Bệnh viện chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 18.63 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích18.63 Kb.
#21762

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 483 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất

Bệnh viện chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10/3/2006 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định quản lý kiến trúc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 871/TTr-VQH ngày 09/12/2015 của Viện Quy hoạch xây dựng về việc đề nghị phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất Bệnh viện chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số /TTr-SXD ngày tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất Bệnh viện chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng do Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng lập (Sơ đồ ranh giới sử dụng đất kèm theo Quyết định này) với những nội dung chính như sau:

a. Vị trí : Lô đất A1-12 thuộc Khu C- KDC Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

b. Quy mô và ranh giới: Tổng diện tích sử dụng đất 4.112. Ranh giới sử dụng đất được xác định bởi các điểm: R1, R2,…., R8 (có bản vẽ đính kèm) và:

- Phía Bắc giáp : Đường quy hoạch 33m;

- Phía Nam giáp : Đường Lê Quang Định;

- Phía Tây giáp : Đường Đô Đốc Lân;

- Phía Đông giáp : Đường Đô Đốc Tuyết.

c. Các chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng: ≤ 40%.

- Khoảng lùi công trình: ≥ 6m mặt tiền tiếp giáp đường quy hoạch 33m; ≥ 3m mặt tiền các đường còn lại.

- Độ cao khống chế tĩnh không sân bay ≤ 50m.

Điều 2.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo Sơ đồ ranh giới được duyệt.

- Giao UBND quận Cẩm Lệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Sơ đồ ranh giới được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố quy hoạch không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Cẩm Lệ quản lý Sơ đồ ranh giới được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Sơ đồ ranh giới được duyệt, hướng dẫn lập thủ tục thu hồi, giao đất trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ; Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH


- Như điều 4;

- CT và các PCT;

- Lưu: VT, QLĐTh.Huỳnh Đức Thơ
Каталог: images -> danang -> file -> Nam%202016
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Phụ lục số 3 nguồn vốn cho vay hộ nghèO
file -> Phụ lục số 7 TỔng nguồn lực thực hiện chưƠng trìNH
file -> I. Tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh Trình tự thực hiện
file -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Nam%202016 -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 18.63 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương