BẢn cáo bạch công ty cổ phần sữa việt namtải về 0.82 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích0.82 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


“ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CHỈ CÓ NGHĨA VIỆC ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP”


BẢN CÁO BẠCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

(Giấy CNĐKKD số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003)

PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

(Đăng ký phát hành số....../ĐKPH do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày…tháng…năm 2006)

BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

  • Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Văn phòng giao dịch: 184-188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 9300 358 Fax: (08) 9305 206  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: (08) 8218 567 Fax: (08) 8213 867Chi nhánh tại Hà Nội: 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 9426 718 Fax: (04) 9426 719  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Trụ sở chính: 94 Bà Triệu, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 9433 016 Fax: (04) 9433 012Chi nhánh tại TP. HCM: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM

Điện thoại: (08) 9141 993 Fax: (08) 9141 991PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

MAI KIỀU LIÊN – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốcĐịa chỉ: 184 – 188 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Tp HCM

Điện thoại: (08) 9300 358

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

(Giấy CNĐKKD số 4103001932 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 20/11/2003)

PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cp Sữa Việt Nam – VNM

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá phát hành dự kiến giai đoạn 1: tối thiểu 71.000 đồng/cổ phiếu

(phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn)Giá bảo lãnh phát hành giai đoạn 1: 71.000 đồng/cổ phiếu

Giá phát hành dự kiến giai đoạn 2: 10.000 đồng/cổ phiếu

(phát hành cho cổ đông hiện tại)Giá phát hành dự kiến giai đoạn 3: 10.000 đồng/cổ phiếu

(phát hành cho cán bộ, nhân viên chủ chốt)Tổng số lượng phát hành: 18.050.475 cổ phiếu

  • Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn: 7.950.000 cổ phiếu

  • Phát hành cho cổ đông hiện tại: 8.347.500 cổ phiếu

  • Phát hành cho cán bộ, nhân viên chủ chốt: 1.752.975 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 180.504.750.000 đồng

TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁT HÀNH

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Địa chỉ: 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp HCM

TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)

Địa chỉ: 94 Bà Triệu, Hà Nội.

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

  • Công ty Kiểm toán PriceWaterHouseCooper

Địa chỉ: Lầu 4, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1

1.Tổ chức phát hành 1

2.Tổ chức tư vấn phát hành: 1

3.Tổ chức bảo lãnh phát hành: 1

PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM 2

1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 3

2.Cơ cấu tổ chức Công ty 5

3.Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty 8

4.Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ 14

5.Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 15

6. Hoạt động kinh doanh 15

7.Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất 28

8.Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 29

9.Chính sách đối với người lao động 31

10.Chính sách cổ tức 33

11.Tình hình hoạt động tài chính 33

12.Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát: 36

13.Tài sản 49

14.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 50

15.Đánh giá của tổ chức tư vấn phát hành về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 52

16.Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức phát hành 52

17.Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có ảnh hưởng đến giá chứng khoán phát hành 52

PHẦN IV – CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH 53

PHẦN V – MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 61

PHẦN VI – KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 63

PHẦN VII - CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH 64PHẦN VIII - CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 65

PHẦN IX – PHỤ LỤC 68

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

: HOSE -> BCB -> BCB HOSE
BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộI
BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần phát triển nhà thủ ĐỨC – thuduc house
BCB HOSE -> I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạc
BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí
HOSE -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
HOSE -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần thủy sản số 4 BẢn cáo bạCH


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương