Biểu số: 14a/btp/hctp/HT/htktải về 180.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích180.68 Kb.

Biểu số: 14a/BTP/HCTP/HT/HTK

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC năm chính thức: ngày 20 tháng 01 năm sau.KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC
VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TẠI


ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Năm)

(Từ ngày 01 tháng 01 năm......

đến ngày 31 tháng 12 năm ......)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/


/thị trấn .....

Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân cấp huyên (Phòng Tư pháp) …
Đơn vị tính: Trường hợp

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

A

(1)

I. Thay đổi, cải chính, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch
1. Thay đổi hộ tịch
2. Cải chính hộ tịch
3. Điều chỉnh hộ tịch
4. Bổ sung hộ tịch
II. Nhận cha, mẹ, con
 1. Cha, mẹ nhận con
 1. Con chưa thành niên nhận cha, mẹ
 1. Con đã thành niên nhận cha, mẹ
III. Giám hộ
 1. Đăng ký giám hộ
 1. Chấm dứt, thay đổi việc giám hộ
IV.Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác
 1. Xác định cha, mẹ, con
 1. Ly hôn
 1. Thay đổi quốc tịch
 1. Hủy việc kết hôn trái pháp luật
 1. Chấm dứt việc nuôi con nuôi
V. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nam

Nữ

 1. Để kết hôn với công dân Việt Nam trong nước 1. Để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền Việt Nam 1. Để kết hôn với người nước ngoài ở cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 1. Sử dụng vào mục đích khácNgười lập biểu

(Ký và ghi rõ họ, tên)
Ngày........ tháng........ năm.......

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 14a/BTP/HCTP/HT/HTK

Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác

tại Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình giải quyết các việc hộ tịch khác bao gồm: thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác tại UBND một xã/phường/thị trấn.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch: là số các trường hợp đã được thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, bổ sung hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Nhận cha, mẹ, con: là số các trường hợp đã đăng ký việc nhận cha, mẹ, con tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Giám hộ: là số các trường hợp đăng ký việc giám hộ, đăng ký việc chấm dứt, thay đổi việc giám hộ tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác: là số các trường hợp được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thuộc vào các trường hợp đã thống kê ở tiểu mục 1,2,3 trong mục V cột A biểu mẫu số 14a/BTP/HCTP/HT/HTK.

2. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu về việc thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác tại UBND cấp xã.Biểu số: 14b/BTP/HCTP/HT/HTK

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 02 năm sau.KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Năm)

(Từ ngày 01 tháng 01 năm.......

đến ngày 31 tháng 12 năm ......)

Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh .....

(Phòng Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp ….
 1. CÁC VIỆC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN


Đơn vị tính: Trường hợp

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

A

(1)

1. Thay đổi hộ tịch
2. Cải chính hộ tịch
3. Điều chỉnh hộ tịch
4. Bổ sung hộ tịch
5. Xác định lại dân tộc
6. Xác định lại giới tính
7. Cấp lại bản chính Giấy khai sinh 1. CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN


Đơn vị tính: Trường hợp
Thay đổi hộ tịch

Cải chính hộ tịch

Điều chỉnh hộ tịch

Bổ sung hộ tịch

Nhận cha, mẹ, con

Giám hộ

Ghi vào sổ
các thay đổi hộ tịch khác


Cấp giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân


Cha, mẹ nhận con

Con chưa thành niên nhận cha, mẹ

Con đã thành niên nhận cha, mẹ

Đăng ký việc giám hộ

Chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Xác định cha, mẹ, con

Thay đổi quốc tịch

Ly hôn

Hủy hôn nhân trái pháp luật

Chấm dứt việc nuôi con nuôi

Để kết hôn với người VN ở trong nước

Để KH với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của VN

Để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Sử dụng vào mục đích khác

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Tổng số trên địa bàn huyện
1. Tên xã ….
2. Tên xã ….
3. Tên xã ….
….Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày........ tháng........ năm.......

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 14b/BTP/HCTP/HT/HTK

Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn huyện

1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình đăng ký các việc hộ tịch khác bao gồm: các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch: là số các trường hợp đã được thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, bổ sung hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Xác định lại dân tộc: là các trường hợp đăng ký xác định lại dân tộc tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Xác định lại giới tính: là các trường hợp đăng ký xác định lại giới tính tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Nhận cha, mẹ, con: là số các trường hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Giám hộ: là số các trường hợp đăng ký việc giám hộ, đăng ký việc chấm dứt, thay đổi việc giám hộ tại UBND xã, phường, thị trấn.

- Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác: là số các trường hợp ghi vào sổ hộ tịch việc xác định cha, mẹ, con; ly hôn; thay đổi quốc tịch; huỷ hôn nhân trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi tại UBND xã, phường, thị trấn

- Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: là các trường hợp được cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cột 21: Mục đích xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thuộc các trường hợp đã liệt kê ở cột 15, 16, 17, 18, 19, 20 thì ghi vào cột 21

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Mục II: Dòng “Tên xã…” trong cột A: Lần lượt ghi tên của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện (liệt kê đầy đủ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn).3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu về việc thay đổi, cải chính hộ tịch, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, cấp lại bản chính Giấy khai sinh của Phòng Tư pháp huyện và tổng hợp từ biểu mẫu số 14a/BTP/HCTP/HT/HTK.
Biểu số: 14c/BTP/HCTP/HT/HTK

Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC năm chính thức: ngày 15 tháng 3 năm sau.KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


(Năm)

(Từ ngày 01 tháng 01 năm.......

đến ngày 31 tháng 12 năm ......)

Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp …..Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp


(Vụ Kế hoạch - Tài chính) 1. CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC THỰC HIỆN TẠI SỞ TƯ PHÁP

Đơn vị tính: Trường hợp

SỰ KIỆN HỘ TỊCH

Tổng số

I. Thay đổi, cải chính, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới thính
1. Thay đổi hộ tịch
2. Cải chính hộ tịch
3. Điều chỉnh hộ tịch
4. Bổ sung hộ tịch
5. Xác định lại dân tộc
6. Xác định lại giới tính
II. Nhận cha, mẹ, con
 1. Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
 1. Giữa công dân Việt Nam ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài
 1. Giữa người nước ngoài thường trú ở Việt Nam với nhau
III. Giám hộ
 1. Người nước ngoài giám hộ trẻ em Việt Nam
 1. Công dân Việt Nam giám hộ trẻ em nước ngoài
IV. Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác
 1. Đăng ký khai sinh
 1. Nhận cha, mẹ, con
V. Cấp lại bản chính Giấy khai sinh 1. CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC THỰC HIỆN TẠI UBDN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


Đơn vị tính: Trường hợp

Thay đổi
hộ tịch


Cải chính hộ tịch

Điều chỉnh hộ tịch

Bổ sung hộ tịch

Xác định lại dân tộc

Xác định lại giới tính

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Tổng số trên địa bàn tỉnh


1. Tên huyện ….


2. Tên huyện ….


3. Tên huyện ….


….III. CÁC VIỆC HỘ TỊCH KHÁC THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Đơn vị tính: Trường hợp


Thay đổi hộ tịch

Cải chính hộ tịch

Điều chỉnh hộ tịch

Bổ sung hộ tịch

Nhận cha, mẹ, con

Giám hộ

Ghi vào sổ
các thay đổi hộ tịch khác


Cấp giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân


Cha, mẹ nhận con

Con chưa thành niên nhận cha, mẹ

Con đã thành niên nhận cha, mẹ

Việc giám hộ

Chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Xác định cha, mẹ, con

Thay đổi quốc tịch

Ly hôn

Hủy hôn nhân trái pháp luật

Chấm dứt việc nuôi con nuôi

Để kết hôn với người VN ở trong nước

Để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền (CQCTQ) Việt Nam

Để kết hôn với người nước ngoài tại CQCTQ của nước ngoài

Sử dụng vào mục đích khác

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Tổng số trên địa bàn tỉnh
1. Tên huyện ….
2. Tên huyện ….
3. Tên huyện ….
….Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Người kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ)

Ngày........ tháng........ năm.......

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 14c/BTP/HCTP/HT/HTK

Kết quả đăng ký các việc hộ tịch khác trên địa bàn tỉnh

1. Nội dung

*. Phản ánh tình hình đăng ký các việc hộ tịch khác bao gồm: thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại Sở Tư pháp; các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, điều chỉnh, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cấp tỉnh.

*. Giải thích thuật ngữ:

- Thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch: là số các trường hợp đã được thay đổi hộ tịch, cải chính hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, bổ sung hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Sở Tư pháp

- Xác định lại dân tộc: là các trường hợp đăng ký xác định lại dân tộc tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Sở Tư pháp.

- Xác định lại giới tính: là các trường hợp đăng ký xác định lại giới tính tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Sở Tư pháp.

- Nhận cha, mẹ, con: là số các trường hợp đăng ký việc nhận cha, mẹ, con tại UBND xã, phường, thị trấn/Sở Tư pháp.

- Giám hộ: là số các trường hợp đăng ký việc giám hộ, đăng ký việc chấm dứt, thay đổi việc giám hộ tại UBND xã, phường, thị trấn/Sở Tư pháp.

- Ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch khác: là số các trường hợp ghi vào sổ hộ tịch việc xác định cha, mẹ, con; ly hôn; thay đổi quốc tịch; huỷ hôn nhân trái pháp luật, chấm dứt việc nuôi con nuôi tại UBND xã, phường, thị trấn; và số các trường hợp ghi vào sổ hộ tịch việc đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con đã tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài tại Sở Tư pháp

- Cấp lại bản chính Giấy khai sinh: là các trường hợp được cấp lại bản chính Giấy khai sinh tại UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Sở Tư pháp.

Cột 21: Mục đích xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không thuộc các trường hợp đã liệt kê ở cột 15, 16, 17, 18, 19, 20 thì ghi vào cột 21

- Mục I. Số liệu giải quyết các việc hộ tịch khác thực hiện tại Sở Tư pháp trong kỳ báo cáo

- Mục II. Tổng hợp số liệu giải quyết các việc hộ tịch khác thực hiện tại các UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo.

- Mục III. Tổng hợp số liệu giải quyết các việc hộ tịch khác thực hiện tại các UBND xã, phường, thị trấn của các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh trong kỳ báo cáo2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Mục II, III: Dòng “Tên huyện…” tại cột A: Ghi tên của UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh (liệt kê đầy đủ các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn).3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu về việc thay đổi, cải chính hộ tịch; điều chỉnh, bổ sung hộ tịch; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính; nhận cha, mẹ, con; giám hộ; ghi vào sổ các thay đổi hộ tịch tiến hành tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài; cấp lại bản chính Giấy khai sinh của Sở Tư pháp và tổng hợp từ biểu mẫu số 14b/BTP/HCTP/HT/HTK.
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-3 -> Thong%20tu%2020
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 16a/btp/hctp/QT
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 36a/btp/VĐC/PC
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 17a/btp/htqtct/CT
Thong%20tu%2020 -> Biểu số: 27a/btp/btnn
Thong%20tu%2020 -> SỞ TƯ pháp số: 1307 / stp-vp v/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2013/tt-btp hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thong%20tu%2020 -> SỞ TƯ pháp số: 1308/ stp-vp v/v triển khai thực hiện Thông tư 20/2013/tt-btp hướng dẫn hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Thong%20tu%2020 -> 13a/btp/hctp/HT/ksktkh ban hành theo Thông tư số 20/2013/tt-btp ngày 03/12/2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương