Bài tậP 6A: thực hiện phân tích không gian


Câu hỏi 6: có bao nhiêu vùng (polygon) trong coverage COMP1?tải về 0.62 Mb.
Chế độ xem pdf
trang6/19
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích0.62 Mb.
#53833
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Bai tap 06
CV Ngọc Huyền
Câu hỏi 6: có bao nhiêu vùng (polygon) trong coverage COMP1? 
 ______________________________________________
Câu hỏi 7: Bạn có thể đoán được câu trả lời của câu 6 không nếu 
bạn biết có bao nhiêu input polygon trong coverage 
LANDUSECOV và RAMPBUF? Tại sao? 
 ______________________________________________
Câu hỏi 8: Có bao nhiêu trường thuộc tính trong COMP1? 
 ______________________________________________
Câu hỏi 9: Bạn có thể đoán được câu trả lời của câu 8 không? Tại 
sao? 
 ______________________________________________
Câu hỏi 10: Bạn sẽ có các vùng (THE SAME AMOUNT OF / MORE / 
FEWER) nếu bạn sử dụng coverage INDENTIFY chồng lớp và 
RAMPBUF đầu tiên. 
Kế tiếp, bạn hãy lặp lại qui trình trên để chồng lớp coverage COMP1 với 
ZONECOV. Bạn có thể dùng ArcToolbox Overlay Wizard hoặc công cụ 
Intersect. Khi bạn hoàn thành, kiểm tra lại coverage mới vừa tạo trong 
ArcCatalog. 
Sử dụng ArcToolobx để intersect COMP1 với ZONECOV. Đặt tên cho 
coverage mới được tạo là COMP2
Sử dụng ArcCatalog để xem dữ liệu dạng bảng và dạng địa lý của 
coverage COMP2. 
Câu hỏi 11: Có bao nhiêu vùng (polygon) trong COMP2? 
 ______________________________________________
Chú ý các đối tượng của ZONECOV được cắt thành các khối lưu trong 
vùng đệm. vì thế tất cả các thuộc tính từ 3 coverage đầu vào là 
RAMPBUF, LANDUSECOV, và ZONECOV đều được giữa lại trong bảng 
thuộc tính của COMP2. Bạn vừa mới hoàn thành qui trình chồng lớp và 
đã sẵn sàng để thực hiện bước cuối cùng là truy vấn để xác định các khu 
vực thích hợp. 
BƯỚC 7: XÁC ĐỊNH CÁC KHU VỰC THOẢ MÃN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN 
Hiện nay bạn đã tích hợp tất cả các đối tượng lại với nhau vào trong một 
coverage độc lập, bạn nên tạo một tập hợp con của các vùng thoả mãn tất 
cả các điều kiện: trong phạm vi 500 m của đường cao tốc, và có các khu 
đất trống, được quy hoạch cho mục đích thương mại. Câu truy vấn SQL 
của bạn sẽ là LU_CODE = ‘VAC’ và ZONE_CODE = ’COM’. 


Chương 6: Thực hiện phân tích không gian 
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý (DITAGIS) 
6-10
Ghi chú: Bạn không cần truy vấn cho thuộc tính “in_rampbuf” bởi vì bạn
đã sử dụng chồng lớp INTERSECT và tất cả các vùng coverage đều là 
các vùng trong rampbuf. Nếu bạn sử dụng chồng lớp UNION, sau đó bạn 
cần phải thêm vào câu truy vấn điều kiện “IN_RAMPBUF = 1”. 
Bạn có thể chọn tạo một tập hợp con trong ArcToolbox hoặc trong 
ArcMap. 
Sử dụng ArcToolbox: 
Chuyển đến Analysis Tools > Extract. Có thể sử dụng Extract Wizard 
hoặc Select tool để tạo một tập hợp con. Coverage input sẽ là 
COMP2. Sử dụng truy vấn SQL và tạo một coverage mới tên 
PARKLOTS. Cuối cùng, sử dụng ArcCatalog để xem dữ liệu dạng 
bảng và dạng địa lý của coverage PARKLOTS. 
Sử dụng ArcMap: 
Thêm lớp đối tượng COMP2 vào ArcMap. Kế tiếp, thực hiện câu truy 
vấn SQL (dùng menu Selection). Sau khi truy vấn, nhắp chuột phải vào 
Feature class > chọn Selection > Create layer from selected features. 
Chú ý rằng lớp được đặt tại phần đầu của bảng Table of Contents. 
Hiện giờ, nhắp chuột phải vào lớp đối tượng mới > chọn Properties > 
tab General > thay đổi tên lớp thành PARKLOTS. 
Bây giờ bạn đã tạo một lớp mới, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

tải về 0.62 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương