B¶n chØ dÉn c¸c xuÊt b¶n phÈm ®Þnh kútải về 25.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.13 Kb.
#21195

1066 B¶n chØ dÉn c¸c xuÊt b¶n phÈm ®Þnh kú B¶n chØ dÉn c¸c xuÊt b¶n phÈm ®Þnh kú 1067

B¶n chØ dÉn c¸c xuÊt b¶n phÈm ®Þnh kú"B¸o Phæ míi" - xem "Neue Preubische Zeitung".

"Advertiser" - xem "The Morning Advertiser".

"Allgemeine Preubische Zeitung" ("B¸o phæ th«ng Phæ") (BÐc-Lin). 803.

"L'AssemblÐe nationale" ("Quèc héi") (Pa-ri). - 78.

"The Bengal Gazette" - xem "The Calcutta Gazette".

"Berliner politisches Wochenblatt" ("TuÇn b¸o chÝnh trÞ BÐc-lin"). - 847.

"The Bombay Courier" ("TruyÒn tin Bom-bay") - 393.

"The Bombay Gazette" ("B¸o Bom-bay"). - 415.

"The Bombay Times" ("Thêi b¸o Bom-bay"). - 320, 322.

"The Calcutta Gazette" ("B¸o Can-cót-ta"). - 375.

"Cobbett's Weekly Political Register" ("Tin tøc chÝnh trÞ hµng tuÇn cña Cèp-bÐt"). - 19.

"Le Constitutionnel" ("Ng­êi lËp hiÕn") (Pa-ri). - 77, 479, 511, 558, 559, 624.

"The Continental Revier" ("B×nh luËn lôc ®Þa") (Lu©n §«n). - 514.

"Le Correspondant" ("Phãng viªn") (Pa-ri). - 774.

"The Daily Express" ("Tin nhanh hµng ngµy”) (§u-blin). - 830.

"The Daily News" ("Tin tøc hµng ngµy") (Lu©n §«n). - 139, 351, 353, 389, 407, 559, 820.

"Daily Telegraph" ("§iÖn tÝn hµng ngµy") (Lu©n §«n). - 724.

"DÐbats" - xem "Journal des DÐbats politiques et littÐraires".

"Dio e Popolo" ("Chóa trêi vµ nh©n d©n") (Giª-nu-Õt). - 713.


"The Economist" ("Nhµ kinh tÕ häc") (Lu©n §«n). - 98, 409, 542, 561 - 564, 619, 695, 696, 699, 721.

"The Edinburgh Review" ("T¹p chÝ £-®in-bíc"). - 165, 501.

"L'Etoile du Danube" ("Ng«i sao s«ng §a-nuýp") (Bruy-xen). - 327.

"The Examiner" ("Ng­êi quan s¸t") (Lu©n §«n). - 288.

"Figaro" ("Phi-ga-r«") (Pa-ri). - 604.

"The Free Press" ("B¸o chÝ tù do") (Lu©n §«n). - 409, 688.

"Friend of China" - xem "The Overland Friend of China".

"The Friend of India" ("Ng­êi b¹n cña Ên §é") (Xª-ram-pua). - 391 - 394.

"Gacela de Madrid" ("B¸o Ma-®rÝt"). - 57.

"The Globe and Traveller" ("Tr¸i ®Êt vµ nhµ du hµnh") (Lu©n §«n). - 408, 470, 821.

"Hamburger Korrespondent" - xem "Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteiischen Korrespondenten".

"L'IndÐpendance belge" ("§éc lËp cña BØ") (Bruy-xen). - 107.

"Journal de Constantinople" ("B¸o C«ng-xt¨ng-ti-n«-pl¬"). - 690.

"Journal de Madrid" ("B¸o Ma-®rÝt"). - 61.

"Journal des Chemins des Fer, de Mines et des Travaux Publics"

("B¸o ®­êng s¾t, hÇm má vµ c«ng tr×nh c«ng céng"). (Pa-ri). - 100."Journal des DÐbats politiques et littÐraires" ("B¸o tranh luËn chÝnh trÞ vµ v¨n häc") (Pa-ri). - 40, 56, 57, 97, 497.

"The Journal de Psycho logical Medicine and Mental Pathology" ("T¹p chÝ y häc t©m lý vµ t©m thÇn häc") (Lu©n §«n). - 656.

"Königlich - Prenβischer Staats-Anzeiger" ("Ng­êi truyÒn tin quèc gia cña nhµ vua Phæ") (BÐc-lin). - 780, 815, 819.

"Kreuz - Zeitung" - xem "Neue Preuβische Zeitung".

"The Manchester Guardian" ("Ng­êi b¶o vÖ Man-se-xt¬"). - 218.

"The Merchant's Magazine and Commercial Review" ("T¹p chÝ th­¬ng m¹i vµ ®iÓm t×nh h×nh th­¬ng m¹i") (Niu Oãc). - 678.

"Military Spectator" ("Nhµ b×nh luËn qu©n sù") (Lu©n §«n). - 391.

"The Mofussilite" ("Ng­êi ë tØnh") (Mi-rót, A-gra, Am-ba-la). - 354.

"Le Moniteur universel" ("B¸o ®¹i chóng") (Pa-ri). - 41, 53, 55, 82, 102, 260, 266, 483 - 486, 497, 504, 507 - 508, 512, 518, 529, 531 - 540, 543, 560, 797.

"The Morning Advertiser" ("Ng­êi ®­a tin buæi s¸ng") (Lu©n §«n). - 388, 651.

"The Morning Chronicle" ("Tin buæi s¸ng") (Lu©n §«n). - 18, 407, 823.

"The Morning Herald" ("TruyÒn tin buæi s¸ng") (Lu©n §«n). - 62. 408.

"The Morning Post" ("B­u ®iÖn buæi s¸ng") (Lu©n §«n). - 215, 227, 230, 330, 408, 651.

"The Morning Star" ("Sao mai") (Lu©n §«n). - 723, 821.

"National-Zeitung" ("B¸o d©n téc”) (BÐc-lin). - 761, 762.

"Neue Preuβische Zeitung". ("B¸o Phæ míi") (BÐc-lin). - 790, 815, 851.

"New - York Daily Tribune" ("DiÔn ®µn Niu Oãc hµng ngµy"). - 175, 327, 686, 689.

"The New - York Herald" ("Ng­êi truyÒn tin Niu Oãc"). - 560.

"North British Daily Mail" ("B­u ®iÖn hµng ngµy B¾c Anh") (Gla-xg«). - 421.

"The Observer" ("Ng­êi quan s¸t") (Lu©n §«n). - 821.

"Opinione" ("D­ luËn") (Tu-rin, Phl«-ren-x¬. R«-ma). - 438.

"The Overland Friend of China" ("Ng­êi b¹n trªn lôc ®Þa cña Trung Quèc"). - 678. (Hång C«ng). - 176, 678,

"La Patrie" ("Tæ quèc") (Pa-ri). - 508, 559, 560, 624.

"Le Pays" ("§Êt n­íc") (Pa-ri). - 323.

"Pensiero ed Azione" ("T­ t­ëng vµ hµnh ®éng") (Lu©n §«n). - 713.

"The People's Paper" ("B¸o nh©n d©n"). - 9.

"Pester Lloyd" ("L«i-®¬ PÐt") (Bu-®a-pÐt). - 213.

"Le Phare de la Loire" ("§Ìn biÓn Loa-r¬") (N¨ng-t¬). - 485.

"The Phoenix" ("Ph­îng hoµng") (Can-cót-ta). - 472.

"Political Register" - xem (Cobbett's Weekly Political Register".

"Politisches Wochenblatt" - xem "Berliner politisches Wochenblatt"

"Post" - xem "The Morning Post"

"Le Pouvoir" ("QuyÒn lùc") (Pa-ri). - 560.

"The Press" ("B¸o chÝ") (Lu©n §«n). - 227, 322.

"La Presse" ("B¸o chÝ") (Pa-ri). - 59, 99.

"La Presse d'Orient" ("B¸o ph­¬ng §«ng") (C«ng-xt¨ng-ti-n«-pl¬). - 687. 692.

"Preuβische Zeitung" - xem "Allgemeine Preuβische Zeitung".

"Punch, or the London Charivari" ("Sù vông vÒ hay lµ sù ån µo ë Lu©n §«n). - 192, 504.

"Le SiÌcle" ("ThÕ kû") (Pa-ri). - 604.

"Somerset County Gazette" ("B¸o l·nh ®Þa b¸ t­íc X«-míc-xÕt") (Lu©n §«n). - 651.

"Le Spectateur" ("Kh¸n gi¶") (Pa-ri). - 485.

"Staats-Anzeiger" - xem "Königlich Preuβischer Staats-Anzeiger".

"Staats und Gelehrte Zeitung des Hamburgischen unparteischen Korrespondenten" ("B¸o chÝnh trÞ vµ khoa häc cña th«ng tÝn viªn v« t­ ë H¨m-buèc). - 537.

"The Standard" ("Ngän cê") (Lu©n §«n). - 408.

"The Sun" ("MÆt trêi") (Lu©n §«n). - 230

"The Times" ("Thêi b¸o") (Lu©n §«n). - 31, 32, 75, 97, 113, 138, 180, 186, 192, 288, 290, 299, 306, 317, 340, 350 - 353, 365, 367, 380, 400, 420, 431, 449, 470, 471, 478, 485, 552, 573, 578, 582, 609, 622, 624, 651, 696, 725, 769, 814, 821.

"Tribune" - xem "New - York Daily Tribune".

"The True Briton" ("Ng­êi Anh ch©n chÝnh") (Lu©n §«n). - 533.

"L'Union" ("Liªn minh") (Pa-ri). - 624.

"L'Univers religieux, philosophique, politique, scientifique et littÐraire" ("ThÕ giíi cña t«n gi¸o, triÕt häc, chÝnh trÞ, khoa häc vµ v¨n häc") (Pa-ri). - 518, 558, 560, 604, 624.

"Volks-Zeitung" ("B¸o nh©n d©n") (BÐc-lin). - 761.
Каталог: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

tải về 25.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương