BÀi thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống đẤu tranh cách mạng củA ĐẢng bộ, quân và DÂn huyện hoàI Ân giai đOẠN 1930 2015”tải về 214.63 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích214.63 Kb.
1   2   3

Câu 6:  Hãy cho biết, đến tháng 02/2016 trên địa bàn huyện Hoài Ân có bao nhiêu di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia? Kể tên các di tích lịch sử, văn hóa đó?

1. Di tích lịch sử: Đền thờ Tăng Bạt Hổ (xã Ân Thạnh).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 8739/QĐ-UBND, ngày 20/10/2003 của UBND tỉnh Bình Định.
- Được xếp hạng di tích cấp Quốc gia tại Quyết định số: 2914/QĐ-BVHTTDL, ngày 26/8/2013 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
2. Di tích lịch sử: Chiến thắng Gò Loi (xã Ân Tường Tây).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 1897/QĐ-UBND, ngày 10/8/1996 của UBND tỉnh Bình Định.
3. Di tích lịch sử: Chiến thắng chi khu Quận lỵ Hoài Ân (xã Ân Phong).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 1880/QĐ- UBND, ngày 10/8/1996 của UBND tỉnh Bình Định.
4. Di tích lịch sử: Chiến thắng Núi Chéo (xã Ân Thạnh).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 876/ QĐ- UBND, ngày 25/3/2002 của UBND tỉnh Bình Định.
5. Di tích lịch sử: Rừng Bà Bơi – Nơi thành lập Sư Đoàn 3 (xã Bok Tới).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 42/QĐ- UBND, ngày 09/01/2006 của UBND tỉnh Bình Định.
6. Di tích lịch sử: Nơi thành lập chi bộ Vạn Đức huyện Hoài Ân 1931 (xã Ân Tín).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 322/QĐ- UBND, ngày 06/06/2007 của UBND tỉnh Bình Định.

7. Di tích lịch sử: Chiến thắng Xuân Sơn (xã Ân Hữu).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 325/QĐ- UBND, ngày 06/06/2007 của UBND tỉnh Bình Định.
8. Di tích lịch sử: Địa đạo Núi Bụt (xã Ân Phong).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 418/QĐ- UBND, ngày 16/06/2009 của UBND tỉnh Bình Định.
9. Di tích lịch sử: Căn cứ Khu ủy Khu 5 (xã Ân Thạnh).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 327/QĐ-UBND, ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Bình Định.
10. Di tích lịch sử: Nơi thành lập Trường Đảng Liên Khu 5 (xã Ân Tường Đông).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 328/QĐ- UBND, ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Bình Định.
11. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Đình làng An Thường (xã Ân Thạnh).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 444/QĐ- UBND, ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Bình Định.
12. Di tích lịch sử: Truông Mây - Chàng Lía (xã Ân Đức).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 109/QĐ- UBND, ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định.
13. Di tích lịch sử: Văn Chỉ Hoài Ân (xã Ân Thạnh).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 110/QĐ- UBND, ngày 06/3/2012 của UBND tỉnh Bình Định.
14. Di tích lịch sử: Cầu Bến Muồng (xã Ân Mỹ).
- Được xếp hạng di tích cấp tỉnh tại Quyết định số: 313/QĐ- UBND, ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bình Định.


Câu 7:  Hãy nêu nội dung chủ yếu các chuyên đề hàng năm từ năm 2011 đến năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện?
Trả lời
Nội dung chủ yếu các chuyên đề hàng năm về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ năm 2011 đến năm 2015 đó là:
- Năm 2011 – 2012: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”.
- Năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.
- Năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.
- Năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

Câu 8: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành vào ngày tháng năm nào? Những vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết Trung ương 4 đã nêu là gì?
Trả lời

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.


Những vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết Trung ương 4 đã nêu là tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách sau đây:
Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
 Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất.
Nghị quyết đã xác định mục tiêu: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.
Nghị quyết đã xác định cần tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp sau đây: 

- Về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên;

- Về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; 

- Về cơ chế, chính sách; 

- Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 

Câu 9: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Ân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu BCH Đảng bộ huyện gồm bao nhiêu đồng chí? Có bao nhiêu đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và ai làm Bí thư Huyện ủy (khóa XXIV)? Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 được Nghị quyết Đại hội đề ra là gì?
Trả lời

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoài Ân lần thứ XXIV được tiến hành từ ngày 02 đến ngày 04/8/2015 tại Nhà văn hóa huyện (thị trấn Tăng Bạt Hổ), tham dự Đại hội có 269 đại biểu. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng huyện Hoài Ân ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Đại hội đã đề ra phương hướng: tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng huyện Hoài Ân ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nghị quyết Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là:


1- Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 11% (theo đánh giá so sánh năm 2010).
2- Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 48,7%; công nghiệp – xây dựng chiếm 19,7% và thương mại - dịch vụ chiếm 31,6%.
3- Thu ngân sách bình quân hàng năm (thu nội địa) tăng từ 8 - 10%.
4- Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 trên 40 triệu đồng/người/năm.
5- Sản lượng lương thực đạt 67.000 tấn.

6- Diện tích rừng trồng mới hàng năm 1.900 ha và độ che phủ rừng đến năm 2020 chiếm 65%.


7- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2%.
8- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hàng năm 0,85%.
9- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 có 07 xã.

10- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 chiếm 45%. Hàng năm giải quyết việc làm cho 2.000 – 2.500 lao động.


11- Số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 có 15 xã, thị trấn. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 12%.
12- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 98%.

13- Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập Trung học cơ sở. Từng bước tiến hành phổ cập bậc giáo dục Trung học phổ thông ở những nơi có điều kiện.


14- Phấn đấu đến năm 2020 có 95% cơ quan, hộ gia đình, 85% thôn – làng và 50% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.
15- Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu.
16- Hàng năm, số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm trên 80%, trong đó có trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt TSVM, không còn đơn vị yếu kém và kết nạp đảng viên mới 5% trở lên so tổng số đảng viên toàn Đảng bộ.
Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoài Ân khóa XXIV gồm 39 đồng chí, phiên họp thứ nhất Ban chấp hành khóa XXIV đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Hoàng Anh Dũng được bầu làm Bí thư Huyện ủy. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIX diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/10/2015 tại Quy Nhơn, đồng chí Hoàng Anh Dũng được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (Tỉnh ủy viên).
Câu 10:  Đến tháng 12/2015, toàn huyện Hoài Ân có bao nhiêu trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó có bao nhiêu trường mầm non, bao nhiêu trường tiểu học, bao nhiêu trường THCS…? Hãy nêu tên các trường THCS trong huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia?
Trả lời

Đến tháng 12/2015, toàn huyện Hoài Ân có 27 trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó có: 02 trường mầm non, 16 trường tiểu học, 9 trường THCS.


Các trường THCS trong huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia là:

1- Trường THCS Ân Nghĩa

2- Trường THCS Ân Hữu

3- Trường THCS Ân Tường Đông

4- Trường THCS Ân Tường Tây

5- Trường THCS Ân Đức

6- Trường THCS Tăng Bạt Hổ

7- Trường THCS Ân Thạnh

8- Trường THCS Ân Tín

9- Trường THCS Ân Hảo Đông


Câu 11:  Phần thưởng cao quý nhất mà Đảng bộ và Nhân dân Hoài Ân được Đảng và Nhà nước phong tặng cho đến nay là gì? Được trao tặng vào dịp nào? Cảm nghĩ của ông (bà), anh (chị)… về vấn đề đó?
Trả lời
Phần thưởng cao quý nhất mà Đảng bộ và Nhân dân Hoài Ân được Đảng và Nhà nước phong tặng là: Huân chương Độc lập hạng III. Được trao tặng vào dịp Lễ hội kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/1972 – 19/4/2012).


1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương