B¶ng Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhò t­¬ng a xittải về 62.08 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích62.08 Kb.B¶ng 1. Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhò t­¬ng a xit


TT

Tªn chØ tiªu

Lo¹i

Ph©n t¸ch nhanh

Ph©n t¸ch trung b×nh

Ph©n t¸ch chËm

M¸c

§¬n vÞ

CRS-1

CRS-2

CMS-2

CMS-2h

CSS-1

CSS-1h

I

ThÝ nghiÖm trªn mÉu nhò t­¬ng a xÝt (Tests on cationic emulsified asphalt)

1

Hµm l­îng nhùa (Asphalt content)

%

 60

 65

 65

 65

 57

 57

2

Hµm l­îng dÇu (Oil content)

%

 3

 3

 12

 12

-

-

3

§é nhít Saybolt Furol
(Viscosity, Saybolt Furol)


3.1

§é nhít Saybolt Furol ë 25oC
(Viscosity, Saybolt Furol at 25°C)

gi©y

-

-

-

-

20100

20100

3.2

§é nhít Saybolt Furol ë 50oC
(Viscosity, Saybolt Furol at 50°C)

gi©y

20100

100400

50450

50450

-

-

4

§é æn ®Þnh khi l­u kho 24 giê
(Storage stability test, 24 h)

%

 1

 1

 1

 1

 1

 1

5

Hµm l­îng h¹t lín h¬n 850m, thÝ nghiÖm sµng (Particles retained on 850m, sieve test)

%

 0,10

 0,10

 0,10

 0,10

 0,10

 0,10

6

§iÖn tÝch h¹t
(Particle charge test)
d­¬ng

d­¬ng

d­¬ng

d­¬ng

d­¬ng

d­¬ng

7

Hµm l­îng h¹t lín h¬n 1,40mm, thÝ nghiÖm trén xi m¨ng (Particles retained on 1,40mm, cement mixing test)

%

-

-

-

-

 2,0

 2,0

8

§é khö nhò (Demulsibility,
35 ml, dioctyl sodium sulfosuccinate 0,8%)

%

 40

 40

-

-

-

-B¶ng 1. Tiªu chuÈn kü thuËt vËt liÖu nhò t­¬ng a xit (tiÕp theo)


TT

Tªn chØ tiªu

Lo¹i

Ph©n t¸ch nhanh

Ph©n t¸ch trung b×nh

Ph©n t¸ch chËm

M¸c

§¬n vÞ

CRS-1

CRS-2

CMS-2

CMS-2h

CSS-1

CSS-1h

9

§é dÝnh b¸m víi cèt liÖu
(Coating ability)


9.1

ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu kh«, sau khi trén (Coating, dry aggregate, after mixing)
-

-

kh¸

kh¸

-

-

ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu kh«, sau khi röa n­íc (Coating, dry aggregate, after spraying)
-

-

®¹t

®¹t

-

-

9.2

ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu ­ít, sau khi trén (Coating, wet aggregate, after mixing)
-

-

®¹t

®¹t

-

-

ThÝ nghiÖm víi cèt liÖu ­ít, sau khi röa n­íc (Coating, wet aggregate, after spraying)
-

-

®¹t

®¹t

-

-

II

ThÝ nghiÖm trªn mÉu nhùa thu ®­îc tõ thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh hµm l­îng nhùa (Tests on residue)

10

§é kim lón ë 25oC, 100g, 5 gi©y
(Penetration, 25°C, 100 g, 5 s)

1/10 mm

100250

100250

100250

4090

100250

4090

11

§é kÐo dµi ë 25oC, 5cm/phót
(Ductility, 25°C, 5 cm/min)

cm

 40

 40

 40

 40

 40

 40

12

Hµm l­îng hoµ tan trong Trichloroethylene
(Solubility in trichloroethylene)

%

 97,5

 97,5

 97,5

 97,5

 97,5

 97,5Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương