BÀi tậP ĐẠi cưƠng hóa học hữu cơ Kiến thức cần nhớ: I. Thành phần nguyên tốtải về 1.68 Mb.
trang11/19
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích1.68 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu1: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X người ta thu được CO2 và H2O theo ti là . Biết X không làm mất màu nước brom. X là hiđrocacbon nào trong số các hđrocacbon dưới đây ?

A. C2H2 B. C6H14 C. C6H6 D. C6H5CH3Câu 2: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C8H10 không làm mất màu dung dịch brom . Khi đun nóng X với dung dịch thuốc tím tạo thành C7H5KO2(N). Cho N tác dụng với dung dịch HCl tạo thành hợp chất C7H6O2. X có tên gọi nào sau đây?

A.1,2-đimetylbezen B.1,3-đimetylbezen

C.1,4-đimetylbezen D. etylbenzen

Câu 3: Cho 15,6 g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu hiệu suất của phản ứng là 80% thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu?

A. 18g B. 19g C. 20g D. 21gCâu 4: Khi cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác) người ta thu được 78 gam clobenzen. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 69,33% B. 71% C. 72,33% D. 79,33%Câu 5: Khi phân tích nguyên tố của hiđrocacbon Y cho kết quả 9,44%H; 90,56% C . Y chỉ tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1: 1 đun nóng có bột sắt làm xúc tác. Y có CTPT là:

A.C8H8 B. C8H10 C. C9H12 D. C6H6Câu 6: Stiren (  ) có công thức tổng quát là:

a) CnH2n-6               b) CnH2n-8               c) CnH2n-10           d) CnH2n-6-2kCâu 7: Naptalen () có công thức phân tử là:

     a) C10H6             b) C10H10                 c) C10H12            d) Tất cả đều không đúng

Câu 8: Với công thức phân tử C9H12, số đồng phân thơm có thể có là:

  a) 8                         b) 9                       c) 10                       d) 7

 Câu 10:Cho hỗn hợp A gồm các hơi và khí: 0,1 mol Benzen; 0,2 mol Toluen; 0,3 mol Stiren và 1,4 mol Hiđro vào một bình kín, có chất xúc tác Ni. Đun nóng bình kín một thời gian, thu được hỗn hợp B gồm các chất: Xiclohexan, Metyl xiclohexan, Etyl xiclohexan, Benzen, Toluen, Etyl benzen và Hiđro. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp B trên, rồi cho hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi có dư, để hấp thụ hết sản phẩm cháy. Độ tăng khối lượng bình đựng nước vôi là:

       a) 240,8 gam        b) 260,2 gam         c) 193,6 gam         d)  Không đủ dữ kiện để tính .

Câu 11: Cho 6,9 gam một ankylbenzen X phản ứng với brom (xúc tác Fe) thu được 10,26 gam hỗn hựo 2 dẫn xuất monobrom. Bíêt mỗi dẫn xuất monobrom đều chứa 46,784% brom trong phân tử.

a. X, Y là:

A. toluen; p-brômtoluen và m-bromtoluen B.toluen; p-brômtoluen và o-bromtoluen

C. Etylbenzen; p-brometyletylbenzen và m-bromtoluen D.Etylbenzen; p-brometyletylbenzen và o-bromtoluen

b. Hiệu suất chung của quá trình brom hoá là:

A.60% B.70% C.80% D.85%

Câu 12: Hiđro hoá 49gam hỗn hợp A gồm benzen và naphtalenbằng H2(xúc tác thích hợp ) thu được 39,72 gam hỗn hợp sản phẩm B gồm xiclohexan và đêcalin

a. Thành phần % khối lượng của xiclohexan trong B (gỉa thiết hiệu suất hiđro hoá benzen và naphtalen lần lượt bằng 70%, 80%) là:

A. 29,6% B. 33,84% C. 44,41% D. 50,76%

b. Thể tích H2 đã pảhn ứng (đktc):

A. 11,2 lít B. 32,032 lít C. 34,048 lít D. 42,56 lít

Câu 13: Đề hiđro hoá etylbenzen thu được stiren với hiệu suất là 60%.Đề hiđro hoá butan thu được butađien với hiệu suất là 45%. Trùng hợp butađien và stiren thu được sản phẩm A có tính đàn hồi rất cao với hiệu suất 75%. Để điều chế được 500kg sản phẩm A cần khối lượng butan và etylbezen là bao nhiêu kg?

A. 544 và 745 B.754 và 544 C. 335,44 và 183,54 D. 183,54 và 335,44

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 26,5 gam một ankylbezen X cần 29,4 lít không khí (đktc). Oxi hoá X thu được axit benzoic. Giả thiết không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ. X là:

A. toluen B. o-metyltoluen C. eylbenzen D. o-etyltoluen

Câu 15: Đề hiđro hoá 13,25 gam etylbenzen thu đựoc 10,4 gam stiren, trùng hợp lượng stiren này thu được hỗn hựo A gồm polistiren vaf stiren dư. Lượng A tác dụng đủ với 100 ml dung dịch Brom 03M.

a. Hiệu suất của pảhn ứng đề hiđro hoá là:

A. 75% B. 80% C. 85% D. 90%

b. Hiêụ suất của phản ứng trùng hợp là:

A. 60% B70% C. 75% D. 85%

c. Khối lượng stiren thu đựoc là:

A. 6,825 gam B. 7,28 gam C. 8,16 gam D. 9,36 gam

d. Biết khối lượng mol trung bình của politiren bằng 31200 gam. Hệ số trùng hợp của polistiren là :

A. 2575 B. 2750 C. 3000 D. 3500BAØI TAÄP VEÀ PHENOL

Bài tập về lập công thức phân tử HCHC

Bµi 1: §èt ch¸y hoµn toµn 10,4 gam chÊt h÷u c¬ A råi cho s¶n phÈm ch¸y lÇn l­ît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng Ca(OH)2 d­ thÊy khèi l­îng b×nh 1 t¨ng 3,6 gam vµ ë b×nh 2 thu ®­îc 30 gam kÕt tña . Khi lµm ho¸ h¬i 5,2 gam A thu ®­îc 1 thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 1,6 gam O2 ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H4O4 B. C3H6O2 C. C2H6O D. C3H4O2Bµi 2 : Oxihoa hoµn toµn 0,9 gam 1 chÊt h÷u c¬ A chøa (C, H ,O ) .Hçn hîp s¶n phÈm cho ®i qua b×nh ®ùng H2SO4 ®Æc , khèi luîng b×nh t¨ng 0,54gam vµ qua b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d­ th× cã 3 gam kÕt tña .BiÕt 1 lÝt h¬i A ë 2730c ; 4,48 atm cã khèi l­îng 9 gam. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6O2 b. C3H6O3 C. C3H6O d.Ch2oBµi 3: §èt ch¸y 0,2 mol mét hîp chÊt h÷u c¬ A cÇn 0,5 mol O2 .S¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng P2O5 d­ th× khèi l­îng t¨ng 3,6 gam råi cho qua b×nh 2 ®ùng Ca(OH)2 d­ cã 40 gam kÕt tña , khi qua khái b×nh 2 kh«ng cã khÝ tho¸t ra . C«ng thøc ph©n tö cccña A lµ :

A. C2H4 B. C2H6 C. C2H2 D. C3H6Bµi 4:§èt ch¸y hoµn toµn a gam chÊt hi®rocacbon A , s¶n phÈm ch¸y cho qua b×nh Ca(OH)2 ng­êi ta thu ®­îc 3 gam kÕt tña ®ång thêi b×nh nÆng thªm 1,68 gam .

 1. Gi¸ trÞ cña A lµ :

A. 0,8 gam B. 0,6 gam C. 0,4 gam D. 0,2 gam

2. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ ( CTPT trung voi CTDGN )

A. C6H6 B. C3H6 C. C3H8 D. C3H4

Bµi 5: Oxihoa hoµn toµn 0,42 gam chÊt h÷u c¬ X chØ thu ®­îc CO2 vµ H2O mµ khi dÉn toµn bé s¶n phÈm ch¸y qua b×nh Ca(OH)2 d­ th× khèi l­îng b×nh t¨ng 1,86 gam ®ång thêi xuÊt hiÖn 3 gam kÕt tña . MÆt kh¸c khi ho¸ h¬i 1 l­îng chÊt X ng­êi ta thu ®­îc 1 thÓ tÝch b»ng 2/5 thÓ tÝch cña khÝ N2 cã khèi l­îng t­¬ng ®­¬ng trong cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . C«ng thøc ph©n tö cña X lµ :

A. C5H10 B. C5H8 C. C5H12 D C5H6Bµi 6 : Hîp chÊt X chøa C, H , O . NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn 4,5 gam X sau ®ã cho toµn bé s¶n phÈm ®i vµo dung dÞch Ca(OH)2 th× thu ®­îc 5 gam kÕt tña vµ 200 ml dung dÞch muèi cã nång ®é 0,25 M . Dung dÞch nµy cã khèi l­îng lín h¬n khèi l­îng dung dÞch Ca(OH)2 ®· dïng lµ 4,3 gam . C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ:

A. C H2O B. C2H3O C. C2H4O D. C3H6OBµi 7 : §èt ch¸y hoµn toµn chÊt h÷u c¬ A cÇn võa ®ñ 6,72 lÝt O2 (®ktc) thu ®­îc 13,2 gam CO2 vµ 5,4 gam H2O , tØ khèi h¬i cña A so víi He lµ 7,5 . CTPT cña A lµ :

A. C2H4O2 B. CH2O C. C3H6O3 D. C4H8O4Bµi 8 §èt ch¸y hoµn toµn 1 l­îng chÊt h÷u c¬ A cÇn 0,8 gam O2 ng­êi ta thu ®­îc 1,1 gam CO2 vµ 0,45 gam H2O vµ kh«ng cã s¶n phÈm kh¸c . Khi ho¸ h¬i 6 gam A th× thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 3,2 gam O2 ®o cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H4O2 B. C3H4O2 C. C2H6O D. C3H6O2Bµi 9: Hîp chÊt h÷u c¬ A chØ chøa C, H, O . §èt ch¸y hoµn toµn 3,7 gam A cÇn 3,92 gam lÝt O2 (®ktc) , sau ph¶n øng thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O cã thÓ tÝch b»ng nhau . Bݪt c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt . CTPT cña A lµ :

A. C3H6O3 B. C2H6O C. C3H6O D. C3H6O2Bµi 10 : §èt ch¸y hoµn toµn 1,8 gam hîp chÊt h÷u c¬ A chøa C, H , O cÇn dïng 1,344 lÝt O2 (®ktc) , sau ph¶n øng thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O cã tØ lÖ thÓ tÝch lµ 1:1 . BiÕt tØ khèi h¬i cña A so víi H2 lµ 45 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ:

A. C3H6O3 B. C2H4O2 C. C3H8O2 D. C4H6O2Bµi 11: §èt ch¸y hoµn toµn 0,01 molchÊt h÷u c¬ A cÇn 1,28 gam O2 . Sau ph¶n øng thu ®­îc 1,68 lÝt hçn hîp khÝ B ( 136,50c ; 1 atm ) gåm CO2 vµ h¬i H2O . TØ khèi h¬i cña B so víi N2 lµ 1,2 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6 B. C2H6 C. C3H8 D. C3H4Bµi 12 : §èt ch¸y hoµn toµn 0,1 mol hîp chÊt h÷u c¬ A (C ,H ,O ) cÇn võa ®ñ 0,3 mol O2 . Hçn hîp khÝ sinh ra cã thÓ tÝch 26,88 lÝt ( 273 0 C ; 1 atm ) vµ cã khèi l­îng 18,6 gam . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C3H6O3 D. C4H6OBµi 13: Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A ( C, H, O ) thÊy tæng khèi l­îng 2 nguyªn tè C, H lµ 0,46 gam . NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn a gam chÊt A cÇn võa ®ñ 0,896 lÝt O2 (®ktc) . Sau ph¶n øng ch¸y thu ®­îc 1,9 gam tæng khèi l­îng hçn hîp c¸c s¶n phÈm .

 1. Gi¸ trÞ cña A lµ :

A. 0,60 gam B. 0,61 gam C. 0,62 gam D. 0,63 gam

2. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña A lµ :

A. C7H8O B. C7H10O C. C6H6O D. C8H10O

Bµi 14: §èt ch¸y hoµn toµn 1,12 gam chÊt h÷u c¬ A råi cho s¶n phÈm øng hÊp thô vµo trong dung dÞch Ba(OH)2 d­ thÊy khèi luîng b×nh t¨ng 3,36 gam .

BiÕt n CO2= 1,5. n H2O . d A/ H2 < 30 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H4O B. C3H6O2 C. C3H8O2 D. C3H8O2

Bµi15 : §èt ch¸y hoµn toµn 18 gam chÊt h÷u c¬ A cÇn l­îng võa ®ñ lµ 16,8 lÝt O2(®ktc) . Hçn hîp s¶n phÈm ch¸y gåm CO2 vµ h¬i H2O víi tØ lÖ thÓ tÝch CO2 vµ H2O lµ 3:2 .

BiÕt d A/ H2 =36 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H4O2 B. C3H4O2 C. C3 H6O D. C5H12

Bµi 16: §èt ch¸y hÕt 1,88 gam chÊt h÷u c¬ A cÇn võa ®ñ 1,904 lÝt O2 (®ktc) thu ®­îc CO2 vµ H2O víi tØ lÖ thÓ tÝch lµ 4:3 . BiÕt MA < 200 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C7H10O5 B. C8H12O5 C. C8H10O5 D. C7H12O6Bµi 17: §èt ch¸y hoµn toµn 2,64 gam chÊt h÷u c¬ A cÇn võa ®ñ 4,704 lÝt O2(®ktc) .Sau ph¶n øng thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O víi tØ lÖ khèi l­îng lµ 11/ 2 . BiÕt MA < 150 . CTPT cña A lµ :

A. C9H8O B . C9H10O2 C. C8H10O D. C7H8OBµi 18: ChÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O cã tØ lÖ khèi l­îng mC : mO = 3:2 vµ khi ®èt ch¸y hÕt A thu ®­îc CO2 vµ h¬i H2O theo tØ lÖ thÓ tÝch lµ 4: 3 . BiÕt d A/He = 21,5 .C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C4H8O2 B. C4H6O2 C. C4H10O D. C4H8OBµi 19 :

§èt ch¸y hoµn toµn 1.,48 gam chÊt h÷u c¬ A dïng 2,016 lÝt O2(®ktc) th× thu ®­îc hçn hîp khÝ cã V (CO2 ) =3 .V(O2) . vµ m CO2 =2,444 m H2O .BiÕt khi ho¸ h¬i 1,85 gam A chiÕm thÓ tÝch =thÓ tÝch 0,8 gam O2 ®o cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H6O B. C3H6O2 C. C3H8O3 D. C3H4O2

Bµi 20: §èt ch¸y hoµn toµn a gam chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc x gam CO2 vµ y gam H2O . BiÕt x=22a/15 vµ y =3a/5 . BiÕt 3,6 gam A(h¬i) cã V= V(1,76 gamO2) ®o cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt .C«ng thøc ph©n tö cña A lµ

A . C3H6O3 B. C3H6O C. C3H6O2 D. C3H8OBµi21: Mét hîp chÊt h÷u c¬ A cã d A/kk = 2,07 . Khi ®ãt ch¸y hoµn toµn A th× cÇn

n O2=9 .n O2(A) vµ thu ®­îc CO2vµ H2O cã tØ lÖ khèi l­îng t­¬ng øng lµ 11 : 6 .

C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C3H8O B. C4H10O C. C3H6O2 D. C3H8O2Bµi 22: §èt ch¸y 5,15 gam chÊt h÷u c¬ A cÇn võa ®ñ 5,88 lÝt O2 (®ktc) thu ®­îc 4,05 gam H2O vµ 5,04 lÝt hh (CO2vµ N2) ®o ë ®ktc .BiÕt dA/H2=51,5. CTPT cña Alµ :

A. C3H7O2N B. C4H8O2N C. C4H9O2N D. C4H7O2NBµi 23 : §èt ch¸y hoµn toµn 3,61 gam X thu ®­îc hçn hîp khÝ CO2 ; H2O ; HCl . DÉn hçn hîp nµy qua b×nh chøa dung dÞch AgNO3 d­ ë nhiÖt ®é thÊp cã 2,87 gam kÕt tña vµ b×nh cã khèi l­îng t¨ng 2,17 gam .DÉn khÝ tho¸t ra cho vµo 100 ml dung dÞch Ba(OH)21M thu ®­îc 15,76 gam kÕt tña Y. Läc bá kÕt tña Y ®un dd l¹i cã kÕt tña . BiÕt MA< 200 . C«ng thøc ph©n tö cña X lµ :

A. C6H8O4Cl B. C6H9O4Cl C. C6H9O4Cl2 D. C6H9O2ClBµi 24: §èt ch¸y 7,3 gam 1 chÊt h÷u c¬ A thu ®uîc CO2 vµ H2O . Cho s¶n phÈm ch¸y qua b×nh 1 ®ùng P2O5 råi qua b×nh 2 ®ùng 5 lÝt Ca(OH)20,04M .th× khèi l­îng b×nh 1t¨ng 4,5 gamvµ b×nh 2cã 10 gam kÕt tña . BiÕt d A/He = 36,5 . CTPT cña A lµ :

A. C6H8O2 B. C6H10O C. C6H10O4 D. C6H12O6Bµi 25 : §èt ch¸y 1,5 gam chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc 1,76 gam CO2 vµ 0,9 gam H2O vµ 112 ml N2( 00c ; 2 atm) . NÕu ho¸ h¬i 1,5 gam A ë 127 0c ; 1,64 atm th× cã V= 0,4 lÝt .C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H5O2N B. C2H7O2N C. C3H7O2N D. C3H7O2N2HBµi 26 : §èt ch¸y 5,8 gam A thu ®­îc 2,65 gam Na2CO3 vµ 2,25 gam H2O vµ 12,1 gam CO2 .BiÕt A cã 1 nguyªn tö oxi . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C6H8ONa B. C6H5ONa C. C7H8ONa D. C7H6ONaBµi 27: §èt ch¸y 3,915 gam chÊt h÷u c¬ A thu ®­îc 3,3 gam CO2 vµ 1,08 gam H2O vµ 1,59 gam Na2CO3 . Khi ph©n tÝch 2,61 gam A cã mÆt AgNO3 thu ®­îc 2,87 gam AgCl . BiÕt A cã 1 nguyªn tö Clo trong ph©n tö . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ :

A. C2H4O2NaCl B. C3H6O2NaCl C. C3H4O2NaCl D. C4H6O2NaCl


HIDROCACBON NO

 1. Ankan Y có công thức phân tử là C6H14.

a/ Viết CTCT, gọi tên các đồng phân của Y.

b/ Số đồng phân dẫn xuất monoclo thu được khi thực hiện phản ứng thế halogen vào Y là 2. Xác định CTCT của Y. 1. Khi đốt cháy một hidrocacbon, tỉ lệ số mol CO2 và nước là 0,8. Xác định CTPT của hidrocacbon

 2. Tìm CTPT của ankan trong mỗi trường hợp sau:

a. Khối lượng riêng của ankan ở 30oC và 75 mmHg là 2,308 g/lit

b. Tỉ khối hơi so với oxi là 2,25

c. %H=16,28

d. Đốt cháy 3g ankan thu được 5,4 g nước

Viết CTCT, gọi tên các ankan đồng phân ứng với các CTPT tìm được ở mỗi trường hợp

ĐS. A. C4H10 b. C5H12 c. C6H14 d. C3H8 1. Ankan Y có hàm lượng cacbon là 84,21%. Y phản ứng với Cl2 ( 1:1) trong ánh sáng chỉ cho một dẫn xuất monoclo duy nhất. Công thức cấu tạo và tên gọi của Y ?

 2. Ankan X ở thể khí, X tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1, có chiếu sáng thu được dẫn xuất clo Y chứa 70,3% clo theo khối lượng. Xác định CTPT, CTCT của X và Y

 3. Ankan X khi đốt cháy trong oxi nguyên chất thấy thể tích các khí và hơi sinh ra bằng thể tích các khí tham gia phản ứng (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Xác định CTPT của X

 4. Xác định CTPT của ankan trong mỗi trường hợp sau:

a. Đốt cháy hoàn toàn ankan với một lượng oxi vừa đủ, tổng thể tích các sản phẩm bằng 7/6 tổng thể tích các chất tham gia (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

b. Khi clo hóa ankan thu được một dẫn xuất monoclo chứa 33,33% clo về khối lượng.

c. Đốt cháy hoàn toàn ankan với một oxi vừa đủ tạo thành một hỗn hợp sản phẩm có tỉ khối hơi so với N2 là 19/18

d. Đốt cháy hoàn toàn 3,25g một ankan, sản phẩm cháy qua 11,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M được 22 gam kết tủa.

ĐS: a. C3H8 b. C5H12 c. C4H10 d. CH4 hoặc C3H8


 1. Khi đốt cháy ankan, tỉ lệ có giá trị trong khoảng nào?

 2. Đốt cháy hoàn toàn 1,44g chất hữu cơ A thu được 2,24 lit khí CO2 (đkc) và 2,16g nước. Tỉ khối hơi của A với Hidro là 36

a/ Xác định CTPT, CTCT có thể có của A ứng với các đồng phân

b/ A là đồng phân nào khi A tác dụng với Clo (chiếu sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo 4 sản phẩm thế 1. Đốt cháy 2 lít một ankan A (thể khí) tạo sản phẩm có 8 lít CO2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

a/ Xác định CTPT, CTCT có thể có của A

b/ A là đồng phân nào biết khi Clo hóa (điều kiện chiếu sáng) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo 2 dẫn xuất mono clo.

c/ Đốt cháy hoàn toàn 5,8g A, sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 200ml dd NaOH 3M hỏi tạo muối gì? Khối lượng bao nhiêu?


 1. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp gồm 2 ankan liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần 1,18mol oxi, thu được 0,72 mol CO2. Xác định CTPT 2 ankan

 2. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đkc) hỗn hợp 2 ankan liên tiếp thu được 4,48 lít CO2 (đkc). Xác định CTPT hai ankan

 3. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít (đkc) hỗn hợp 2 ankan liên tiếp nhau thu được 4,14g nước.

a) Xác định CTPT hai ankan

b) Dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi trong dư thu được bao nhiêu gam kết tủa? 1. Đốt cháy hoàn toàn 1,46g hỗn hợp X gồm hai ankan đồng đẳng kế tiếp nhau thu được 2,24 lít CO2 (đkc). Tìm CTPT của ankan và thể tích oxi cần dùng.

 2. Một hỗn hợp X thể khí gồm 2 hidocacbon liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy 1mol hỗn hợp X cần 5,9 mol oxi và thu được 3,6 mol CO2. Xác định CTPT của 2 hidrocacbon

 3. Một hỗn hợp X gồm 2 ankan liên tiếp, có tỉ khối hơi so với hidro là 16,75. Tìm CTPT và % thể tích mỗi ankan. (ĐS: C2H6 75% và C3H8 25%)

 4. Hỗn hợp X gồm 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp nhau có khối lượng 20,6g và có thể tích bằng thể tích của 14g khí nitơ (đo cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

a/ Xác định CTPT, gọi tên 2 ankan

b/ Tính % thể tích 2 ankan trong hỗn hợp 1. Đốt cháy m gam ankan, toàn bộ sản phẩm hơi cháy qua bình chứa dung dịch Ca(OH)2, bình tăng lên 32,8 gam và có 30g kết tủa xuất hiện. Đun nóng phần nước lọc thấy xuất hiện thêm 10g kết tủa nữa. Tính m và xác định CTPT của ankan (ĐS: C5H12; m=7,2g)

 2. Đốt cháy a gam ankan, toàn bộ sản phẩm cháy dẫn qua nước vôi trong dư thu được 30g kết tủa. Lượng nước vôi còn lại (sau khi tách kết tủa) nhẹ hơn lượng nước vôi ban đầu là 8,7g. Tìm CTPT của ankan

 3. Đốt cháy hết 1,152 g một hidrocacbon mạch hở rồi cho sản phẩm vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 3,94 g kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dung dịch B lại thấy kết tủa xuất hiện, lọc lấy kết tủa lần 2 đem nung đến khối lượng không đổi thu được 4,59 g chất rắn. Xác định công thức của hidrocacbon?

 4. Đốt cháy hết V lít C4H10 (đkc), cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được 19,7 gam kết tủa. Xác định giá trị của V

 5. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hai hidrocacbon cùng dãy đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho toàn bộ sản phẩm cháy lội chậm qua bình (1) chứa dung dịch Ba(OH)2 dư và bình (2) chứa H2SO4 đậm đặc dư mắc nối tiếp. Kết quả khối lượng bình (1) tăng 6,12g và bình (2) tăng thêm 0,62 g. Trong bình (1) thu được 19,7g kết tủa. Xác định công thức phân tử hai hidrocacbon.

 6. Đốt chấy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi dư thu được 25 g kết tủa và khối lượng dung dịch nước vôi giảm 7,7g. Xác định công thức phân tử hai hidrocacbon

 7. Đốt cháy 0,672 lít (đkc) hỗn hợp X gồm 2 ankan, hơi cháy cho vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì khối lượng dung dịch thu được giảm 0,98g so với dd nước vôi ban đầu.

a. Tính thể tích oxi cần (đkc) để đốt cháy X và tỉ khối hơi của X so với hidro

b. Tìm CTPT hai ankan, biết ankan có khối lượng phân tử nhỏ chiếm thể tích gấp 2 lần ankan còn lại.

ĐS: a/ 1,69 lit và d=10,33 b/ CH4 và C2H6


 1. Một hỗn hợp gồm etan và propan. Lấy 30cm3 hỗn hợp này trộn với oxi dư rồi đem đốt cháy. Sau khi làm lạnh thu được hỗn hợp khí gồm CO2 và O2 có tỉ khối hơi so với H2 là 20. Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. Tính % thể tích mỗi khí trong hỗn hợp đầu.

ĐS: C2H6 60%, C3H8 40%

 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,12 gam hỗn hợp hai ankan cần 52,64 lít không khí (đkc) (không khí gồm 80% N2 và 20% O2 về thể tích)

a. Tính khối lượng CO2 và nước sinh ra

b. Tìm CTPT và % thể tích mỗi ankan, biết chúng có số C gấp đôi nhau

c. Nếu cho toàn bộ CO2 và nước thu được qua 100 g dd NaOH 14,4% thì nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch thu được là bao nhiêu?

ĐS: b/ C2H6 60%, C4H10 40% c/ Na2CO3 7,12% và NaHCO3 14,1% 1. Crackinh 560 lit butan (đkc) thu được hỗn hợp X có thể tích 1010 lít (đktc) gồm các khí CH4, C3H6, C2H6, C2H4, H2 và C4H10. Tính thể tích C4H10 chưa tham gia phản ứng và hiệu suất phản ứng crackinh.

 2. Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 10,2g. Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp nói trên cần 36,8g oxi. Xác định CTPT, % thể tích của mỗi ankan trong hỗn hợp đầu?

 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,7 mol một hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon thuộc cùng một dãy đồng đẳng có khối lượng phân tử hơn kém nhau 28 đ.v.C thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 24:31.

a/ Tính khối lượng CO2, H2O thu được

b/ Xác định CTPT hai hidrocacbon và phần trăm thể tích mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 1. Hỗn hợp X gồm 2 ankan, phân tử khối hơn kém nhau 28 đvC. Đốt cháy hết 1,76 gam hỗn hợp cần vừa đủ 2,24 lít khí oxi (0oC và 2atm). Xác định 2 ankan, thể tích hỗn hợp khí ban đầu(đkc), % thể tích mỗi ankan

 2. Hỗn hợp khí gồm etan và propan có tỉ khối so với hidro là 20,25 được nung trong bình với chất xúc tác để thực hiện p/ư dehidro hóa. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với hidro là 16,2 gồm có các ankan, anken và hidro. Tính hiệu suất của p/ư dehidro hóa biết rằng tốc độ p/ư của etan và propan là như nhau?

 3. Một hh X gồm etan và propan có tỉ khối so với etan bằng 1.35. Thực hiện pứ tách 1 phân tử H2 với hh X trên thu được hh Y có tỷ khối so với H2 là 13,5. Cho biết hiệu suất tách H2 của các phản ứng là bằng nhau. Tính hiệu suất này.

 4. Ở điều kiện tiêu chuẩn có 1 hỗn hợp khí gồm 2 hidrocacbon no A và B, tỉ khối hơi của hỗn hợp đối với H2 là 12.

a/ Tính khối lượng CO2 và hơi H2O sinh ra khi đốt cháy 15,68 lit hỗn hợp (ở đkc).

b/ Công thức phân tử của A và B ? 1. Cho hỗn hợp 2 ankan A và B ở thể khí, có tỉ lệ số mol trong hỗn hợp: nA : nB = 1 : 4. Khối lượng phân tử trung bình là 52,4. Xác định CTPT của hai ankan A và B

 2. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm vào bình đựng nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng thêm 2,624g. Lọc thu được 2 gam kết tủa và dung dịch Y, đun sôi dung dịch Y cho đến phản ứng hoàn toàn thu được 1 g kết tủa nữa. Cũng lượng chất X trên phản ứng với clo chiếu sáng thu được hỗn hợp Z gồm 4 dẫn xuất mono. Tên gọi X là:

a. 3-metylpentan b. 2,2-đimetylpropan c. 2,3-đimetylbupan d.2-metylbutan
: file -> downloadfile4 -> 200
downloadfile4 -> Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 6 môn thi tốt nghiệp thpt năm 2012, trong đó có môn Lịch sử. Đây là môn học được nhiều học sinh cho là “khó nuốt” nhất trong kì thi tốt nghiệp năm nay
downloadfile4 -> Câu 4: Trình bày nội dung luận cương chính trị (10/1930) từ đó chỉ ra hạn chế lịch sử của cương lĩnh này?
downloadfile4 -> Hãy đọc trước khi các bạn bước vào thế giới của ado ado là gì?
downloadfile4 -> BÁo cáO ĐỀ TÀi kỹ thuật chuyển mạch atm
downloadfile4 -> MÔN: Phương pháp nghiên cứu khoa học Lớp: K062KT1 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Thu Sang 211161039 Vơ Thị Thúy Vy 211080574
200 -> Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Hóa học lớp 8 Nguyễn Văn Hòa-thcs mỹ Quang
downloadfile4 -> Manageengine opmanager
downloadfile4 -> BÀI 1: khảo sát các dạng dữ liệu không gian
200 -> Chức năng cơ bản


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương