BÀi tập ajax về BẢN ĐỒ thành phố Trước tiên chúng ta tạo csdltải về 35.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích35.61 Kb.
BÀI TẬP AJAX VỀ BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ
Trước tiên chúng ta tạo CSDL:

thanhpho(idthanhpho,tenTP,bando,danso,dientich)


Mã SQL:

CREATE TABLE `thanhpho` (

`idthanhpho` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,

`tenTP` varchar(45) default NULL,

`danso` varchar(45) default NULL,

`dientich` varchar(45) default NULL,

`bando` varchar(45) default NULL,

PRIMARY KEY (`idthanhpho`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Code:


  1. Tạo file kết nối với tên: ketnoi.php


$host = 'localhost';

$user = 'root';

$pass = 'test';

$dbName = 'ajax';
$ketnoi = mysql_pconnect($host,$user,$pass) or die("Khong the ket noi");

mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error());?>


  1. Tạo file xử lý dữ liệu để hiện thị kết quả với tên: process.php


$idTP = $_GET['iTP'];

$idTP = mysql_real_escape_string($idTP); //chống lỗi Inject sql
$sql = "SELECT * FROM thanhpho WHERE idthanhpho = $idTP";

$query = mysql_query($sql,$ketnoi) or die(mysql_error());

//Tạo bảng chứa dữ liệu truy vấn từ csdl khi gọi

$hienthi_chuoi = "";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";


while($dong = mysql_fetch_assoc($query))

{

$hienthi_chuoi .= "

";$hienthi_chuoi .= "";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

}

$hienthi_chuoi .= "

Tên Thành Phố Bản đồ Dân số Diện tích
$dong[tenTP] $dong[danso] $dong[dientich]
";//Hiển thị kết quả truy vấn

echo $hienthi_chuoi;?>
: files
files -> Sạt-đe rằng: Nầy là lời phán của Đấng có bảy vì thần Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao
files -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
files -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
files -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương