phương pháp thử

 

51

Chất lượng đất – Xác định sinh khối vi sinh vật đất. Phần 1: Phương pháp đo hô hấp cảm ứng chất nền

TCVN 6856-1:2001 (ISO 14240-1:1997)

Phương pháp thử

 

52

Chất lượng đất – Xác định sinh khối vi sinh vật đất. Phần 2: Phương pháp chiết xông hơi

TCVN 6856-2:2001 (ISO 14240-2:1997)

Phương pháp thử

 

53

Chất lượng đất - Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất (EISENIA FETIDA) – Phần 2: Xác định ảnh hưởng đối với sự sinh sản

TCVN 6859-2:2001 (ISO 11268-2:1988)

Phương pháp thử

 

54

Chất lượng đất - Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất (EISENIA FETIDA) – Phần 3: Hướng dẫn xác định ảnh hưởng trong điều kiện thực địa

TCVN 6859-3:2004 (ISO 11268-3:1999)

Phương pháp thử

 

55

Chất lượng đất – Xác định khối lượng theo thể tích nguyên khối khô

TCVN 6860:2001 (ISO 11272:1998)

Phương pháp thử

 

56

Chất lượng đất – Xác định áp suất nước trong lỗ hổng của đất. Phương pháp dùng căng kế (tensiometer)

TCVN 6861:2001 (ISO 11276:1995)

Phương pháp thử

 

57

Chất lượng đất – Xác định sự phân bố cấp hạt trong đất khoáng. Phương pháp rây và sa lắng

TCVN 6862:2001 (ISO 11277:1998)

Phương pháp thử

 

58

Chất lượng đất. Xác định sự phân bố cấp hạt trong đất khoáng. Phương pháp rây và sa lắng

TCVN 6862:2001 (ISO 11277:1998)

Phương pháp thử

 

59

Chất lượng đất – Xác định khối lượng theo thể tích của hạt

TCVN 6863:2001 (ISO 11508:1998)

Phương pháp thử

 

60

Chất lượng đất – Xác định dung lượng tiềm tàng trao đổi cation và các cation có khả năng trao đổi dùng dung dịch bari clorua được đệm ở pH=8,1

TCVN 6864:2001 (ISO 13536:1995)

Phương pháp thử

 

61

Chất lượng đất – Giới hạn tối đa cho phép của kim loại nặng trong đất

TCVN 7209:2002

Phương pháp thử

 

62

Chất lượng đất – Xác định hàm lượng dầu khoáng - Phương pháp phổ hồng ngoại và sắc ký khí.

TCVN 7369:2004 (ISO/TR 11046:1994)

Phương pháp thử

 

63

Chất lượng đất – Phương pháp hòa tan để xác định hàm lượng tổng số các nguyên tố - Phần 2: Phương pháp hòa tan bằng kiềm nóng chảy

TCVN 7370-2:2007 (ISO 14869-2:2002)

Phương pháp thử

 

64

Chất lượng đất – Xác định lưu huỳnh tổng số bằng đốt khô.

TCVN 7371:2004 (ISO 15178:2000)

Phương pháp thử

 

65

Chất lượng đất – Giá trị chỉ thị về hàm lượng nitơ tổng số trong đất Việt Nam

TCVN 7373:2004

Phương pháp thử

 

66

Chất lượng đất – Giá trị chỉ thị về hàm lượng phospho tổng số trong đất

TCVN 7374:2004

Phương pháp thử

 

67

Chất lượng đất – Giá trị chỉ thị về hàm lượng kali tổng số trong đất Việt Nam

TCVN 7375:2004

Phương pháp thử

 

68

Chất lượng đất – Giá trị chỉ thị về hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số trong đất Việt Nam

TCVN 7376:2004

Phương pháp thử

 

69

Chất lượng đất – Giá trị chỉ thị pH trong đất Việt Nam

TCVN 7377:2004

Phương pháp thử

 

70

Chất lượng đất – Lấy mẫu - Phần 6: Hướng dẫn về thu thập, xử lý và bảo quản mẫu đất ở điều kiện hiếu khí để đánh giá các quá trình hoạt động, sinh khối và tính đa dạng của vi sinh vật trong phòng thí nghiệm

TCVN 7538-6:2010 (ISO 10381-6:2009)

Phương pháp thử

 

71

Chất lượng đất – Hướng dẫn thử trong phòng thí nghiệm đối với quá trình phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện yếm khí

TCVN 7593:2006 (ISO 15473:2002)

Phương pháp thử

 

72

Chất lượng đất – Xác định thế oxy hoá khử – Phương pháp đồng ruộng

TCVN 7594:2006 (ISO 11271:2002)

Phương pháp thử

 

73

Chất lượng đất – Chiết các nguyên tố vết bằng dung dịch đệm ATPA

TCVN 7727:2007 (ISO 14870:2001)

Phương pháp thử

 

74

Chất lượng đất – Xác định hóa chất bảo vệ thực vật cho clo hữu cơ và polyclorin biphenyl – Phương pháp sắc ký khí với detector bẫy electron

TCVN 8061:2009 (ISO 10382:2002)

Phương pháp thử

 

75

Chất lượng đất – Xác định hợp chất phospho hưu cơ bằng sắc ký khí – Kỹ thuật cột mao quản

TCVN 8062:2009 (EPA Method 8141A)

Phương pháp thử

 

76

Ngưỡng dioxin trong đất và trầm tích

TCVN 8183:2009

Phương pháp thử

 

77

Chất lượng đất – Xác định kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN 8246:2009 (EPA 7000)

Phương pháp thử

 

78

Chất lượng đất – Xác định dung lượng cation trao đổi hữu hiệu (CEC) và cation có khả năng trao đổi sử dụng dung dịch hexamincoban triclorua

TCVN 8466:2010 (ISO 23470:2007)

Phương pháp thử

 

79

Chất lượng đất – Xác định asen, antimon và selen trong dịch chiết đất cường thủy bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử theo kỹ thuật nhiệt điện hoặc tạo hydrua.

TCVN 8467:2010 (ISO 20280:2007)

Phương pháp thử

 

80

Chất lượng đất – Phương pháp xác định thành phần cấp hạt

TCVN 8567:2010

Phương pháp thử

 

81

Chất lượng đất – Phương pháp xác định dung lượng cation trao đổi (CEC) – Phương pháp dùng amoni axetat

TCVN 8568:2010

Phương pháp thử

 

82

Chất lượng đất – Phương pháp xác định các cation bazơ trao đổi – Phương pháp dùng amoni axetat

TCVN 8569:2010

Phương pháp thử

 

83

Chất lượng đất- Phương pháp xác định kali tổng số

TCVN 8660:2011

Phương pháp thử

 

84

Chất lượng đất- Phương pháp xác định photpho dễ tiêu, phương pháp Olsen

TCVN 8661:2011

Phương pháp thử

 

85

Chất lượng đất- Phương pháp xác định kali dễ tiêu

TCVN 8662:2011

Phương pháp thử

 

86

Chất lượng đất - Xác định phospho tổng số - Phương pháp so màu

TCVN 8940:2011

Phương pháp thử

 

87

Chất lượng đất – Xác định các bon hữu cơ tổng số - Phương pháp Walkley Black

TCVN 8941:2011

Phương pháp thử

 

88

Chất lượng đất – Xác định phospho dễ tiêu – Phương pháp Bray và Kurtz (Bray II)

TCVN 8942:2011

Phương pháp thử

 

89

Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp

TCVN 8409:2012

QH sử dụng đất

 

90

Quy trình điều tra, lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn

TCVN 9487:2012

QH sử dụng đất

 

91

TCVN Chất lượng đất, Phương pháp xác định dung trọng, tỷ trọng và độ xốp của đất

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

92

TCVN Chất lượng đất, Phương pháp xác định khả năng cố định lân của đất nông nghiệp

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

93

Chất lượng đất - Phương pháp xác định hàm lượng axit humic và axit fulvic trong đất

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

94

Đất - Phương pháp xác định khả năng đệm pH của đất

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

95

Đất - Xác định nhanh tính thấm nước của đất trên đồng ruộng

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng

96

Đất - Xác định độ ẩm cây héo của đất

 

Phương pháp thử

Đang xây dựng1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương