Biểu số: 06a/btp/pbgdpl/hgcstải về 0.65 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích0.65 Mb.
#1021
1   2   3

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)


..........., ngày........ tháng........ năm.......

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 06a/BTP/PBGDPL/HGCS, 06b/BTP/PBGDPL/HGCS, 06c/BTP/PBGDPL/HGCS, 06d/BTP/PBGDPL/HGCS

(Tổ chức của tổ hoà giải ở cơ sở)

1. Giải thích thuật ngữ:

- Tổ hòa giải ở cơ sở là tổ chức tự quản của nhân dân được thành lập ở thôn, xóm, ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư khác để thực hiện hoặc tổ chức thực hiện việc hòa giải những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 7 Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998).

- Địa bàn xã được hiểu là địa bàn xã/phường/thị trấn.

- Địa bàn huyện được hiểu là địa bàn huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh.

- Địa bàn tỉnh được hiểu là địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

2.1. Phương pháp tính và cách ghi biểu đối với biểu mẫu 06a/BTP/PBGDPL/HGCS

- Cột 1 = Cột (2+3+4 +5 + 6) = Cột (7 + 8) = Cột (9 + 10) = Cột (11 + 15 + 16)

- Cột 11 = Cột (12+13+14).

- Cột 2,3,4,5: Trong trường hợp một tổ viên tổ hòa giải thuộc nhiều thành phần thì chỉ tính vào một thành phần và ghi vào một trong số các cột tương ứng (ví dụ một tổ viên vừa là trưởng thôn vừa là bí thư chi bộ thì chỉ tính là một người và ghi vào cột 2 (trưởng thôn) hoặc cột 3 (bí thư chi bộ)).

- Cột 6: thành phần khác: ghi các trường hợp không thuộc thành phần liệt kê ở các cột 2,3,4, 5.

- Cột 12: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ trung cấp Luật.

- Cột 13: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ cao đẳng hoặc cử nhân Luật.

- Cột 14: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ thạc sỹ Luật trở lên.

- Cột 15: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ chuyên môn nhưng không phải là chuyên môn Luật.

- Cột 16: Ghi số tổ viên tổ hòa giải chưa qua đào tạo, chưa có trình độ chuyên môn.

- Cột 17: Đơn vị tính “lượt người” được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật: số lần một người tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật, ví dụ: một người tham gia 2 lớp bồi dưỡng thì tính là 2 lượt người.

2.2. Phương pháp tính và cách ghi biểu đối với biểu mẫu 06b/BTP/PBGDPL/HGCS, 06c/BTP/PBGDPL/HGCS và 06d/BTP/PBGDPL/HGCS

- Cột A Biểu mẫu 06b/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số và lần lượt các tổ hòa giải trên địa bàn xã.

- Cột A Biểu mẫu 06c/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số và lần lượt các xã/phường trên địa bàn huyện.

- Cột A Biểu mẫu 06d/BTP/PBGDPL/HGCS ghi tổng số và lần lượt các huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn tỉnh.- Cột 1, 2: Các ô được đánh dấu “-” là không có hiện tượng (số liệu) phát sinh.

- Cột 3 = Cột (4 +5 + 6 + 7 + 8) = Cột (9 + 10) = Cột (11 + 12) = Cột (13+17+18).

- Cột 13 = Cột (14+15+16).

- Cột 4,5,6,7: Trong trường hợp một tổ viên tổ hòa giải thuộc nhiều thành phần thì chỉ tính vào một thành phần và ghi vào một trong số các cột tương ứng (ví dụ một tổ viên vừa là trưởng thôn vừa là bí thư chi bộ thì chỉ tính là một người và ghi vào cột 4 (trưởng thôn) hoặc cột 5 (bí thư chi bộ)).

- Cột 8: thành phần khác: ghi các trường hợp không thuộc thành phần liệt kê ở các cột 4, 5, 6, 7.

- Cột 14: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ trung cấp Luật.

- Cột 15: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ cao đẳng hoặc cử nhân Luật.

- Cột 16: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ thạc sỹ Luật trở lên.

- Cột 17: Ghi số tổ viên tổ hòa giải có trình độ chuyên môn nhưng không phải là chuyên môn Luật.

- Cột 18: Ghi số tổ viên tổ hòa giải chưa qua đào tạo, chưa có trình độ chuyên môn.

- Cột 19: Đơn vị tính “lượt người” được bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật: số lần một người tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật, ví dụ: một người tham gia 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải thì tính là 2 lượt người.

3. Nguồn số liệu:

- Biểu mẫu 06a/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu từ các Tổ hòa giải trên địa bàn xã.

- Biểu mẫu 06b/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ biểu mẫu 06a/BTP/PBGDPL/HGCS của các Tổ hòa giải.

- Biểu mẫu 06c/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ biểu mẫu 06b/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND cấp xã.

- Biểu mẫu 06d/BTP/PBGDPL/HGCS: nguồn số liệu được tổng hợp từ biểu mẫu 06c/BTP/PBGDPL/HGCS của UBND cấp huyện.


Biểu số: 07a/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 04 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 04 tháng 10 hàng năm.


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Tổ hòa giải .....- Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …
Đơn vị tính: vụ việc


Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo lĩnh vực pháp luật

Chia theo kết quả hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác

Tổng số vụ việc hòa giải thànhChia ra

Số vụ việc hòa giải không thành


Số vụ việc đang hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….., ngày … tháng … năm ….

TỔ TRƯỞNG TỔ HÒA GIẢI

(Ký, ghi rõ họ, tên)


Biểu số: 07b/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

TẠI ĐỊA BÀN XÃ
(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …- Đơn vị nhận báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............

(Phòng Tư pháp)Đơn vị tính: vụ việc


Tên Tổ Hòa giải

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo lĩnh vực pháp luật

Chia theo kết quả hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác

Tổng số vụ việc hòa giải thànhChia ra

Số vụ việc hòa giải không thành


Số vụ việc đang hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác


A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng sốTổ hòa giải ......


Tổ hòa giải......


...Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 07c/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN
(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Ủy ban nhân dân huyện/ quận/thị xã/thành phố (thuộc tỉnh) ............

(Phòng Tư pháp)

- Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Tư pháp .......
Đơn vị tính: vụ việc


Tên đơn vị hành chính cấp xã

Tổng số vụ việc tiếp nhận hòa giải

Chia theo lĩnh vực pháp luật

Chia theo kết quả hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác

Tổng số vụ việc hòa giải thànhChia ra

Số vụ việc hòa giải không thành


Số vụ việc đang hòa giải

Dân sự

Hôn nhân và gia đình

Đất đai

Môi trường

Lĩnh vực khác


A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tổng sốXã ......


Xã ......


Xã ......Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…….., ngày … tháng … năm ….

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
Biểu số: 07d/BTP/PBGDPL/HGCS

Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.

Ngày nhận báo cáo (BC):

BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm;

BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(6 tháng, năm)

- Đơn vị báo cáo:

Sở Tư pháp..............- Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)
tải về 0.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương