Bùi Thị Tiếptải về 1.71 Mb.
trang5/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.71 Mb.
#39304
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Quản lý lịch trình

  Tên phương thức

  Mô tả chung

  ThemLichTrinh()

  Thêm một lịch trình vào CSDL

  SuaLichTrinh()

  Sửa thông tin lịch trình

  HuyLịchTrinh()

  Xóa một lịch trình khỏi CSDl

  TaoBaoCaoLT()

  Tạo báo cáo về lịch trình

 • Quản lý đặt vé

  Tên phương thức

  Mô tả chung

  ThemVe()

  Thêm một vé vào CSDL

  SuaVeNV()

  Sửa thông tin vé

  HuyVeTD()

  Xóa tất cả vé quá hạn và vé trên chuyến xe đã chạy được 2 tháng khỏi CSDl

  TaoBaoCaoHK()

  Tạo báo cáo về khách hàng  1. Quản lý xe khách

  Tên phương thức

  Mô tả chung

  ThemXeKhach()

  Thêm một xe khách vào CSDL

  SuaXeKhach()

  Sửa thông tin xe khách

  HuyXeKhach()

  Xóa một xe khách khỏi CSDl

  TaoBaoCaoXK()

  Tạo báo cáo về xe khách  1. Quản lý điểm đến

  Tên phương thức

  Mô tả chung

  ThemDiemDen()

  Thêm một điểm đến vào CSDL

  SuaDiemDen()

  Sửa thông tin điểm đến

  HuyDiemDen()

  Xóa một điểm đến khỏi CSDl  1. Quản lý loại xe

  Tên phương thức

  Mô tả chung

  ThemLoaiXe()

  Tthêm một loại xe vào CSDL

  SuaLoaiXe()

  Sửa thông tin loại xe

  HuyLoaiXe()

  Xóa một loại xe khỏi CSDl  1. Quản lý phân quyền

  Tên phương thức

  Mô tả chung

  ThemTaikhoa()

  Thêm một tài khoản vào CSDL

  XoaTaiKhoan()

  Xóa một tài khoản khỏi CSDL

  CapQuyen()

  Cấp một số quyền cho tài khoản

  ThemThanhVien()

  Thêm một thành viên hệ thống vào CSDL

  DangNhap()

  Cho phép tài khoản đăng nhập vào hệ thống

  DangThoat()

  Cho phép NSD thoát khỏi hệ thống

  DoiMatKhau()

  Đổi mật khẩuu của một tài khoản

    1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

  CSDL sẽ được thiết kế theo mô hình CSDL quan hệ. Mô hình CSDL quan hệ có những đặc điểm nổi bật như

  Dữ liệu được lưu trữ có tính cấu trúc.

  Tính rằng buộc và tính nhất quán cao.

  Hầu hết các công cụ lập trình đều hỗ trợ.     1. Các quy ước

  1. Qui ước về ký hiệu khóa

  Kí hiệu

  Mô tả

  PK

  Khóa chính (Primary Key)

  FK

  Khóa ngoài (Foreign Key)  1. Qui ước về kiểu dữ liệu

  Kiểu dữ liệu

  Mô tả

  uniqueidentifier

  Kiểu định danh duy nhất 16 byte

  bit

  Kiểu logic (True/ false)

  int

  Kiểu số nguyên 4 byte

  numeric

  Kiểu số

  datetime

  Kiểu ngày giờ mm/dd/yy: 00:00:00

  ntext

  Kiểu kí tự có hỗ trợ tiếng việt có độ dài thay đổi  1. Qui ước về kiểu quan hệ

  Kí hiệu

  Mô tả

  1

  Chỉ được phép tồn tại một thực thể

  0..n

  Không có hoặc có hơn một thực thể

  1..n

  Có một hoặc lớn một thực thể

     1. Danh sách các bảng

      STT

      Tên bảng

      Khóa

      Mô tả

      1

      Tbl_TaiKhoan

      Id_TaiKhoan

      Lưu trữ thông tin về tài khoản

      3

      Tbl_Quyen

      Id_Quyen

      Lưu trữ thông tin về các quyền

      4

      Tbl_DatVe

      Id_DatVe

      Lưu trữ thông tin về khách hàng đặt vé

      5

      Tbl_ThanhToan

      Id_TT

      Lưu trữ thông tin về khách hàng thanh toán trực tuyến

      6

      Tbl_ChuyenXe

      Id_ChuyenXe

      Lưu trữ thông tin về lịch trình xe chạy

      7

      Tbl_DiemDen

      Id_DiemDen

      Lưu trữ thông tin về các điểm đến

      8

      Tbl_XeKhach

      Id_XeKhach

      Lưu trữ thông tin về xe khách sử dụng

      9

      Tbl_LoaiXe

      Id_LoaiXe

      Lưu trữ thông tin về các loại xe

      10

      Tbl_LoaiBCLT

      Id_LoaiBCLT

      Lưu trữ các loại báo cáo về lịch trình

      11

      Tbl_LoaiBCHK

      Id_LoaiBCHK

      Lưu trữ các loại báo cáo về hành khách

      12

      Tbl_LoaiBCXK

      Id_LoaiBCXK

      Lưu trữ các loại báo cáo về xe khách

      13

      Tbl_BaoCao

      Id_BaoCao

      Lưu trữ các báo cáo đã lập

     2. Mô tả chi tiết các bảng

  1. Tbl_TaiKhoan

  Tên trường

  Khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_TaiKhoan

  PK

  uniqueidentifier

  0

  User+pass của nhân viên

  Name
  ntext

  0

  Tên chủ tài khoản

  Birthday
  datetime
  Ngày sinh

  Add
  ntext
  Địa chỉ

  Id_Quyen
  uniqueidentifier

  0

  Quyền truy nhập của tài khoản

  SoDT
  int

  0

  Số điện thoại liên lạc

  Email
  ntext

  0

  Địa chỉ email  1. Tbl_Quyen

  Tên trường

  Khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_Quyen

  PK

  uniqueidentifier

  0  Name
  ntext
  Tên quyền  1. Tbl_DatVe

  Tên trường

  Khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_DatVe

  PK

  uniqueidentifier

  0

  Mã điều khiển

  Id_TaiKhoan

  FK

  uniqueidentifier

  0

  Mã điều khiển

  Add
  ntext
  Điểm đến

  Time
  datetime
  Ngày, giờ xe chạy

  count
  int
  Số lượng vé

  Giá vé
  int
  Giá vé

  TimeDV
  datetime

  0

  Thời gian đặt vé

  Id_ session
  uniqueidentifier

  0

  Mã phiên giao dich hiện tại của mỗi khách

  Id_TT
  uniqueidentifier
  Mã thanh toán  1. Tbl_ThanhToan

  Tên trường

  khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_TT

  PK

  uniqueidentifier

  0  Id_TaiKhoan

  FK

  uniqueidentifier

  0

  Mã điều kiển

  numberCard
  ntext

  0

  Số tài khoản

  Bank
  ntext
  Ngân hàng

  Money
  int
  Số tiền  1. Tbl_ChuyenXe

   Tên trường

   khóa

   Kiểu dữ liệu

   Trống?

   Mô tả

   Id_ChuyenXe

   PK

   uniqueidentifier

   0   Id_Xekhach
   uniqueidentifier

   0

   Biển số xe tương ứng

   Id_DiemDen
   uniqueidentifier

   0

   Điểm đến

   time
   datetime
   Thời gian xe xuất phát

   soGheT
   int

   0

   Số ghế trống

   GiaVe
   int
   Giá vé

  2. Tbl_DiemDen

  Tên trường

  khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_Diemden

  PK

  uniqueidentifier

  0  Name
  ntext

  0

  Tên địa điểm  1. Tbl_XeKhach

  Tên trường

  khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_XeKhach

  PK

  uniqueidentifier

  0

  Mã, là biển số xe

  Id_LoaiXe

  FK
  0

  Mã loại xe

  ghichu
  ntext
  Mô tả về xe  1. Tbl_LoaiXe

   Tên trường

   khóa

   Kiểu dữ liệu

   Trống?

   Mô tả

   Id_LoaiXe

   PK

   uniqueidentifier

   0   loai
   int

   0

   Số ghế trên xe

  2. Tbl_LoaiBCLT

   Tên trường

   khóa

   Kiểu dữ liệu

   Trống?

   Mô tả

   Id_LoaiBCLT

   PK

   uniqueidentifier

   0   BC_LT   0

   Mẫu báo cáo

  3. Tbl_LoaiHK

  Tên trường

  khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_LoaiBCHK

  PK

  uniqueidentifier

  0  BC_HK  0

  Mẫu báo cáo  1. Tbl_LoaiBCXK

  Tên trường

  khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_LoaiBCXK

  PK

  uniqueidentifier

  0  BC_XK  0

  Mẫu báo cáo  1. BaoCao

  Tên trường

  khóa

  Kiểu dữ liệu

  Trống?

  Mô tả

  Id_LoaiBC

  PK

  uniqueidentifier

  0  BaoCao  0

  Báo cáo đã lập

  CHƯƠNG 4

  LẬP TRÌNH THỰC NGHIỆM
  Trong chương này tôi xin trình bày về môi trường phát triển và một số giao diện chương trình đã xây dựng được.

  4.1. Môi trường phát triển    1. Cơ sở dữ liệu

  Hệ thống sử dụng hệ cơ sở dữ liệu không lớn, nhưng cần độ truy cập dữ liệu nhanh nên cơ sở dữ liệu MySQL là một lựa chọn hợp lý.

  Ưu điểm của cở sở dữ liệu MySQL  • Gọn, tốc độ truy cập dữ liệu nhanh

  • Dễ sử dụng

  • Chạy trên nhiều hệ điều hành

  • Hoàn toàn miễn phí

    1. Ngôn ngữ lập trình

  Ngôn ngữ phát triển hệ thống được dùng là PHP. Ngôn ngữ PHP có các ưu điểm như:

  • Tốc độ thực thi nhanh

  • Tiêu tốn ít tài nguyên

  • Là ngôn ngữ mã nguồn mở nên có nhiều thư viện, ứng dụng có sẵn, miễn phí

    1. Công cụ hỗ trợ

  • Dreamweaver

   1. Giao diện chương trình

    1. Giao diện tìm kiếm chuyến xe

  Hình 41. Giao diện tìm kiếm chuyến xe  • Tên giao diện: tìm kiếm chuyến xe

  • Người sử dụng: tất cả mọi người

  • Các thao tác: chọn điểm đến, chọn thời gian chạy (gồm thời gian của hành trình và ngày, giờ xuất phát), chọn loại xe, số vé dự kiến và click vào nút tìm kiếm

  • Kết quả: chương trình sẽ hiển thị ra lịch các chuyến xe thỏa mãn các tiêu chí tìm kiếm. Nếu không có chuyến xe nào thỏa mãn thì chương trình sẽ liệt kê toàn bộ các chuyến xe còn ghế trống.

    1. tải về 1.71 Mb.

     Chia sẻ với bạn bè của bạn:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
  được sử dụng cho việc quản lý

      Quê hương