Biểu 01cs-khcn thông tin chung về ĐƠn vị BÁo cáOtải về 351.54 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích351.54 Kb.
#713
1   2   3Mã số

Tổng số

Chia theo nguồn cấp kinh phí thực hiện


Ngân sách nhà nước

Ngoài NSNN

Nước ngoài


NS trung ương

NS địa phươngA

B

1

2

3

4

5

1. SỐ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN HTQT VỀ KH&CN MÀ ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

01
1.1. Chia theo lĩnh vực nghiên cứu- Khoa học tự nhiên

02
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ

03
- Khoa học y, dược

04
- Khoa học nông nghiệp

05
- Khoa học xã hội

06
- Khoa học nhân văn

07
1.2. Chia theo hình thức hợp tác+ Đa phương

08
+ Song phương

09
+ Nghị định thư

10
+ Khác

11
1.3 Chia theo đối tác quốc tế/nước ngoài+ Nước/tổ chức ...+Nước/tổ chức ...2. ĐOÀN RA2.1 Số đoàn của đơn vị ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN

12
2.2 Số lượt người của đơn vị ra nước ngoài nghiên cứu, khảo sát về KH&CN

13
3. ĐOÀN VÀO3.1 Số đoàn của nước ngoài/tổ chức quốc tế do đơn vị chủ trì mời vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam

14
3.2 Số lượt người nước ngoài do đơn vị chủ trì mời vào nghiên cứu, khảo sát về KH&CN tại Việt Nam

15
4. SỐ LƯỢT NGƯỜI CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA HỘI NGHỊ QUỐC TẾ (tổ chức cả trong và ngoài nước)

16
5. SỐ LƯỢT NGƯỜI CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN KH&CN

17
Người lập biểu

.........., ngày ......... tháng . .....năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục VII

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Biểu 07CS-KHCN

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

(Tính đến ngày 31/12 năm ……)
Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước 28/02 theo dấu bưu điện)


Đơn vị báo cáo: ........................

Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

□ Sở KH&CN tỉnh, tp. trực thuộc TƯ

□ Bộ/ngành chủ quản

Mã số

Tổng số

Chia theo loại hình đơn/văn bằng


Sáng chế

Giải pháp hữu ích

Thiết kế mạch TH

Kiểu dáng CN

Nhãn hiệu HH

A

B

1

2

3

4

5

6

1. SỐ ĐƠN ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP,

trong đó:

011.1 Số đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (Việt Nam)

021.2 Số đơn đăng ký tại nước ngoài

032. SỐ VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CẤP

trong đó:

042.1 Số văn bằng được Cục Sở hữu trí tuệ (Việt Nam) cấp

052.2 Số văn bằng được cơ quan nước ngoài cấp

063. SỐ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

trong đó:

073.1 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

083.2 Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

094. GIÁ TRỊ MUA BÁN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (đơn vị: triệu đồng)

trong đó:

104.1. Giá trị mua quyền sở hữu công nghiệp

114.2. Giá trị bán quyền sở hữu công nghiệp

124.3. Giá trị góp vốn bằng quyền sở hữu công nghiệp

13

Người lập biểu.........., ngày ......... tháng . .....năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)Phụ lục VIII

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2010/TT-BKHCN ngày 02 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Biểu 08CS-KHCN

GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tính đến ngày 31/12 năm ..........)
Ngày gửi báo cáo: ...........................................

(trước 28/02 theo dấu bưu điện)
Đơn vị báo cáo: ........................

Đơn vị nhận báo cáo:

□ Cục Thông tin KH&CN Quốc gia

□ Sở KH&CN tỉnh, tp. trực thuộc TƯ

□ Bộ/ngành chủ quản


Mã số

Tổng số

Giải thưởng trong nước

Giải thưởng quốc tế

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Nhà nước

Giải thưởng Bộ/ngành

Giải thưởng Tỉnh/Tp.

Giải thưởng KhácA

B

1

2

3

4

5

6

7
1. Tổng số giải thưởng được nhận

01

Giải thưởng cho tập thể

02

Giải thưởng cho cá nhân

03

2. Số người được nhận giải thưởng

04

trong đó số Nữ

05
Người lập biểu

.........., ngày ......... tháng . .....năm

Thủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu)


Каталог: images -> document
document -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
document -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
document -> CỤC ĐĂng kiểm việt nam
document -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 276/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 12 NĂM 2006 VỀ giá BÁN ĐIỆn thủ TƯỚng chính phủ
document -> Nghị ĐỊnh số 47/2010/NĐ-cp ngàY 06 tháng 05 NĂM 2010 CỦa chính phủ quy đỊnh xử phạt hành chính về HÀNH VI VI phạm pháp luật lao đỘNG
document -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁo cáo hoạT ĐỘng y tế CƠ SỞ
document -> Số hồ sơ: /vslđ HỒ SƠ VỆ sinh lao đỘNG
document -> Mẫu (Form) nc13 Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/tt-bca
document -> THÔng tư CỦa bộ CÔng thưƠng số 10/2008/tt-bct ngàY 25 tháng 7 NĂM 2008
document -> BỘ lao đỘng-thưƠng binh và XÃ HỘI

tải về 351.54 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương