Biểu số: 25a/btp/dskt/btnn


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 25m/BTP/DSKT/BTNNtải về 380.22 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích380.22 Kb.
#16689
1   2   3   4   5   6


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 25m/BTP/DSKT/BTNN

(Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước)

1. Đơn vị báo cáo và đơn vị nhận báo cáo

- Đơn vị báo cáo: Các Sở, ngành (trừ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp thuộc cấp tỉnh báo cáo theo biểu mẫu riêng quy định tại Thông tư này).

- Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nội dung, phương pháp tính và cách ghi biểu

- Nội dung: Biểu mẫu 25m/BTP/DSKT/BTNN để thu thập thông tin thống kê về kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước của Các Sở, ngành (trừ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp thuộc cấp tỉnh báo cáo theo biểu mẫu riêng).

- Phương pháp tính:

+ Dòng 1 Cột A (Tổng số thụ lý) = Dòng 2 Cột A (Kỳ trước chuyển sang) + Dòng 3 Cột A (Thụ lý mới trong kỳ).

+ Cột 1 = Cột (2 + 3) = Cột (4+5+6+7).

- Cách ghi biểu:

+ Cột 2: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân.

+ Cột 3: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý trong trường hợp người bị thiệt hại là tổ chức.

+ Cột 4: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý về xử lý vi phạm hành chính (khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 5: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp áp dụng phí, lệ phí; thu phí, lệ phí (Khoản 6 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 6: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp cấp, không cấp, thu hồi giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép (Khoản 5, Khoản 11 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 7: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với các trường hợp khác không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường tại cột 4, cột 5, cột 6.3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu của các Sở, ngành (trừ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp thuộc cấp tỉnh) về các vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.Biểu số: 25n/BTP/DSKT/BTNN

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

(6 tháng, năm)


Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn….Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh .....


Số việc yêu cầu bồi thường (Vụ việc)

Số tiền yêu cầu bồi thường (Nghìn đồng)

Số tiền phải bồi thường cho người bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Số tiền đã chi trả cho nguời bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Tổng số

Chia theo

đối tượngChia theo loại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Cá nhân

Tổ chức

Xử lý vi phạm hành chính

Phí, lệ phí

Giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép

Đất đai

Khác

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Tổng số thụ lý


- Kỳ trước chuyển sang


- Thụ lý mới trong kỳ


II. Kết quả giải quyết


- Xong


- Đang giải quyết (chuyển sang kỳ sau)


Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 25n/BTP/DSKT/BTNN

(Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước)

1. Nội dung

Biểu mẫu 25n/BTP/DSKT/BTNN để thu thập thông tin thống kê về kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước của UBND cấp xã.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Phương pháp tính:

+ Dòng 1 Cột A (Tổng số thụ lý) = Dòng 2 Cột A (Kỳ trước chuyển sang) + Dòng 3 Cột A (Thụ lý mới trong kỳ).

+ Cột 1 = Cột (2 + 3) = Cột (4+5+6+7+8).

- Cách ghi biểu:

+ Cột 2: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân.

+ Cột 3: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý trong trường hợp người bị thiệt hại là tổ chức.

+ Cột 4: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý về xử lý vi phạm hành chính (khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 5: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp áp dụng phí, lệ phí; thu phí, lệ phí (Khoản 6 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 6: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp cấp, không cấp, thu hồi giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép (Khoản 5, Khoản 11 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 7: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khoản 8 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 8: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với các trường hợp khác không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường tại cột 4, cột 5, cột 6, cột 7.3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu của UBND cấp xã về các vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.Biểu số: 25o/BTP/DSKT/BTNN

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

(6 tháng, năm)


Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) .....Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)


Số việc yêu cầu bồi thường (Vụ việc)

Số tiền yêu cầu bồi thường (Nghìn đồng)

Số tiền phải bồi thường cho người bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Số tiền đã chi trả cho nguời bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Tổng số

Chia theo

đối tượngChia theo loại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Cá nhân

Tổ chức

Xử lý vi phạm hành chính

Phí, lệ phí

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép

Đất đai

Khác

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Tổng số thụ lý


- Kỳ trước chuyển sang


- Thụ lý mới trong kỳ


II. Kết quả giải quyết


- Xong


- Đang giải quyết (chuyển sang kỳ sau)


Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên))
GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 25o/BTP/DSKT/BTNN

(Kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước)

1. Nội dung

Biểu mẫu 25o/BTP/DSKT/BTNN để thu thập thông tin thống kê về kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước của UBND cấp xã và UBND cấp huyện.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Phương pháp tính:

+ Dòng 1 Cột A (Tổng số thụ lý) = Dòng 2 Cột A (Kỳ trước chuyển sang) + Dòng 3 Cột A (Thụ lý mới trong kỳ).

+ Cột 1 = Cột (2 + 3) = Cột (4+5+6+7+8).

- Cách ghi biểu:

+ Cột 2: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý trong trường hợp người bị thiệt hại là cá nhân.

+ Cột 3: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý trong trường hợp người bị thiệt hại là tổ chức.

+ Cột 4: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý về xử lý vi phạm hành chính (khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 5: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp áp dụng phí, lệ phí; thu phí, lệ phí (Khoản 6 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 6: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp cấp, không cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép (Khoản 5, Khoản 11 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 7: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Khoản 8 Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước).

+ Cột 8: ghi số vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước đã thụ lý đối với các trường hợp khác không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường tại cột 4, cột 5, cột 6, cột 7.3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu của UBND cấp huyện về các vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước quy định tại Điều 13 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và tổng hợp từ biểu mẫu 25n/BTP/DSKT/BTNN.
Biểu số: 25p/BTP/DSKT/BTNN

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm.


KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU

BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(6 tháng, năm)


Đơn vị báo cáo:

UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tư pháp)….Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Số việc yêu cầu bồi thường (Vụ việc)

Số tiền yêu cầu bồi thường (Nghìn đồng)

Số tiền phải bồi thường cho người bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Số tiền đã chi trả cho nguời bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Tổng số

Chia theo

đối tượngChia theo loại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Cá nhân

Tổ chức

Xử lý vi phạm hành chính

Phí, lệ phí

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép

Đất đai

Khác

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. Tổng số thụ lý


- Kỳ trước chuyển sang


- Thụ lý mới trong kỳ


II. Kết quả giải quyết


- Xong


- Đang giải quyết (chuyển sang kỳ sau)tải về 380.22 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương