Bài tập chưƠng V kế toán nghiệp vụ THANH toán vốn giữa các ngân hàNGtải về 287 Kb.
Chế độ xem pdf
Chuyển đổi dữ liệu19.09.2022
Kích287 Kb.
#53223
BT C5
BÀI TẬP CHƯƠNG V 
 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG 
1. Ngày 9/12/2012 công ty Thái Tín có tài khoản tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần 
Sài Gòn chi nhánh Vĩnh Long nộp UNC yêu cầu trích tài khoản tiền gửi thanh toán 
10.000.000.000 đồng trả cho công ty hóa nông Hoàn Thành có tài khoản tiền gửi thanh toán 
tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
2. Ngày 10/8/2012 Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Vĩnh Long nhận 
được lệnh chuyển có từ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ 
chuyển đến số tiền là 100.000.000 đồng, nội dung công ty Nước Giải Khát Cần Thơ có tài 
khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Cần Thơ 
trả tiền cho công ty Bioted Vĩnh Long có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng 
Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Vĩnh Long. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
3. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Vĩnh Long nhận được bảng kê 
11 vế có từ Đông Á chi nhánh Cần Thơ chuyển đến số tiền là 100.000.000 đồng, nội dung 
công ty Nước Giải Khát Cần Thơ chuyển trả tiền cho công ty Bioted Vĩnh Long. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
4. Ngân hàng Đầu Tư chi nhánh Cần Thơ nhận được bảng kê 12 vế có từ ngân hàng 
Nông Nghiệp chi nhánh Cần Thơ chuyển đến gồm 2 ủy nhiệm chi: 
Uỷ nhiệm chi số 05, trị giá 200.000.000 đồng đơn vị thụ hưởng là công ty Minh Anh có 
tài khoản tại Ngân hàng Đầu Tư chi nhánh Cần Thơ. 
Uỷ nhiệm chi số 07, trị giá 150.000.000 đồng đơn vị thụ hưởng là công ty Minh Thư có 
tài khoản tại Ngân Hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
5. Ngày 9/6/2012 ngân hàng Ngoại Thương An Giang nhận được bảng kê 12 vế Có từ 
ngân hàng Nông Nghiệp An Giang chuyển đến số tiền 100.000.000đồng, người thụ hưởng 
là công ty Agifish có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng Ngoại Thương An Giang. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 6. Ngày 9/6/2012 Ngân Hàng Công Thương Đồng Tháp nhận được bảng kê 12 vế Có từ 
ngân hàng Nông Nghiệp Đồng Tháp chuyển đến số tiền 250.000.000đồng, người thụ hưởng 
là công ty Domesco có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng Công Thương Đồng 
Tháp. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
7. Ngày 9/8/2012 Ngân Hàng Ngoại Thương Cần Thơ nhận được bảng kê 11 vế Có từ 
ngân hàng Nông Nghiệp Đồng Tháp chuyển đến kèm Uỷ nhiệm chi số tiền 200.000.000 
đồng, người thụ hưởng là công ty Biofeed có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng 
Ngoại Thương Cần Thơ. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
8. Ngày 9/7/2012 ngân hàng Á Châu chi nhánh Vĩnh Long nhận được bảng kê 12 vế Có 
từ ngân hàng Nông Nghiệp Vĩnh Long chuyển đến kèm Uỷ nhiệm chi số tiền 
200.000.000đồng, người thụ hưởng là công ty An Khánh có tài khoản tiền gửi thanh toán tại 
ngân hàng Á Châu chi nhánh Vĩnh Long. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
9. Ngày 9/6/2012 Ngân Hàng Ngoại Thương An Giang nhận được bảng kê 11 vế Có từ 
ngân hàng Nông Nghiệp Đồng Tháp chuyển đến số tiền 100.000.000đồng, người thụ hưởng 
là công ty Agifish có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng Ngoại Thương An Giang. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
10. Ngày 9/6/2012 Ngân Hàng Công Thương Cà Mau nhận được bảng kê 11 vế Có từ 
ngân hàng Nông Nghiệp Đồng Tháp chuyển đến số tiền 250.000.000đồng, người thụ hưởng 
là công ty Thuỷ Sản Cà Mau có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng Công Thương 
Cà Mau. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
11. Ngày 10/11/2012 ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL chi nhánh Vĩnh Long nhận 
được lệnh chuyển có từ ngân hàng Phát Triển Nhà ĐBSCL huyện Bình Minh – tỉnh Vĩnh 
Long, nội dung công ty Mai Anh thanh toán tiền cho công ty XNK Lương Thực Vĩnh Long, 
số tiền 100.000.000 đồng. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
12. Ngày 28/9/2012 ngân hàng Công Thương Đồng Tháp nhận được lệnh chuyển Nơ 
kèm séc bảo chi từ ngân hàng Công Thương Vĩnh Long chuyển đến với nội dung công ty 
Lương Thực Đồng Tháp có tài khoản tại ngân hàng ngân hàng Công Thương Đồng Tháp trả 
tiền cho công ty Thủy Sản Vĩnh Long có tài khoản tại ngân hàng Công Thương Vĩnh Long. 
Số tiền là 450.000.000đ và tờ séc này được ngân hàng Công Thương Đồng Tháp bảo chi. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
13. Ngày 24/05/2012 Ngân Hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ nhận được bảng kê 
12 vế Nợ và séc bảo chi từ Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ 
chuyển đến, nội dung công ty An Khánh có tài khoản tại Ngân Hàng Ngoại Thương chi 
nhánh Cần Thơ thanh toán tiền nguyên vật liệu cho công ty Tây Đô, số tiền là 450.000.000 
đồng. Biết rằng tờ séc này đã được Ngân Hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ bảo chi. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 14. Ngày 19/02/2012 Ngân Hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp nhận được Bảng kê 
11 vế Nợ kèm tờ séc bảo chi từ Ngân Hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ chuyển đến, 
nội dung công ty Afies có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng Sacombank chi 
nhánh Đồng Tháp thanh toán tiền mua bột mì cho công ty Đồng Khánh có tài khoản tại 
Ngân Hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ theo hình thức chuyển khoản, số tiền thanh 
toán là 300.000.000 đồng. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
15. Ngày 25/02/2012 ngân hàng Sacombank chi nhánh Đồng Tháp nhận được bảng kê 
12 vế có từ ngân hàng Nông Nghiệp Đồng Tháp chuyển đến nội dung công ty Minh Hồng 
thanh toán tiền vật tư cho công ty Đồng Tâm có tài khoản tại Ngân Hàng Sacombank chi 
nhánh Đồng Tháp số tiền 500.000.000 đồng 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
16. Ngày 15/11/2012 ngân hàng Công Thương chi nhánh Đồng Tháp nhận được lệnh 
chuyển Nợ kèm tờ séc bảo chi từ Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ chuyển đến, 
nội dung công ty Domesco có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân Hàng Công Thương 
chi nhánh Đồng Tháp thanh toán tiền mua bột mì cho công ty Bột Mì Đông Hưng có tài 
khoản tại Ngân Hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ theo hình thức chuyển khoản, số 
tiền thanh toán là 200.000.000 đồng 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
17. Ngày 22/3/2012 ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ nhận 
được bảng kê 12 vế nợ kèm tờ séc bảo chi từ ngân hàng Nông Nghiệp Thành Phố Cần Thơ 
chuyển đến nội dung nội dung công ty Anh Quân đòi tiền bán hàng cho công ty Anh Minh 
có tài khoản tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ số tiền 
150.000.000 đồng. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
18. Ngày 15/11/2012 ngân hàng Công Thương Cà Mau nhận được bảng kê 11 vế nợ kèm 
tờ séc bảo chi từ Ngân Hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ chuyển đến, nội dung công 
ty Acecook có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng Công Thương Cà Mau thanh toán 
tiền mua bột mì cho công ty Bột Mì Bình Dương có tài khoản tại Ngân Hàng Ngoại Thương 
chi nhánh Cần Thơ theo hình thức chuyển khoản, số tiền thanh toán là 100.000.000 đồng. 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 19. Ngày 19/04/2012 Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Vĩnh Long 
nhận được bảng kê 12 vế có từ ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Vĩnh Long 
chuyển đến nội dung: công ty Minh Hoàng có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng 
Đầu Tư chi nhánh Vĩnh Long thanh toán tiền vật tư cho công ty Minh Anh có tại khoản tiền 
gửi thanh toán tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn chi nhánh Vĩnh Long, số tiền 
250.000.000 đồng.
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. 
20. Ngày 29/10/2012 ngân hàng Công Thương chi nhánh Vĩnh Long nhận được bảng kê 
12 vế nợ kèm tờ séc bảo chi, nội dung công ty Thành Tín có tài khoản tại Ngân hàng Công 
Thương chi nhánh Vĩnh Long thanh toán tiền cho công ty Vật Tư Vĩnh Long có tài khoản 
tại ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Vĩnh Long, số tiền 250.000.000đồng. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
HẾT 
 
Chúc Bạn Thành Công! 
 

 

tải về 287 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương