Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tưtải về 26.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích26.47 Kb.

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Registration/request for adjustment of Investment Certificate(đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp)

(for cases where Investment Certificate is associated with establishment of enterprise)
Mẫu 04-ĐC-IPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence – Freedom – Happiness
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

REGISTRATION/REQUEST FOR ADJUSTMENT OF INVESTMENT CERTIFICATE
[01]

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

To: The People’s Committee of Danang City[02]

Nhà đầu tư:

The investor(s) :            Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

Registration/request for adjustment of Investment Certificate (no., date of issue, place of issue) with the following contents :(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

(Writing the contents specified at Investment Certificate and the contents of request if any in the following items)

I. Đăng ký điều chỉnh nội dung kinh doanh

Registration for adjustment of business contents:


[03]

1. Tên doanh nghiệp:

Name of the enterprise:[04]

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Address of the head office:[05]

Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):

Branch/Representative office (if any)

[06]

3. Loại hình doanh nghiệp:

Types of enterprise:[07]

4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Legal representative of the enterprise:[08]

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Lines of business[09]

6. Vốn của doanh nghiệp:

Capital of the enterprise:[10]

7. Vốn pháp định:

Legal capital:          II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư

Adjustment of the investment project contents[11]

1. Tên dự án đầu tư:         

Name of the project:[12]

2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:    

Project site: Land used area:[13]

3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

Objectives and scope of the project:[14]

4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

Investment capital for the project implementation:[15]

Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án   

In which: Contribution capital for the project implementation  

Tiến độ góp vốn:

Schedule of capital contribution[16]

5. Thời hạn hoạt động: 

Operating duration:[17]

6. Tiến độ thực hiện dự án:

Shedule of the project implementation:[18]

7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:           

Request for investment incentives:III. Nhà đầu tư cam kết:

Undertakings of the investor(s)

1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

The accuracy of the document contents adjusted;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

To strictly comply with the relevant provisions of the Vietnamese laws and the provisions of Investment certificate.

       ….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....

................date...................[19]

                                                                             NHÀ ĐẦU TƯ

INVESTOR(S)[20]

Hồ sơ kèm theo:  

Attachments:

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương