BẢn cáo bạch công ty cổ phần cà phê an giang


NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCHtải về 0.88 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu13.06.2018
Kích0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH


   1. Tổ chức niêm yết

Ông Lê Văn Kế Chức vụ: Tổng Giám đốc

Ông Đoàn Thanh Bình Chức vụ: Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Huệ Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.    1. Tổ chức tư vấn

Đại diện theo pháp luật : Ông Lê Đình Ngọc

Chức vụ : Tổng Giám đốcBản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Cà phê An Giang. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Cà phê An Giang cung cấp.
 1. CÁC KHÁI NIỆM


 1. Bản cáo bạch Bản công bố thông tin của Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư chứng khoán

 2. Cổ phần Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau

 3. Cổ phiếu Chứng chỉ do Công ty cổ phần Cà phê An Giang phát hành xác nhận quyền sở hữu của một hoặc một số cổ phần của Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 4. Cổ đông Tổ chức hoặc cá nhân sở hữu một hoặc một số cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 5. Cổ tức Khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính

 6. Tổ chức niêm yết Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 7. Tổ chức tư vấn Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long

 8. Tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch có nội dung như sau:

 1. Công ty Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 2. Tổ chức niêm yết Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 3. Cổ phiếu Cổ phiếu Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 4. An Giang Coffee Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 5. Điều lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê An Giang

 6. ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông

 7. HĐQT Hội đồng quản trị

 8. BKS Ban Kiểm soát

 9. TGĐ Tổng Giám đốc

 10. BCTC Báo cáo tài chính

 11. TSCĐ Tài sản cố định

 12. CBCNV Cán bộ công nhân viên

 13. KCN Khu công nghiệp
 1. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT


    1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

  1. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Cà phê An Giang, tên viết tắt là An Giang coffee, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000481 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 03/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 12/09/2008 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê An Giang.

Tiền thân của Công ty cổ phần Cà phê An Giang là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cà phê An Giang, được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4702001260 vào ngày 26/10/2004 và đăng ký thay đổi lần 2 ngày 14/07/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Đường số 04, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty ngay từ khi thành lập là:

 • Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, sản phẩm nhựa, sản phẩm từ gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp);

 • Cho thuê kho bãi;

 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ, bằng xe tải nội tỉnh, liên tỉnh;

 • Vận tải hàng hóa đường thủy.

  1. Một số thông tin cơ bản về Công ty

 • Tên Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ AN GIANG

 • Tên tiếng Anh AN GIANG COFFEE JOINT - STOCK COMPANY

 • Tên viết tắt AN GIANG COFFEE

 • Trụ sở chính Đường số 04, KCN Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai

 • Điện thoại (84 - 61) 3280 299

 • Fax (84 - 61) 3280 297

 • Website www.angiangcoffee.com

 • Email contact@angiangcoffee.com
 • Biểu tượng Công ty 
  1. Ngành nghề kinh doanh

 • Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu cà phê; sản phẩm nhựa, sản phẩm từ gỗ (từ nguồn gỗ hợp pháp);

 • Cho thuê kho, bãi;

 • Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải nội tỉnh, liên tỉnh;

 • Vận tải hàng hóa đường thủy.

  1. Vốn điều lệ

Theo Giấy đăng ký kinh doanh số 4703000481 ngày 03 tháng 01 năm 2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 12/09/2008, vốn điều lệ của Công ty là 83.000.000.000 (Tám mươi ba tỷ) đồng, tương ứng với 8.300.000 (Tám triệu ba trăm ngàn) cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Quá trình tăng vốn điều lệ:Thời gian

Vốn điều lệ

Ghi chú

Từ khi thành lập

15 tỷ đồng

Vốn điều lệ của công ty TNHH

Tháng 1/2008

83 tỷ đồng

Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần.

Vốn chủ sở hữu của công ty TNHH chuyển sang là 70.385.000.000 đồng, tương ứng 7.038.500 cổ phần.Công ty phát hành thêm 1.261.500 cổ phần thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho CBCNV, cổ đông chiến lược và các đối tác khác1

(Nguồn: Công ty cổ phần Cà phê An Giang)

    1. Cơ cấu tổ chức công ty

Công ty cổ phần Cà phê An Giang được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, các Luật khác và điều lệ Công ty cổ phần Cà phê An Giang được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2008.

    1. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty(*): Hiện tại Công ty đang tìm kiếm nhân sự phù hợp để bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc  1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, họp ít nhất mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty...

  1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của Công ty quy định. HĐQT của Công ty có 05 thành viên, mỗi nhiệm kỳ của từng thành viên là 05 năm. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra.

  1. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan có chức năng hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát do ĐHĐCD bầu ra và thay mặt ĐHĐCĐ giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm.

  1. Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Cà phê An Giang gồm có 02 thành viên, trong đó có 01 Tổng giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người điều hành và chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, điều lệ Công ty. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

  1. Các phòng, ban chức năng

   1. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc hệ thống giá cả, thị trường, khai thác thị trường tiềm năng, lập phương án kinh doanh, mở rộng các dịch vụ về hàng hóa, vật tư, sản phẩm theo quy định của pháp luật và trực tiếp thực hiện phương án được Ban Giám đốc phê duyệt;

 • Tổ chức, khai thác, đánh giá, phân tích, xử lý các nguồn thông tin giá cả thị trường liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của công ty để tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả cao nhất;

 • Soạn thảo các văn bản hợp đồng kinh tế, hợp đồng ngoại thương và chịu trách nhiệm về kỹ thuật, nội dung, pháp lý các văn bản đã soạn thảo;

 • Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng đã ký và phối hợp với phòng kế toán thanh lý các hợp đồng đã thực hiện;

 • Tổ chức thực hiện công tác xuất nhập khẩu của công ty;

 • Xây dựng chiến lược kinh doanh và hoạt động sản xuất chế biến toàn công ty và cụ thể hóa bằng các phương án đã được phê duyệt.

   1. Phòng kế toán

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch tài chính về chiến lược dài hạn cũng như kế hoạch tháng, quý, năm của công ty;

 • Thực hiện chế độ báo cáo thống kê đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc công ty và báo cáo thống kê định kỳ với quy định Nhà nước;

 • Theo dõi thực hiện hợp đồng, thanh lý hợp đồng và kiểm tra thực hiện định mức chi phí khoán;

 • Khai thác các nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu kinh doanh và thực hiện đúng chế độ quy định về quản lý sử dụng vốn;

 • Thực hiện đúng chế độ các khoản nộp ngân sách và nộp cấp trên, trích lập và quản lý sử dụng các quỹ của công ty đúng chế độ Nhà nước quy định;

 • Tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng quy trình hạch toán kế toán và thực hiện chế độ hạch toán kế toán đúng theo luật kế toán, đồng thời phải đáp ứng kịp thời số liệu phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của công ty;

 • Tổ chức công tác thanh quyết toán, báo cáo công tác giá thành, phân tích giá thành tham mưu cho Ban Giám đốc sử dụng tài sản, tiền vốn đạt hiệu quả cao nhất;

   1. Phòng tổng hợp

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác tổ chức lao động, công tác nhân sự hợp lý đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ của công ty;

 • Xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các định mức lao động, chi phí khoán, các quy chế, quy định quản lý liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong công ty;

 • Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các chế độ tiền lương, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước;

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật lao động;

 • Quản lý và sử dụng đúng chế độ quy định các loại công văn, giấy tờ, hồ sơ, con dấu, tài sản, phương tiện phục vụ công tác thuộc lĩnh vực tài chính;

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công tác bảo vệ, trật tự trị an và dân quân tự vệ theo pháp luật quy định;

 • Tổ chức hội họp, hội nghị và phục vụ tiếp đón khách theo yêu cầu của Ban Giám đốc, quản lý khu cư xá nhân viên của công ty;

 • Tổ chức công đoàn, giải quyết tranh chấp lao động (nếu có);

 • Đầu tư xây dựng cơ bản, thanh tra, kiểm soát của công ty.

   1. Phòng kiểm tra chất lượng

 • Phụ trách công việc kiểm tra chất lượng cà phê toàn công ty;

 • Quyết định về mặt chất lượng đối với cà phê xuất – nhập và chế biến.

   1. Phòng kho hàng

 • Quản lý kho hàng cà phê từ nhân xô đến thành phẩm sau chế biến của công ty;

 • Quản lý công cụ, dụng cụ, bao bì, dây chỉ, nguyên nhiên vật liệu.

 • Thực hiện các công tác từ chuẩn bị đến giao nhận và xuất khẩu.

   1. Nhà máy chế biến cà phê

 • Phòng kỹ thuật chế biến cà phê:

+ Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất theo kế hoạch công ty;

+ Lập kế hoạch và thực hiện phương án chế biến cà phê theo hợp đồng. • Phòng kỹ thuật nhà máy:

+ Bảo trì sửa chữa thường xuyên và định kỳ các thiết bị máy móc trong toàn công ty;

+ Tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ thuật vận hành nhà máy;

+ Lập kế hoạch mua sắm, quản lý và sử dụng thiết bị, máy móc toàn công ty;

+ Quản lý hệ thống điện, nước, mạng điện thoại, máy vi tính trong toàn công ty.    1. Danh sách cổ đông

  1. Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tại ngày 15/09/2008


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương