BẢn tự ĐÁnh giá KẾt quả thực hiện nhiệm vụ VÀ KẾ hoạch công táCtải về 38.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích38.48 Kb.
#22833

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

(dành cho cán bộ ngạch giảng dạy)


Tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Đơn vị:


…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….


Căn cứ đánh giá:

- Theo kế hoạch đã cam kết trong HĐLV 3 năm lần thứ nhất.

- Theo điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại mục C của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 539 QĐ/XHNV-TC ngày 13/2/2007 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:Nội dung đánh giá

(đốivới từng loại HĐLV)Mức độ

Kết quả cụ thể (hoặc lý do chưa đạt)Đạt

Chưa đạt

Số giờ quy đổi đạt được / năm
NCKH
Học sau đại học
Bồi dưỡng nghiệp vụ
Các công tác khác
II. Kế hoạch công tác trong thời gian thực hiện HĐLV 3 năm lần thứ hai

1. Công tác chính trị tư tưởng:

(ghi chú: cán bộ và thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch trên cơ sở căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn cho HĐLV 3 năm lần thứ hai được nêu tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 539 ngày 13/2/2007 và trên cơ sở kế hoạch công tác của đơn vị).

2. Công tác chuyên môn:

3. Nâng cao trình độ:

4. Các công tác khác:

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch công tác trên trong thời gian thực hiện Hợp đồng làm việc tiếp theo.
Hà Nội, ngày tháng năm 200

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

(dành cho cán bộ ngạch hành chính)


Tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Đơn vị:


…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….


I. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian thực hiện Hợp đồng làm việc 3 năm lần thứ nhất:

Căn cứ đánh giá:

- Theo kế hoạch đã cam kết trong HĐLV 3 năm lần thứ nhất.

- Theo điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại mục C của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 539 QĐ/XHNV-TC ngày 13/2/2007 của Hiệu trưởng Nhà trường.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

Nội dung đánh giá
Mức độ

Kết quả cụ thể (hoặc lý do chưa đạt)Đạt

Chưa đạt

- Nắm chắc chức năng nhiệm vụ của phòng/ban, khoa/bộ môn, các văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định của ĐHQGHN, của Trường có liên quan đến công việc được giao.
- Hoàn thành công việc do lãnh đạo phòng/ban, khoa/bộ môn phân công
- Học tập kỹ năng soạn thảo văn bản

- Nâng cao trình độ sử dụng máy vi tính và nghiệp vụ văn phòng;

- Tham gia một số công tác khác ở đơn vị

- Nâng cao ngoại ngữ.


II. Kế hoạch công tác trong thời gian thực hiện HĐLV 3 năm lần thứ hai

1. Công tác chính trị tư tưởng:

(ghi chú: cán bộ và thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch trên cơ sở căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn cho HĐLV 3 năm lần thứ hai được nêu tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 539 ngày 13/2/2007 và trên cơ sở kế hoạch công tác của đơn vị).

2. Công tác chuyên môn: (các công việc cụ thể được phân công).

3. Nâng cao trình độ:

4. Các công tác khác:

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch công tác trên trong thời gian thực hiện Hợp đồng làm việc tiếp theo.
Hà Nội, ngày tháng năm 200

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Каталог: userfile -> User -> minhle -> files
files -> BBỘ NỘi vụ Số: 04/2005/tt-bnv ccộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006
files -> BỘ TÀi chính số: 141 /2011 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
files -> CHÍnh phủ Số: 152
files -> Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012
files -> BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
files -> Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

tải về 38.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương