Bài tập lớn môn lịch sử ĐẢng cộng sản việt nam lớP: L08 nhóM: 14tải về 191.33 Kb.
trang13/13
Chuyển đổi dữ liệu03.08.2022
Kích191.33 Kb.
#52794
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Nhóm 14 - chủ đề 3 - L08

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/Truyền-thống-dựng-nước-và-giữ-nước-của-dân-tộc-Việt-Nam-522072/
https://bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/6033-hai-bo-sung-cua-ho-chi-minh-ve-quy-luat-hinh-thanh-phat-trien-cua-dang-cong-san.html
https://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/su-sang-tao-cua-chu-tich-ho-chi-minh-trong-ket-hop-yeu-to-dan-toc-va-giai-cap-trong-qua-trinh-chuan-bi-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam/131126.htm
http://dangthihop.blogspot.com/2016/01/ang-cong-san-viet-nam-la-san-pham-cua.html

Tài liệu tham khảo
2. TS Minh Dương (2021), Hồ Chí Minh với Lênin và Cách mạng tháng Mười Nga, http://e-learning.hcmut.edu.vn/pluginfile.php/1950208/mod_resource/content/3/H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20BTL%20_%20chu%20de%203.pdf

TÀI LIỆU THAM KHẢO   1. (2011), Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị Quốc gia

  2. Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 2019

  3. Giáo trình triết học Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia 2021

  4. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (24/1/2018), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam, https://camau.gov.vn/wps/portal/?1dmy&page=trangchitiet&urile=wcm%3Apath%3A/camaulibrary/camauofsite/trangchu/thamluannghiencuu/lichsuvhtlnc/dfgffdtter634
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, Nxb CTQG, H., 1996, tr.8tải về 191.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương