BẢng tổng hợp giá trị BỒi thưỜNG. HỔ trợ cho các hộ gia đÌnh cá nhâN (ĐỢT 15)tải về 62.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích62.84 Kb.

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG. HỔ TRỢ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN (ĐỢT 15)
Thuộc dự án: Giải phóng mặt bằng công trình đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh
Đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đi qua địa bàn xã Thành Tâm. xã Minh Thành. huyện Chơn Thành. tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định s 1920/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 ca UBND tnh)
SỐ TT

SỐ BB

HỌ VÀ TÊN
CHỦ HỘ


Địa chỉ

DIỆN TÍCH ĐAÁT GIẢI TỎA

GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG. HỖ TRỢ (đồng)

Tổng cộng (đồng)
Tổng diện tích đất thu hồi(m2)

Trong đó

Đất ở

Đất Nông
nghiệp


30% giá đất liền kề

Đất ở 4%

Nhà

Công trình phụ. VKT

Cây trồng

Hỗ trợ
HLLG

Đất ở

Đất Nông
nghiệp

01

112

Phan Thị Niên

Ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm. huyện Chơn Thành

1.515,2

376.5

300,0

838,7

210.000.000

50.322.000

176.127.000

9.728.920

-

-

4.610.000

5.000.000

455.787.920
02

113

Hoàng Văn Tam

Ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

275,8

40.2

235,6

-

82.460.000

-

-

-

107.520.000

41.970.300

590.000

10.770.806

243.311.106
03

114

Vũ Tiến Huyên

Tổ 8, khu Phố 4, thị trấn Chơn Thành

200,0

73,1

-

126,9

-

7.614.000

26.649.000

1.472.040

-

-

-

714.701

36.449.741
04

115

Nguyễn Văn Lượng

Ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm. huyện Chơn Thành

2.356,1

-

400,0

1956,1

74.400.000

111.497.700

109.150.380

22.690.760

209.988.000

84.646.950

35.005.000

11.000.000

658.378.790
05

116

Trần Thị Khoan

Ấp Mỹ Hưng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành

2.935,5

-

-

2935,5

-

176.130.000

-

34.051.800

-

-

31.000.000

4.823.636

246.005.436
06

117

Mai Xuân Thiêm

ấp Hiếu Cảm, TT.Chơn Thành, huyện Chơn Thành

731,2

129,2

100,0

502,0

70.000.000

30.120.000

105.420.000

5.823.200

-

3.808.000

5.810.000

7.989.624

228.970.824
07

107bs

Trần Công Sắc

Ấp Mỹ Hưng. xã Thành Tâm. huyện Chơn Thành

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.400.000

48.000

2.448.000
08

74bs

Nguyễn.T.Kim Huệ

Tổ 5, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000.000

5.000.000
Tổng

 

8013,8

619,0

1035,6

6359,2

436.860.000

375.683.700

417.346.380

73.766.720

317.508.000

130.425.250

79.415.000

45.346.767

1.876.351.817
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương