BÀi kiểm tra đỊnh kỳ cuối học kỳ II năm họC 2016-2017- môN: tiếng anh chưƠng trình 2 tiếT/TUẦN – LỚP 5 Thời gian làm bài: 40 phút


Question 2: Listen and circle a or btải về 0.95 Mb.
trang5/9
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích0.95 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Question 2: Listen and circle a or b. There is one example (1 point)

0. Tom thinks Phu Quoc is more __________ than he expected

  1. exciting b. beautiful

  1. Phong thinks Dam Sen Park is more __________ than he expected

  1. interesting b. exciting

  1. Tony thinks Nha Trang is more _______ than he expected

  1. attractive b. exciting

  1. What would you like to eat? I’d like _______, please

  1. an apple b. a banana

  1. What would you like to drink? I’d like a glass of _________, please

  1. milk b. orange juice

Question 3: Listen and number (1 point)1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương