BÀi tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ Kiến thức cần nhớ: I. Thành phần nguyên tố


Dạng 4: Biện luận để xác định CTPT hidrocacbontải về 1.68 Mb.
trang5/19
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích1.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Dạng 4: Biện luận để xác định CTPT hidrocacbon

14. Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ (A) và (B) khác dãy đồng đẳng, trong đó (A) hơn (B) một nguyên tử cacbon,người ta chỉ thu được H2O và 9,24 gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với hidro là dx/H2 = 13,5. Tìm công thức phân tử của (A), (B)?

a. C2H4 và C2H5OH b. C2H6 và C3H8

c. C2H2 và CH2O d. C3H8O và C2H6O

Đáp án đúng: c

15. Đốt hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon X, Y thuộc cùng một dãy đồng đẳng (ankan, anken, ankin), hấp thu sản phẩm cháy vào 4,5 lit dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu được kết tủa, khối lượng dung dịch tăng lên 3,78g. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch thu được kết tủa. Tổng kết của 2 lần nặng 18,85g. Biết rằng số mol X bằng 60% tổng số mol X, Y trong hỗn hợp. Xác định công thức phân tử của X, Y?.

a. C2H4 và C3H6 b. C3H4 và C5H6

c. C2H6 và C3H8 d. C2H2 và C4H6

Đáp án đúng: d

16. Đốt cháy một hidrocacbon X mạch hở, khí với 1,92 gam khí oxi trong bình kín rồi cho các sản phẩm sau phản ứng qua bình một chứa trong H2SO4 đặc dư, bình hai chứa 3,5 lit Ca(OH)2 0,01M thu được 3g kết tủa, khí duy nhất bay ra có thể tích 0,224 lit đo ở 27,3oC và 1,1 atm. Xác định công thức phân tử của X, giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. C2H2 b. C2H8 c. C3H8 hoặc C2H2

d. C3H8 hoặc C2H2 hoặc CH4

Đáp án đúng: d

17. Cho hỗn hợp khí gồm hidrocacbon A và oxi lấy dư, trong đó có 10% A theo thể tích vào một khí nhiên kế, tạo áp suất 1 atm ở 0oC. Bật tia lửa điện để A cháy hoàn toàn rồi cho nước ngưng tụ ở 0oC thì áp suất ở trong bình giảm còn 0,8 atm. Biết lượng oxi dư không quá 50% lượng oxi ban đầu. Hãy tìm công thức phân tử của A.

a. C4H8 b. C4H10 c. C4H4 d. C5H12

Đáp án đúng: c

18. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon, mạch hở, trong phân tử mỗi chất chứa không quá một lien kết ba hay hai lien kết đôi. Số cacbon mỗi chất tối đa bằng 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp thu được 0,25 mol CO2 và 0,23 mol H2O. Tìm công thức phân tử của 2 hidrocacbon?

a. C2H2 và C7H14 b. C5H8 và C5H10

c. C5H8 và C5H12 d. Đáp số A + B + C

Đáp án đúng: d


19. Đốt cháy một hidrocacbon X với lượng vừa đủ oxi. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn qua bình đựng canxi clorua khan có dư thể tích giảm đi hơn một nửa. Biết rằng X cacbon chiếm 80% về khối lượng. Xác định công thức cấu tạo của X.

a. C3H8 b. C2H4 c. C4H6 d. C2H6

Đáp án đúng: d
20. Đốt cháy hai hidrocacbon có cùng công thức tổng quát CnH2n + 2 – 2k thu được sản phẩm sau khi đốt cháy có khối lượng 22,1g. Khi cho toàn bộ lượng sản phẩm này vào 400g dung dịch NaOH thì thu được dung dịch gồm hai muối có nồng độ 9,0026%. Tỉ lệ số mol hai muối là 1:1.

Cho biết tỉ lệ số mol của chúng trong hỗn hợp là 1:2 ( theo chiều khối lượng phân tử tăng dần). Biết k < 3. Công thức phân thức phân tử của hai hidrocacbon là:

a. C2H4 và C3H6 b. C3H8 và C4H10

c. C2H2 và C3H4 d. Kết quả khác

Đáp án đúng: c

21. Một hidrocacbon X có công thức CnH2n + 2 – 2k. Khi đốt X ta được tỉ lệ số mol của CO2 và H2O băng 2 ( kí hiệu là b), ứng với k nhỏ nhất. Công thức phân tử của X là:

a. C2H4 b. C2H6 c. C2H2 d. C6H6

Đáp án đúng: c

22. Có một hỗn hợp hai hidrocacbon A và B ở thể khí. Phân tử khối của B lớn hơn phân tử khối của A 24 đvC. Tỉ khối hơi so với H2 của B bằng 9/5 tỉ khối hơi so với H2 của A. Khi đốt cháy V lit hỗn hợp thu được 11,2 lit CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Hỏi A và B là những hidrocacbon nào?

a. C2H8 và C4H10 b. C2H6 và C4H6

c. C3H8 và C5H10 d. Kết quả khác

Đáp án khác: b

23. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hơi của hidrocacbon A và khí oxi dư thu được hỗn hợp khí và hơi. Làm lạnh hỗn hợp này, thể tích giảm 50%. Nếu cho hỗn hợp còn lại qua KOH, thể tích giảm 83,3% số còn lại. Xác định công thức phân tử của hidrocacbon.

a. C2H6 b. C5H8 c. C5H12 d. C6H6

Đáp án đúng: c

24. Trong một hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A và khí oxi dư trong bình rồi đốt cháy, sau khi xong,làm lạnh hỗn hợp khí thu được, nhận thấy thể tích giảm 33,3% so với thể tích hỗn hợp thu được. Nếu dẫn hỗn hợp khí tiếp tục qua dung dịch KOH thể tíc bị giảm 75% số còn lại. Tìm công thức phân tử hidrocacbon A.

a. C3H6 b. C3H4 c. C2H6 d. C6H6

Đáp án đúng: b

25. Ở nhiệt độ 100oC, khối lượng phân tử trung bình của hỗn hợp gồm một số hidrocacbon lien tiếp trong cùng dãy đồng đẳng nào đó bằng 64. Sau khi làm lạnh để nhiệt độ phòng thì một số chất trong hỗn hợp bị hóa lỏng. Khối lượng phân tử trung bình của những chất còn lại ở thể khí bằng 54, còn khối lượng phân tử trung bình của những chất lỏng là 74. Tổng khối lượng phân tử các chất trong hỗn hợp ban đầu bằng 252 đvC và phân tử khối của đồng đẳng nặng nhất bằng 2 lần của phân tử khối của đồng đẳng nhẹ nhất. Hãy xác định công thức phân tử của các chất trong hỗn hợp ban đầu?

a. C3H8; C4H10; C5H12 b. C2H6 và C3H6

c. C4H8; C5H10 và C6H12 d. Kết quả khác

Đáp án đúng: c

26. Một hỗn hợp khí có khối lượng 7,6g gồm 2,24 lit một hidrocacbon mạch thẳng A và 1,12 lit một ankin B (đktc). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết trong dung dịch Ba(OH)2 dư thì được 108,35g kết tủa. A thuộc loại hidrocacbon nào?

a. C3H4 và C4H8 b. C2H2 và C3H8

c. C6H6 và C7H8 d. Kết quả khác

Đáp án đúng: a

27. Hỗn hợp hai olefin (ở thể khí) lien tiếp trong cùng dãy đồng đẳng hợp nước tạo thành 2 rượu (một rượu có dạng mạch nhánh) hiệu suất đều bằng 40%. Biết thể tích hỗn hợp V lit (ở 0oC, 1 atm)

Chia hỗn hợp rượu thành 2 phần bằng nhau. Cho Na tác dụng với phần 1 thu được 2,464 lit H2 (ở 27,3oC, 1 atm). Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc tạo 3,852g hỗn hợp 3 ete. 50% lượng rượu có số nguyên tử cacbon ít hơn và 40% lượng rượu có số nguyên tử cacbon nhiều hơn đã tạo thành ete. Xác định công thức phân tử 2 olefin.

a. C3H6 và C4H8 b. C2H4 và C4H8

c. C4H8 và C5H10 d. C2H4 và C3H6

Đáp án đúng: d

BÀI TẬP TỰ GIẢI


  1. a) Trộn 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 với 1,68 lit O2 (đkct) nạp vào một khí kế có thể tích 4 lit rồi đốt cháy.

Áp suất hỗn hợp sau phản khi to = 109,2oC là:

a. 0,392 atm b. 1,176 atm c. 0,784 atm d. 1,568 atm

b) Cho 11 gam hỗn hợp gồm 6,72 lit một hidrocacbon mạch hở A và 22,4 lit một ankin. Đốt cháy hỗn hợp này thì tiêu thụ 25,76 lit oxi. Các thể tích đo trong điều kiện tiêu chuẩn.

Công thức phân tử của hidrocacbon A và B lần lượt là:

a. C2H6 và C2H2 b. C3H6 và C3H4

c. C2H2 và C3H4 d. C2H4 và C2H2  1. a) Trong một bình kín thể tích 5,6 lit chứa 3,36 lit H2 và 2,24 lit C2H4 (đktc) và một ít bột niken. Đốt nóng bình một thời gian, Sau đó làm lạnh về 0oC, áp suất trong bình lúc đó là p. Nếu cho hỗn hợp khí trong bình sau phản ứng lội qua nước brom thấy có 0,8g Br2 tham gia phản ứng.

Hãy tính phần trăm phản ứng:

a. 31,65% b. 63,3% c. 94,95% d. 100%

b) Đốt cháy hoàn toàn 50 cm3 hỗn hợp khí A gồm C2H6, C2H4, C2H2 và H2 thu được 45 cm3 CO2. Mặt khác nung nóng thể tích hỗn hợp khí A đó có mặt Pd xúc tác thì thu được 40 cm3 hỗn hợp khí B. Sau đó cho hỗn hợp khí B qua Ni đun nóng cho môt khí duy nhất. (Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Thành phần phần trăm theo thể tích các khí trong hỗn hợp A ( H2, C2H2, C2H4, C2H6) lần lượt là:

a. 20%, 30%, 20%,30% b. 25%, 15%, 30%, 30%

c. 55%, 20%, 15%, 10% d. Kết quả khác

3. a) Đốt cháy 60 cm3 hỗn hợp ankin X, Y là hai đồng đẳng lien tiếp nhau thu được 220 cm3 CO2 ( các thể tích khí đo trong cùng điều kiện). Công thức phân tử của X và Y lần lượt là:

a. C2H2 và C3H4 b. C3H4 và C4H6

c. C4H6 và C5H8 d. Kết quả khác

b) Một bình kín 2 lit ở 27,3oC chứa 0,03 mol C2H2; 0,015 mol C2H4 và 0,04 mol H­2 có áp suất p1.

Nếu trong bình đã có một ít bột Ni làm xúc tác ( thể tích không đáng kể), nung bình đến nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn, sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu được hôn hợp khí A có áp suất p2. Cho hỗn hợp A tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 3,6g kết tủa. Hãy tính áp suất p2:

a. 0,277 atm b. 0,6925 atm c. 1,108 atm d. 0,554 atm

4. a) Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit khí C2H4 (đktc) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 11,1 gam Ca(OH)2. Hỏi sau khi hấp thụ khối lượng phần dung dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam?

a. tăng 4,8g b. giảm 2,4g c. tăng 2,4g

d. giảm 3,6g e. tăng 3,6g

b) Một hỗn hợp A gồm 0,12 mol C2H2 và 0,18 mol H2. Cho A qua Ni nung nóng,phản ứng không hoàn toàn và thu được khí B. Cho B qua bình dung dịch Br2 dư, thu hỗn hợp khí thoát ra X. Đốt cháy hoàn toàn X rồi cho toàn bộ sản phẩm vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 12 gam kết tủa và khối lượng bình tăng lên 8,88 gam. Tính độ tăng khối lượng của bình dung dịch Br2.

a. 0,82g b. 2,46g c. 1,64g d. 3,28g e. kết quả khác

5. a) Trộn 11,2 lit hỗn hợp X gồm C3H6 (chiếm 40%V) và C3H4 (chiếm 60%V) với H2 trong bình kín 33,6 lit có ít bột Ni ở đktc. Sau thời gian đốt cháy nóng bình và đưa về nhiệt độ ban đầu thấy áp suất khí trong bình là 2/3 atm. Biết khi cho hỗn hợp qua dung dịch muối Ag+ trong ammoniac thể tích của nó giảm 1/10. Hãy xác định thành phần và số mol hỗn hợp khí thu được sau phản ứng:

a. C3H8 (0,5 mol) và H2 (0,5 mol) b. C3H8 (0,9 mol) và C3H6 (0,1mol)

c. C3H8 (0,3 mol) và C3H6 (0,1 mol) d. C3H4 (0,1 mol) và H2 (0,5 mol)

e. Kết quả khác

b) Một hỗn hợp R gồm C2H4 và C3H6, trong đó C3H6 chiếm 71,43% về thể tích. Một hỗn hợp X gồm R và H2 với số mol R bằng 5 lần số mol H2. Lấy 9,408 lit X (đktc) đung nóng với Ni xúc tác, phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Z. Biết tỉ lệ mol của 2 ankan sinh ra bằng tỉ lệ mol của 2 olefin tương ứng ban đầu.

Số mol các khí C2H6, C3H8, C2H4, C3H6 lần lượt là:

a. 0,01; 0,06; 0,08 và 0,2 b. 0,03; 0,04; 0,06 và 0,22

c. 0,02; 0,05; 0,08 và 0,2 d. kết quả khác

6. a) Đốt một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon A, B (có M hơn kém nhau 28g) thì thu được 0,3 mol CO2 và 0,5 mol H2O.

Công thức phân tử của A và B lần lượt là:

a. C2H6 và C3H8 b. CH4 và C4H10

c. CH4 và C2H6 d. CH4 và C3H8

b) Hợp chất A có 8 nguyên tử của hai nguyên tố MA < 32. Hãy lập luận đẻ tìm ra công thức của A:

a. C4H4 b. C3H5 c. C2H6 d. Kết quả khác

7. a) Hỗn hợp D gồm hợp chất C2H6 và một ankin B ( ở thể khí) trộn với nhau theo tỉ lệ mol 1:1. Thêm O2 vào hỗn hợp D được hỗn hợp D1 có tỉ khối so với H2 = 18. Hãy tìm công thức phân tử của ankin B?

a. C3H4 b. C2H2 c. C4H6 d. C5H8

b) Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp 2 hidrocacbon mạch hở ( thuộc trong số 3 loại hidrocacbon paraffin, olefin và ankin) có tỉ lệ khối lượng phân tử là 22/13, rồi cho sản phẩm sinh ra đi vào bình dựng dung dịch Ba(OH)2 dư thì thấy bình nặng thêm 46,5g và có 147,75g kết tủa. hãy xác định công thức phân tử hai hidrocacbon.

a. C3H8 và C3H4 b. C2H2 và C2H6

c. C3H8 và C3H6 d. C3H8 và C2H2

8. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp có tỉ lệ mol bằng nhau của chất C8H8 và một hidrocacbon B trong oxit thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 13/10. Biết rằng chất B chỉ tạo ra một sản phẩm duy nhất chứa một nguyên tử brom trong phân tử và khối lượng phân tử dưới 152 đvC. Chất B có công thức phân tử là:

a. CH4 b. C5H12 c. C3H6 d. C5H8

9. Đốt cháy hoàn toàn 3,24 gam hỗn hợp X gồm hai chất huuwx cơ A và B khác dãy đồng đẳng, trong số đó A hơn B một nguyên tử cacbon, người ta chỉ thu được H2O và 9,4g gam CO2. Biết tỉ khối hơi của X đối với Hidro là 13,5. Công thức phân tử của A và b là:

a. CH4 và C2H2 b. CH4O và C2H2

c. CH2O và C2H2 d. CH2O2 và C2H2

10. Đốt cháy V lit hỗn hợp X ở đktc gồm 2 hidrocacbon tạo thành 4,4g CO2 và 1,8g H2O.

Hãy cho biết hai hidrocacbon trên cùng hay khác dãy đồng đẵng và thuộc dãy đồng đẳng nào? ( chỉ xét các dãy đồng đẳng đã học trong chương trình).  1. Cùng dãy đồng đẳng cả hai hidrocacbon là anken hay xicloankan

b.Khác dãy đồng đẳng: 1 ankan và 1 ankadien

c.Khác dãy đồng đẳng: 1 ankin và 1 ankan

d.Câu A + B + C đều đúng

11. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp A gồm 2 hidrocacbon ( điều kiện thường, ở thể khí), có khối lượng mol phân tử kém nhau 28g, sản phẩm tạo thành cho đi qua bình đựng P2O5 và bình CaO. Bình đựng P2O5 nặng thêm 9g còn bình đựng CaO nặng thêm 13,2g.

a) Các hidrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào?

a. ankan b. anken c. ankin d. aren

b) Công thức 2 hidrocacbon là:

a. C2H4 và C4H8 b. C2H2 và C4H6

c. CH4 và C3H8 d. Kết quả khác

12. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai hidrocacbon đông đẳng hấp thụ hoàn toàn sản phẩm sinh ra bằng Ba(OH)2 dư chứa trong bình thấy nặng thêm 22,1g và có 78,8g kết tủa trắng.

a) Xác đinh dãy đồng đẳng của 2 hidrocacbon, biết chúng thuộc một trong ba dãy ankan, anken và ankin.

a. ankan b. ankin c. anken d. câu A đúng

b) Xác định hai hidrocacbon đã cho, biết chúng ( xếp theo thứ tự tăng dần phân tử khối) được trộn theo tỉ lệ số mol 1:2.

a. C2H4 và C3H6 b. C2H2 và C3H4

c. C3H4 và C4H6 d. CH4 và C2H6

13. A là hỗn hợp khí (đktc) gồm 3 hidrocacbon X, Y, Z thuộc 3 dãy đồng đẳng. B là hỗn hợp O2 và O3 có tỉ khối so với hidro bằng 19,2. Để đốt cháy 1 mol hỗn hợp A cần 5 mol hỗn hợp B, thu được CO2 và hơi nước có số mol như nhau.

Khi cho 22,4 lit hỗn hợp A đi qua bình nước brom dư thấy có 11,2 lit khí bay ra, khối lượng bình nước brom tăng 27g, còn khi cho 22,4 lit hỗn hợp A đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy tạo thành 32,4g kết tủa vàng. Các khí đo được ở đktc. Ba hidrocacbon trong hỗn hợp là:

a. C3H8, butin-1 và butadiene-1 b. C4H10, butin-1 và butadiene-1

c. C5H12, butin-1 và butadiene-1 hoặc butadiene 1-3

d. Kết quả khác

14. Một hỗn hợp X gồm hidrocacbon lien tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có khối lượng 10,5g và có thể tích hỗn hợp là 2,352 lit ở 109,2oC và 2,8at. Hạ nhiệt độ xuống 0oC, một số hidrocacbon (có số C ≥ 5) hóa lỏngconf lại hỗn hợp Y có thể tích 1,24 lit ở 2,8at. Tỉ khối hơi của hỗn hợp Y so với không khí bằng 1,402. Tổng phân tử khối của hỗn hợp bằng 280.

Xác định dãy đồng đẳng của hidrocacbon, biết rằng phân tử khối của các chất sau cùng bằng 1,5 lần phân tử khối của chất thứ 3.

a. anken b. arken c. ankadien aren

15. Một hỗn hợp X gồm hơi hidrocacbon mạch hở A và H2 dư có tỉ khối hơi với Hêli bằng 3. Cho hỗn hợp X qua bột Ni nung nóng trong điều kiện để xảy ra phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với He bằng 7,5. Biết số nguyên tử cacbon trong một mol A nhỏ hơn 7. Công thức phân tử của A là:

a. C3H4 b. C4H4 c. C5H10 d. C3H6

16. Đốt cháy hoàn toàn hidrocacbon trong bình kín có thể tích 10 lit bằng lượng không khí gấp đôi lượng cần thiết. Sau phản ứng làm lạnh bình xuống 0oC thấy áp suất trong bình là 1,948 atm.

Mặt khác khi hấp thụ lượng nước sinh ra bằng 25ml dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84g/cm3) sẽ được dung dịch có nồng độ 95,75%. Tìm công thức phân tử của A biết nó không có đồng phân.

a. C3H6 b. C2H2 c. C2H4 d. C6H6

17. Cho hợp chất có công thức phân tử C8H8, biết 3,12g chất này phản ứng hết với dung dịch chứa 4,8g Br2 hoặc với tối đa 2,688 lit H2 (đktc). Hidro hóa C8H8 theo tỉ lệ 1:1 được hidrocacbon cùng loại X. Khi Brom hóa một đồng phân Y của X với xúc tác bột Fe theo tỉ lệ mol 1:1 được một sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của C8H8 là:

a. C6H4(CH3)2 b. C6H5CH=CH2

c. C6H5CH2=CH3 d. Câu b đúng

18. Một hỗn hợp hai ankan kế cận trong dãy đồng đẳng có tỉ khối hơi với H2 là 24,8.

a) Công thức phân tử của hai ankan là:

a. C2H2 và C3H4 b. C2H4 và C4H8

c. C3H8 và C5H12 d. Kết quả khác

b) Thành phần % thể tích, thành phần hỗn hợp là:

a. 30% và 70% b. 35% và 65%

c. 60% và 40% d. Cùng 50%

19. Ở đktc có một hỗn hợp khí hidrocacbon no A và B tỉ khối hơi so với hidro là 12 (dhh/H2 = 12).

a) Tìm khối lượng CO2 và hơi nước sinh ra khi đốt 15,68 lit hỗn hợp ( ở đktc)

a. 24,2g và 16,2g b. 48,4g và 32,4g

c. 40g và 30g d. Kết quả khác

b) Công thức phân tử của A và B là:

a. CH4 và C2H6 b. CH4 và C3H8

c. CH4 và C4H10 d. Cả ba câu a + b + c

20. Một hỗn hợp gồm 2 khí hidrocacbon mạch hở. Tỉ khối hơi hỗn hợp so với H2 là 17. Ở đktc 400cm3 hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 71,4cm3 dung dịch Br2 0,2M và còn lại 240cm3 khí. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon.

a. C2H6 và C2H2 b. C3H8 và C3H4

c. C2H6 và C3H4 d. C4H10 và C2H2

21. Hỗn hợp khí A gồm hai hidrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon (đktc).

a) Tìm tỉ khối hơi của hỗn hợp A đối với Nito, biết rằng 560cm3 hỗn hợp đó nặng 1,3625g.

a. 1,9 b. 2 c. 1,6 d. kết quả khác

b) Đốt cháy Vcm3 hỗn hợp A cho các sản phẩm phản ứng lần lượt qua bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng Ba(OH)2 thấy khối lượng bình 1 tăng 2,34g và bình 2 tăng 7,04g. Xác định công thức phân tử của các hidrocacbon biết rằng có một hidrocacbon là olefin.

a. C4H8 và C4H6 b. C4H8 và C4H4

c. C4H8 và C4H2 d. Cả ba câu a + b + c

22. Cho 10 lit hỗn hợp khí ( ở 54oC và 0,8064 atm) gồm hai anken lội qua bình đựng nước brom dư thấy khối lượng bình nước brom tăng lên 16,8g.

a) Tính tổng số mol của 2 anken.

a. 0,1 mol b. 0,2 mol c. 0,3 mol d. Kết quả khác

b) Hãy biện luận các cặp anken có thể có trong hỗn hợp khí ban đầu biết rằng số nguyên tử C trong mỗi anken không quá 5.

a. C5H10 và C2H4 b. C5H10 và C3H6

c. C5H10 và C4H8 d. Cả hai câu a + b

23. Cho 1232cm3 hỗn hợp gồm ankan A và anken B ở thể khí ( số nguyên tử C trong A, B như nhau) vào nước brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 1,4g. Đốt cháy hoàn toàn chất khí sau khi qua nước brom và cho sản phẩm cháy vào dung dịch NaOH dư thu được 180ml dung dịch muối 0,5M. Công thức phân tử của A, B là:

a. C2H4 và C2H6 b. C3H8 và C4H8

c. C4H8 và C5H12 d. C2H4 và C4H10

24. Một hỗn hợp gồm ankan và ankin. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp này thu được 12,6g H2O. Khối lượng oxi cần dung cho phản ứng là 36,8g. Thể tích CO2 sinh ra bằng 8/3 thể tích hỗn hợp khí ban đầu.

a) Tổng số mol của hỗn hợp ban đầu là:

a. 0,3 mol b. 0,2 mol c. 0,4 mol d. Kết quả khác

b) Xác định công thức cấu tạo có thể của ankan và ankin.

a. C3H8 và C2H2 b. C2H6 và C3H4

c. C4H10 và C2H2 d. Cả hai câu b + c

25. Một hỗn hợp gồm hai hidrocacbon mạch hở. Cho 840ml hỗn hợp lội qua dung dịch brom dư thì còn lại 560ml, đông thời có 2g Br2 tham gia phản ứng. Ngoài ra nếu đốt cháy hoàn toàn 840ml hỗn hợp rồi cho khí CO2 qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì được 6,25g kết tủa (các khí đo ở đktc).

Công thức phân tử của 2 hidrocacbon là:

a. CH4 và C4H10 b. C2H6 và C3H6

c. CH4 và C3H6 d. Kết quả khác


: file -> downloadfile4 -> 200
downloadfile4 -> Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012, trong đó có môn Lịch sử. Đây là môn học được nhiều học sinh cho là “khó nuốt” nhất trong kì thi tốt nghiệp năm nay
downloadfile4 -> Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
downloadfile4 -> Hãy đọc trước khi các bạn bước vào thế giới của ado ado là gì?
downloadfile4 -> BÁo cáO ĐỀ TÀi kỹ thuật chuyển mạch atm
downloadfile4 -> MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp: K062KT1 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 Vơ Thị Thúy Vy 211080574
200 -> Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 Nguyễn Văn Hòa-thcs mỹ Quang
downloadfile4 -> Manageengine opmanager
downloadfile4 -> BÀI 1: khảo sát các dạng dữ liệu không gian
200 -> Chức năng cơ bản


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương