Bùi Thị Tiếptải về 1.71 Mb.
trang4/11
Chuyển đổi dữ liệu02.06.2018
Kích1.71 Mb.
#39304
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Xây dựng biểu đồ tuần tự

Xây dựng biểu đồ tuần tự cho ta sẽ thấy được các luồng hoạt động của hệ thống theo thời gian.

    1. Gói đặt vé

 1. Tìm kiếm lịch trình

Hình 25. Biểu đồ tuần tự tìm kiếm thông tin 1. Đặt vé

Hình 26. Biểu đồ tuần tự đặt vé 1. Sửa thông tin vé

Hình 27. Biểu đồ tuần tự sửa thông tin vé 1. Hủy vé

Hình 28. Biểu đồ tuần tự hủy vé 1. Thanh toán trực tuyến

Hình 29. Biểu đồ tuần tự thanh toán trực tuyến    1. Gói quản lý lịch trình

 1. Thêm mới lịch trình

Hình 30. Biểu đồ tuần tự thêm mới lịch trình 1. Sửa thông tin lịch trình

Hình 31. Biểu đồ tuần tự sửa thông tin lịch trình 1. Hủy lịch trình

Hình 32. Biểu đồ tuần tự hủy lịch trình 1. Lập báo cáo lịch trình

Hình 33. Biểu đồ tuần tự lập báo cáo lịch trình    1. Gói quản lý đặt vé

 1. Thêm mới vé

Biểu đồ tuần tự thêm vé của nhân viên bán vé tương tự như biểu đồ tuần tự thêm mới lịch trình.

 1. Sửa thông tin vé

Hình 34. Biểu đồ tuần tự sửa thông tin vé của nhân viên bán vé 1. Hủy vé tự động

Hình 35. Biểu đồ tuần tự hủy vé tự động của hệ thống 1. Lập báo cáo khách hàng

Biểu đồ tuần tự lập báo cáo khách hàng tương tự biểu đồ tuần tự lập báo cáo lịch trình.

    1. Gói quản lý xe khách

 1. Thêm mới xe khách

Biểu đồ tuần tự thêm mới xe khách tương tự như biểu đồ tuần tự thêm mới lịch trình.

 1. Sửa thông tin xe khách

Biểu đồ tuần tự sửa thông tin xe khách tương tự như biểu đồ tuần tự sửa thông tin lịch trình.

 1. Hủy xe khách

Biểu đồ tuần tự hủy xe khách tương tự như biểu đồ tuần tự hủy lịch trình.

 1. Lập báo cáo xe khách

Biểu đồ tuần tự lập báo cáo xe khách tương tự như biểu đồ tuần tự lập báo cáo lịch trình

    1. Gói quản lý điểm đến

  1. Thêm mới điểm đến

Biểu đồ tuần tự thêm mới điểm đến tương tự như biểu đồ tuần tự thêm mới lịch trình.

  1. Sửa thông tin điểm đến

Biểu đồ tuần tự sửa thông tin điểm đến tương tự như biểu đồ tuần tự sửa thông tin lịch trình.

  1. Hủy điểm đến

Biểu đồ tuần tự hủy điểm đến tương tự như biểu đồ tuần tự hủy lịch trình

    1. Gói quản lý loại xe

 1. Thêm mới loại xe

Biểu đồ tuần tự thêm mới loại xe tương tự như biểu đồ tuần tự thêm mới lịch trình.

 1. Sửa thông tin loại xe

Biểu đồ tuần tự sửa thông tin loại xe tương tự như biểu đồ tuần tự sửa thông tin lịch trình

 1. Hủy loại xe

Biểu đồ tuần tự hủy loại xe tương tự như biểu đồ tuần tự hủy lịch trình.

    1. Gói quản lý phân quyền

 1. Cấp quyền cho tài khoản

Hình 36. Biểu đồ tuần tự cấp quyền cho tài khoản 1. Thêm mới tài khoản

Biểu đồ tuần tự thêm mới tài khoản tương tự như biểu đồ tuần tự thêm mới lịch trình.

 1. Xóa tài khoản

Biểu đồ tuần tự xóa tài khoản tương tự như biểu đồ tuần tự xóa lịch trình.

 1. Đăng nhập hệ thống

Hình 37. Biểu đồ tuần tự đăng nhập hệ thống 1. Đăng xuất hệ thống

Hình 38. Biểu đồ tuần tự đăng xuất khỏi hệ thống 1. Đăng ký thành viên

Hình 39. Biểu đồ tuần tự đăng xuất khỏi hệ thống 1. Đổi mật khẩu

Hình 40. Biểu đồ tuần tự đổi mật khẩu  1. Thiết kế hệ thống

   1. Thiết kế lớp

    1. Xác định các lớp thực thể

Từ việc đặc tả chi tiết ca sử dụng và xây dựng các biểu đồ tuần tự, ta xác định các lớp thực thể như sau:

  • Lớp U_TaiKhoan: Lưu trữ thông tin về tài khoản đăng nhập hệ thống của NSD.

  • Lớp Quyen: Lưu trữ thông tin về các quyền.

  • Lớp U_DatVe: Lưu trữ thông tin về khách hàng đặt vé.

  • Lớp U_ThanhToan: Lưu trữ thông tin về khách hàng thanh toán trực tuyến.

  • Lớp ChuyenXe: Lưu trữ thông tin về lịch trình xe chạy và các thông tin liên quan đến chuyến xe.

  • Lớp XeKhach: Lưu trữ thông tin về xe phục vụ.

  • Lớp LoaiXe: Lưu trữ thông tin về các loaik xe.

  • Lớp DiemDen: Lưu trữ thông tin về các điểm đến.

  • Lớp LoaiBaoCaoLT: Lưu trữ thông tin về các mẫu báo cáo lịch trình.

  • Lớp LoaiBaoCaoHK: Lưu trữ thông tin về các mẫu báo cáo hành khách.

  • Lớp LoaiBaoCaoXK: Lưu trữ thông tin về các mẫu báo cáo xe khách.

  • Lớp BaoCao: Lưu trữ thông tin về các báo cáo đã tạo.

    1. Các phương thức

 1. Đặt vé

  Tên phương thức

  Mô tả chung

  ThemVe()

  Thêm một vé vào CSDL

  SuaVe()

  Sửa thông tin vé

  HuyVe()

  Xóa một vé khỏi CSDl

  ThanhToanTrucTuyen()

  Thực hiện thanh toán vé


  tải về 1.71 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương