BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khí


CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾTtải về 1.24 Mb.
trang13/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.24 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT

28.Tổ chức tư vấn


  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính

Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 3867

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vnChi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 942 6718 Fax: (84.4) 942 6719

Email: ssi_hn@ssi.com.vn


29.Tổ chức kiểm toán


  • Công ty Kiểm tóan Việt Nam (VACO)

Địa chỉ: Lầu 11, Trung tâm Thương mại Sài Gòn

37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCMĐiện thoại: (84.8) 910 0751 Fax: (84.8) 910 0750
  1. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

30.Rủi ro kinh tế


Các nhân tố có ảnh hưởng đến nền kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường, lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái v.v… Nếu có sự biến động mạnh của các nhân tố trên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Do đó tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có thể sẽ bị ảnh hưởng theo.

31.Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh


PV Drilling cũng như các công ty cung cấp dịch vụ khoan trên thế giới chịu ảnh hưởng và biến động của thị trường thăm dò, khai thác dầu khí trên thế giới.

32.Rủi ro dự án


Việc đầu tư giàn khoan trị giá lớn (Giàn khoan biển PV Drilling I và Giàn khoan đất liền PV Drilling 11) tạo sự tăng trưởng cho PV Drilling và hiện tại PV Drilling đã ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan PV Drilling I cho Hoanvu JOC và hợp đồng cung cấp giàn khoan đất liền cho PIDC. Tuy nhiên, việc đầu tư này cũng tiềm ẩn rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh ngành khoan (như đã nêu phần 2) có thể ảnh hưởng tới hiệu quả của dự án.

33.Rủi ro về luật pháp


Hệ thống pháp luật của nước ta hiện nay chưa thật sự hoàn chỉnh và khả năng thực thi chưa cao. Thêm vào đó vẫn còn tồn tại nhiều quy định phức tạp chồng chéo trong lĩnh vực hành chính. Ngoài ra, trong tương lai gần sẽ có rủi ro về tính biến động pháp lý do sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, cần một hệ thống pháp lý hòan thiện hơn để phù hợp với các chuẩn mực kinh tế pháp lý thế giới trong quá trình hội nhập. Cụ thể là Luật chứng khóan vừa được Chính phủ ban hành, luật Doanh nghiệp, luật Đầu tư mới có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. Ngòai ra, các chuẩn mực kế tóan kiểm toán mới cũng đang được xây dựng và hòan chỉnh. Các sự thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty PV Drilling nói riêng và các công ty khác nói chung.

34.Rủi ro khác


Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là những rủi ro về động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v...

  1. PHỤ LỤC

35.Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật giai đọan năm 2006-2010

36.Kế hoạch đầu tư năm 2006-2008

37.Các giấy tờ liên quan đến việc trả tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và CPH TCT.

38.Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc đưa cổ phiếu PVD lên TTGDCK Tp.HCM

39.Điều lệ Công ty

40.Báo cáo kiểm toán 2004, 2005

41.Báo cáo kiểm toán thời điểm 15/02/2006

42.Báo cáo tài chính thời điểm 30/09/2006Tp. HCM, ngày…… tháng ……năm 2006

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ ĐÌNH LUYỆN

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐỖ VĂN KHẠNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG


NGUYỄN VĂN TÒNG ĐOÀN ĐẮC TÙNG
PHỤ LỤC I


Stt

Chỉ tiêu

 


ĐVT

 


Kế hoạch các năm 2006-2010

Tổng cộng

Ghi chú

2006

2007

2008

2009

2010

(10Th)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

Vốn điều lệ

Tỉ đồng

680

680

680

680

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Doanh thu SXKD DV

Tỉ đồng

797,00

1742,00

2117,00

2326,49

2346,49

9.329

 

A

DT từ dự án Giàn khoan 90m

 

             -  

851,40

1135,20

1135,20

1135,20

 

 

B

DT từ các dịch vụ khác

 

797,00

805,95

812,51

1022,00

1042,00

 

 

C

DT từ dự án Giàn khoan đất liền

 

 

84,65

169,29

169,29

169,29

 

 

III

Lợi nhuận trước thuế

Tỉ đồng

80,00

438,03

569,62

578,97

586,87

2253,49

 

3.1

Từ dự án giàn khoan 90m nước

 

             -  

346,2

461,6

461,60

461,60

 

 

3.2

Từ các dịch vụ khác

 

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

 

 

3.3

Từ dự án giàn khoan đất liền

 

 

6,83

18,02

22,37

25,27

 

 

IV

Lợi nhuận sau thuế

Tỉ đồng

57,60

438,03

569,62

497,91

504,71

2067,87

 

4.1

Từ dự án giàn khoan 90m nước

 

             -  

346,20

461,60

396,98

396,98

 

 

4.2

Từ các dịch vụ khác

 

57,60

85,00

90,00

81,70

86,00

 

 

4.3

Từ dự án giàn khoan đất liền

 

 

6,83

18,02

19,24

21,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Tỷ suất LN sau thuế/Vốn ĐL

%

8,47

64,42

83,77

73,22

74,22

 

 

VI

EPS

VNĐ

847

6.442

8.377

7.322

7.422

              30.410

 

VII

Trích lập các quỹ

Tỉ đồng

                   9,22

              113,89

              148,10

              129,46

              131,22

              531,89

 

7.1

Dự phòng tài chính (5%)

 

                    2,88

                  21,90

                  28,48

                  24,90

                  25,24

 

 

7.2

Quỹ Phát triển sản xuất(10%)

 

 

                  43,80

                  56,96

                  49,79

                  50,47

 

 

7.3

Quỹ KT-PL (10%)

 

                    5,76

                  43,80

                  56,96

                  49,79

                  50,47

 

 

7.4

Quỹ thưởng Ban điều hành (1%)

 

                    0,58

                    4,38

                    5,70

                    4,98

                    5,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

LN có thể chia cổ tức

Tỉ đồng

48,38

324,14

421,52

368,46

373,48

1535,99

 

IX

Tỷ lệ LN có thể chia cổ tức /VĐL

%

7,12

47,67

61,99

54,18

54,92

225,88

 

X

Cổ tức chia cho cổ đông (*)

đ/cp

700

4.000

4.000

4.000

4.000

16.712

 


Ghi chú:
Cty được miễn thuế TNDN 2 năm 2007-2008, giảm 50% thuế TNDN 3 năm 2009- 2010- 2011Giá thuê Jackup giai đoạn 2007-2010 là 215.000 USD/ngày


Mục X "cổ tức chia cho cổ đông: giai đoạn 2007-2010" : cổ tức dự kiến chia cho cổ đông là 4.000đ/cp, phần Lợi nhuận giữ lại (chênh lệch giữa Lợi nhuận có thể chia cổ tức và Tổng giá cổ tức chia cho cổ đông) dùng để tái đầu tư cho các dự án phát triển dịch vụ của Công ty1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương