BẢn cáo bạch công ty cổ phần khoan và DỊch vụ khoan dầu khítải về 1.24 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích1.24 Mb.
#21884
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP”BẢN CÁO BẠCHCÔNG TY CỔ PHẦN

KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

(PV DRILLING)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004335 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15/02/2006)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

(Giấy phép niêm yết số: 75/UBCK-GPNY do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2006)

Bản cáo bạch này sẽ được cung cấp tại:

1. Trụ sở chính Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí


  • Lầu 2 & 3, Số 12 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM

  • Điện thoại: (84.8) 914 2012

2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

  • 180 – 182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

  • Điện thoại: (84.8) 821 8567

3. Chi nhánh Công ty SSI tại Hà Nội

  • 25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

  • Điện thoại: (84.4) 942 6718

Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Lương Trọng Diệp Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

Số điện thoại: (84.8) 914 2012 Fax: (84.8) 914 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

(PV DRILLING)

(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004335 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 2 năm 2006)

NIÊM YẾT CỔ PHIẾU


TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCMTên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Giá dự kiến niêm yết: 52.000 đồng/cổ phiếu

Tổng số lượng niêm yết: 68.000.000 cổ phần

Tổng giá trị niêm yết: 680.000.000.000 đồng

(tính theo mệnh giá)


TỔ CHỨC TƯ VẤN:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

Trụ sở chính

Địa chỉ: 180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: (84.8) 821 8567 Fax: (84.8) 821 3867

E-mail: ssi@ssi.com.vn. Website: www.ssi.com.vnChi nhánh tại Hà Nội

Địa chỉ: 25 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Điện thoại: (84.4) 942 6718 Fax: (84.4) 942 6782

Email: ssi_hn@ssi.com.vnTỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

 • Công ty Kiểm toán Việt Nam (VACO)

Địa chỉ: Lầu 11, Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 910 0751 Fax: (84.8) 910 0750


MỤC LỤCI.NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1

1. Tổ chức niêm yết 1

2. Tổ chức tư vấn niêm yết 1

II.CÁC KHÁI NIỆM 1

III.TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 2

3. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 2

4. Cơ cấu tổ chức Công ty 4

5. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 7

6. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ 11

4.1 Cơ cấu vốn cổ phần trước khi niêm yết thời điểm 4/10/2006 11

4.2Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần thời điểm 4/10/2006 11

4.3Danh sách cổ đông sáng lập thời điểm 4/10/2006 117. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 12

8. Hoạt động kinh doanh 12

6.1.Sản lượng dịch vụ qua các năm 12

6.2.Chi phí 17

6.3.Nhà cung cấp 18

6.4.Trình độ công nghệ 19

6.5.Tình hình nghiên cứu và phát triển 19

6.6.Quản lý chất lượng 19

6.7.Hoạt động marketing 20

6.8.Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế và bản quyền 22

6.9.Các hợp đồng lớn đang được thực hiện hoặc đã được ký kết 229. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong các năm gần nhất 24

7.1.Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động SXKD của Công ty trong các năm gần nhất 24

7.2.Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm báo cáo 25

7.3.Giải trình các khoản ngoại trừ trong BCKT 2004, 2005, và BCKT thời điểm 15/02/2006 2710. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 28

8.1. Vị thế của Công ty trong ngành 28

8.2. Phát triển dịch vụ ra nước ngoài 28

8.3. Triển vọng phát triển của ngành 2911. Chính sách đối với người lao động 29

9.1.Số lượng người lao động trong Công ty 29

9.2.Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 30

12. Chính sách cổ tức 31

13. Tình hình hoạt động tài chính 31

11.1.Các chỉ tiêu cơ bản 31

11.2.Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu 35

14. Hội đồng quản trị , Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát 35

15. Tài sản 50

16. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong 3 năm tới 53

17. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 54

18. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin niêm yết 54

19. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán phát hành 54

IV.CỔ PHIẾU NIÊM YẾT 55

20. Loại chứng khoán 55

21. Mệnh giá 55

22. Tổng số chứng khoán niêm yết 55

23. Cơ cấu vốn cổ phần dự kiến niêm yết 55

24. Giá niêm yết dự kiến 55

25. Phương pháp tính giá 56

26. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 56

27. Các loại thuế liên quan 56

V.CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NIÊM YẾT 58

28. Tổ chức tư vấn 58

29. Tổ chức kiểm toán 58

VI.CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 59

30. Rủi ro kinh tế 59

31. Rủi ro xuất phát từ đặc điểm kinh doanh 59

32. Rủi ro dự án 59

33. Rủi ro về luật pháp 59

34. Rủi ro khác 59

VII.PHỤ LỤC 60

35. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật giai đọan năm 2006-2010 60

36. Kế hoạch đầu tư năm 2006-2008 60

37. Các giấy tờ liên quan đến việc trả tiền về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và CPH TCT. 60

38. Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc đưa cổ phiếu PVD lên TTGDCK Tp.HCM 60

39. Điều lệ Công ty 60

40. Báo cáo kiểm toán 2004, 2005 60

41. Báo cáo kiểm toán thời điểm 15/02/2006 60

42. Báo cáo tài chính thời điểm 30/09/2006 60NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
 1. Каталог: HOSE -> BCB -> BCB HOSE
  BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần xuất nhập khẩu khánh hộI
  BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần phát triển nhà thủ ĐỨC – thuduc house
  BCB HOSE -> I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạc
  HOSE -> SỞ giao dịch chứng khoán cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN
  HOSE -> I. CÁC nhân tố RỦi ro 4 Rủi ro về thay đổi yêu cầu của thị trường xuất khẩu: 4
  BCB HOSE -> BẢn cáo bạch công ty cổ phần sữa việt nam
  BCB HOSE -> CÔng ty cổ phần thủy sản số 4 BẢn cáo bạCH

  tải về 1.24 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương