Bảng Giá Bán Lẻ Dây & Cáp Điện Số: 01/09. 09. 2014/lkh-rtải về 179.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích179.74 Kb.
#21211


Bảng Giá Bán Lẻ Dây & Cáp Điện

Số: 01/09.09.2014/LKH-R
Hiệu lực từ ngày phát hành 09.09.2014 cho đến khi có thông báo mới. Giá tính bằng VND/m, bao gồm VAT.


PVC 450/750V

1.5 MM2

4,920

PVC 450/750V

2.5 MM2

7,674

PVC 450/750V

4 MM2

12,066

PVC 450/750V

6 MM2

17,812

PVC 450/750V

10 MM2

29,401

PVC 450/750V

16 MM2

45,828

PVC 450/750V

25 MM2

71,904

PVC 450/750V

35 MM2

98,954

PVC 450/750V

50 MM2

134,495

PVC 450/750V

70 MM2

192,819

PVC 450/750V

95 MM2

266,617

PVC 450/750V

120 MM2

333,516

PVC 450/750V

150 MM2

412,869

PVC 450/750V

185 MM2

517,138

PVC 450/750V

240 MM2

678,795

PVC 450/750V

300 MM2

850,129-

DâyĐơnMềm

0.75 (24/0.2) MM2

3,256

DâyĐơnMềm

1.0 (32/0.2) MM2

4,189

DâyĐơnMềm

1.5 (30/0.25) MM2

5,442

DâyĐơnMềm

2.5 (50/0.25) MM2

8,796

DâyĐơnMềm

4 (80/0.25) MM2

13,489

DâyĐơnMềm

6 (85/0.3) MM2

20,672

DâyĐôiMềm

2x0.75(24/0.20) MM2

8,458

DâyĐôiMềm

2x1.0(32/0.20) MM2

10,559

DâyĐôiMềm

2x1.5(30/0.25) MM2

13,708

DâyĐôiMềm

2x2.5(50/0.25) MM2

20,559

DâyĐôiMềm

2x4.0(80/0.25) MM2

31,274

DâySúpMềm

2x0.5MM2

4,159

DâySúpMềm

2x0.75MM2

6,468

DâySúpMềm

2x1.0MM2

8,057


 

 

1C

2C

3C

4C

PVC/PVC 600/1000V

1.5 MM2

6,978

16,571

21,655

27,195

PVC/PVC 600/1000V

2.5 MM2

9,832

22,916

30,684

38,991

PVC/PVC 600/1000V

4 MM2

14,904

34,749

47,112

60,273

PVC/PVC 600/1000V

6 MM2

20,924

48,066

66,211

85,458

PVC/PVC 600/1000V

10 MM2

32,601

73,427

102,995

133,739

PVC/PVC 600/1000V

16 MM2

49,471

111,325

157,513

204,926

PVC/PVC 600/1000V

25 MM2

76,275

170,310

242,486

316,898

PVC/PVC 600/1000V

35 MM2

103,729

229,783

329,060

431,092

PVC/PVC 600/1000V

50 MM2

139,972

288,744

428,063

568,498

PVC/PVC 600/1000V

70 MM2

198,693

408,735

607,451

808,216

PVC/PVC 600/1000V

95 MM2

273,930

561,987

837,711

1,114,508

PVC/PVC 600/1000V

120 MM2

342,064

701,578

1,045,061

1,391,843

PVC/PVC 600/1000V

150 MM2

423,270
1,292,564

1,722,573

PVC/PVC 600/1000V

185 MM2

528,661
1,619,565

2,154,359

PVC/PVC 600/1000V

240 MM2

693,013
2,122,335

2,826,251

PVC/PVC 600/1000V

300 MM2

866,309
2,654,010

3,534,637 

 

1C

2C

3C

4C

XLPE/PVC 600/1000V

1.5 MM2

7,130

16,358

21,557

27,173

XLPE/PVC 600/1000V

2.5 MM2

9,984

22,658

30,701

38,907

XLPE/PVC 600/1000V

4 MM2

14,703

33,019

45,390

58,402

XLPE/PVC 600/1000V

6 MM2

20,674

46,096

64,201

83,239

XLPE/PVC 600/1000V

10 MM2

32,271

71,347

100,798

131,247

XLPE/PVC 600/1000V

16 MM2

49,290

109,046

155,476

202,649

XLPE/PVC 600/1000V

25 MM2

76,056

168,083

240,443

314,789

XLPE/PVC 600/1000V

35 MM2

103,587

227,349

327,193

429,196

XLPE/PVC 600/1000V

50 MM2

139,421

287,186

427,214

566,041

XLPE/PVC 600/1000V

70 MM2

198,356

406,969

608,288

807,328

XLPE/PVC 600/1000V

95 MM2

272,516

557,200

833,049

1,108,431

XLPE/PVC 600/1000V

120 MM2

341,014

863,997

1,043,425

1,389,571

XLPE/PVC 600/1000V

150 MM2

422,080

1,081,927

1,293,582

1,719,768

XLPE/PVC 600/1000V

185 MM2

527,725
1,621,739

2,154,223

XLPE/PVC 600/1000V

240 MM2

691,097
2,123,275

2,822,490

XLPE/PVC 600/1000V

300 MM2

863,633
2,655,873

3,527,602CápChốngCháy (Fire Resistant Cables)

FR LSZH BS7211/SS299CWZ/IEC60331/IEC60332 600/1000V

1.5 MM2

13,405

FR LSZH BS7211/SS299CWZ/IEC60331/IEC60332 600/1000V

2.5 MM2

17,468

CápTínHiệuChốngCháy (Fire Resistant Instrumentation

 

 

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60333

1PX1.5MM2

37,707

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60334

1PX2.5MM2

47,806

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60336

2PX1.5MM2

78,852

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60337

2PX2.5MM2

99,642
CápChậmCháy (Flame Retardant Cables

FRT LSZH Non-sheathed IEC332/BS7211 600/1000V

1.5 MM2

6,618

FRT LSZH Non-sheathed IEC332/BS7211 600/1000V

2.5 MM2

9,886

CápTínHiệuChậmCháy (Flame Retardant Instrumentation

 

 

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX0.5MM2

13,737

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX0.75MM2

16,028

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX1.0MM2

18,347

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX1.5MM2

22,778

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX2.5MM2

31,501

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX.05MM2

28,602

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX1.0MM2

38,071

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX1.5MM2

47,127

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX2.5MM2

64,768


CápTínHiệu (Instrumentation Cables)

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

1PX1.5 MM2

19,626

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

1PX2.5 MM2

25,785

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

2PX1.5 MM2

39,332

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

2PX2.5 MM2

57,928

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

3PX1.5 MM2

49,375

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

4PX1.5 MM2

58,638

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

5PX1.5 MM2

72,469

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

6PX1.5 MM2

84,586

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

7PX1.5 MM2

100,044

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

8PX1.5 MM2

111,624

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

10PX1.5 MM2

138,213

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

12PX1.5 MM2

161,345
CápĐiềuKhiển (Control Cables)

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

2x1.5 MM2

15,707

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

2x2.5 MM2

22,791

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

2x4 MM2

34,529

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

3x1.5 MM2

21,087

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

3x2.5 MM2

31,127

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

3x4 MM2

47,763

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

4x1.5 MM2

26,846

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

4x2.5MM2

39,951

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

4x4 MM2

61,686

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

5x1.5 MM2

32,745

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

5x2.5 MM2

49,404

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

5x4 MM2

76,344

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

6x1.5 MM2

38,992

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

6x2.5 MM2

58,859

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

7x1.5 MM2

44,558

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

7x2.5 MM2

67,335

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

8x1.5 MM2

51,259

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

8x2.5 MM2

76,995

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

9x1.5 MM2

59,015

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

9x2.5 MM2

88,239

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

10x1.5 MM2

65,122

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

10x2.5 MM2

97,593

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

11x1.5 MM2

70,596

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

11x2.5 MM2

106,094

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

12x1.5 MM2

76,820

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

12x2.5 MM2

115,409

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

13x1.5 MM2

83,164

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

13x2.5 MM2

124,368

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

14x1.5 MM2

88,639

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

14x2.5 MM2

133,466

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

15x1.5 MM2

94,684

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

15x2.5 MM2

142,657

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

16x1.5 MM2

100,158

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

16x2.5 MM2

151,160

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

17x1.5 MM2

106,718

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

17x2.5 MM2

160,860

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

18x1.5 MM2

112,193

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

18x2.5 MM2

169,363

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

20x1.5 MM2

121,810

Каталог: upload -> download
download -> Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
download -> Nq-qh11 Tiêu đề: nghị quyết số 45/2005/nq-qh11 CỦa quốc hội về việc thi hành bộ luật dân sự
download -> CÔng ty cổ phầN ĐẦu tư dna cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
download -> Biểu tượng của khí phách kiên cường và sức mạnh sáng tạo
download -> Ngoại giao Việt Nam 67 năm: Vươn tới những tầm cao mới
download -> Chuẩn nén hình ảnh là gì?
download -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng và CÀI ĐẶt lập trình tổng đÀI ĐIỆn thoại ike ike 308 ac ike 416 hc ike 832 vc ike 816 bc
download -> Đảng Cộng sản Việt Nam kế thừa, nâng lên tầm cao mới tư tưởng độc lập tự chủ, hòa bình và hội nhập thế giới một truyền thống lâu đời của chính trị Việt Nam

tải về 179.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương