Biểu số: 06a/btp/pbgdpl/hgcstải về 0.65 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1021
1   2   3


Đơn vị tính: vụ việc


Tên đơn vị hành chính cấp huyện

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo lĩnh vực pháp luật

Chia theo kết quả hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác

Tổng số vụ việc hòa giải thànhChia ra

Số vụ việc hòa giải không thành


Số vụ việc đang hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác


A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng sốHuyện ......


Huyện ......


Quận ......

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

..........., ngày........ tháng........ năm.......

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 07a/BTP/PBGDPL/HGCS, 07b/BTP/PBGDPL/HGCS, 07c/BTP/PBGDPL/HGCS 07d/BTP/PBGDPL/HGCS

(Kết quả hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở)

1. Giải thích thuật ngữ:

- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn.

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

- Hòa giải thành là khi các bên tranh chấp đã đạt được thỏa thuận, tự nguyện thực hiện xong thỏa thuận đó mà không tiếp tục tranh chấp.

- Hòa giải không thành là những trường hợp mà sau khi các bên tranh chấp đã được hòa giải viên tiến hành hòa giải nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận (hòa giải viên hướng dẫn các bên làm thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp).2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

- Cột A Biểu mẫu 07b/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số và lần lượt các Tổ hòa giải trên địa bàn xã.

- Cột A Biểu mẫu 07c/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số và lần lượt các xã/phường trên địa bàn huyện.

- Cột A Biểu mẫu 07d/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số và lần lượt các huyện/quận/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Cột 1 = Cột (2+3+4+5+6) = Cột (7+13+14).

- Cột 7 = Cột (8+9+10+11+12).3. Nguồn số liệu:

- Biểu mẫu 07a/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu từ sổ theo dõi kết quả hoạt động hòa giải của các tổ hòa giải trên địa bàn xã.

- Biểu mẫu 07b/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ biểu mẫu 07a/BTP/PBGDPL/HGCS của Tổ hòa giải.

- Biểu mẫu 07c/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ biểu mẫu 07b/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND cấp xã.

- Biểu mẫu 07d/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ biểu mẫu 07c/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND cấp huyện.Biểu số: 08a/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.
CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI ĐỊA BÀN XÃ

(6 tháng, năm)


- Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …- Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............

(Phòng Tư pháp)Đơn vị tính: người


Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Tổng số

Chia theo trình độ chuyên môn

Giới tính

Dân tộc

Tổng số chuyên môn Luật

Chia ra

Khác

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Trung cấp

Cao đẳng, Đại học

Sau Đại học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)Biểu số: 08b/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN

(6 tháng, năm)


- Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............

(Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp .......


Đơn vị tính: người


Phòng Tư pháp và tên đơn vị hành chính cấp xã

Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Tổng số

Trình độ chuyên môn

Giới tính

Dân tộc

Tổng số chuyên môn Luật

Chia ra

Khác

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Trung cấp

Cao đẳng, Đại học

Sau Đại học

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Phòng Tư pháp-
2. Các xã


-

- Xã …..


-

- Xã …..


-

- Xã …..


-

.......


-

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 08c/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH

(6 tháng, năm)


- Đơn vị báo cáo:

Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế) ..................- Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp .......


Đơn vị tính: người

Cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tổng số

Chia theo trình độ chuyên môn

Giới tính

Dân tộc

Tổng số chuyên môn Luật

Chia ra

Khác

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Trung cấp

Cao đẳng, Đại học

Sau Đại học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)


..........., ngày........ tháng........ năm.......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 08d/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm.CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(6 tháng, năm)


- Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp................- Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)Đơn vị tính: người
Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Số tuyên truyền viên pháp luật cấp xã

Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Tổng số

Trình độ chuyên môn

Giới tính

Dân tộc

Tổng số chuyên môn Luật

Chia ra

Khác

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Trung cấp

Cao đẳng, Đại học

Sau Đại học

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
1. Sở Tư pháp-

-
2. Huyện/quận /thị xã/thành phố thuộc tỉnh

-

- Huyện …..

-

- Quận …..

-

....

-

3. Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh-

-
- ......-

-
- ......-

-
.....-

-
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

..........., ngày........ tháng........ năm.......

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)Biểu số: 08e/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.
CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

(6 tháng, năm)


- Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể ... (Tổ chức pháp chế)- Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


Đơn vị tính: người


Cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Số báo cáo viên pháp luật cấp trung ương

Tổng số

Chia theo trình độ chuyên môn

Giới tính

Dân tộc

Tổng số chuyên môn Luật

Chia ra

Khác

Nam

Nữ

Kinh

Khác

Trung cấp

Cao đẳng, Đại học

Sau Đại học

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)


..........., ngày........ tháng........ năm.......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 08a/BTP/PBGDPL, 08b/BTP/PBGDPL, 08c/BTP/PBGDPL,

08d/BTP/PBGDPL,và 08e/BTP/PBGDPL

(Cán bộ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật)
1. Giải thích thuật ngữ:

- Cán bộ tư pháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ tư pháp (công chức tư pháp xã phường, công chức Phòng Tư pháp và Sở Tư pháp) được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: là cán bộ pháp chế (của Pháp chế các Sở, Ngành; Pháp chế các Bộ, Ngành và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội) được phân công theo dõi, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- -Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã là những người được Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.

- Báo cáo viên pháp luật là những người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận để thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật.

+ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện là báo cáo viên pháp luật của các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

+ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là báo cáo viên của các cơ quan nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Báo cáo viên pháp luật cấp Trung ương là báo cáo viên pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp ở Trung ương.

- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn.

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

- Áp dụng chung đối với 05 biểu mẫu 08a/BTP/PBGDPL, 08b/BTP/PBGDPL, 08c/BTP/PBGDPL, 08d/BTP/PBGDPL và 08e/BTP/PBGDPL

+ Cột 1 = Cột (2+6) = Cột (7+8) = Cột (9+10).

+ Cột 2 = Cột (3+4+5).

- Áp dụng riêng đối với biểu mẫu 08b/BTP/PBGDPL

+ Cột A ghi tổng số trên địa bàn huyện, trong đó bao gồm ghi số liệu của Phòng Tư pháp và lần lượt các xã/phường trên địa bàn huyện.

+ Cột 11, 12: Những ô đánh dấu “-” là không có hiện tượng phát sinh.

- Áp dụng riêng đối với biểu mẫu 08d/BTP/PBGDPL

+ Cột A ghi tổng số trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó bao gồm ghi số liệu của Sở Tư pháp và lần lượt các huyện/quận/thị xã/ thành phố thuộc tỉnh, Pháp chế các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh.

+ Cột 11, 12, 13: Những ô đánh dấu “-” là không có hiện tượng phát sinh.3. Nguồn số liệu:

- Biểu mẫu 08a/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Biểu mẫu 08b/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp) và được tổng hợp từ biểu mẫu 08a/BTP/PBGDPL của UBND cấp xã.

- Biểu mẫu 08c/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế).

- Biểu mẫu 08d/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ Sở Tư pháp và được tổng hợp từ biểu mẫu 08b/BTP/PBGDPL của Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp) và biểu mẫu 08c/BTP/PBGDPL của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Tổ chức pháp chế).

- Biểu mẫu 08e/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể ... (Tổ chức pháp chế).
Biểu số: 09a/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI ĐỊA BÀN XÃ

(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/

thị trấn ......

- Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............

(Phòng Tư pháp)

Hình thức tuyên truyền pháp luật (TTPL)

Số lượng tài liệu TTPL được phát hành miễn phí

(bản)

Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL)

Số chương trình TTPL trên hệ thống truyền thanh cấp(Chương trình)Thi tìm hiểu PL

Câu lạc bộ PL

Tủ sách PL cấp xã

Số cuộc TT

(Cuộc)

Số lượt người được TT

(Lượt người)

Số cuộc thi

(Cuộc)

Số lượt người dự thi

(Lượt người)

Số câu lạc bộ

(Câu lạc bộ)

Số người là thành viên Câu lạc bộ

(Người)

Số lượng tủ sách

(Tủ sách)

Số lượt người đọc, mượn

(Lượt người)

Tổng số

Tờ rơi, tờ gấp

Sách

Băng-đĩa hình, băng-đĩa tiếng

Tài liệu khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)Biểu số: 09b/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN

(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............

(Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp ................
Hình thức tuyên truyền pháp luật (TTPL)

Số lượng tài liệu TTPL được phát hành miễn phí

(Bản)

Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL)

Số chương trình TTPL được thực hiện trên hệ thống truyền thanh cấp xã

(Chương trình)

Số chương trình TTPL được thực hiện trên đài truyền thanh huyện

(Chương trình)

Thi tìm hiểu PL

Câu lạc bộ PL

Tủ sách PL cấp xã

Tủ sách PL ở cơ quan, đơn vị

Số cuộc TT

(Cuộc)

Số lượt người được TT

(Lượt người)

Số cuộc thi

(Cuộc)

Số lượt người dự thi
(Lượt người)

Số câu lạc bộ
(Câu lạc bộ)

Số người là thành viên Câu lạc bộ

(Người)


Số lượng tủ sách
(Tủ sách)

Số lượt người đọc, mượn
(Lượt người)

Số lượng tủ sách
(Tủ sách)

Số lượt người đọc, mượn
(Lượt người)

Tổng số

Tờ rơi, tờ gấp

Sách

Băng-đĩa hình, băng-đĩa tiếng

Tài liệu khác

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
1. Kết quả PBGDPL tại UBND cấp huyện-
-

-


2. Kết quả PBGDPL tại UBND cấp xã


--

-
Xã............


--

-
Phường............


--

-
......


--

-
Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 09c/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC THUỘC TỈNH
(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ... (Tổ chức pháp chế)- Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp ................


Hình thức tuyên truyền pháp luật (TTPL)

Số lượng tài liệu TTPL được phát hành miễn phí

(Bản)

Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL)

Số lượng chuyên trang, chuyên mục TTPL trên báo, tạp chí, đài phát thanh-truyền hình tỉnh

(Chuyên trang, chuyên mục)

Thi tìm hiểu PL

Tủ sách PL ở cơ quan,đơn vị

Số cuộc TT
(Cuộc)

Số lượt người được TT
(Lượt người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt người dự thi

(Lượt người)

Số lượng tủ sách

(Tủ sách)

Số lượt người đọc, mượn

(Lượt người)

Tổng số

Tờ rơi, tờ gấp

Sách

Băng-đĩa hình, băng-đĩa tiếng

Tài liệu khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)


..........., ngày........ tháng........ năm.......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 09d/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm.


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp................- Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


Hình thức tuyên truyền pháp luật (TTPL)
Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL)

Số lượng chuyên trang, chuyên mục TTPL trên báo, tạp chí, đài phát thanh-truyền hình cấp tỉnh
(Chuyên trang, chuyên mục)

Số chương trình TTPL được thực hiện trên đài truyền thanh cấp huyện
(Chương trình)

Số chương trình TTPL được thực hiện trên hệ thống truyền thanh cấp xã

(Chương trình)

Thi tìm hiểu PL

Câu lạc bộ PL

Tủ sách PL cấp xã

Tủ sách PL ở cơ quan, đơn vị

Số lượng tài liệu TTPL được phát hành miễn phí

(Bản)

Số cuộc TT

(Cuộc)

Số lượt người được TT
(Lượt người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt người dự thi
(Lượt người)

Số câu lạc bộ
(Câu lạc bộ)

Số người là thành viên Câu lạc bộ
(Người)

Số lượng tủ sách
(Tủ sách)

Số lượt người đọc, mượn
(Lượt người)

Số lượng tủ sách
(Tủ sách)

Số lượt người đọc, mượn
(Lượt người)

Tổng số

Tờ rơi, tờ gấp

Sách

Băng-đĩa hình, băng-đĩa tiếng

Tài liệu khác

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TỔNG SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH1. Kết quả PBGDPL tại Sở Tư pháp


-

-

-

-


2. Kết quả PBGDPL tại địa bàn huyện-


Huyện.....-


Quận.....-


....-


2. Kết quả PBGDPL tại Sở, ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh


-

-

-

-


Sở......


-

-

-

-


Sở .......


-

-

-

-


.......


-

-

-

-


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)


..........., ngày........ tháng........ năm.......

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


Biểu số: 09e/BTP/PBGDPL

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TẠI CÁC BỘ, NGÀNH VÀ CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể ...... (Tổ chức pháp chế)


- Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)


Hình thức tuyên truyền pháp luật (TTPL)

Số lượng tài liệu TTPL được phát hành miễn phí

(Bản)

Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật

Số lượng chuyên trang, chuyên mục TTPL trên báo, tạp chí, đài phát thanh-truyền hình trung ương

(Chuyên trang, chuyên mục)

Thi tìm hiểu PL

Tủ sách PL ở cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số cuộc TT

(Cuộc)

Số lượt người được TT

(Lượt người)

Số cuộc thi
(Cuộc)

Số lượt người dự thi
(Lượt người)

Số lượng tủ sách

(Tủ sách)Số lượt người đọc, mượn
(Lượt người)

Tổng số

Tờ rơi, tờ gấp

Sách

Băng-đĩa hình, băng-đĩa tiếng

Tài liệu khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)


..........., ngày........ tháng........ năm.......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 09a BTP/PBGDPL, 09b BTP/PBGDPL,

09c BTP/PBGDPL, 09d BTP/PBGDPL, 09e/BTP/PBGDPL

(Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật)

1. Nội dung

*. Các biểu mẫu 09a BTP/PBGDPL, 09b BTP/PBGDPL, 09c BTP/PBGDPL, 09d BTP/PBGDPL, 09e/BTP/PBGDPL để thu thập thông tin về kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn xã, huyện, tỉnh và tại các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị xã hội).

*. Giải thích thuật ngữ:

- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn.

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.- Câu lạc bộ pháp luật là tổ chức được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thành lập hoặc công nhận, hoạt động trên tinh thần tự nguyện tham gia sinh hoạt của những người có nhu cầu trao đổi, tìm hiểu về pháp luật, tích cực đấu tranh bảo vệ pháp luật, tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các hội viên và nhân dân tại địa bàn.
- Tuyên truyền miệng pháp luật là một hình thức tuyên truyền mà người nói trực tiếp nói với người nghe về nội dung pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, niềm tin vào pháp luật và ý thức pháp luật cho người nghe, hướng người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật.

- Các cuộc tuyên truyền miệng về pháp luật là sự việc tuyên truyền miệng về pháp luật có nhiều người tham gia như các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng, cuộc họp có nội dung tuyên truyền pháp luật.

- Thi tìm hiểu pháp luật là hình thức thi do các cơ quan nhà nư­ớc, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức nhằm động viên, khuyến khích đối tượng tìm hiểu, nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đối tượng và nâng cao dân trí pháp lý.

- Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm hiểu của người đọc (khoản 1 Điều 2 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật).

+ Tủ sách pháp luật cấp xã là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ công tác của cán bộ, công chức chính quyền và đoàn thể ở cơ sở, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân nhằm giúp tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở (khoản 2 Điều 2 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật).

+ Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị là nơi lưu giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người học, người sử dụng lao động, người lao động và cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân (khoản 3 Điều 2 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật).

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

- Cuộc tuyên truyền miệng pháp luật: thống kê các cuộc tuyên truyền miệng pháp luật được tổ chức thực hiện trong kỳ báo cáo.

- Đơn vị tính “lượt người”: số lần tham gia của mỗi người vào hoạt động tuyên truyền pháp luật. (ví dụ: một người tham gia 2 cuộc tuyên truyền pháp luật thì tính là 2 lượt người).

- Đơn vị tính “bản”: chỉ từng đơn vị tài liệu tuyên truyền đuợc thể hiện dưới dạng tờ rơi, tờ gấp, sách, băng đĩa hình, băng đĩa tiếng...Ví dụ: một tờ rơi tính là một bản, một bộ băng đĩa gồm 3 tập thì tính là 3 bản.

- Việc thống kê số lượng tài liệu tuyên truyền pháp luật được phát hành miễn phí: Chỉ thống kê tài liệu tuyên truyền pháp luật phát hành miễn phí do cơ quan, địa phương trực tiếp xây dựng và phát hành.

- Phương pháp tính:

+ Đối với biểu mẫu 09a BTP/PBGDPL: Cột 10 = Cột (11+12+13+14).

+ Đối với biểu mẫu 09b BTP/PBGDPL: Cột 11 = Cột (12+13+14+15).

Cột 3, 4, 9, 10, 11, 12: Những ô đánh dấu “-” là không có hiện tượng phát sinh.

+ Đối với biểu mẫu 09c BTP/PBGDPL và 09e BTP/PBGDPL: Cột 8 = Cột (9+10+11+12).

+ Đối với biểu mẫu 09d BTP/PBGDPL: Cột 14 = Cột (15+16+17+18).

Cột 3, 4, 5, 10, 11: Những ô đánh dấu “-” là không có hiện tượng phát sinh.3. Nguồn số liệu:

- Biểu mẫu 09a/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã.

- Biểu mẫu 09b/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ sổ sách ghi chép ban đầu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật do UBND cấp huyện trực tiếp thực hiện và được tổng hợp từ biểu mẫu 09a/BTP/PBGDPL của UBND cấp xã.

- Biểu mẫu 09c/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ... (Tổ chức pháp chế).

- Biểu mẫu 09d/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ sổ sách ghi chép ban đầu về công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Sở Tư pháp trực tiếp thực hiện và được tổng hợp từ biểu mẫu 09b/BTP/PBGDPL của UBND cấp huyện (Phòng tư pháp), biểu mẫu 09c/BTP/PBGDPL của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh ... (Tổ chức pháp chế).

- Biểu mẫu 09e/BTP/PBGDPL: nguồn số liệu từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể ...... (Tổ chức pháp chế).

tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương