BẢn thảO ĐẦu tiêN (để bổ sung/góp ý) thông tin đÓng góp về XÃ HỘi dân sự TẦm nhìn asean 2025tải về 246.33 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích246.33 Kb.
  1   2   3
BẢN THẢO ĐẦU TIÊN

(để bổ sung/góp ý)

THÔNG TIN ĐÓNG GÓP VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ
TẦM NHÌN ASEAN 2025

VÀ [CÁC VĂN KIỆN KÈM THEO]


Phiên bản ngày 27/4/2015

Nhóm Hoạt động về Nhân quyền (HRWG), Indonesia

Cục Nhân quyền và Các quyền Hợp pháp của Phụ nữ (WLB), Philippines

Liên đoàn Phụ nữ Myanmar (WLB), Myanmar

SILAKA, Cambodia

Quỹ Kalyanamitra, Indonesia

Hội đồng Brunei về An sinh Xã hội (BCSW), Brunei Darussalam

Quỹ Phụ nữ (FFW), Thailand

WEAVE

Hội đồng Công đoàn Lao động Dịch vụ ASEAN (ASETUC)Viện Cải cách các Dịch vụ Cơ bản (IESR)

Trung tâm Châu Á – Thái Bình Dương vì Trách nhiệm Bảo trợBối cảnh
Tầm nhìn ASEAN 2025 and và Các Văn kiện Kèm theo là các chiến lược về chính sách của các Quốc gia, vạch ra định hướng chiến lược và các hoạt động cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề chính sách riêng của ASEAN. Các Tầm nhìn ASEAN sau năm 2015 – là bản kế hoạch chi tiết của việc xây dựng giai đoạn hai của Cộng đồng ASEAN từ năm 2016 đến năm 2025 – là một chiến lược chính sách quay vòng do các quốc gia thành viên của ASEAN xây dựng nhằm bảo vệ người dân của mình trước các tác động bất lợi của sự hội nhập khu vực, phù hợp với các nguyên tắc nhân quyền cốt lõi: bình đẳng và không phân biệt đối xử.
Tầm nhìn ASEAN 2025 là một công cụ thực thi Hiến chương ASEAN, cần dựa trên các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và phản ánh sự liên kết và mối tương quan giữa nghĩa vụ của các Quốc gia trong việc ngăn chặn, giảm nhẹ và khắc phục các tác động khu vực bất lợi đối với người dân ASEAN. Điều này cũng có nghĩa cần phải quan tâm đặc biệt tới việc nhận dạng và giải quyết các thách thức đối với những cá nhân và nhóm người có nguy cơ cao trở thành nhóm thiệt thòi hoặc không được bảo vệ, bao gồm cả việc tính đến những tác động khác nhau dựa trên giới tính.
Tầm nhìn ASEAN 2025 sẽ hướng dẫn cho ASEAN như một thể chế khu vực, cho các quốc gia thành viên ASEAN và các bên liên quan về những nhiệm vụ cần phải hoàn thành để đảm bảo rằng nhân quyền đang được theo dõi một cách hiệu quả và thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm này. Ngoài ra, tầm nhìn sẽ:


 1. mở ra cơ hội xem xét lại sự cần thiết trong khu vực về việc thực hiện các cam kết ASEAN về nhân quyền, bình đẳng giới và phát triển toàn diện;

 2. giúp nâng cao nhận thức về các vấn đề nhân quyền, bình đẳng giới và phát triển toàn diện cho các nhóm xã hội dân sự, các quan chức chính phủ, cho ASEAN và công chúng;

 3. huy động được nhiều tầng lớp xã hội trong trên tinh thần hợp tác;

 4. đề xuất các hành động thực tiễn, đặt ra các mục tiêu có thể đạt được và thúc đẩy sự liên kết giữa các bộ phận khác nhau vì các mục tiêu toàn diện;

 5. và tạo ra cam kết hành động rộng lớn hơn nhằm đạt được một Cộng đồng ASEAN vì người dân.Mục tiêu
Mục tiêu của hoạt động đóng góp của Xã hội Dân sự cho Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Văn kiện Kèm theo là nhằm chuyển tải nguyện vọng của người dân ASEAN đến với giai đoạn hai của quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN nhằm thiết lập một xã hội mở và một cộng đồng toàn diện và tự cường; nơi tất cả mọi người đều được sống đàng hoàng, không còn nghèo đói, bóc lột và phân biệt đối xử, trong đó có bạo lực về giới; tất cả mọi người đều có thể bình đẳng tiếp cận với các cơ hội để phát triển con người toàn diện, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, giới tính, bản sắc và biểu hiện giới tính, ngôn ngữ hoặc nền tảng xã hội và văn hóa.
Mục lục
THÔNG TIN ĐÓNG GÓP VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ

TẦM NHÌN ASEAN 2025

VÀ [CÁC VĂN KIỆN KÈM THEO]


 1. Tuyên bố Kuala Lumpur về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
 1. Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
 1. Đặc điểm của Tầm nhìn ASEAN 2025
 1. Các Văn kiện Kèm theo (APSC, AEC và ASCC)
  1. Giới thiệu

  2. Các đặc điểm và các Nhân tố

  3. Đánh giá và Thực hiện

   1. Cơ chế thực hiện

   2. Các nguồn lực

   3. Truyền thông

   4. Đánh giá


TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025 1. Chúng tôi, Người đứng đầu các Nhà nước/Chính phủ đại diện cho người dân các Quốc gia Thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (sau đây gọi là “ASEAN”), cùng có mặt ngày hôm nay tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 tại Kuala Lumpur, Malaysia, để kỷ niệm sự ra đời của Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và hướng tới Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
 1. Chúng tôi nhắc lại Tầm nhìn ASEAN về một cộng đồng hội nhập, hòa bình và ổn định với sự thịnh vượng chung dựa trên khát vọng Tầm nhìn ASEAN 2020, Hòa ước Bali II, Hiến chương ASEAN, Lộ trình Xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), Hòa ước Bali III, và Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD) và Tuyên bố Phnom Penh về việc Chấp nhận AHRD, Tuyên bố về việc Xóa bỏ Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em trong ASEAN (DEVAWC) và Tuyên bố ASEAN về Tăng cường Bảo trợ Xã hội.
 1. Chúng tôi hoan nghênh những tiến triển tích cực từ năm 2009 tới nay trong việc thực hiện Lộ trình Xây dựng Cộng đồng ASEAN bao gồm Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Các kế hoạch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC), Sáng kiến Khuôn khổ Chiến lược Hội nhập ASEAN (IAI) và Kế hoạch hành động IAI 2 (2009-2015), cũng như bản Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN đã đưa chúng ta tới một cột mốc quan trọng khác trong quá trình phát triển ASEAN, đó là việc chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN.
 1. Chúng tôi quyết tâm củng cố cộng đồng của chúng tôi, phát huy và đẩy mạnh quá trình hội nhập, hướng tới một Cộng đồng ASEAN toàn diện, gắn kết và tự cường, được dẫn dắt bởi các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương ASEAN, nơi tất cả mọi người đều được sống đàng hoàng, không còn nghèo đói, bóc lột và phân biệt đối xử, trong đó có bạo lực về giới; tất cả mọi người đều có thể bình đẳng tiếp cận với các cơ hội để phát triển con người toàn diện, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, giới tính, bản sắc và biểu hiện giới tính, ngôn ngữ hoặc nền tảng xã hội và văn hóa; và xã hội dân sự có quyền tham gia đầy đủ vào quá trình xây dựng cộng đồng.
 1. Đến năm 2025, chúng tôi hình dung ra một Cộng đồng ASEAN tự cường, sống động, thực sự lấy con người làm trung tâm, cởi mở, toàn diện và bao gồm nhiều nhân tố xã hội, trong một khu vực hòa bình, ổn định và hướng ngoại, trong một cộng đồng toàn cầu bao gồm nhiều quốc gia, với các nền kinh tế địa phương hội nhập cao và bền vững phục vụ lợi ích của người nghèo và thu ngắn khoảng cách giàu nghèo; và tạo ra một môi trường nơi người dân của chúng tôi được hưởng các quyền con người và quyền tự do cơ bản, sự bình đẳng giới, chất lượng cuộc sống cao hơn và các lợi ích của việc xây dựng cộng đồng, tăng cường ý thức về sự gắn kết và bản sắc chung.
 1. Chúng tôi hình dung ra một ASEAN với các năng lực đã được nâng cao hơn, bao gồm khả năng mạnh mẽ hơn của các thể chế trong việc nắm bắt cơ hội và xử lý các thách thức trong thập kỉ sắp tới, nơi các quốc gia của chúng tôi được điều hành với sự đồng thuận và sự tham gia lớn hơn của người dân, đặc biệt là các nhóm thiệt thòi và không có đại diện, tập trung vào vấn đề an sinh và phẩm giá của con người và lợi ích của cộng đồng.
 1. Chúng tôi mường tượng ra một ASEAN xanh, trong lành và đáng sống, với các cơ chế đầy đủ về phát triển bền vững nhằm đảm bảo bảo vệ môi trường của khu vực, sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên và chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người dân.

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TẦM NHÌN ASEAN 2025


 • Hội nhập:
 • Hòa bình:
 • Cộng đồng ổn định:
 • Vững mạnh:
 • Sôi động:
 • Thực sự tập trung vào con người: Công nhận mạnh mẽ vị thế hàng đầu của các quyền và nhu cầu của con người so với thị trường và lợi nhuận, cũng như các tiến trình dân chủ, có sự tham gia của người dân và tập trung vào con người ở cả cấp độ quốc gia và khu vực.
 • Gắn kết: sự gắn kết về chính sách giữa các trụ cột An ninh – Chính trị, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội; đặc biệt, các chính sách của trụ cột Kinh tế nên bao gồm cả quy mô xã hội
 • Cởi mở:
 • Toàn diện: ASEAN sẽ thúc đẩy sự tiếp cận bình đẳng đối với các cơ hội cho người dân ASEAN, đồng thời thúc đẩy và bảo vệ các quyền con người. Tạo điều kiện để người dân ASEAN có được một cuộc sống đàng hoàng. Trước tiên là cung cấp các dịch vụ xã hội dễ tiếp cận và miễn phí cũng như sự bảo trợ xã hội dành cho tất cả người dân. Tạo các cơ hội chính trị, kinh tế và xã hội để người dân phát huy tối đa khả năng của mình. • Bền vững: yếu tố này phản ánh việc đẩy mạnh môi trường bền vững nhờ sự phát triển kinh tế và xã hội. Mục tiêu hàng đầu là khuyến khích phát triển xã hội và bảo vệ môi trường thông qua các cơ chế hiệu quả nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân. Mục đích là phấn đấu tới một Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN có thể tiếp cận công bằng với môi trường bền vững, có thể hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục hành động hướng tới sự phát triển bền vững.
 • Tự cường: yếu tố này có nghĩa là nâng cao năng lực và khả năng thích nghi và ứng phó trước sự mong manh về kinh tế và xã hội, trước các thảm họa và sự thay đổi khí hậu cũng như những mối đe dọa và thách thức đang nổi lên.
 • Năng động: nhân tố này nhằm mục đích tăng cường khả năng tiếp tục đổi mới và là một thành viên chủ động của cộng đồng toàn cầu. Mục đích là tạo ra một môi trường thuận lợi, tức là các chính sách và thể chế khiến người dân và các công ty trở nên cởi mở và dễ thích nghi hơn; sáng tạo và đổi mới, và có tinh thần doanh nhân.
 • Đồng hành và Mang lại lợi ích: ASEAN sẽ đồng hành với người dân vì mục đích đem lại lợi ích cho tất cả người dân trong khu vực, đặc biệt là những nhóm thiệt thòi và dễ bị tổn thương, thông qua việc thành lập một cơ chế chịu trách nhiệm và toàn diện. Đối thoại xã hội đã được thể chế hóa về các chính sách và chiến lược của ASEAN nhằm đạt được sự gắn kết giữa người dân và ASEAN.
 • ASEAN xanh, trong lành và đáng sống


Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN 1. Đến năm 2025, Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN sẽ là một cộng đồng tự cường và toàn diện, nơi các dân tộc chúng tôi sống trong một môi trường an toàn, tự do, hòa hợp và đảm bảo, tôn trọng các giá trị về lòng khoan dung và nêu cao các nguyên tắc ASEAN, các giá trị và chuẩn mực chung phù hợp với các tiểu chuẩn quốc tế. ASEAN sẽ tiếp tục nhanh nhạy và tham gia giải quyết những thách thức đối với hòa bình và an ninh trong khu vực, và đóng vai trò trung tâm trong việc định hình cấu trúc an ninh đang tiến triển trong khu vực.
 1. Do đó, chúng tôi cam kết thực hiện:
  1. Một cộng đồng dựa trên các quy tắc, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, các giá trị và chuẩn mực chung của ASEAN, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đang điều chỉnh việc duy trì mối quan hệ hòa bình giữa các quốc gia;
  1. Một cộng đồng toàn diện và nhanh nhạy, đảm bảo người dân của chúng tôi được hưởng đầy đủ các quyền con người và quyền tự do cơ bản, được lớn mạnh trong một môi trường công bằng, dân chủ và hòa hợp, phù hợp với các nguyên tắc dân chủ, quản trị tốt và pháp quyền;
  1. Một cộng đồng tôn trọng sự khoan dung và nêu cao các quyền con người và quy tắc nhân đạo quốc tế, và hoàn toàn tôn trọng các nền văn hóa, biểu hiện giới tính, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau của các dân tộc chúng tôi; nêu cao các giá trị chung với tinh thần thống nhất trong sự đa dạng và xử lý mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan bạo lực dưới mọi dạng và hình thức;
  1. Một cộng đồng chấp nhận cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề an ninh, điều giúp chúng tôi nâng cao năng lực xử lý hiệu quả các thách thức hiện tại và sắp tới, bao gồm những mối đe dọa an ninh phi truyền thống như tác động của xung đột vũ trang, các thảm họa, sự biến đổi khí hậu và sự xuống cấp của môi trường, cũng như những mối đe dọa bắt nguồn từ sự hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của chúng tôi, một cách kịp thời;
  1. Một khu vực giải quyết những khác biệt và tranh chấp bằng những biện pháp hòa bình, bao gồm việc kiềm chế đe dọa sử dụng hoặc sử dụng quân đội và chấp nhận các cơ chế giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, thực hiện chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS), và thúc đẩy các hoạt động ngoại giao phòng ngừa cùng các sáng kiến giải quyết xung đột hướng về con người và lấy con người làm trung tâm;
  1. Một khu vực tiếp tục không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm giải giáp vũ khí, không phát triển và chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình;
  1. Một cộng đồng đề cao an ninh hàng hải và khuyến khích hợp tác hàng hải vì hòa bình và ổn định trong và ngoài khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, và chấp nhận các hiệp ước và nguyên tắc hàng hải đã được quốc tế công nhận;
  1. Một cộng đồng tăng cường sự thống nhất, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, và tiếp tục là động lực chính trong việc định hướng và phát triển cấu trúc khu vực, dựa trên các cơ chế do ASEAN dẫn dắt;
  1. Một cộng đồng, vì mục đích phát triển các mối quan hệ cùng có lợi, tăng cường hợp tác với Các Đối tác Đối thoại, củng cố sự gắn kết với các đối tác bên ngoài khác, vươn tới các đối tác tiềm năng và ứng phó chung và mang tính xây dựng với các diễn biến toàn cầu;
  1. Một cộng đồng thực sự lấy con người làm trung tâm, cổ vũ sự tham gia có hiểu biết và có ý nghĩa của người dân, chẳng hạn như của xã hội dân sự; bao gồm sự tham gia và đại diện của phụ nữ và các nhóm thiệt thòi khác trong tất cả các quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp;
  1. Một cộng đồng với khả năng của các thể chế đã được nâng cao thông qua các quy trình làm việc và sự điều phối đã được cải thiện của ASEAN, qua hiệu lực và hiệu quả gia tăng và sự nhạy cảm về giới, sự toàn diện của toàn bộ các cơ quan của ASEAN cũng như một Ban thư ký ASEAN đã được củng cố;
  1. Một cộng đồng với sự hiện diện thể chế tăng cường của ASEAN tại mỗi Quốc gia thành viên ASEAN.


Cộng đồng Kinh tế ASEAN 1. Đến năm 2025, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) sẽ hội nhập và gắn kết cao; có tính cạnh tranh, sáng tạo và năng động; với sự hội nhập và hợp tác tăng cường trong mọi lĩnh vực; đồng thời khuyến khích một cộng đồng tự cường, toàn diện hơn, hướng tới con người, lấy con người làm trung tâm và nhạy cảm về giới, hội nhập với nền kinh tế toàn cầu và thừa nhận tầm quan trọng của các quyền kinh tế-xã hội và quyền tự do cơ bản của người dân, cũng như sự bền vững lâu dài và các nền kinh tế địa phương vững mạnh; 1. Do đó, chúng tôi cam kết đạt được:
  1. Một nền kinh tế khu vực hội nhập và gắn kết cao, hỗ trợ sự tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy sự phát triển và an ninh của con người chứ không làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên; gia tăng mậu dịch và đầu tư, và tạo việc làm thỏa đáng, làm lợi cho các nền kinh tế địa phương; cải thiện năng lực khu vực để ứng phó với những thách thức và xu hướng lớn của toàn cầu; đạt được sự tiến bộ trong chương trình nghị sự một thị trường duy nhất thông qua các cam kết tăng cường về mậu dịch hàng hóa; bao gồm giải pháp các hàng rào phi thuế quan hiệu quả, có tác dụng hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) dựa trên cộng đồng; hội nhập sâu hơn về mậu dịch dịch vụ, và thêm sự di chuyển liền mạch về đầu tư, lao động, doanh nhân và vốn;
  1. Một cộng đồng năng động, sáng tạo và có tính cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng năng suất mạnh mẽ thông qua sự gắn kết lớn hơn, việc tạo ra và ứng dụng thực tiễn các kiến thức, các chính sách hỗ trợ hướng tới sự đổi mới; tiếp nhận những tiến bộ trong công nghệ số và công nghệ xanh; khuyến khích quản trị tốt, sự minh bạch và thông lệ trách nhiệm giải trình, và các quy định có trách nhiệm về giới cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả; hướng tới sự tham gia nhiều hơn và sự phân chia công bằng các lợi ích trong chuỗi giá trị toàn cầu mà không làm phương hại đến các quyền của các nhà sản xuất nhỏ và người lao động.
  1. Một cộng đồng tự cường, toàn diện và lấy con người làm trung tâm, đem lại sự phát triển bền vững và công bằng, sự tăng trưởng toàn diện và trách nhiệm xã hội chung; một cộng đồng hướng tới mục đích thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân thông qua các chính sách phát triển và sự hợp tác tăng cường của khối SMEs, sự gắn kết hiệu quả của doanh nghiệp và các bên liên quan, sự thừa nhận và ứng dụng mạnh mẽ hơn trách nhiệm xã hội chung và nhân quyền, sự hợp tác và các dự án phát triển tiểu vùng cũng như các cơ hội kinh tế lớn hơn giúp xóa bỏ nghèo đói;
  1. Một cộng đồng kết hợp các chính sách kinh tế và xã hội với nhau, trong đó các chính sách kinh tế không những nhằm mục tiêu đạt được sự tăng trưởng mà còn thu hẹp, và cuối cùng là xóa bỏ, mọi hình thức bất công và bất bình đẳng, từ đó giúp người dân ASEAN có một cuộc sống đàng hoàng;
  1. Một ASEAN toàn cầu khuyến khích cách tiếp cận chặt chẽ và có hệ thống hơn đối với các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, duy trì vị trí chủ chốt và vai trò là tổ chức hàng đầu thúc đẩy và dẫn dắt kinh tế khu vực hội nhập trong khu vực Đông Á, và tăng cường sự tham gia của ASEAN trong chương trình nghị sự kinh tế toàn cầu bằng cách hành động hướng tới việc xây dựng một quan điểm, tiếng nói và tầm nhìn chung trong quá trình giải quyết các vấn đề kinh tế chủ chốt.
  1. Một ASEAN toàn cầu đề cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch; một cộng đồng dựa trên quyền con người, có trách nhiệm về giới, ủng hộ người nghèo và đứng về phía nhân loại, quan tâm tới tác động của toàn cầu hóa, các chính sách tự do cạnh tranh và các sáng kiến định hướng thị trường trong khu vực; tăng cường các nỗ lực nhằm thúc đẩy sự chuyên cần thích đáng trong việc giải quyết các tác động về nhân quyền cũng như những ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường và các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các thỏa thuận kinh tế; và cố gắng loại bỏ tình trạng thương mại hóa lao động và xóa bỏ mọi hình thức bóc lột và phân biệt đối xử, bao gồm sự phân biệt đối xử về giới.Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN


 1. Đến năm 2025, Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN sẽ mang tính toàn diện, bền vững, tự cường, năng động, công bằng, có trách nhiệm về giới và có sự tham gia và mang lại lợi ích cho người dân.
 1. Do đó, ASEAN cam kết:
  1. Một cộng đồng nơi người dân có thể tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ chất lượng cũng như sự bảo trợ xã hội, và cơ hội dành cho tất cả mọi người, đồng thời thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản và quyền tiếp cận với công lý bao gồm quyền của phụ nữ, trẻ em, người lao động – bất kể tình trạng nhập cư của họ là gì – người tàn tật, những người có định hướng giới tính, bản sắc và biểu hiện giới khác nhau, người nhiễm HIV, các dân tộc thiểu số, người tị nạn, những người không có tư cách công dân, nạn nhân của nạn buôn người, và những nhóm dễ bị tổn thương khác;
  1. Một cộng đồng cân bằng giữa sự phát triển xã hội và môi trường bền vững, đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và tương lai của người dân và giúp người dân và các thể chế trở nên hoàn toàn nhanh nhạy, có khả năng thích nghi và chuẩn bị tốt để xử lý những thách thức từ các thảm họa tự nhiên và do con người gây ra, các tác động của sự thay đổi khí hậu, và những cú sốc kinh tế-xã hội khác, để giảm nghèo đói, tình trạng dễ bị tổn thương và dễ gặp rủi ro;
  1. Một cộng đồng ghi nhớ các nguyên tắc quản trị tốt thông qua các cơ chế chịu trách nhiệm, minh bạch, có sự tham vấn, nhạy cảm về giới và toàn diện, mang lại lợi ích cho người dân của chúng tôi, đặc biệt là nhóm người nghèo và thiệt thòi nhất;
  1. Một cộng đồng cho phép sự tham gia và các cơ chế quản lý của công chúng, giúp công chúng có tiếng nói và sự tham gia vào quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát các chính sách và chương trình của nhà nước, tạo điều kiện cho mọi cá nhân được hưởng và thực hiện đầy đủ tất cả các quyền của mình.
  1. Một cộng đồng chăm lo và bảo vệ cho các hệ sinh thái của chúng tôi để đảm bảo các phương kế sinh nhai bền vững cho người dân và sự thịnh vượng bền vững tại các thành phố và cộng đồng, nơi các quyền về đất đai của người dân, trong đó có phụ nữ, được đẩy mạnh, và di sản của các cộng đồng bản địa và thiểu số được tôn trọng.


[Các văn kiện kèm theo]

Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN 1. Giới thiệu
 1. Đặc điểm, Mục tiêu Chiến lược và các Nhân tố
  1. Đặc điểm
  1. Mục tiêu Chiến lược
 1. Đến năm 2025, Cộng đồng An ninh – Chính trị ASEAN sẽ là một cộng đồng toàn diện và tự cường, nơi người dân chúng tôi sống trong một môi trường an toàn, tự do, hòa hợp và đảm bảo, tôn trọng các giá trị khoan dung và nêu cao các nguyên tắc ASEAN, các giá trị và chuẩn mực chung phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. ASEAN sẽ tiếp tục nhanh nhạy và tham gia giải quyết những thách thức đối với hòa bình và an ninh trong khu vực, và đóng vai trò trung tâm trong việc định hình cấu trúc an ninh đang tiến triển trong khu vực.
  1. Các nhân tố
   1. Một cộng đồng dựa trên các quy tắc, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc ASEAN, các giá trị và chuẩn mực chung, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đang điều chỉnh việc duy trì mối quan hệ hòa bình giữa các quốc gia;
    1. Đảm bảo việc thực thi đầy đủ Hiến chương ASEAN
    1. Thúc đẩy một ASEAN lấy con người làm trung tâm
 1. Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tăng cường sự tương tác giữa ASEAN và các bên liên quan trong quá trình tiến tới các sáng kiến phát triển chính trị trong nội bộ Cộng đồng ASEAN.

 2. Tiến hành các nghiên cứu và xuất bản các ấn phẩm học thuật về những diễn biến an ninh và chính trị cùng các nhóm chuyên gia cố vấn và các trường đại học ở Các Quốc gia Thành viên ASEAN.

 3. Tổ chức tham vấn nhiều bên với AIPA, ARF, Diễn đàn Hàng hải ASEAN, AICHR, ACWC và các cơ quan phù hợp liên quan tới sự phát triển các sáng kiến an ninh và chính trị trong ASEAN.
   1. Một cộng đồng toàn diện và nhanh nhạy, đảm bảo người dân của chúng tôi được hưởng đầy đủ các quyền con người và quyền tự do cơ bản, được lớn mạnh trong một môi trường công bằng, dân chủ và hòa hợp, phù hợp với các nguyên tắc dân chủ, quản trị tốt và pháp quyền
    1. Khuyến khích và bảo vệ nhân quyền, các quyền tự do cơ bản, sự bình đẳng giới, sự công bằng xã hội trong khu vực;
 1. Lồng ghép vấn đề nhân quyền xuyên suốt ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN.

 2. Thực thi đầy đủ kế hoạch làm việc của AICHR như đã được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, đồng thời cam kết đánh giá giữa nhiệm kỳ nhằm nhận định về tiến trình và các tác động của nó.

 3. Thiết lập các công cụ giám sát và một cơ chế đánh giá trong AICHR về việc thực thi Tuyên bố Nhân quyền ASEAN của các Quốc gia Thành viên.

 4. Xây dựng ‘Bình luận chung’ về các điều khoản được nêu trong Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD).

 5. Củng cố sức mạnh của AICHR bằng cách phát triển một cơ chế khiếu nại để tiếp nhận và phản hồi về tình hình nhân quyền trong khu vực.

 6. Thúc đẩy sự tương tác và tham vấn với toàn bộ các bên liên quan về nhân quyền trong ASEAN ở các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

 7. Thường xuyên tiến hành Đối thoại Nhiều bên về Nhân quyền trong khu vực để thảo luận các tác động của sự hội nhập khu vực đối với nhân quyền, nhân phẩm con người và các quyền tự do cơ bản trong ASEAN, vì mục đích tăng cường hợp tác khu vực và các chiến lược khắc phục những thách thức hiện tại.

 8. Đánh giá lại các Điều khoản Tham khảo của AICHR sau mỗi giai đoạn 5 năm và công bố báo cáo về việc đánh giá này cho công chúng.

 9. Thường xuyên giáo dục và nâng cao nhận thức về nhân quyền cho người dân ASEAN.

 10. Tăng cường trao đổi quan điểm và thông tin cũng như các báo cáo nhân quyền quốc gia giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN với mục đích đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền.

 11. Phát triển các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các xung đột và vi phạm nhân quyền có thể xảy ra trong khu vực, bao gồm chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh và trách nhiệm bảo vệ người dân trước nạn diệt chủng, các tội ác chiến tranh, thanh lọc sắc tộc và các tội ác chống lại loài người.

 12. Có các biện pháp cần thiết để làm việc với các Quốc gia Thành viên ASEAN nhằm phê chuẩn các văn kiện nhân quyền quốc tế liên quan, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và Hiệp ước Rome.

 13. Hỗ trợ, trợ giúp, hợp tác và cùng nhau đẩy mạnh vai trò của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) thông qua sự liên kết về nội dung, hành chính và thủ tục.

 14. Có các biện cần thiết để làm việc với các Quốc gia Thành viên ASEAN nhằm phê chuẩn thêm các văn kiện nhân quyền quốc tế liên quan.

 15. Hỗ trợ các Quốc gia Thành viên ASEAN thực thi các khuyến nghị như đã được tán thành tại UN.

 16. Xây dựng đường lối chỉ đạo chính sách để đẩy nhanh Ủy ban ASEAN về Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Lao động Nhập cư trong việc phát triển công cụ ràng buộc về mặt pháp lý để bảo vệ và thúc đẩy các quyền của lao động nhập cư.    1. Đẩy mạnh Dân chủ
 1. Thành lập một Ban Giám sát Bầu cử ASEAN bao gồm nhiều bên liên quan để báo cáo về quá trình tiến hành bầu cử tại các quốc gia ASEAN.

 2. Thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề, chương trình đào tạo và các hoạt động xây dựng năng lực khác cho các chính phủ, các nhóm chuyên gia cố vấn cũng như xã hội dân sự và các tổ chức quốc tế nhằm chia sẻ những thực tiễn tốt nhất về các hoạt động dân chủ, hòa nhập giới, sự tham gia của công chúng và việc sử dụng công nghệ.

 3. Tổ chức Diễn đàn Dân chủ ASEAN cùng với các thể chế dân chủ hiện có, quy tụ các xã hội dân sự, các chính phủ và quốc hội thành một diễn đàn thường niên để chia sẻ kinh nghiệm và ý kiến chuyên môn về dân chủ.

 4. Tạo lập một mạng lưới các ủy ban/ban giám sát bầu cử trong khu vực ASEAN để tăng cường khả năng tiến hành các cuộc bầu cử hòa bình, đáng tin cậy, minh bạch, công bằng và tự do.

 5. Thành lập Nhóm thanh niên vì Dân chủ trong ASEAN để đẩy mạnh dân chủ trong khu vực.

 6. Thành lập Viện Thúc đẩy Quản trị Dân chủ ASEAN như một trung tâm thông tin về dân chủ trong ASEAN và để điều phối các sáng kiến liên quan tới việc đẩy mạnh dân chủ trong ASEAN, như công bố các nghiên cứu thường niên và diễn đàn đối thoại về dân chủ trong khu vực, với sự hiện diện quốc gia tại mỗi Quốc gia Thành viên ASEAN.

 7. Hỗ trợ các Quốc gia Thành viên ASEAN xây dựng sáng kiến đẩy mạnh dân chủ, tôn trọng nhân quyền, pháp quyền và quản trị tốt.
    1. Hình thành văn hóa quản trị tốt trong ASEAN và lồng ghép các nguyên tắc trong đó với các chính sách và thực tiễn được ghi nhớ trong Cộng đồng ASEAN.
 1. Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đẩy mạnh đối thoại và quan hệ đối tác giữa các chính phủ và các bên liên quan để nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho các ý tưởng, khái niệm và phương pháp, với mong muốn thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, chủ nghĩa khu vực cùng tham gia và quản trị hiệu quả.

 2. Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tiến tới chính phủ điện tử trong việc cung cấp các dịch vụ công trong ASEAN và tăng cường sự tham gia của người dân.

 3. Tăng cường trách nhiệm, đạo đức kinh doanh trong khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

 4. Phát triển đội ngũ chuyên gia trong ASEAN như các nhân lực nguồn nhằm tăng cường sự hiểu biết về các giá trị và chuẩn mực chung và đánh giá đúng về sự đa dạng trong ASEAN, bao gồm các mô hình lý tưởng, các hệ thống chính trị, nền văn hóa và lịch sử của Các Quốc gia Thành viên ASEAN.

 5. Thúc đẩy sự tham gia và đại diện của phụ nữ.
    1. Thấm nhuần văn hóa chống tham nhũng trong khu vực và lồng ghép các nguyên tắc đó như một yêu cầu không thể thương lượng, từ đó lồng ghép vào các chính sách, thực tiễn và quá trình xây dựng bản sắc của Cộng đồng ASEAN.
 1. Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để làm việc với Các Quốc gia Thành viên ASEAN nhằm phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống Tham nhũng (UNCAC).

 2. Đẩy mạnh phổ cập và thực thi UNCAC trong ASEAN.

 3. Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để thực hiện đẩy đủ Biên bản Ghi nhớ (MOU) về Hợp tác Ngăn chặn và Đấu tranh chống Tham nhũng ký ngày 15 tháng 12 năm 2004.

 4. Thành lập Ủy ban Chống Tham nhũng ASEAN (ACAC) để tăng cường hợp tác giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN nhằm đấu tranh chống tham nhũng.

 5. Khuyến khích chia sẻ những thực tiễn tốt nhất, trao đổi quan điểm và phân tích các vấn đề liên quan tới giá trị, đạo đức và sự liêm chính thông qua những cách thức phù hợp và trong một Đối thoại nhiều bên thường niên mang tên Đối thoại ASEAN vì một Cộng đồng Liêm chính (ADIC).

 6. Tạo lập một mạng lưới các ủy ban quốc gia chống tham nhũng tại các Quốc gia Thành viên ASEAN và khuyến khích thành lập một mạng lưới ở cấp quốc gia để tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn và đấu tranh chống tham nhũng, ghi nhớ MOU nói trên, và các văn kiện ASEAN liên quan khác như Hiệp ước Hỗ trợ Pháp lý Lẫn nhau trong các Vấn đề liên quan đến Tội phạm (MLAT).

 7. Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hợp tác với các đơn vị tình báo tài chính của các Quốc gia Thành viên ASEAN trong việc thu thập, phân tích và phổ biến các thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền.

 8. Đảm bảo có sự tham gia của xã hội dân sự trong quá trình ngăn chặn và đấu tranh chống tham nhũng, nhằm mục đích thực thi hiệu quả UNCAC.

 9. Tiến hành các hoạt động xây dựng năng lực thường xuyên cho công chức trong cuộc chiến chống tham nhũng và phối hợp với các thể chế quốc tế có liên quan.

 10. Soạn thảo Văn kiện ASEAN nhằm Xây dựng một Cộng đồng Liêm chính.
    1. Đẩy mạnh Pháp quyền, các Hệ thống Tư pháp và Cơ sở Pháp lý.
 1. Thực hiện các nghiên cứu so sánh cho các nhà lập pháp về việc ban hành các luật và quy định sẽ giúp tăng cường pháp quyền và quản trị tốt, cũng như tăng cường sự tiếp cận với công lý.

 2. Xây dựng và thực hiện một chương trình đào tạo đại học về hệ thống pháp luật của các Quốc gia Thành viên ASEAN.

 3. Phát triển mạng lưới và sự hợp tác giữa các quan tư pháp tại các Quốc gia Thành viên ASEAN.
   1. Một cộng đồng đề cao sự khoan dung, tôn trọng các nền văn hóa, thể hiện giới, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau của người dân, nêu cao các giá trị chung với tinh thần thống nhất trong sự đa dạng và giải quyết mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan bạo lực dưới mọi dạng và hình thức;    1. Thúc đẩy văn hóa khoan dung như một động lực cho sự hài hòa, chung sống và hòa bình trong ASEAN và xa hơn nữa.
 1. Thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tăng cường sự tham gia tích cực của các đại diện liên quan đến từ các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau trong ASEAN vào các cuộc đối thoại liên tôn giáo nhằm nâng cao hiểu biết về khu vực.

 2. Phát triển các sáng kiến hòa bình quốc gia và khu vực thông qua việc hợp tác và cộng tác với các tổ chức khu vực và quốc tế liên quan, và các mạng lưới, hội thảo, hội nghị chuyên đề nhấn mạnh sự tôn trọng tính đa dạng, thúc đẩy sự khoan dung, hiểu biết về bình đẳng giới, các tôn giáo, tín ngưỡng, các nền văn hóa và các thực tiễn của nó.

 3. Khuyến khích sự tham gia của thanh niên và các thành viên khác của cộng đồng, bao gồm giáo viên, các lãnh tụ tôn giáo, người nổi tiếng, trong các hoạt động liên quan tới việc đẩy mạnh sự khoan dung và thuyết đa nguyên.

 4. Thực thi đầy đủ các khuyến nghị từ Tuyên bố Manila về Đối thoại Liên tôn giáo ASEM về Di cư nhằm đẩy mạnh sự hợp tác khu vực và quốc tế trong việc xử lý những thách thức liên quan tới các lĩnh vực di cư.

 5. Xây dựng các biện pháp bao gồm văn hóa hòa bình, trong đó gồm có, cùng các yếu tố khác, sự tôn trọng tính đa dạng, bình đẳng giới, thuyết đa nguyên, thúc đẩy sự khoan dung và hiểu biết về các tín ngưỡng, tôn giáo, các nền văn hóa, trong chương trình học của các học viện tại các Quốc gia Thành viên ASEAN.
    1. Đẩy mạnh Đối thoại Liên Tôn giáo.
    1. Phát triển cách tiếp cận và các hoạt động định hướng đa nguyên.
    1. Phát triển các sáng kiến nhằm ngăn chặn các tội ác hàng loạt trong khu vực ASEAN, bao gồm nạn diệt chủng, các tội ác chiến tranh, các tội ác chống lại loài người và thanh lọc sắc tộc.   1. Một cộng đồng thực sự lấy con người làm trung tâm, khuyến khích sự tham gia có hiểu biết và có ý nghĩa của người dân, chẳng hạn như của xã hội dân sự; bao gồm sự tham gia và đại diện của phụ nữ và các nhóm thiệt thòi khác, trong toàn bộ các quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp;
    1. Khuyến khích các biện pháp nhằm nâng cao tính chất thực sự lấy con người làm chủ trong hợp tác an ninh chính trị.

    2. Phát triển cơ chế nhằm đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa của người dân, chẳng hạn như của xã hội dân sự; bao gồm sự tham gia và đại diện của phụ nữ và các nhóm thiệt thòi khác, trong quá trình ra quyết định tại APSC.
   1. Một cộng đồng chấp nhận cách tiếp cận toàn diện đối với vấn đề an ninh, điều giúp chúng tôi nâng cao năng lực xử lý hiệu quả các thách thức hiện tại và sắp tới, bao gồm những mối đe dọa an ninh phi truyền thống, sự biến đổi khí hậu và sự xuống cấp của môi trường, cũng như những mối đe dọa bắt nguồn từ sự hội nhập và phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng của chúng tôi, một cách kịp thời.
    1. Tăng cường hợp tác trong giải quyết và đấu tranh chống các tội ác xuyên quốc gia.

    2. Thúc đẩy hợp tác trong vấn nạn buôn người.

    3. Đẩy mạnh hợp tác nhằm giải quyết tình trạng buôn bán ma túy trái phép, vì một “ASEAN Không Ma túy”.

    4. Thúc đẩy hợp tác chống khủng bố, phù hợp với Hiệp ước Chống Khủng bố của Liên hợp quốc và các văn kiện liên quan khác.

    5. Đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm mạng, đặc biệt là các tội ác đối với phụ nữ và trẻ em trong ASEAN.

    6. Củng cố sự hợp tác trong việc loại bỏ nạn buôn lậu vũ khí hạng nhẹ và vũ khí nhỏ trong ASEAN.

    7. Củng cố Thỏa thuận ASEAN về Quản lý Thảm họa và Ứng phó Khẩn cấp.

    8. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý biên giới.

    9. Thành lập một Đơn vị Giải cứu Phản ứng nhanh trong ASEAN để xử lý những vấn đề khẩn cấp hoặc tình huống thảm họa trong ASEAN và xa hơn nữa, đặc biệt là để di tản người dân ASEAN khỏi các khu vực xung đột.

    10. Đẩy mạnh hợp tác để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu và sự xuống cấp của môi trường, bao gồm tác động của xung đột vũ trang có người tị nạn; đẩy mạnh việc tôn trọng triệt để IHL;

    11. Đẩy mạnh các biện pháp hợp tác nhằm ngăn chặn các tội ác hàng loạt trong khu vực ASEAN.
   1. Một khu vực giải quyết những khác biệt và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm việc kiềm chế đe dọa sử dụng hoặc sử dụng quân đội và chấp nhận các cơ chế giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trong khi củng cố các biện pháp xây dựng niềm tin, bao gồm các cách tiếp cận Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS), và thúc đẩy các hoạt động ngoại giao phòng ngừa cùng các sáng kiến giải quyết xung đột;
    1. Đẩy mạnh tính minh bạch và sự am hiểu về các chính sách quốc phòng và an ninh.

    2. Đẩy mạnh các biện pháp xây dựng niềm tin và hoạt động ngoại giao phòng ngừa.

    3. Tăng cường kiến thức và năng lực của ASEAN về kiến tạo hòa bình, quản trị xung đột và giải quyết xung đột.

    4. Khuyến khích sự tham gia của ASEAN trong các nỗ lực gìn giữ hòa bình và kiến tạo hòa bình sau xung đột.

    5. Có sự tham gia tích cực của phụ nữ, quan tâm tới quyền lợi của phụ nữ và các bé gái trong các quá trình ra quyết định liên quan tới việc ngăn chặn, quản trị và giải quyết xung đột.

    6. Xây dựng Kế hoạch Hành động ASEAN vì Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, bao gồm việc cung cấp các nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm giám sát và quá trình đánh giá cho bản kế hoạch.

    7. Củng cố trung tâm Hỗ trợ Nhân đạo ASEAN.

    8. Đẩy mạnh các chương trình xây dựng năng lực tại các vùng sau thảm họa.

    9. Tăng cường Hợp tác ASEAN trong hòa giải và đẩy mạnh hơn nữa các giá trị hướng tới hòa bình.
   1. Một khu vực tiếp tục không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, đồng thời đóng góp vào các nỗ lực toàn cầu nhằm giải giáp vũ khí, không phát triển và chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình;
    1. Đẩy mạnh hợp tác về giải giáp vũ khí, không phát triển và chỉ sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình

    2. Để các bên liên quan cùng tham gia các nỗ lực để đảm bảo rằng khu vực sẽ tiếp tục không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.
   1. Một cộng đồng đề cao an ninh hàng hải và khuyến khích hợp tác hàng hải vì hòa bình và ổn định trong và ngoài khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, và chấp nhận các hiệp ước và nguyên tắc hàng hải đã được quốc tế công nhận;
    1. Tăng cường hợp tác hàng hải vì hòa bình và ổn định trong và ngoài khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

    2. Tăng cường thông qua các hiệp ước và nguyên tắc hàng hải đã được quốc tế công nhận.
   1. Một cộng đồng tăng cường sự thống nhất, đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, và tiếp tục là động lực chính trong việc định hướng và phát triển cấu trúc khu vực, dựa trên các cơ chế do ASEAN dẫn dắt;
    1. Thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng cường sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong các Quốc gia Thành viên và các bên liên quan trong khu vực.
   1. Một cộng đồng, vì mục đích phát triển các mối quan hệ bè bạn và cùng có lợi, tăng cường hợp tác với Các Đối tác Đối thoại, củng cố sự gắn kết với các đối tác bên ngoài khác, vươn tới các đối tác tiềm năng và ứng phó chung và mang tính xây dựng với các diễn biến toàn cầu;
    1. Tăng cường tương tác với Các Đối tác Đối thoại.

    2. Củng cố sự gắn kết với các đối tác bên ngoài khác, các đối tác tiềm năng.

    3. Phát triển cơ chế để ứng phó chung, mang tính xây dựng, kịp thời và có chiến lược trước các thách thức và diễn biến toàn cầu.
   1. Một cộng đồng với khả năng của các thể chế đã được nâng cao thông qua các quy trình làm việc và sự điều phối đã được cải thiện của ASEAN, qua hiệu lực và hiệu quả gia tăng và sự nhạy cảm về giới của toàn bộ các cơ quan của ASEAN cũng như một Ban thư ký ASEAN đã được củng cố;
    1. Tăng cường sự điều phối, tính hiệu quả, hiệu lực và sự nhạy cảm trong cách tiếp cận về giới trong các cơ quan và Ban thư ký của ASEAN.
   1. Một cộng đồng với sự hiện diện thể chế tăng cường của ASEAN tại mỗi Quốc gia thành viên ASEAN.
    1. Xây dựng kế hoạch hành động để nâng cao tầm nhìn ASEAN trong và ngoài khu vực. 1. Đánh giá và Thực hiện
   1. Cơ chế Thực hiện
    1. Vai trò và Trách nhiệm của Hội đồng APSC

    2. Ưu tiên

    3. Sự liên kết và Nền tảng Điều phối

    4. Cơ chế Khiếu nại của Người dân

    5. Giám sát và Đánh giá Sự tiến triển trong quá trình Thực hiện
   1. Các nguồn lực
    1. Các nguồn lực tài chính để thực hiện APSC sẽ được huy động từ các Quốc gia Thành viên ASEAN cũng như các Đối tác Đối thoại, các quốc gia tài trợ, các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ.
   1. Truyền thông
    1. Các hoạt động truyền thông và thúc đẩy việc thực hiện APSC sẽ được tiến hành ở cả tầm quốc gia và khu vực, với sự tham gia của các bên liên quan nhằm mục đích tăng cường nhận thức của công chúng về APSC và đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa của người dân trong quá trình này.
   1. Đánh giá
    1. Việc xem xét lại và đánh giá APSC sẽ được Hội đồng APSC thực hiện hai năm một lần, kết hợp với Ban thư ký ASEAN và có sự tham gia của các tổ chức và các bên liên quan, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự đang làm việc về những sáng kiến an ninh-chính trị trong khu vực.


: UserFiles -> RadEditor
UserFiles -> PHƯƠng pháp viết nghiên cứu khoa họC Ứng dụng sư phạM
UserFiles -> 29 Thủ tục công nhận tuyến du lịch cộng đồng
UserFiles -> BÀi phát biểu củA ĐẠi diện sinh viên nhà trưỜng sv nguyễn Thị Trang Lớp K56ktb
UserFiles -> BỘ XÂy dựNG
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
UserFiles -> BỘ XÂy dựng số: 10/2013/tt-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
UserFiles -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
UserFiles -> MÔn toán bài 1: Tính a) (28,7 + 34,5) X 2,4 b) 28,7 + 34,5 X 2,4 Bài 2: Bài toán
UserFiles -> CỦa bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin về việc thành lập tạp chí di sản văn hóa thuộc cục bảo tồn bảo tàng bộ trưỞng bộ VĂn hóa thông tin
RadEditor -> 22  leâ LÖÏu tieåu thuyeát  23


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương