BÀi tập kinh tế VĨ MÔ B207 (Tờ rúc) Bài 1



tải về 42.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích42.26 Kb.
BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ _B207

(Tờ_rúc)


Bài 1: Cho bảng số liệu sau về tiêu dung of các hộ gđ trog 1 nền kinh tế:

Thu nhập khả dụng Yd

0

300

600

900

1200

1500

Tiêu dùng C

300

525

750

975

1200

1425

 1. Tính mức tiêu dùng trug bình APC of các hộ gđ tại các mức thu nhập khả dụng.

 2. Tính mức tiết kiệm (S) tại mỗi mức thu nhập khả dụng.

 3. Tính MPC, MPS.

Giải:

Công thức: APC = C/Yd; Yd = Y (ko thuế)



Tiết kiệm: S = Y – C; MPC = ; MPS = 1 – MPC


Thu nhập khả dụng Yd

0

300

600

900

1200

1500

Tiêu dùng C

300

525

750

975

1200

1425

APC










1



S

-300

-225

-150

-75

0

75

MPC













MPS













BÀI 2: Xét 1 nền kinh tế có tiêu dùng tự định Co = 300 (triệu), xu hướng tiêu dùng cận biên MPC = 0.8. Đầu tư I = 100 (triệu).

 1. Xác định hàm tiêu dùng.

 2. Tổng chi tiêu.

 3. Tính mức sản lượng cân bằng.

 4. Giả sử doanh nghiệp lạc quan vào triển vọng kinh tế và tăng đầu tư thêm 100 triệu. hãy tính số nhân chi tiêu và mức tăng of tổng sản lượng do việc tăng đầu tư này.

Giải:

 1. C = Co + MPC.Y

= 300 + 0.8Y.

 1. AE = C + I

= 300 + 0.8Y + 100

= 400 + 0.8Y



 1. Thị trường cân bằng: Y = AE

Y = 400 + 0.8Y

Y = 2000


 1. Số nhân chi tiêu: m = = = 5

 2. Mức tăng sản lượng mới: Yo = x Io = 5 x 100 = 500

BÀI 3: Nghịch lý tiết kiệm

Trong 1 nền kinh tế có mức đầu tư tự định Io = 300, do dân chúng bi quan hơn về nền kinh tế nên họ tăng tiết kiệm và làm hàm tiêu dùng thay đổi từ C1 = 300 + 0.8Y trở thành C2 = 300 + 0.7Y.

Hãy xác định mức thay đổi of sản lượng cân bằng, mức tiêu dùng C và tiết kiệm S

Giải:

Y1 = C1 + Io = 300 + 0.8Y1 + 300

Y1 = 3000 -> C1 = 2700

S1 = Y1 - C1 = 300

Y2 = C2 + IO = 300 + 0.7Y2 + 300

Y2 = 2000 -> C1 = 1700

S2 = Y2 - C2 = 300
BÀI 4: Cho 1 nền kinh tế đóng với các thông số sau:

C = 26.25 + 0.9375Yd ; Tr ( trợ cấp chính phủ) = 100 tỉ

G = 200 tỉ; I = 80 tỉ; T = 0.2Y


 1. Xây dựng hàm thuế ròng.

 2. Xây dựng hàm tổng cầu.

 3. Xác định mức sản lượng cân bằng.

 4. Tại mức sản lượng cân bằng, ngân sách of chính phủ thặng dư or thâm hụt?

 5. Nếu chính phủ giảm chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ 20 tỉ đồng. hãy xác định mức sản lượng cân bằng mới.

Giải:

 1. NT = T – Tr = 0.2Y – 100

 2. AE = C + I + G

= 26.25 + 0.9375Yd + 200 + 80

= 306.25 + 0.9375 (Y – NT)

= 306.25 + 0.9375 (Y – 0.2Y + 100)

= 400 + 0.75Y



 1. Y = AE = 400 + 0.75Y

Y = 1600

 1. Thâm hụt ngân sách = G – NT = G – T + Tr

= 200 – 0.2x1600 + 100

= -20 < 0



 • Ngân sách thặng dư 20 tỉ.

 1. Chính phủ giảm chi tiêu: G1 = G – G’ = 200 – 20 = 180

Sản lượng cân bằng mới: Y = AE = C + I + G1

Y = 26.25 +0.9375(0.8Y + 100) + 180

Y = 380 + 0.75Y

Y = 1520
BÀI 5: Xét 1 nền kinh tế với các thông số sau:

C = 10 + 0.8Yd ; T = 0.2Y

I = 5 tỉ đồng; X = 5 tỉ đồng

G = 40 tỉ; M = 0.14Y


 1. Xác định mức chi tiêu tự định of nền kinh tế.

 2. Xây dựng hàm tổng cầu.

 3. Xác định mức sản lượng cân bằng.

 4. Giả định chính phủ tăng chi tiêu mua hàng hóa và dịch vụ thêm 30 tỉ đồng. xác định sản lượng cân bằng mới.

Giải:

 1. Co = 10 + 5 + 40 + 5 = 60

 2. AE = C + I + G + NX

= C + I + G + (X – M)

= 10 + 0.8(Y – T) + 5 + 40 + (5 – 0.14Y)

= 60 + 0.5Y


 1. Y = AE = 60 + 0.5Y

Y = 120

 1. Chính phủ tăng chi tiêu: G1 = G + G’ = 40 + 30 = 70

Sản lượng cân bằng mới: Y = AE = C + I + G1 + NX

= 10 + 0.8(Y – 0.2Y) + 5 + 70 + (5 – 0.14Y)

= 90 + 0.5Y

= 180


Bài tập trên lớp có bấy nhiêu à, các bạn làm thêm trong sách bài tập í và tham khảo mấy cái đề thi nữa.

Chúc các bạn và Trúc thi tốt he. hihi



Trang






Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương