BÀi kiểm tra đỊnh kỳ cuối học kỳ II năm họC 2016-2017- môN: tiếng anh chưƠng trình 2 tiếT/TUẦN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phút


Question 6. Look at the pictures and complete the sentencestải về 0.95 Mb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Question 6. Look at the pictures and complete the sentences. There is one example (1point)

Example:

I have a dog.

a/ I like __________. I think he’s generous.b/ I’d like to be a___________in the future.

c/ She has a ________________.d/ It’ll be ___________ in the city.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương